Thông tư số 03-BKH/QLDA

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
43
lượt xem
3
download

Thông tư số 03-BKH/QLDA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03-BKH/QLDA về việc hướng dẫn thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03-BKH/QLDA

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03-BKH/QLDA Hà N i, ngày 15 tháng 3 năm 1997 THÔNG TƯ B K HO CH VÀ U TƯ S 03-BKH-QLDA NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 1997 HƯ NG D N TH T C TRI N KHAI TH C HI N D ÁN U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Căn c Ngh nh 75/CP ngày 1 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , và t ch c b máy c a B K ho ch và u tư. B K ho ch và u tư ban hành Thông tư này hư ng d n th t c tri n khai th c hi n d án u tư nư c ngoài ã ư c c p gi y phép u tư như sau: Ph n 1: TH T C THÀNH L P DOANH NGHI P VÀ TRI N KHAI D ÁN i u 1. a) i v i doanh nghi p liên doanh 1. Trong th i h n 3 tháng k t ngày ư c c p Gi y phép u tư, các Bên liên doanh ph i t ch c phiên h p u tiên th c hi n nh ng công vi c ch y u sau: 1.1.Thành l p H i ng qu n tr doanh nghi p liên doanh theo quy nh t i i u 11 và i u 12 c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; 1.2. Thông qua danh sách các thành viên H i ng qu n tr ; c Ch t ch H i ng qu n tr và Phó H i Ch t ch ng qu n tr ; b nhi m T ng giám c, Phó T ng Giám c và k toán trư ng. Các bên liên doanh có th c Phó Ch t ch H i ng qu n tr , Phó Ch t ch H i ng qu n tr là ngư i thay m t Ch t ch H i ng qu n tr th c hi n ch c năng c a H i ng qu n tr khi Ch t ch H i ng qu n tr v ng m t trong ph m vi ư c Ch t ch H i ng qu n tr u quy n; 1.3. Thông qua Quy ch ho t ng c a H i ng qu n tr , xác nh quan h làm vi c gi a H i ng qu n tr và T ng giám c, các Phó t ng giám c; xác nh quy n
  2. h n, trách nhi m c a T ng giám c, phân nh ch c năng, nhi m v c a T ng giám c và Phó t ng giám c th nh t. 1.4. Xác nh c th ti n góp v n pháp nh c a các bên liên doanh; cơ ch giám sát, bi n pháp nghi m thu ph n góp v n; chương trình, k ho ch và ti n xây d ng hình thành doanh nghi p làm cơ s T ng giám c xây d ng k ho ch nh p khNu thi t b , máy móc, v t tư, k ho ch tuy n d ng, ào t o lao ng, k ho ch xây d ng cơ b n, ký k t h p ng kinh t cung c p nguyên li u, d ch v ...; 2- Biên b n phiên h p u tiên c a H i ng qu n tr g i n S K ho ch và u tư c a các t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p t tr s chính (sau ây g i t t là S K ho ch và u tư). 3- Danh sách H i ng qu n tr , T ng giám c, các Phó t ng giám c c a doanh nghi p liên doanh ư c ăng ký t i S K ho ch và u tư. S K ho ch và u tư xác nh n danh sách H i ng qu n tr , T ng giám c, các Phó t ng giám c c a doanh nghi p liên doanh, sao g i B K ho ch và u tư và cơ quan c p Gi y phép u tư. b) i v i doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài và d án u tư theo hình th c H p ng h p tác kinh doanh. i v i doanh nghi p 100% v n nư c ngoài, vi c thành l p b máy qu n lý doanh nghi p do ch u tư nư c ngoài quy t nh trong th i h n quy nh t i m c 1 c a i u này. i v i d án u tư theo hình th c H p ng h p tác kinh doanh, các bên h p doanh n u th y c n thi t có th thành l p Ban i u ph i. Danh sách nhân s qu n lý doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài và i di n cho các bên h p doanh ư c ăng ký t i S K ho ch và u tư. S K ho ch và u tư xác nh n danh sách nhân s , sao g i B K ho ch và u tư và cơ quan c p Gi y phép u tư. c) i v i d án u tư vào khu công nghi p, khu ch xu t. i v i d án u tư vào khu công nghi p, khu ch xu t, danh sách nhân s qu n lý doanh nghi p ư c ăng ký theo trình t quy nh t i các kho n 3 i m a và i m b c a i u này và sao g i Ban qu n lý khu công nghi p, khu ch xu t nơi th c hi n d án. Trư ng h p quá th i h n quy nh mà doanh nghi p chưa hoàn thành các th t c nêu trên, ch u tư ph i báo cáo cơ quan c p Gi y phép u tư v nguyên nhân ch m tr và xin gia h n vi c th c hi n. i u 2. Sau khi ư c b nhi m, T ng giám c doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài và các bên h p doanh th c hi n các th t c hành chính như:
  3. 1- ăng b cáo thành l p doanh nghi p theo quy nh t i i u 32 c a Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (sau ây g i t t là Ngh nh 12/CP). 2- ăng ký tr s doanh nghi p; 3- Kh c và ăng ký con d u t i S Công an t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p t tr s chính; 4- M tài kho n t i ngân hàng, ăng ký ch k toán áp d ng t i B Tài chính; 5- ăng ký k ho ch tuy n d ng lao ng v i cơ quan qu n lý lao ng a phương. i u 3. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài th c hi n các th t c sau: 1- N p h sơ xin gi y phép s d ng t theo quy nh t i Chương IV c a Ngh nh 12/CP và quy nh c a T ng c c a chính. i v i doanh nghi p khu công nghi p, khu ch xu t, sau khi ư c c p Gi y phép u tư, th c hi n vi c ký h p ng thuê l i t và s d ng các ti n ích công c ng trong khu công nghi p, khu ch xu t, v i doanh nghi p xây d ng và kinh doanh cơ s h t ng khu công nghi p, khu ch xu t. 2- N p h sơ xin duy t thi t k xây d ng theo quy nh t i i u 84 và i u 85 c a Ngh nh 12/CP ; th c hi n các quy nh v u th u xây d ng, mua s m thi t b theo quy nh v u th u. Khi k t thúc xây d ng ph i báo cáo cơ quan thNm nh thi t k công trình v vi c hoàn thành xây d ng công trình và xin phép ưa vào s d ng theo quy nh t i i u 88 c a Ngh nh 12/CP ; th c hi n vi c thanh toán, quy t toán xây d ng công trình theo quy nh t i i u 89 và i u 90 c a Ngh nh 12/Chính ph . 3- ăng ký ho t ng xu t, nh p khNu, k ho ch xu t, nh p khNu và tiêu th s n phNm v i B Thương m i theo quy nh t i i u 47 c a Ngh nh 12/CP. 4- Th c hi n các th t c: ăng ký xu t nh p c nh cho nhân viên ngư i nư c ngoài; ăng ký hành ngh ; ăng ký s d ng các phương ti n thông tin liên l c; ăng ký ch t lư ng, nhãn hi u hàng hoá,... Ph n 2: I U CH NH, B SUNG GI Y PHÉP U TƯ i u 4. N i dung i u ch nh, b sung Gi y phép u tư bao g m: - Thay i i tác, chuy n như ng v n; - Thay i hình th c u tư;
  4. - Thay i ho c b sung m c tiêu ho t ng; - M chi nhánh. - i u ch nh v n (bao g m tăng gi m v n u tư, v n pháp nh; thay i cơ c u v n u tư, phương th c góp v n pháp nh...). - Nh ng i u ch nh, b sung khác như: th i h n ho t ng, m c thu , m c ti n thuê t, tiêu th s n phNm, tình tr ng máy móc thi t b (m i, ã qua s d ng),. . . i u 5. 1- i v i t t c các trư ng h p i u ch nh, b sung Gi y phép u tư, ch u tư n p h sơ cho cơ quan c p Gi y phép u tư. H sơ bao g m: - ơn xin i u ch nh, b sung Gi y phép u tư do T ng giám c ho c Phó t ng giám c th nh t ký. - Quy t nh c a H i ng qu n tr doanh nghi p liên doanh, tho thu n c a các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh, ngh c a ch doanh nghi p 100% v n nư c ngoài. - Báo cáo tình hình tri n khai, th c hi n Gi y phép u tư t ngày ư c c p n th i i m xin i u ch nh, b sung. 2- Ngoài các tài li u nêu t i m c 1 trên ây, tuỳ n i dung ngh i u ch nh, b sung c p Gi y phép, ch u tư ph i g i các văn b n gi i trình sau: - i u ch nh m c tiêu: lý do c a vi c i u ch nh m c tiêu d án, các gi i pháp th c hi n các m c tiêu m i như th trư ng, v n, công ngh ... - Tăng v n: Lý do tăng v n, các i u ki n tài chính m b o cho vi c tăng v n và danh m c máy móc, thi t b c n b sung do tăng v n. Trư ng h p tăng v n b ng l i nhu n tái u tư ph i có gi y ch ng nh n c a cơ quan thu . - chuy n như ng v n và thay i i tác: s c n thi t ph i chuy n như ng v n; ch ng ch v tư cách pháp lý, năng l c tài chính c a i tác m i; h p ng chuy n như ng có công ch ng, trong ó quy nh rõ i u ki n, phương th c và giá chuy n như ng. - M chi nhánh: S c n thi t và m c tiêu ho t ng c a Chi nhánh: ý ki n ch p thu n c a U ban nhân dân c p t nh v a i m và m c ti n thuê t (n u có) i v i a i m nơi d nh t chi nhánh làm cơ s s n xu t. - Các trư ng h p còn l i: Lý do xin i u ch nh, b sung Gi y phép u tư. 3- T t c các tài li u quy nh m c 1 và m c 2 c a i u này u ph i là b n g c ho c b n sao có công ch ng.
  5. 4- S b h sơ: - i v i lo i i u ch nh, b sung Gi y phép u tư thu c lo i 1 theo quy nh t i m c 1 c a i u 6 c n n p là 3 b h sơ, trong ó có ít nh t 1 b g c. - iv i lo i i u ch nh, b sung Gi y phép u tư thu c lo i 2 theo quy nh t i m c 1 c a i u 6: c n n p là 6 b h sơ, trong ó có ít nh t 1 b g c. Trong trư ng h p c bi t, cơ quan c p Gi y phép u tư có th yêu c u ch u tư n p b sung thêm ngoài s b h sơ quy nh trên. H sơ c n ư c in n, óng bìa b o qu n lâu dài theo Quy ch lưu tr . i u 6. 1- Vi c i u ch nh, b sung Gi y phép u tư phân theo 2 lo i sau: - Lo i 1: Không thay i m c tiêu và quy mô c a d án; - Lo i 2: Có thay i m c tiêu, quy mô d án. 2- ThNm quy n quy t nh vi c i u ch nh, b sung Gi y phép u tư quy nh như sau: 2.1. i v i vi c i u ch nh, b sung Gi y phép u tư thu c lo i 1 quy nh t i m c 1: Cơ quan nào c p Gi y phép u tư thì th c hi n vi c i u ch nh, b sung Gi y phép trong ph m vi thNm quy n c a mình. 2.2. i v i vi c i u ch nh, b sung Gi y phép u tư thu c lo i 2 quy nh t i m c 1: - i v i d án nhóm A (quy nh t i i u 93, Ngh nh s 12/CP) và các d án nhóm B khác mà khi i u ch nh tr thành d án nhóm A: B K ho ch và u tư quy t nh vi c i u ch nh, b sung gi y phép. - i v i d án khác: Cơ quan c p Gi y phép u tư xin ý ki n các B , ngành liên quan trư c khi quy t nh vi c i u ch nh, b sung gi y phép. i u 7. Th i h n x lý h sơ i u ch nh, b sung: 1- i v i vi c i u ch nh, b sung Gi y phép u tư thu c lo i 1 theo quy nh t i m c 1 c a i u 6: Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c h sơ, cơ quan c p Gi y phép thông báo quy t nh cho ch u tư. 2- i v i vi c i u ch nh, b sung Gi y phép u tư thu c lo i 2 theo quy nh t i m c 1 c a i u 6: Trong 30 ngày k t ngày ti p nh n h sơ h p l ; cơ quan c p Gi y phép u tư thông báo quy t nh cho ch u tư.
  6. Trong toàn b th i gian k trên không tính th i gian ch u tư s a i h sơ xin i u ch nh, b sung. Ph n 3: CH BÁO CÁO, TH NG KÊ, KI M TRA HO T NG C A DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI i u8 Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh ph i g i Báo cáo tài chính hàng năm n B Tài chính, B K ho ch và u tư, C c Th ng kê t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương, g i báo cáo th ng kê n C c th ng kê t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương, B K ho ch và u tư và cơ quan c p Gi y phép u tư; th c hi n ch báo cáo th ng kê theo quy nh c a T ng c c Th ng kê và B K ho ch và u tư. i v i doanh nghi p ho t ng trong Khu công nghi p, Khu ch xu t, ngoài vi c g i báo cáo th ng kê n các cơ quan trên, ph i g i báo cáo n Ban qu n lý Khu công nghi p, Khu ch xu t. i u9 Các cơ quan qu n lý Nhà nư c th c hi n vi c ki m tra ho t ng c a doanh nghi p và các Bên h p doanh theo ch c năng, thNm quy n ư c pháp lu t quy nh. Vi c ki m tra ho t ng c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c các cơ quan ti n hành vi c ki m tra thông báo cho doanh nghi p ít nh t là 7 ngày trư c khi ti n hành vi c ki m tra. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài có trách nhi m chuNn b cung c p y thông tin, s li u theo yêu c u c a oàn ki m tra. Ph n 4: CHUY N GIAOKHÔNG B I HOÀN VÀ THANH LÝ,GI I TH DOANH NGHI P i u 10. Vi c chuy n giao không b i hoàn tài s n c a Bên nư c ngoài sau khi k t thúc h p ng ư c th c hi n theo quy nh t i H p ng và Gi y phép u tư. Tài s n chuy n giao khi k t thúc ho t ng c a d án ph i m b o tình tr ng ho t ng bình thư ng và thu c s h u c a Nhà nư c. Ít nh t 6 tháng trư c khi h t h n ho t ng, Bên Vi t Nam trong doanh nghi p liên doanh và Ch u tư ( i v i doanh nghi p 100% v n nư c ngoài) ph i báo cáo B Tài chính và thông báo cho cơ quan c p Gi y phép u tư v vi c Bên nư c ngoài chuy n giao không b i hoàn tài s n.
  7. i u 11 Ban thanh lý doanh nghi p liên doanh ư c thành l p theo quy nh t i i u 33 c a Ngh nh 12/CP là b máy giúp vi c H i ng qu n tr doanh nghi p, ch u s ch o c a H i ng qu n tr trong vi c th c hi n thanh lý doanh nghi p. Vi c thành l p và ho t ng c a Ban thanh lý phù h p v i nh ng quy nh sau: 1. Ban Thanh lý là i di n toàn quy n c a doanh nghi p trong vi c thanh lý, ti n hành các ho t ng thanh lý doanh nghi p phù h p v i Quy t nh thành l p Ban thanh lý và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ho t ng ó. 2. Ch m nh t 15 ngày k t ngày có quy t nh thành l p, Ban thanh lý h p phiên u tiên thông qua k ho ch, phương th c và kinh phí ho t ng trình H i ng qu n tr phê duy t và thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng v vi c thanh lý doanh nghi p. 3. Trong th i gian ti n hành thanh lý doanh nghi p, H i ng qu n tr , T ng giám c, các Phó T ng giám c và k toán trư ng có nhi m v cung c p thông tin, s li u, kinh phí cho ho t ng thanh lý, ký các gi y t c a doanh nghi p liên quan n thanh lý. 4. Khi h t th i h n thanh lý theo quy nh t i i u 33 Ngh nh 12/CP, n u chưa thanh lý xong, Ban thanh lý v n ch m d t ho t ng; các Bên liên doanh t x lý m i công vi c còn t n ng; trư ng h p có tranh ch p thì ư c x lý theo quy nh t i i u 102 c a Ngh nh 12/CP. 5. Sau khi k t thúc vi c thanh lý, H i ng qu n tr g i báo cáo k t qu thanh lý cho cơ quan c p Gi y phép u tư và B K ho ch và u tư. Trư ng h p c n thi t B K ho ch và u tư có th yêu c u cơ quan chuyên môn giám nh l i k t qu thanh lý trư c khi ra quy t nh cu i cùng v thanh lý doanh nghi p, thu h i Gi y phép u tư và thông báo quy t nh ó cho cơ quan h u quan bi t. Chi phí giám nh do doanh nghi p ch u. Các kho n thu c a nhà u tư nư c ngoài t vi c thanh lý tài s n doanh nghi p ch ư c chuy n ra nư c ngoài sau khi k t thúc vi c thanh lý và ư c cơ quan c p Gi y phép u tư phê duy t. i u 12 Khi k t thúc ho t ng úng ho c trư c th i h n ghi trong Gi y phép u tư, ch doanh nghi p 100% v n nư c ngoài và các Bên h p doanh ph i th c hi n vi c thanh lý tài s n và thanh toán các nghĩa v theo quy nh t i i u 33 c a Ngh nh 12/CP và t i Thông tư này. i u 13 Sau khi k t thúc ho t ng, ch u tư n p: - Con d u c a doanh nghi p cho cơ quan c p d u;
  8. - Gi y phép u tư và h sơ doanh nghi p cho S K ho ch và u tư a phương. Ph n 5: I U KHO N THI HÀNH i u 14 Thông tư này thay th cho các i u kho n hư ng d n vi c tri n khai d án u tư quy nh t i Thông tư s 215UB/LXT ngày 8 tháng 2 năm 1995 c a U ban Nhà nư c v h p tác và u tư - nay là B K ho ch và u tư và có hi u l c k t ngày ký. Tr n Xuân Giá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản