intTypePromotion=1

Thông tư số 02/2009/TT-BKH

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
133
lượt xem
12
download

Thông tư số 02/2009/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2009/TT-BKH về việc hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2009/TT-BKH

 1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 02/2009/TT-BKH Hà N i, ngày 17 tháng 02 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N L P K HO CH U TH U Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c kho n 1 i u 67 c a Ngh nh 58/2008/N -CP ngày 5 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Ngh nh s 116/2008/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư; B K ho ch và u tư hư ng d n l p k ho ch u th u như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG i tư ng áp d ng là cơ quan, t ch c có trách nhi m trình duy t k ho ch u th u (sau ây g i là ch u tư) i v i các d án ã ư c phê duy t thu c ph m vi i u ch nh c a Lu t u th u. Trư ng h p gói th u d ch v tư v n ư c th c hi n trư c khi có quy t nh phê duy t d án thì khi l p k ho ch u th u có th tham kh o theo Thông tư hư ng d n này. II. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Vi c l p k ho ch u th u ư c th c hi n theo các nguyên t c quy nh t i i u 6 c a Lu t u th u và i u 10 c a Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 5 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph , c th như sau: a) K ho ch u th u ph i ư c ngư i có thNm quy n phê duy t b ng văn b n sau khi phê duy t quy t nh u tư ho c phê duy t ng th i v i quy t nh u tư trong trư ng h p i u ki n làm cơ s pháp lý cho ch u tư t ch c l a ch n nhà th u. b) K ho ch u th u ph i l p cho toàn b d án; trư ng h p chưa i u ki n l p cho toàn b d án và c p bách thì ư c phép l p k ho ch u th u cho m t s gói th u th c hi n trư c. c) Trong k ho ch u th u ph i nêu rõ s lư ng gói th u và n i dung c a t ng gói th u. N i dung c a t ng gói th u bao g m: tên gói th u, giá gói th u, ngu n v n, hình th c l a ch n nhà th u và phương th c u th u, th i gian l a ch n nhà th u, hình th c h p ng, th i gian th c hi n h p ng.
 2. d) Vi c phân chia d án thành các gói th u ph i căn c theo tính ch t k thu t, trình t th c hi n, b o m tính ng b c a d án và có quy mô gói th u h p lý (quy mô gói th u ph i phù h p v i i u ki n hoàn c nh c a d án, năng l c c a nhà th u hi n t i và phù h p v i s phát tri n c a th trư ng trong nư c). M i gói th u ch có m t h sơ m i th u và ư c ti n hành u th u m t l n. M t gói th u ư c th c hi n theo m t h p ng; trư ng h p gói th u g m nhi u ph n c l p thì ư c th c hi n theo m t ho c nhi u h p ng. 2. Khi l p k ho ch u th u, ch u tư c n căn c theo M u quy nh t i Ph n III Thông tư này. 3. Trình duy t k ho ch u th u Ch u tư có trách nhi m trình k ho ch u th u lên ngư i quy t nh u tư ho c ngư i ư c y quy n quy t nh u tư (sau ây g i chung là ngư i quy t nh u tư) xem xét, phê duy t; ng th i g i cho cơ quan, t ch c thNm nh; trư ng h p trình k ho ch u th u lên Th tư ng Chính ph , ch u tư còn ph i g i cho b qu n lý ngành có ý ki n b ng văn b n trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t. Văn b n trình duy t k ho ch u th u bao g m các n i dung công vi c c a d án như: ph n công vi c ã th c hi n, ph n công vi c không áp d ng hình th c l a ch n nhà th u, ph n k ho ch u th u, ph n công vi c chưa i u ki n l p k ho ch u th u. T ng giá tr các ph n công vi c trên không ư c vư t t ng m c u tư c a d án. Văn b n trình duy t k ho ch u th u ư c l p thành t trình phê duy t k ho ch u th u theo quy nh t i Ph n III Thông tư này. 4. ThNm nh và phê duy t k ho ch u th u. Căn c văn b n trình duy t k ho ch u th u do ch u tư trình, cơ quan, t ch c thNm nh k ho ch u th u liên quan ph i ti n hành thNm nh và l p báo cáo thNm nh trình ngư i quy t nh u tư phê duy t trong th i h n t i a là 20 ngày ( i v i trư ng h p gói th u thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph t i a là 30 ngày). Ngư i quy t nh u tư có trách nhi m phê duy t k ho ch u th u trong th i h n không quá 10 ngày, k t ngày nh n ư c báo cáo c a cơ quan, t ch c thNm nh. Vi c phê duy t k ho ch u th u thu c trách nhi m c a Th tư ng Chính ph ư c th c hi n theo Quy ch làm vi c c a Chính ph . III. M U K HO CH U TH U M u k ho ch u th u ư c ban hành kèm theo Thông tư này bao g m nh ng n i dung sau: A. M u t trình phê duy t k ho ch u th u I. Mô t tóm t t d án
 3. II. Ph n công vi c ã th c hi n III. Ph n công vi c không áp d ng hình th c l a ch n nhà th u IV. Ph n K ho ch u th u 1. Bi u K ho ch u th u 2. Gi i trình n i dung K ho ch u th u V. Ph n công vi c chưa i u ki n l p k ho ch u th u (n u có) VI. Ki n ngh B. Ph l c Ph l c 1. Tài li u pháp lý ính kèm văn b n trình duy t Ph l c 2. B ng, bi u và tài li u khác ính kèm văn b n trình duy t (n u có) Ph l c 3. Ví d t trình phê duy t k ho ch u th u IV. HI U L C THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân các c p và t ch c, cá nhân có liên quan g i ý ki n v B K ho ch và u tư k p th i xem xét, ch nh lý./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Võ H ng Phúc - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Website c a Chính ph ; Công báo; - Các S KH& T các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các ơn v thu c B KH& T; - C c Ki m tra văn b n-B Tư Pháp; - Lưu: VT, C c QL T;
 4. M U K HO CH U TH U (Ban hành kèm theo Thông tư s : 02/2009/TT-BKH ngày 17 tháng 02 năm 2009 c a B trư ng B K ho ch và u tư) Trong M u này nh ng ch in nghiêng là n i dung mang tính g i ý, hư ng d n. N i dung c a M u k ho ch u th u s ư c ngư i s d ng c th hóa theo t ng d án c th ; T ng vi t t t trong M u: KH T K ho ch u tư V n ODA Là v n vay t các nhà tài tr (Ngân hàng Th gi i-WB, Ngân hàng Phát tri n Châu Á-ADB, Cơ quan H p tác Qu c t Nh t B n-JICA, Ngân hàng Tái thi t c-KfW, Cơ quan Phát tri n Pháp-AFD…) A. M U T TRÌNH PHÊ DUY T K HO CH U TH U [TÊN CƠ QUAN CÓ TH M C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QUY N] NAM [TÊN CH U TƯ] c l p – T do – H nh phúc ---------- ------------- S : /TTr- ……, ngày…..tháng…..năm….. T TRÌNH Phê duy t k ho ch u th u [Tên d án ho c tên gói th u] Kính g i: [Tên ngư i có th m quy n] Căn c quy t nh u tư ho c quy t nh phê duy t d án [Ghi rõ s quy t nh và ngày tháng năm] c a [Tên ngư i quy t nh u tư ho c ngư i quy t nh phê duy t d án] v vi c phê duy t d án [Tên d án ư c phê duy t], [Tên ch u tư] trình [Tên ngư i có th m quy n] xem xét, phê duy t KH T trên cơ s nh ng n i dung dư i ây. I. MÔ T TÓM T T D ÁN Ph n này gi i thi u khái quát thông tin v d án như sau: - Tên d án;
 5. - T ng m c u tư ho c t ng v n u tư; - Tên ch u tư ho c ch d án; - Ngu n v n; - Th i gian th c hi n d án; - a i m, quy mô d án; - Các thông tin khác (n u có). II. PH N CÔNG VI C Ã TH C HI N Ph n công vi c này bao g m các gói th u ho c công vi c ã th c hi n trong quá trình chu n b d án như l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi (báo cáo u tư), báo cáo nghiên c u kh thi (d án u tư) và m t s công vi c khác (n u có). Ph n công vi c ã th c hi n cũng bao g m nh ng gói th u th c hi n trư c do chưa i u ki n l p KH T cho toàn b d án mà ch l p KH T riêng cho t ng gói th u. i v i t ng gói th u ho c công vi c ã th c hi n c n nêu rõ: tên ơn v th c hi n; tên công vi c ho c tên gói th u; giá tr th c hi n, giá h p ng ho c giá trúng th u; hình th c h p ng; th i gian th c hi n h p ng. Bi u 1: Ph n công vi c ã th c hi n (1) STT N i dung ơn v Giá tr Hình Th i gian Văn b n công vi c th c hi n th c th c h p th c hi n phê duy t ho c tên gói hi n, giá ng h p ng (n u có)(2) th u h p ng ho c giá trúng th u 1 2 … T ng c ng giá tr th c hi n, giá h p ng ho c giá trúng th u Ghi chú: (1) Trư ng h p có nhi u gói th u ho c công vi c ã th c hi n trư c khi có quy t nh u tư thì ưa bi u vào ph n Ph l c. (2) i v i các gói th u ã th c hi n trư c c n nêu tên văn b n phê duy t (phê duy t KH T, phê duy t k t qu l a ch n nhà th u).
 6. III. PH N CÔNG VI C KHÔNG ÁP D NG HÌNH TH C L A CH N NHÀ TH U Ph n này bao g m n i dung và giá tr các công vi c không th ti n hành l a ch n nhà th u theo quy nh c a pháp lu t v u th u như: chi phí cho ban qu n lý d án; chi phí n bù, gi i phóng m t b ng (n u có); d phòng phí (ph n chưa phân b cho t ng gói th u) và nh ng kho n chi phí khác (n u có). Bi u 2: Ph n công vi c không áp d ng hình th c l a ch n nhà th u STT N i dung công vi c ơn v th c hi n Giá tr th c hi n 1 2 … T ng c ng giá tr th c hi n IV. PH N KH T Ph n KH T bao g m nh ng công vi c hình thành các gói th u ư c th c hi n theo m t trong b y hình th c l a ch n nhà th u quy nh trong Lu t u th u. Các công vi c như rà phá bom, mìn, v t n ; xây d ng khu tái nh cư; chu n b m t b ng xây d ng; b o hi m công trình, ào t o; công vi c tư v n u th u; tư v n kh o sát, l p thi t k xây d ng; tư v n giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b … ph i ư c th hi n rõ trong KH T. 1. Bi u KH T KH T bao g m vi c xác nh s lư ng các gói th u và n i dung c a t ng gói th u (tên gói th u, giá gói th u, ngu n v n ho c phương th c thu x p v n, hình th c l a ch n nhà th u và phương th c u th u, th i gian l a ch n nhà th u, hình th c h p ng, th i gian th c hi n h p ng). KH T ư c l p thành bi u như sau: Bi u 3: T ng h p KH T(1) STT Tên gói Giá gói Ngu n Hình Phương Th i Hình Th i th u th u(2) v n th c th c gian th c gian l a u l a h p th c ch n th u ch n ng hi n nhà nhà h p th u th u ng 1 2 … T ng c ng giá gói th u Ghi chú:
 7. (1) Trư ng h p có nhi u gói th u thì ưa Bi u KH T vào ph n Ph l c KH T c a các gói th u ư c x p theo t ng lĩnh v c, theo th t th i gian và trình t công vi c th c hi n. (2) Trư ng h p giá gói th u bao g m c d phòng thì ghi rõ giá tr d phòng. T ng giá tr các ph n công vi c ã th c hi n, ph n công vi c không áp d ng các hình th c l a ch n nhà th u và ph n công vi c thu c KH T không ư c vư t quá t ng m c u tư c a d án. 2. Gi i trình n i dung KH T[1] a) Tên gói th u và cơ s phân chia các gói th u - Tên gói th u Tên gói th u th hi n khái quát tính ch t, n i dung và ph m vi công vi c c a gói th u, phù h p v i n i dung công vi c nêu trong d án. Trư ng h p gói th u bao g m nhi u ph n riêng bi t (nhi u lô), tên gói th u c n nêu tên c a t ng ph n và tên t ng ph n ph i th hi n n i dung cơ b n c a ph n ó. - Cơ s phân chia các gói th u Vi c phân chia d án thành các gói th u ph i căn c vào n i dung d án, tính ch t c a công vi c, trình t th c hi n theo th i gian và theo các nguyên t c sau: + m b o tính ng b v m t k thu t và công ngh c a d án, không ư c chia nh ng công vi c c a d án thành các gói th u quá nh , làm m t s th ng nh t, ng b yêu c u v k thu t và công ngh . + m b o ti n th c hi n d án. + m b o quy mô h p lý (phù h p v i i u ki n hoàn c nh c a d án, năng l c c a nhà th u hi n t i và phù h p v i s phát tri n c a th trư ng trong nư c…). + M i gói th u ch có m t h sơ m i th u ho c m t h sơ yêu c u và ư c ti n hành u th u m t l n. Vi c chia d án thành các gói th u trái v i quy nh th c hi n ch nh th u ho c t o cơ h i cho s ít nhà th u tham gia là không phù h p v i quy nh c a pháp lu t v u th u. b) Giá gói th u Giá gói th u là toàn b chi phí th c hi n gói th u (bao g m c chi phí d phòng) ư c xác nh trên cơ s t ng m c u tư ho c t ng d toán, d toán ư c duy t (n u có) và các quy nh hi n hành.
 8. i v i d án s d ng v n ODA, giá gói th u còn ph i ư c xác nh trên cơ s c a i u ư c qu c t ho c th a thu n qu c t ã ư c cơ quan có th m quy n c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t v i nhà tài tr . Trong trư ng h p gói th u g m nhi u ph n riêng bi t thì giá gói th u trong KH T c n nêu rõ giá ư c tính cho t ng ph n. i v i nh ng gói th u l n, ph c t p, th i gian th c hi n kéo dài, t i th i i m l p KH T chưa lư ng trư c các công vi c, chi phí phát sinh thì trong giá gói th u c n bao g m c d phòng. i v i gói th u mua s m hàng hóa thông thư ng, áp d ng hình th c h p ng tr n gói thì giá gói th u không c n thi t có d phòng. Trư ng h p giá gói th u có d phòng thì trong KH T c n ph i th hi n rõ chi phí d phòng trong giá gói th u. Vi c xác nh chi phí d phòng và n i dung công vi c c n có d phòng căn c vào các quy nh pháp lu t có liên quan. i v i gói th u xây l p c n căn c vào quy nh c a pháp lu t v xây d ng. Khi tham d th u, nhà th u tính giá d th u d a trên kh i lư ng công vi c c n th c hi n c a gói th u. Vì v y trư ng h p giá gói th u có d phòng, vi c ánh giá và xác nh giá ngh trúng th u c n căn c vào giá gói th u không k ph n d phòng. D phòng trong giá gói th u gi i quy t i v i nh ng công vi c phát sinh, trư t giá trong quá trình th c hi n h p ng và t o thu n l i khi i u ch nh h p ng (n u có). Khi l p KH T, trư ng h p ã có thi t k chi ti t, d toán cho h ng m c công vi c xây l p ư c phê duy t thì giá gói th u ư c xác nh trên cơ s d toán cho h ng m c công vi c xây l p tương ng v i gói th u. Chú ý: Chi phí d phòng chưa phân b nêu ph n III (là t ng chi phí d phòng c a d án tr i chi phí d phòng ã phân b trong các gói th u) b sung cho chi phí tăng thêm khi d toán ư c duy t l n hơn giá gói th u ư c duy t. c) Ngu n v n i v i m i gói th u ph i nêu rõ ngu n v n ho c phương th c thu x p v n thanh toán cho nhà th u. Xác nh rõ ngu n v n thanh toán cho nhà th u là yêu c u b t bu c khi l p KH T, tránh vi c không có v n thanh toán khi nhà th u ã th c hi n h p ng. Trư ng h p s d ng v n ODA thì ph i nêu rõ tên nhà tài tr v n và cơ c u ngu n v n (trong nư c, ngoài nư c). d) Hình th c l a ch n nhà th u và phương th c u th u - Hình th c l a ch n nhà th u
 9. Tùy theo tính ch t, c i m c a gói th u mà xác nh hình th c l a ch n nhà th u theo quy nh c a pháp lu t v u th u hi n hành. Khi áp d ng hình th c khác v i hình th c u th u r ng rãi thì ph i gi i trình lý do c th . Khi l a ch n hình th c u th u r ng rãi, u th u h n ch c n nêu rõ là u th u r ng rãi, u th u h n ch trong nư c ho c qu c t ho c có sơ tuy n. i v i gói th u mua s m hàng hóa, gói th u EPC có giá tr ≥ 300 t ng và gói th u xây l p có giá tr ≥ 200 t ng theo quy nh thì ph i th c hi n sơ tuy n. Trư ng h p nh ng gói th u trên có yêu c u k thu t cao, k thu t có tính ch t c thù, có tính ch t nghiên c u, th nghi m mà trong th c t ch có m t s nhà th u có kh năng áp ng yêu c u thì có th áp d ng u th u h n ch mà không c n thi t ph i ti n hành sơ tuy n. - Phương th c u th u Phương th c u th u m t túi h sơ ư c áp d ng i v i hình th c u th u r ng rãi và u th u h n ch cho gói th u mua s m hàng hóa, xây l p, gói th u EPC. Phương th c u th u hai túi h sơ ư c áp d ng i v i hình th c u th u r ng rãi và u th u h n ch cho gói th u cung c p d ch v tư v n. Phương th c u th u hai giai o n ư c áp d ng i v i hình th c u th u r ng rãi, u th u h n ch cho gói th u mua s m hàng hóa, xây l p, gói th u EPC có k thu t, công ngh m i, ph c t p, a d ng, ch u tư chưa hi u rõ v gói th u nên không có kh năng xác nh rõ các yêu c u v k thu t. ) Th i gian l a ch n nhà th u Th i gian l a ch n nhà th u là kho ng th i gian th c hi n các công vi c như sơ tuy n nhà th u (n u có), l p h sơ m i th u, thông báo m i th u, phát hành h sơ m i th u, chu n b h sơ d th u, ánh giá h sơ d th u, trình th m nh và phê duy t k t qu l a ch n nhà th u, thương th o hoàn thi n và ký k t h p ng. Th i gian l a ch n nhà th u ph i ti n hành trư c th i i m th c hi n h p ng m t kho ng th i gian v a th c hi n các công vi c trên. e) Hình th c h p ng Tùy theo tính ch t, yêu c u công vi c c a gói th u mà xác nh hình th c h p ng phù h p theo quy nh tránh vi c áp d ng h p ng không kh thi d n n ph i i u ch nh, b sung trong quá trình th c hi n h p ng. Trư ng h p trong m t gói th u có nhi u công vi c tương ng v i nhi u hình th c h p ng thì h p ng i v i gói th u ó có th bao g m nhi u hình th c h p ng. Trư ng h p gói th u bao g m nh ng ph n công vi c ư c xác nh rõ v s lư ng, kh i lư ng và khi th c hi n không có phát sinh, không có bi n ng v giá thì áp d ng hình th c h p ng tr n gói. i v i gói th u xây l p xét th y s có phát sinh kh i lư ng trong quá trình th c hi n và th trư ng bi n ng (giá c nguyên, nhiên,
 10. v t li u xây d ng bi n ng không lư ng trư c ư c) ch a ng nhi u r i ro v i ch u tư và nhà th u thì ph i áp d ng hình th c h p ng theo ơn giá. g) Th i gian th c hi n h p ng Th i gian th c hi n h p ng i v i t ng gói th u ư c xác nh c th , phù h p v i ti n th c hi n toàn b d án. V. PH N CÔNG VI C CHƯA I U KI N L P KH T (N U CÓ) Trư ng h p t i th i i m l p KH T, d án có nh ng ph n công vi c chưa i u ki n hình thành nên gói th u (d án chưa phân b h t ngu n v n u tư) thì ph i nêu n i dung công vi c và giá tr ph n công vi c còn l i trong KH T. VI. KI N NGHN Trên cơ s nh ng n i dung phân tích nêu trên, [Tên ch u tư] ngh ngư i có th m quy n xem xét, phê duy t KH T [Tên gói th u ho c tên d án]. Trong trư ng h p c n thi t, ch u tư có th ngh ngư i có th m quy n xem xét vi c y quy n cho ch u tư phê duy t m t s n i dung c th như: h sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà th u i v i nh ng gói th u ơn gi n, quy mô nh . Kính trình [Tên ngư i có th m quy n] xem xét, quy t nh./. [ I DI N CH U TƯ] (Ký, ghi h tên, ch c danh và óng d u) Nơi nh n: - Như trên; - [Tên cơ quan/t ch c thNm nh]; -………………….; - Lưu VT. B. PH L C Ph l c 1. Tài li u pháp lý ính kèm văn b n trình duy t Khi trình duy t KH T, ch u tư ph i g i kèm theo b n ch p các tài li u làm căn c l p KH T, bao g m: - Quy t nh u tư và các tài li u ra quy t nh u tư. Báo cáo nghiên c u kh thi ho c các tài li u tương ương là m t trong nh ng tài li u làm cơ s phê duy t d án, trong ó bao g m toàn b các n i dung c a d án như các công vi c ph i th c hi n, ngu n v n cho d án, hi u qu tính toán em l i c a d án…Vì v y, báo cáo nghiên c u kh thi là tài li u u tiên và quan tr ng làm cơ s cho vi c l p KH T.
 11. - i u ư c qu c t ho c văn b n th a thu n qu c t i v i các d án s d ng v n ODA. - Thi t k , d toán ư c duy t (n u có). - Ngu n v n cho d án. - Các văn b n pháp lý khác liên quan (n u có). Ph l c 2. B ng, bi u và tài li u khác ính kèm văn b n trình duy t (n u có) Ph l c 3. Ví d T trình phê duy t k ho ch u th u Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM BAN QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY c l p – T do – H nh phúc D NG --------------------- --------- S : 217/TTr-BQL Hà N i, ngày 03 tháng 06 năm 2008 T TRÌNH Phê duy t k ho ch u th u “D án Khu tái nh cư C u Di n Thành ph Hà N i” Kính g i: Ch t ch y ban nhân dân Thành ph Hà N i Căn c Quy t nh u tư s 759/Q -UBND ngày 28 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t d án Khu tái nh cư C u Di n Thành ph Hà N i, Ban Qu n lý u tư và xây d ng trình y ban nhân dân Thành ph Hà N i xem xét, phê duy t k ho ch u th u trên cơ s nh ng n i dung dư i ây. I. KHÁI QUÁT V D ÁN D án Khu tái nh cư C u Di n ư c Ch t ch y ban nhân dân Thành ph Hà N i phê duy t v i m t s n i dung chính sau ây: - Ch u tư: Ban Qu n lý u tư và xây d ng - T ng m c u tư: 65.181,73 tri u ng Trong ó: + Chi phí xây d ng: 45.116,288 tri u ng
 12. + Chi phí thi t b : 11.898,135 tri u ng + Chi phí tư v n: 1.262,831 tri u ng + Chi phí Ban Qu n lý d án: 980 tri u ng + Chi phí d phòng: 5.924,476 tri u ng - Ngu n v n: Ngân sách Nhà nư c - Th i gian th c hi n: 2006-2011 II. PH N CÔNG VI C Ã TH C HI N T ng h p ph n công vi c ã th c hi n có giá tr là 616,11 tri u ng g m: Chi phí l p báo cáo nghiên c u kh thi (d án u tư xây d ng công trình), l p thi t k b n v thi công và d toán, c th : Bi u 1: Ph n công vi c ã th c hi n TT N i dung ơn v th c Giá tr th c Hình Th i Văn b n phê công vi c hi n hi n/giá th c gian duy t h p h p th c ng/giá ng hi n trúng th u ã th c (tri u ng) hi n 1 Tư v n l p Công ty tư 125,492 Tr n 14 - Quy t nh s d án u v n xây gói tháng 15/Q -UBND tư xây d ng d ng ô th ngày 26/01/2006 công trình v vi c phê duy t KH T gói th u tư v n l p d án u tư xây d ng công trình. - Quy t nh s 27/Q -UBND ngày 03/02/2006 v vi c ch nh th u tư v n l p d án u tư xây d ng công trình. 2 Tư v n thi t Công ty tư 490,618 Tr n 3 tháng - Quy t nh s k b nv v n xây gói 142/Q -UBND thi công d d ng ô th thành ph ngày toán 03/01/2007 v vi c phê duy t KH T gói th u tư v n thi t k b n
 13. v thi công và d toán. - Quy t nh s 56/Q -UBND c a UBND thành ph ngày 5/4/2007 v vi c ch nh th u Công ty tư v n xây d ng ô th . T ng c ng giá tr th c hi n: 616,11 tri u ng III. PH N CÔNG VI C KHÔNG ÁP D NG HÌNH TH C L A CH N NHÀ TH U Ph n công vi c không áp d ng hình th c l a ch n nhà th u có giá tr là 2.394,096 tri u ng g m chi phí Ban Qu n lý d án và chi phí d phòng, c th : Bi u 2: Ph n công vi c không áp d ng hình th c l a ch n nhà th u TT N i dung công vi c ơn v th c hi n Giá tr th c hi n (tri u ng) 1 Chi phí Ban Qu n lý d án Ban Qu n lý u tư và xây 980 d ng 2 Chi phí d phòng 1.414,096 T ng c ng giá tr th c hi n: 2.394,096 tri u ng IV. PH N K HO CH U TH U 1. Bi u k ho ch u th u Bi u 3: T ng h p K ho ch u th u TT Tên gói Giá gói Ngu n Hình Phương Th i Hình Th i th u th u (tri u v n th c th c gian th c gian ng) l a u l a h p th c ch n th u ch n ng hi n nhà nhà h p th u th u ng D ch v tư v n 1 Tư v n u 83,469 Ngân Ch Quý Theo Trong th u sách nh IV t l th i Nhà th u năm ph n gian nư c 2008 trăm thi công
 14. (d ki n 24 tháng) 2 Tư v n 507,816 Nhân u Hai túi Quý Theo 6 giám sát sách th u h sơ IV th i tháng thi công Nhà r ng năm gian xây d ng nư c rãi 2010 công trình trong nư c 3 Tư v n 55,436 Ngân Ch Quý Theo Trong ki m toán sách nh IV t l th i Nhà th u năm ph n gian nư c 2008 trăm thi công (d ki n 24 tháng) Mua s m hàng hóa 4 B o hi m 71,37 Ngân Ch Quý Tr n 6 công trình sách nh IV gói tháng Nhà th u năm nư c 2008 5 Trang b 11.826,765 Ngân u M t túi Quý Theo 12 tuy n chi u sách th u h sơ IV ơn tháng sáng công Nhà r ng năm giá c ng, nư c rãi 2008 ư ng dây trong trung áp và nư c tr m bi n áp, ư ng dây h áp 230/400V Xây l p 6 San l p 18.210,24 Ngân u M t túi Quý Theo 6 m t b ng (d phòng sách th u h sơ IV ơn tháng là 1.655 Nhà r ng năm giá tri u ng) nư c rãi 2008 trong nư c 7 ư ng 29.088,198 Ngân u M t túi Quý Theo 12 giao thông (d phòng sách th u h sơ IV ơn tháng n ib ,h là Nhà r ng năm giá th ng thoát 2.644,38 nư c rãi 2008 nư c mưa, tri u ng) trong
 15. h th ng nư c thoát nư c sinh ho t 8 H th ng 2.328,230 Ngân u M t túi Quý Tr n 3 c p nư c (d phòng sách th u h sơ II gói tháng là 211 Nhà r ng năm tri u ng) nư c rãi 2009 trong nư c T ng c ng giá gói th u: 62.171,524 tri u ng T ng h p giá tr ph n công vi c ã th c hi n, công vi c không áp d ng hình th c l a ch n nhà th u và ph n k ho ch u th u là 65.181,73 tri u ng. 2. Gi i trình n i dung k ho ch u th u a) Cơ s phân chia gói th u Vi c phân chia d án thành các gói th u như trên căn c vào tính ch t c a t ng h ng m c công vi c có tính c l p v i nhau, b o m khi t ch c u th u và th c hi n h p ng phù h p v i ti n d án. b) Giá gói th u - i v i gói s 1, s 2 và s 3 giá gói th u ư c tính theo t l % c a chi phí xây l p và thi t b (theo hư ng d n c a B Xây d ng). - i v i gói s 5, s 6, s 7 và s 8 giá gói th u ư c xác nh trên cơ s d toán c a Công ty tư v n xây d ng ô th l p và ư c phê duy t t i văn b n s 512/Q - UBND ngày 02/6/2007 c a UBND thành ph v vi c phê duy t thi t k b n v thi công và d toán c a d án Khu tái nh cư C u Di n Thành ph Hà N i. D phòng trong giá gói th u ư c tính b ng 10% giá tr ph n công vi c xây l p và thi t b . c) Hình th c l a ch n nhà th u và phương th c u th u - i v i gói th u tư v n u th u, tư v n giám sát thi công xây d ng công trình là nh ng gói th u giá tr nh (< 500 tri u ng) và gói th u b o hi m công trình (< 1 t ng) theo quy nh t i i u 20 c a Lu t u th u thì ư c phép ch nh th u ti t ki m th i gian th c hi n. d) Hình th c h p ng - Gói th u s 1 và s 3 là nh ng gói th u tư v n thông thư ng, ơn gi n nên áp d ng hình th c h p ng theo t l ph n trăm.
 16. - Gói th u s 2 có c i m là tư v n s giám sát trong su t th i gian th c hi n thi công xây d ng nên áp d ng hình th c theo th i gian. - Gói s 4 và gói s 8 là gói th u mua s m hàng hóa, ph n công vi c ã ư c xác nh rõ v s lư ng, kh i lư ng v ph m vi cung c p nên áp d ng hình th c h p ng tr n gói. - Gói s 5, s 6 và s 7 là các gói th u xây l p th i gian th c hi n tương i dài, tình hình th trư ng năm 2009 có nhi u thay i, d báo có s bi n ng giá nguyên, nhiên v t li u xây d ng nên áp d ng hình th c h p ng theo ơn giá. V. KI N NGHN Trên cơ s phân tích nêu trên, Ban Qu n lý u tư và xây d ng trình Ch t ch y ban nhân dân Thành ph Hà N i phê duy t k ho ch u th u làm cơ s cho vi c tri n khai th c hi n. Kính trình Ch t ch y ban nhân dân Thành ph Hà N i xem xét, quy t nh./. GIÁM C Nơi nh n: ( ã ký) - Như trên; - S KH& T ( th m nh); - Lưu VT. Nguy n Văn A [1] Gi i thích nh ng n i dung trong Bi u KH T. Trư ng h p có nh ng n i dung ã rõ ràng (tên gói th u ho c hình th c u th u r ng rãi…) thì không c n ph i gi i trình

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản