intTypePromotion=3

Thông tư số 168/1998/TT-BTC về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
82
lượt xem
10
download

Thông tư số 168/1998/TT-BTC về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 168/1998/TT-BTC về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 168/1998/TT-BTC về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 168/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 21 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ B LAO Đ NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 168/1998/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N THI HÀNH NGH Đ NH S 84 /1998/NĐ- CP NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 1998 C A CHÍNH PH QUY Đ NH CHI TI T THI HÀNH LU T THU TIÊU TH Đ C BI T (TTĐB) Căn c Lu t thu tiêu th đ c bi t s 05/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998. Căn c Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu tiêu th đ c bi t. B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: A- PH M VI ÁP D NG THU TTĐB I - Đ I TƯ NG CH U THU , Đ I TƯ NG N P THU TTĐB 1. Đ i tư ng ch u thu : Đ i tư ng ch u thu TTĐB quy đ nh t i Đi u 1 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph là các hàng hóa, d ch v sau đây, tr các trư ng h p không ph i ch u thu TTĐB quy đ nh t i m c II ph n A Thông tư này. 1.1 - Hàng hóa: a) Thu c lá đi u, xì gà; b) Rư u; c) Bia; d) Ô tô dư i 24 ch ng i; đ) Xăng các lo i, nap-ta (naphtha), ch ph m tái h p (reformade component) và các ch ph m khác đ pha ch xăng; e) Đi u hòa nhi t đ công su t t 90.000 BTU tr xu ng; g) Bài lá; h) Vàng mã, hàng mã;
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.2 - D ch v : a) Kinh doanh vũ trư ng, mát xa, ka-ra-ô-kê; b) Kinh doanh ca-si-nô (casino), trò chơi b ng máy gi c- pót (jackpot); c) Kinh doanh vé đ t cư c đua ng a, đua xe; d) Kinh doanh gôn (golf): bán th h i viên, vé chơi gôn. 2. Đ i tư ng n p thu TTĐB: Đ i tư ng n p thu TTĐB quy đ nh t i Đi u 2 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph là t ch c, cá nhân (g i chung là cơ s ) có s n xu t, nh p kh u hàng hóa và kinh doanh d ch v thu c đ i tư ng ch u thu TTĐB. - T ch c s n xu t, nh p kh u hàng hóa, kinh doanh d ch v bao g m: + Doanh nghi p Nhà nư c; t ch c kinh t c a t ch c chính tr ; t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, đơn v vũ trang nhân dân và các t ch c đơn v s nghi p khác; h p tác xã; + Doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n; + Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p tác kinh doanh theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; các Công ty nư c ngoài và t ch c nư c ngoài ho t đ ng s n xu t, kinh doanh Vi t Nam không theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; - Cá nhân s n xu t, nh p kh u hàng hóa, kinh doanh d ch v bao g m nh ng cá nhân nh p kh u, ngư i s n xu t, kinh doanh đ c l p, h gia đình, các cá nhân h p tác v i nhau đ cùng s n xu t, kinh doanh không hình thành pháp nhân kinh doanh. 3.a/ Cơ s s n xu t hàng hóa thu c di n ch u thu TTĐB ph i n p thu TTĐB và không ph i n p thu giá tr gia tăng (GTGT) đ i v i hàng hóa này khâu s n xu t. Ví d 1: Công ty A s n xu t thu c lá đi u, khi Công ty bán thu c lá đi u do Công ty s n xu t thì Công ty ph i kê khai n p thu TTĐB, Công ty không ph i n p thu GTGT đ i v i doanh thu bán thu c lá đi u đã ch u thu TTĐB. b/ Cơ s nh p kh u hàng hóa thu c di n ch u thu TTĐB ph i n p thu TTĐB đ i v i hàng hóa này khâu nh p kh u, không ph i n p thu GTGT đ i v i s hàng hóa nh p kh u đã ch u thu TTĐB. Ví d 2: Công ty B nh p kh u m t hàng rư u thì khi nh p kh u Công ty ph i kê khai n p thu TTĐB, không ph i n p thu GTGT khi nh p kh u, khi bán rư u Công ty ph i kê khai n p thu GTGT.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c/ Cơ s kinh doanh d ch v thu c di n ch u thu TTĐB ph i n p thu TTĐB đ i v i d ch v ch u thu TTĐB khi cung c p các d ch v này, không ph i n p thu GTGT đ i v i doanh thu các d ch v đã kê khai n p thu TTĐB. II- CÁC TRƯ NG H P HÀNG HÓA KHÔNG PH I CH U THU TTĐB: Theo quy đ nh t i Đi u 3 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph , các hàng hóa quy đ nh t i đi m 1.1 m c I, ph n A Thông tư này không ph i ch u thu TTĐB trong các trư ng h p sau đây: 1. Hàng hóa do các cơ s s n xu t, gia công tr c ti p xu t kh u ra nư c ngoài bao g m c hàng hóa bán, gia công cho khu ch xu t, hàng hóa mang ra nư c ngoài đ d h i tr tri n lãm. Cơ s ph i xu t trình v i cơ quan thu các th t c, h sơ ch ng minh là hàng đã th c t xu t kh u, c th như sau: + H p đ ng bán hàng ho c h p đ ng gia công cho nư c ngoài. + Hóa đơn bán hàng c a s hàng hóa xu t kh u ho c tr hàng gia công. + T khai hàng hóa xu t kh u có xác nh n th c xu t kh u c a cơ quan H i quan. Cơ s s n xu t hàng hóa thu c di n ch u thu TTĐB n u t m xu t kh u, tái nh p kh u theo gi y phép t m xu t kh u, tái nh p kh u, trong th i h n chưa ph i n p thu xu t kh u, thu nh p kh u theo ch đ quy đ nh thì khi tái nh p kh u không ph i n p thu TTĐB, nhưng khi cơ s s n xu t bán hàng hóa này ph i n p thu TTĐB. 2. Hàng hóa do cơ s s n xu t bán ho c y thác cho cơ s kinh doanh xu t kh u đ xu t kh u theo h p đ ng kinh t . Cơ s s n xu t ph i có th t c h sơ: + H p đ ng y thác xu t kh u ho c h p đ ng bán hàng đ xu t kh u c a cơ s s n xu t cho cơ s kinh doanh xu t kh u. + Hóa đơn bán hàng, giao hàng phù h p v i h p đ ng kinh t đã ký. Hàng tháng ho c đ nh kỳ kê khai n p thu , cơ s s n xu t có hàng bán xu t kh u ho c y thác xu t kh u, khi kê khai thu ph i l p b n kê toàn b s hàng hóa bán, y thác xu t kh u kèm theo tên, đ a ch c a cơ s kinh doanh xu t kh u g i cùng t khai thu TTĐB n p cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý cơ s s n xu t. Trư ng h p hàng y thác xu t kh u, khi hàng đã th c t xu t kh u ph i có thanh lý h p đ ng y thác xu t kh u và tài li u ch ng minh hàng đã th c t xu t kh u. Cơ quan thu tr c ti p qu n lý cơ s s n xu t có trách nhi m ki m tra b n kê hàng hóa bán đ xu t kh u và thông báo cho cơ quan thu qu n lý cơ s kinh doanh xu t kh u v tên đơn v mua hàng đ xu t kh u, s lư ng và giá tr hàng hóa cơ s đã mua đ xu t kh u, đ ng th i ki m tra h sơ và xác nh n v s lư ng hàng xu t bán đ xu t kh u không ph i ch u thu TTĐB. 3. Hàng hóa nh p kh u trong các trư ng h p sau: a/ Hàng vi n tr nhân đ o, vi n tr không hoàn l i.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b/ Quà t ng c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài cho các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr -xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i-ngh nghi p, đơn v vũ trang nhân dân. Quà t ng đư c xác đ nh theo m c quy đ nh c a Chính ph ho c c a B Tài chính. c/ Đ dùng c a t ch c, cá nhân nư c ngoài đư c hư ng tiêu chu n mi n tr ngo i giao do Chính ph Vi t Nam quy đ nh phù h p v i các đi u ư c qu c t mà Vi t Nam đã ký k t ho c tham gia. d/ Hàng mang theo ngư i trong tiêu chu n hành lý mi n thu nh p kh u c a cá nhân ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài khi xu t nh p c nh qua c a kh u Vi t Nam. 4. Hàng chuy n kh u, quá c nh, mư n đư ng qua Vi t Nam theo các hình th c: - Hàng hóa đư c v n chuy n th ng t nư c xu t kh u đ n nư c nh p kh u không qua c a kh u Vi t Nam; - Hàng hóa đư c v n chuy n t nư c xu t kh u đ n nư c nh p kh u có qua c a kh u Vi t Nam nhưng không làm th t c nh p kh u vào Vi t Nam và không làm th t c xu t kh u ra kh i Vi t Nam; - Hàng hóa đư c v n chuy n t nư c xu t kh u đ n nư c nh p kh u có qua c a kh u Vi t Nam và đưa vào kho ngo i quan, không làm th t c nh p kh u vào Vi t Nam và không làm th t c xu t kh u ra kh i Vi t Nam; - Hàng quá c nh, mư n đư ng qua c a kh u, biên gi i Vi t Nam trên cơ s Hi p đ nh đã ký k t gi a hai Chính ph ho c ngành, đ a phương đư c Th tư ng Chính ph cho phép. 5. Hàng t m nh p kh u đ tái xu t kh u, n u th c tái xu t kh u trong th i h n chưa ph i n p thu nh p kh u theo ch đ quy đ nh thì không ph i n p thu TTĐB tương ng v i s hàng th c tái xu t kh u. 6. Hàng t m nh p kh u đ d h i ch , tri n lãm n u th c tái xu t kh u trong th i h n chưa ph i n p thu nh p kh u theo ch đ quy đ nh. H t th i gian h i ch , tri n lãm mà t ch c, cá nhân không tái xu t hàng t m nh p kh u thì ph i kê khai, n p thu TTĐB; n u t ch c, cá nhân không kê khai mà b ki m tra, phát hi n thì ngoài vi c truy thu thu TTĐB còn b ph t theo quy đ nh c a pháp lu t. 7. Hàng hóa t nư c ngoài nh p kh u vào khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t. *) Th t c, h sơ, trình t và th m quy n gi i quy t không thu thu TTĐB đ i v i các trư ng h p quy đ nh t i các đi m 3, 4, 5, 6 và 7 nêu trên đư c th c hi n như quy đ nh v th t c, h sơ, trình t và th m quy n gi i quy t không thu thu , mi n thu nh p kh u đ i v i các trư ng h p này theo quy đ nh c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8. Hàng nh p kh u đ bán t i các c a hàng kinh doanh hàng mi n thu các c ng bi n, sân bay qu c t , bán cho các đ i tư ng đư c hư ng ch đ mua hàng mi n thu theo quy đ nh c a Chính ph . Vi c qu n lý hàng hóa và xét đ không thu thu , quy t toán thu TTĐB trong trư ng h p này đư c áp d ng như quy đ nh đ i v i vi c xét mi n thu nh p kh u. Trong các trư ng h p hàng nh p kh u không ph i ch u thu TTĐB quy đ nh t i đi m 3, 4, 5, 6 và 7 nêu trên, khi thay đ i m c đích nh p kh u như: hàng vi n tr s d ng vào m c đích ngoài chương trình, d án, hay nh p kh u do đư c hư ng quy ch mi n tr ph i tái xu t kh u nhưng không tái xu t kh u thì trong th i h n 03 ngày k t ngày m c đích nh p kh u thay đ i so v i quy đ nh, ch hàng nh p kh u ph i khai báo v i cơ quan thu thu nh p kh u nơi đã làm th t c nh p kh u lô hàng đ cơ quan thu thu làm th t c thu đ thu TTĐB. Vi c x lý thu thu TTĐB trong trư ng h p này đư c th c hi n như quy đ nh v x lý đ i v i thu nh p kh u. B - CĂN C TÍNH THU VÀ THU SU T Căn c tính thu TTĐB theo quy đ nh t i Đi u 4 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph là giá tính thu c a hàng hóa, d ch v ch u thu TTĐB và thu su t thu TTĐB. I - GIÁ TÍNH THU TTĐB: Theo quy đ nh t i Đi u 5 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph , giá tính thu TTĐB c a hàng hóa, d ch v đư c xác đ nh c th như sau: 1. Đ i v i hàng s n xu t trong nư c: Giá tính thu TTĐB là giá bán c a cơ s s n xu t chưa có thu TTĐB đư c xác đ nh c th như sau: Giá bán hàng Giá tính thu TTĐB = 1 + thu su t Giá bán c a cơ s s n xu t là giá bán ghi trên hóa đơn bán hàng c a cơ s . Trư ng h p cơ s s n xu t bán hàng qua các chi nhánh, c a hàng, cơ s tr c thu c thì giá bán hàng làm căn c tính thu TTĐB là giá do các chi nhánh, c a hàng, cơ s tr c thu c c a cơ s s n xu t bán ra; cơ s s n xu t bán hàng thông qua đ i lý bán theo đúng giá do cơ s quy đ nh, hư ng hoa h ng thì giá bán làm căn c xác đ nh giá tính thu TTĐB là giá do đ i lý bán ra chưa tr hoa h ng. Ví d : giá bán hàng c a cơ s s n xu t bia là 3.000đ/lít bia hơi, thu su t đ i v i bia hơi là 50% thì: 3.000 đ 3.000 đ Giá tính thu TTĐB 1 lít bia hơi = = = 2.000đ/lít
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1 + 50% 1,5 Thu TTĐB ph i n p = 2.000đ/lít x 50% = 1.000đ/lít. - Đ i v i thu c lá nhãn hi u nư c ngoài do các Nhà máy, Công ty thu c T ng công ty thu c lá Vi t Nam s n xu t giao cho các chi nhánh thu c lá nư c ngoài t i Vi t Nam: Giá bán làm căn c xác đ nh giá tính thu TTĐB là giá do các Công ty, Nhà máy thu c lá giao cho chi nhánh thu c lá nư c ngoài đ tiêu th t i Vi t Nam nhưng không đư c th p hơn 10% m c giá bình quân do các chi nhánh thu c lá nư c ngoài bán ra. Trư ng h p các Công ty, Nhà máy s n xu t không xác đ nh giá tính thu h p lý thì cơ quan thu căn c vào m c giá bình quân do các chi nhánh thu c lá nư c ngoài bán ra tr (-) 10% đ n đ nh giá tính thu . - Đ i v i rư u s n xu t trong nư c đóng chai: giá bán làm cơ s xác đ nh giá tính thu TTĐB không bao g m v chai. Trư ng h p cơ s s n xu t bán rư u, giá bán ghi trên hóa đơn bao g m c v chai thì căn c doanh s bán ghi trên hóa đơn bán hàng, cơ s l p b ng kê v doanh s hàng bán ra, tách riêng ph n doanh thu bán rư u đ tính thu TTĐB ph i n p và doanh s v chai (theo m u s 06/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư này). Giá tr v chai đư c tr trong giá bán khi tính thu TTĐB là giá mua vào theo hóa đơn; đ i v i v chai do cơ s t s n xu t là giá thành s n xu t, nhưng ch đư c tính t i đa b ng giá mua vào c a s n ph m cùng lo i. - Đ i v i bia s n xu t trong nư c đóng chai: n u cơ s s n xu t bán bia chai theo phương th c thu đ i v chai thì giá bán làm căn c tính thu TTĐB là giá bán bia không bao g m v chai. Khi l p hóa đơn bán hàng cơ s ph i ghi giá bán th c t . Trư ng h p cơ s bán luôn c v chai thì thu TTĐB tính theo giá bán có c v chai. Ví d : Giá bán theo phương th c thu đ i v chai c a m t két bia chai Hà n i là 120.000đ/két thì giá tính thu TTĐB căn c vào giá bán 120.000đ/két. Thu TTĐB 120.000đ ph i n p c a = x 75% = 51.428đ m t két (24 chai) 1 + 75% N u cơ s bán luôn c chai bia theo giá 168.000đ/két (24 chai), không thu đ i v thì: Thu TTĐB ph i 168.000đ n p c a m t = x 75% = 72.000đ két (24 chai) 1 + 75% 2. Đ i v i hàng nh p kh u: Giá tính thu TTĐB đ i v i hàng nh p kh u thu c di n ch u thu TTĐB đư c xác đ nh như sau: Giá tính thu TTĐB = giá tính thu nh p kh u + thu nh p kh u.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Giá tính thu nh p kh u đư c xác đ nh theo các quy đ nh v giá tính thu nh p kh u. Trư ng h p hàng hóa nh p kh u đư c mi n ho c gi m thu nh p kh u thì thu nh p kh u đư c xác đ nh trong giá tính thu TTĐB theo s thu nh p kh u còn ph i n p. 3. Đ i v i hàng hóa gia công là giá tính thu c a m t hàng s n xu t cùng lo i ho c tương đương t i th i đi m giao hàng. Trư ng h p không có giá c a s n ph m cùng lo i ho c tương đương t i th i đi m giao hàng thì cơ quan thu căn c giá bán s n ph m đó trên th trư ng ho c giá bán do cơ s đưa gia công nh n hàng v bán ra đ xác đ nh giá tính thu và thông báo cho cơ s th c hi n. 4. Đ i v i hàng hóa bán theo phương th c tr góp là giá bán chưa có thu TTĐB c a hàng hóa bán theo phương th c tr ti n m t l n, không bao g m kho n lãi tr góp. 5. Giá tính thu đ i v i d ch v ch u thu TTĐB là giá d ch v chưa có thu TTĐB, đư c xác đ nh theo công th c sau: Giá d ch v Giá tính thu TTĐB = 1 + thu su t Ví d : Doanh thu c a kinh doanh vũ trư ng trong kỳ là 12.000.000 đ ng. 12.000.000đ 12.000.000đ Giá tính thu TTĐB = -------------- = --------------- = 10.000.000đ 1 + 20% 1,2 Thu TTĐB ph i n p = 10.000.000 đ x 20% = 2.000.000 đ. Giá d ch v làm căn c xác đ nh giá tính thu TTĐB đ i v i m t s d ch v quy đ nh như sau: - Đ i v i kinh doanh vũ trư ng là giá vé vào vũ trư ng. Trư ng h p không có vé vào vũ trư ng thì tính trên toàn b doanh thu các ho t đ ng trong vũ trư ng; đ i v i kinh doanh mát-xa, ka-ra-ô-kê là doanh thu c a các ho t đ ng mát-xa, ka-ra-ô-kê, không bao g m doanh thu c a các hàng hóa, d ch v khác. - Đ i v i kinh doanh gôn là doanh thu th c thu v bán th h i viên, bán vé chơi gôn, bao g m c ti n phí chơi gôn do h i viên tr và ti n ký qu (n u có). Trư ng h p kho n ký qu đư c tr l i ngư i ký qu thì cơ s s đư c hoàn l i s thu đã n p b ng cách kh u tr vào s ph i n p c a kỳ ti p theo, n u không kh u tr đư c thì s hoàn thu theo quy đ nh. Cơ s kinh doanh gôn có kinh doanh các lo i hàng hóa, d ch v khác không thu c danh m c ch u thu TTĐB thì các hàng hóa, d ch v đó không ph i ch u thu TTĐB. Ví d : cơ s kinh doanh gôn có t ch c các ho t đ ng kinh doanh khách s n, ăn u ng, bán hàng hóa, ho c các trò chơi thì các hàng hóa, d ch v này không ph i ch u thu TTĐB.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Đ i v i d ch v ca-si-nô, trò chơi b ng máy gi c pót là doanh s bán đã tr tr thư ng t c là b ng s ti n thu đư c do đ i cho khách trư c khi chơi t i qu y đ i ti n ho c bàn chơi, máy chơi tr đi s ti n đ i tr l i cho khách. - Đ i v i kinh doanh vé s đ t cư c đua ng a, đua xe là doanh s bán vé s đ t cư c đua ng a, đua xe tr s ti n tr thư ng cho khách th ng cu c. Doanh s bán vé xem đua ng a, đua xe không ch u thu TTĐB mà thu c di n ch u thu giá tr gia tăng. - Giá tính thu TTĐB đ i v i hàng hóa, d ch v dùng đ trao đ i, tiêu dùng n i b , bi u, t ng là giá tính thu TTĐB c a hàng hóa, d ch v cùng lo i ho c tương đương t i th i đi m phát sinh các ho t đ ng này. Giá tính thu TTĐB đ i v i hàng hóa s n xu t trong nư c, d ch v ch u thu TTĐB bao g m c kho n thu thêm tính ngoài giá bán hàng hóa, d ch v (n u có) mà cơ s đư c hư ng. II - THU SU T THU TTĐB. Theo quy đ nh t i Đi u 6 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph , thu su t thu TTĐB đư c áp d ng c th như sau: BI U THU TIÊU TH Đ C BI T STT M T HÀNG Thu su t (%) I Hàng hóa 1 Thu c hút a Thu c lá đi u có đ u l c s n xu t ch y u b ng nguyên li u 65 nh p kh u, xì gà. b Thu c lá đi u có đ u l c s n xu t ch y u b ng nguyên li u 45 trong nư c c Thu c lá đi u không có đ u l c 25 2 Rư u a Rư u trên 40 o 70 b Rư u t 30 o đ n 40 o 55 c Rư u t 200 đ n dư i 30o. 25 d Rư u dư i 200, k c rư u ch bi n t hoa qu 20 đ Rư u thu c 15 3 Bia a Bia chai, bia tươi 75 b Bia h p 65
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c Bia hơi các lo i 50 4 Ô tô - T 5 ch ng i tr xu ng 100 - T 6 đ n 15 ch ng i 60 - T 16 đ n dư i 24 ch ng i và các lo i ô tô, xe c khác thi t 30 k v a ch ngư i, v a ch hàng, xe lam 5 Xăng các lo i, nap-ta (naphtha), ch ph m tái h p (reformade 15 component) và các ch ph m khác đ pha ch xăng 6 Đi u hòa nhi t đ công su t t 90.000 BTU tr xu ng 20 7 Bài lá 30 8 Vàng mã, hàng mã 60 II D ch v 1 Kinh doanh vũ trư ng, mát-xa, ka-ra-ô-kê 20 2 Kinh doanh ca-si-nô (casino), trò chơi b ng máy gi c-pót 25 (jackpot) 3 Kinh doanh vé đ t cư c đua ng a, đua xe 20 4 Kinh doanh gôn (golf): bán th h i viên, vé chơi gôn 20 Vi c áp d ng thu su t thu TTĐB đ i v i m t s hàng hóa, d ch v trong Bi u thu đư c quy đ nh c th như sau: 1 - Đ i v i hàng hóa thu c di n ch u thu TTĐB, thu su t thu TTĐB không phân bi t hàng hóa nh p kh u hay hàng hóa s n xu t trong nư c. 2 - Thu c lá đi u có đ u l c s n xu t ch y u b ng nguyên li u nh p kh u thu c nhóm thu su t 60% là lo i thu c lá đi u s d ng kh i lư ng nguyên li u s i thu c nh p kh u chi m t l t 51% tr lên so v i t ng kh i lư ng nguyên li u s i thu c dùng cho s n xu t s n ph m đó. 3 - M t hàng rư u thu c áp d ng thu su t 15% không phân bi t theo đ c n. Cơ s s n xu t rư u thu c ph i có gi y phép s n xu t rư u thu c và gi y ch ng nh n đăng ký tên, nhãn hi u, ch t lư ng s n ph m rư u thu c do cơ quan y t ho c cơ quan có th m quy n c p. Đ i v i rư u thu c nh p kh u ph i đư c cơ quan y t ho c cơ quan có th m quy n xác đ nh là rư u thu c. N u không có đ nh ng gi y t quy đ nh trên đây thì n p thu TTĐB theo thu su t c a lo i rư u có đ c n tương ng.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4 - M t hàng ô tô thu c nhóm thu su t 30% bao g m: ô tô t 16 đ n dư i 24 ch ng i, xe thi t k v a ch ngư i v a ch hàng tương ng v i lo i t 16 đ n dư i 24 ch ng i và các lo i xe lam. 5 - Hàng mã thu c di n ch u thu TTĐB áp d ng thu su t 60% không bao g m lo i hàng mã là đ chơi tr em và các lo i hàng mã dùng đ trang trí. C - ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI N P THU , HOÀN THU VÀ QUY T TOÁN THU I- ĐĂNG KÝ THU , KÊ KHAI N P THU VÀ HÓA ĐƠN, CH NG T . 1. Đăng ký thu : Theo quy đ nh t i Đi u 7 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph , vi c đăng ký thu đư c quy đ nh c th như sau: Cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TTĐB, k c các đơn v , chi nhánh, c a hàng tr c thu c cơ s ph i đăng ký thu v i cơ quan thu nơi s n xu t, kinh doanh theo hư ng d n v kê khai đăng ký thu và đăng ký mã s đ i tư ng n p thu quy đ nh t i Thông tư s 79/1998/TT-BTC ngày 12/6/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Quy t đ nh s 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 c a Th tư ng Chính ph v mã s đ i tư ng n p thu . Đ i v i cơ s m i s n xu t, kinh doanh, th i h n đăng ký thu ch m nh t là 10 ngày, k t ngày đư c c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh. Trong trư ng h p sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n, thay đ i ngành ngh kinh doanh ho c ng ng kinh doanh, cơ s s n xu t kinh doanh ph i khai báo v i cơ quan thu ch m nh t là 05 ngày trư c khi có nh ng thay đ i trên. 2. Cơ s s n xu t m t hàng ch u thu TTĐB có s d ng nhãn hi u hàng hóa ph i đăng ký m u nhãn hi u hàng hóa s d ng v i cơ quan thu nơi cơ s s n xu t, kinh doanh ch m nh t không quá 05 ngày, k t ngày nhãn hi u đư c s d ng. Khi thay đ i nhãn hi u hàng hóa cơ s ph i khai báo v i cơ quan thu và đăng ký m u nhãn hi u hàng hóa m i s d ng ch m nh t là 05 ngày k t ngày thay đ i nhãn hi u. Đ i v i cơ s s n xu t thu c lá đi u, ngoài vi c đăng ký nhãn hi u như trên, còn ph i đăng ký v i cơ quan thu v đ nh m c tiêu hao nguyên li u s i thu c lá s n xu t cho t ng lo i thu c lá đi u, trong đó ghi rõ kh i lư ng s i thu c s n xu t trên đơn v s n ph m và t l gi a kh i lư ng s i thu c nh p kh u (n u có) trên t ng kh i lư ng s i thu c dùng đ s n xu t s n ph m làm căn c xác đ nh chính xác thu su t thu TTĐB. 3. Kê khai thu : Theo quy đ nh t i Đi u 9 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph , cơ s s n xu t, nh p kh u hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TTĐB ph i kê khai thu TTĐB theo các quy đ nh sau đây:
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a/ Cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TTĐB ph i kê khai thu TTĐB khi tiêu th hàng hóa, d ch v , tr hàng gia công, trao đ i, bi u, t ng, tiêu dùng n i b . Vi c kê khai thu ph i th c hi n hàng tháng và n p t khai thu kèm theo B ng kê ch ng t bán hàng (theo m u s 01/TTĐB và m u s 02/TTĐB ban hành kèm Thông tư này). Th i gian n p t khai thu TTĐB ch m nh t không quá ngày 10 c a tháng ti p theo. Ví d : T khai thu c a tháng 02/1999 cơ s ph i n p cho cơ quan thu ch m nh t không quá ngày 10/3/1999. Riêng đ i v i cơ s s n xu t có s thu TTĐB phát sinh ph i n p l n thì kê khai thu TTĐB ph i n p đ nh kỳ 05 ngày ho c 10 ngày m t l n và hàng tháng theo quy đ nh sau: + Cơ s s n xu t bia, cơ s s n xu t thu c lá đi u có công su t t 10 tri u lít/năm, 10 tri u bao/năm tr xu ng, cơ s s n xu t ô tô, s n xu t máy đi u hòa nhi t đ , cơ s s n xu t rư u kê khai thu theo đ nh kỳ 10 ngày m t l n. + Cơ s s n xu t bia, cơ s s n xu t thu c lá đi u có công su t trên 10 tri u lít/ năm, 10 tri u bao/năm ph i kê khai thu theo đ nh kỳ 05 ngày m t l n. T khai thu đ nh kỳ n p cho cơ quan thu vào ngày ti p sau c a đ nh kỳ 05 ngày, 10 ngày. T khai c a c tháng n p theo th i h n đã quy đ nh. Đ i v i trư ng h p cơ s s n xu t bán hàng qua các chi nhánh, c a hàng, cơ s tr c thu c, bán hàng thông qua đ i lý bán đúng giá do cơ s quy đ nh, hư ng hoa h ng, xu t hàng bán ký g i, cơ s s n xu t chính ph i kê khai n p thu TTĐB cho toàn b s hàng hóa này t i nơi cơ s s n xu t đăng ký kê khai n p thu . Các chi nhánh, c a hàng, cơ s tr c thu c khi g i báo cáo v cơ s s n xu t thì đ ng g i m t b n cho cơ quan thu nơi chi nhánh, c a hàng, cơ s tr c thu c bán hàng bi t đ theo dõi. Trư ng h p trong tháng không phát sinh thu TTĐB thì cơ s s n xu t kinh doanh v n ph i kê khai và g i t khai thu theo quy đ nh cho cơ quan thu bi t. Đ i v i trư ng h p cơ s s n xu t bán hàng qua các chi nhánh, cơ s tr c thu c khác đ a phương (t nh, thành ph ) thì kê khai căn c vào hóa đơn xu t hàng c a cơ s s n xu t và khi quy t toán thu s quy t toán theo doanh s th c t do chi nhánh, cơ s tr c thu c bán ra. b/ Cơ s nh p kh u hàng hóa ph i kê khai và n p t khai hàng hóa nh p kh u theo t ng l n nh p kh u cùng v i vi c kê khai thu nh p kh u v i cơ quan thu thu nh p kh u. Trư ng h p nh p kh u y thác thì t ch c nh p kh u y thác là đ i tư ng kê khai, n p thu TTĐB. c/ Cơ s s n xu t m t hàng ch u thu TTĐB b ng nguyên li u đã ch u thu TTĐB thì khi kê khai thu TTĐB khâu s n xu t đư c kh u tr s thu TTĐB đã n p đ i v i nguyên li u n u có ch ng t h p pháp. S thu TTĐB đư c kh u tr đ i v i nguyên li u t i đa không quá s thu TTĐB tương ng v i s nguyên li u dùng s n xu t ra hàng hóa đã tiêu th .
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Vi c kh u tr ti n thu TTĐB đư c th c hi n cùng v i vi c kê khai n p thu , xác đ nh thu ph i n p trong trư ng h p này theo công th c sau: S thu TTĐB = Thu TTĐB ph i n p - Thu TTĐB đã n p khâu nguyên ph i trong kỳ c a hàng xu t kho tiêu li u mua vào tương ng v i s hàng th trong kỳ xu t kho tiêu th trong kỳ Ví d : Trong kỳ kê khai thu , cơ s A phát sinh các nghi p v sau: + Nh p kh u 10.000 lít bia nư c, đã n p thu TTĐB khi nh p kh u 25 tri u đ ng. + Xu t kho 8.000 lít đ s n xu t 24.000 h p bia. + Xu t bán 20.000 h p bia, thu TTĐB ph i n p c a 20.000 h p bia xu t bán là 47 tri u đ ng. + Thu TTĐB đã n p nư c bia đ s n xu t ra 20.000 h p bia là 16,6 tri u đ ng. Thu TTĐB cơ s A ph i n p trong kỳ là: 47 tri u đ ng - 16,6 tri u đ ng = 30,4 tri u đ ng. Trư ng h p chưa xác đ nh đư c chính xác s thu TTĐB đã n p cho s nguyên v t li u tương ng v i s s n ph m tiêu th trong kỳ thì có th căn c vào s li u c a kỳ trư c đ t m tính s thu TTĐB đư c kh u tr và s quy t toán theo s th c t vào cu i tháng, cu i quý. Trong m i trư ng h p, s thu TTĐB đư c phép kh u tr t i đa không vư t quá s thu TTĐB tính cho ph n nguyên li u theo tiêu chu n đ nh m c kinh t k thu t c a s n ph m. Cơ s s n xu t ph i đăng ký đ nh m c kinh t k thu t c a s n ph m v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý cơ s . d/ Cơ s s n xu t nhi u lo i hàng hóa và kinh doanh nhi u lo i d ch v ch u thu TTĐB có các m c thu su t khác nhau thì ph i kê khai n p thu TTĐB theo t ng m c thu su t quy đ nh đ i v i t ng lo i hàng hóa, d ch v ; n u cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v không xác đ nh đư c theo t ng m c thu su t thì ph i tính và n p thu theo m c thu su t cao nh t c a hàng hóa, d ch v mà cơ s có s n xu t, kinh doanh. đ/ Cơ s kinh doanh xu t kh u mua hàng đ xu t kh u nhưng không xu t kh u mà bán trong nư c thì ngoài vi c n p thu GTGT đ i v i vi c bán hàng, ch m nh t 5 ngày sau khi xu t bán hàng, cơ s kinh doanh xu t kh u ph i kê khai và n p đ thu TTĐB thay cho cơ s s n xu t. Giá tính thu TTĐB trong trư ng h p n p thay này là giá mua vào c a cơ s kinh doanh xu t kh u, n u không xác đ nh đư c giá mua vào thì tính theo giá th c t bán ra c a cơ s chưa có thu TTĐB. 4. Hóa đơn, ch ng t : Theo quy đ nh t i Đi u 13 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph , cơ s s n xu t, nh p kh u hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TTĐB ph i th c hi n đúng
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ch đ k toán, hóa đơn, ch ng t khi mua, bán hàng hóa, kinh doanh d ch v và v n chuy n hàng hóa theo quy đ nh c a pháp lu t. Cơ s s n xu t khi bán hàng, giao hàng cho các chi nhánh, cơ s tr c thu c, đ i lý đ u ph i s d ng hóa đơn bán hàng. Đ i v i hàng xu t cho chi nhánh, đ i lý bán đúng giá quy đ nh hư ng hoa h ng, giá ghi trên hóa đơn là giá bán do cơ s s n xu t quy đ nh cho chi nhánh, đ i lý bán ra. Trư ng h p chi nhánh, c a hàng tr c thu c đ t trên cùng m t t nh, thành ph v i cơ s s n xu t ho c hàng xu t chuy n kho thì cơ s đư c s d ng phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b . 5. N p thu : Theo quy đ nh t i Đi u 10 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph , thu TTĐB đư c n p vào ngân sách nhà nư c theo quy đ nh sau đây: a/ Cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TTĐB ph i n p thu TTĐB vào Ngân sách Nhà nư c t i nơi cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v theo thông báo n p thu c a cơ quan thu . Th i h n n p thu c a tháng đư c ghi trong thông báo n p thu nhưng ch m nh t không quá ngày 20 c a tháng ti p theo. Đ i v i cơ s có s thu TTĐB ph i n p l n thu c đ i tư ng kê khai thu theo đ nh kỳ 05 ngày ho c 10 ngày m t l n và n p theo thông báo n p thu c a cơ quan thu nhưng th i h n n p thu c a tháng ch m nh t không quá ngày 20 c a tháng ti p theo. Đ i v i nh ng cá nhân, h s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TTĐB xa cơ quan kho b c nhà nư c thì cơ quan thu t ch c thu thu và n p vào Ngân sách Nhà nư c. Th i h n cơ quan thu n p ti n vào Ngân sách Nhà nư c ch m nh t không quá 3 ngày k t ngày thu đư c ti n. b/ Cơ s nh p kh u hàng hóa thu c di n ch u thu TTĐB ph i n p thu TTĐB theo t ng l n nh p kh u t i nơi kê khai n p thu nh p kh u. Th i h n thông báo và th i h n n p thu TTĐB đ i v i hàng hóa nh p kh u th c hi n theo th i h n thông báo và n p thu nh p kh u. c/ Thu TTĐB n p vào Ngân sách Nhà nư c b ng đ ng Vi t Nam. Trư ng h p cơ s s n xu t kinh doanh có mua, bán hàng hóa d ch v b ng ngo i t thì ph i quy đ i ngo i t ra đ ng Vi t Nam theo t giá bình quân mua, bán th c t trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c công b t i th i đi m phát sinh doanh s đ xác đ nh s thu TTĐB ph i n p. Đ i v i hàng nh p kh u, giá nh p kh u tính b ng ngo i t ph i quy đ i ra đ ng Vi t Nam theo t giá quy đ nh trên đây t i th i đi m tính thu TTĐB. 6. Quy t toán thu TTĐB: Theo quy đ nh t i Đi u 11 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph , các cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TTĐB ph i quy t toán thu TTĐB theo quy đ nh sau:
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a/ Cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TTĐB ph i th c hi n quy t toán tài chính theo ch đ nhà nư c quy đ nh; trên cơ s quy t toán tài chính, cơ s th c hi n quy t toán thu TTĐB hàng năm v i cơ quan thu . Cơ s ph i kê khai toàn b các ch tiêu v s thu ph i n p, s đã n p, s còn thi u hay n p th a đ n th i đi m quy t toán theo m u quy t toán thu (m u s 05/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư này) và g i đ n cơ quan thu trong th i h n quy đ nh. Năm quy t toán thu đư c tính theo năm dương l ch, trư ng h p cơ s kinh doanh đư c áp d ng năm quy t toán tài chính khác v i năm dương l ch thì v n ph i quy t toán thu TTĐB theo năm dương l ch.Th i h n cơ s s n xu t, kinh doanh ph i n p quy t toán thu cho cơ quan thu ch m nh t không quá 60 ngày, k t ngày 31/12 c a năm quy t toán thu . Trư ng h p cơ s s n xu t bán hàng qua chi nhánh, đơn v tr c thu c khác đ a phương v i nơi s n xu t, khi quy t toán thu căn c vào doanh thu bán hàng th c t c a các chi nhánh, cơ s tr c thu c bán ra. Cơ s s n xu t, kinh doanh ph i n p s thu TTĐB còn thi u vào Ngân sách Nhà nư c ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày n p báo cáo quy t toán thu , n u n p th a đư c tr vào s ph i n p c a kỳ ti p theo ho c đư c hoàn thu theo quy đ nh b/ Trư ng h p cơ s s n xu t, kinh doanh sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n, thay đ i ngành ngh kinh doanh thì cơ s ph i th c hi n quy t toán thu v i cơ quan thu và g i báo cáo quy t toán thu cho cơ quan thu trong th i h n 45 ngày, k t ngày có quy t đ nh v các thay đ i nêu trên và ph i n p đ y đ s thu còn thi u vào Ngân sách Nhà nư c trong th i h n 10 ngày k t ngày n p báo cáo quy t toán; n u n p th a thì đư c tr vào s thu ph i n p c a kỳ ti p theo ho c đư c hoàn thu theo quy đ nh. Cơ s s n xu t kinh doanh ph i ch u trách nhi m v tính đúng đ n, chính xác c a s li u quy t toán, n u cơ s báo cáo sai đ tr n, l u thu s b x ph t theo quy đ nh c a pháp lu t. II- HOÀN THU TTĐB. Theo quy đ nh t i Đi u 12 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph , cơ s s n xu t, nh p kh u hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TTĐB đư c hoàn thu TTĐB đã n p trong m t s trư ng h p v i các căn c xác đ nh, th t c h sơ và th m quy n gi i quy t hoàn thu c th như sau: 1. Đ i v i hàng hóa nh p kh u: a/ Hàng t m nh p kh u đã n p thu TTĐB, khi tái xu t kh u đư c hoàn l i s thu TTĐB đã n p tương ng v i s hàng tái xu t kh u; Trư ng h p hàng nh p kh u đã n p thu TTĐB mà còn lưu kho, lưu bãi c a kh u nh p nhưng đư c phép tái xu t kh u cũng đư c xét hoàn thu đ i v i s hàng tái xu t kh u. b/ Hàng nh p kh u đã n p thu TTĐB theo khai báo, nhưng th c t nh p kh u ít hơn so v i khai báo; Hàng nh p kh u trong quá trình nh p kh u b hư h ng, m t có lý do xác đáng, đã n p thu TTĐB;
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c/ Đ i v i hàng nh p kh u chưa phù h p v ch t lư ng, ch ng lo i theo h p đ ng, gi y phép nh p kh u (do phía ch hàng nư c ngoài g i sai), có giám đ nh c a cơ quan có th m quy n ki m nghi m và xác nh n c a ch hàng nư c ngoài mà đư c phép nh p kh u thì cơ quan H i quan ki m tra và xác nh n l i s thu TTĐB ph i n p, n u có s thu đã n p th a thì đư c hoàn l i, n u n p thi u thì ph i n p đ s ph i n p. Trư ng h p đư c phép xu t kh u tr l i nư c ngoài thì đư c hoàn l i s thu TTĐB đã n p đ i v i s hàng xu t tr l i nư c ngoài; Trư ng h p tr l i hàng cho bên nư c ngoài trong th i h n chưa ph i n p thu nh p kh u theo ch đ quy đ nh thì cơ quan H i quan ki m tra th t c và th c hi n vi c không thu thu TTĐB phù h p v i s hàng nh p kh u tr l i nư c ngoài. d/ Hàng t m nh p kh u đ d h i ch , tri n lãm đã n p thu TTĐB, khi tái xu t kh u đư c hoàn thu ; đ/ Nguyên li u nh p kh u đ s n xu t, gia công hàng xu t kh u; T ng s thu TTĐB đư c hoàn l i t i đa không quá s thu TTĐB đã n p c a nguyên li u nh p kh u đ s n xu t hàng xu t kh u. e/ Hàng nh p kh u c a doanh nghi p Vi t Nam đư c phép nh p kh u đ làm đ i lý giao, bán hàng cho nư c ngoài có đăng ký trư c v i cơ quan thu thu khâu nh p kh u thì đư c hoàn thu đ i v i s hàng th c bán xu t kh u ra kh i Vi t Nam. *) V th t c, h sơ, trình t và th m quy n gi i quy t hoàn thu TTĐB đ i v i hàng nh p kh u trong các trư ng h p nêu trên đư c th c hi n theo quy đ nh như đ i v i vi c gi i quy t hoàn thu nh p kh u theo quy đ nh c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u. 2.a) Cơ s s n xu t, kinh doanh quy t toán thu khi sáp nh p, chia, tách, gi i th , phá s n có s thu TTĐB n p th a, cơ s có quy n đ ngh cơ quan thu hoàn l i s thu TTĐB n p th a, th t c h sơ như sau: + Công văn đ ngh hoàn l i thu TTĐB đã n p th a. + Quy t đ nh sáp nh p, h p nh t, chia tách, gi i th , phá s n c a c p có th m quy n. + Quy t toán thu TTĐB đ n th i đi m sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n. Th m quy n quy t đ nh hoàn thu trong trư ng h p này do C c trư ng C c thu t nh, thành ph nơi cơ s s n xu t kinh doanh đã đăng ký, kê khai n p thu xét, quy t đ nh. b) Cơ s s n xu t, kinh doanh đư c hoàn thu TTĐB trong trư ng h p có quy t đ nh c a cơ quan có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t ho c quy t đ nh c a B trư ng B Tài chính yêu c u hoàn tr l i thu cho cơ s . *) Cơ quan thu có trách nhi m ki m tra h sơ, xác đ nh s thu ph i hoàn, ra quy t đ nh hoàn thu đ i v i trư ng h p thu c th m quy n t i đi m a nêu trên và th c hi n
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hoàn thu cho các đ i tư ng n p thu b ng cách kh u tr vào kho n thu ph i n p c a kỳ sau, trư ng h p không kh u tr đư c thì g i cơ quan tài chính làm th t c hoàn tr theo đúng quy đ nh t i m c 4 ph n IV Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính hư ng d n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c. D- NHI M V , QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN THU Theo quy đ nh t i Đi u 14 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph , cơ quan thu có nh ng nhi m v , quy n h n và trách nhi m sau đây: 1. Hư ng d n các đ i tư ng n p thu th c hi n đ y đ ch đ đăng ký, kê khai, n p thu theo đúng quy đ nh c a Lu t thu . Nh ng cơ s s n xu t, kinh doanh không th c hi n đúng các quy đ nh v đăng ký, kê khai, n p thu thì cơ quan thu x lý ph t vi ph m hành chính v thu theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Thông báo n p thu cho đ i tư ng n p thu v s thu ph i n p và th i h n n p thu đúng th i gian quy đ nh. Thông báo n p thu ph i g i t i đ i tư ng n p thu trư c ngày ph i n p thu ghi trên thông báo ch m nh t là 03 ngày, th i h n n p thu c a tháng ch m nh t không quá ngày 20 c a tháng ti p sau (theo m u Thông báo n p thu s 03A/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư này). Riêng đ i v i các cá nhân kinh doanh thu c đ i tư ng n p thu tính theo doanh thu n đ nh, vi c thông báo n đ nh s thu ph i n p và ngày n p thu đư c th c hi n ngay trong tháng ho c vào đ u tháng ti p sau (theo m u Thông báo s 03B/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư này). N u quá th i h n n p thu ghi trên thông báo mà đ i tư ng n p thu chưa n p thì cơ quan thu ti p t c ra thông báo; n u đã quá ngày ph i n p theo Lu t đ nh mà đ i tư ng n p thu chưa n p thì thông báo thu bao g m s ti n thu ph i n p và s ti n ph t ch m n p theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 17 c a Lu t thu TTĐB. Th i h n tính ph t ch m n p thu hàng tháng k t ngày 21 c a tháng ti p theo; th i h n tính ph t ch m n p đ i v i hàng hóa nh p kh u và các trư ng h p khác là sau ngày quy đ nh ph i n p theo Lu t đ nh. N u cơ s v n không ch p hành n p ti n thu , ti n ph t theo thông báo thì cơ quan thu có quy n áp d ng ho c đ ngh cơ quan có th m quy n áp d ng các bi n pháp x lý vi ph m hành chính v thu quy đ nh t i kho n 4, Đi u 17 c a Lu t thu TTĐB đ b o đ m thu đ s thu , s ti n ph t. Trư ng h p đã th c hi n các bi n pháp x lý hành chính v thu mà cơ s v n không n p đ s ti n thu , s ti n ph t thì cơ quan thu chuy n h sơ sang các cơ quan có th m quy n đ x lý theo pháp lu t. 3. Ki m tra, thanh tra vi c kê khai, n p thu , quy t toán thu c a cơ s s n xu t kinh doanh b o đ m th c hi n đúng quy đ nh c a pháp lu t. 4. X lý vi ph m hành chính v thu và gi i quy t khi u n i v thu theo quy đ nh c a pháp lu t.
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. Yêu c u các đ i tư ng n p thu cung c p s k toán, hóa đơn, ch ng t và các h sơ tài li u khác có liên quan t i vi c tính thu , n p thu ; yêu c u các t ch c tín d ng, ngân hàng và t ch c, cá nhân khác có liên quan cung c p các tài li u liên quan t i vi c tính thu và n p thu . 6. Lưu gi và s d ng s li u, tài li u mà đ i tư ng n p thu và đ i tư ng khác cung c p theo ch đ quy đ nh. 7. Cơ quan thu có quy n n đ nh thu TTĐB ph i n p đ i v i đ i tư ng n p thu trong trư ng h p sau: a/ Cơ s s n xu t, kinh doanh không th c hi n ho c th c hi n không đúng ch đ hóa đơn, ch ng t ; Đ i v i cá nhân, h s n xu t, kinh doanh nh (g i chung là h kinh doanh) không th c hi n đư c đ y đ vi c mua bán hàng hóa, d ch v có hóa đơn, ch ng t thì cơ quan thu căn c vào tình hình s n xu t kinh doanh th c t đ n đ nh doanh thu, s thu TTĐB ph i n p và thông báo cho đ i tư ng n p thu th c hi n. S thu n đ nh ph i n p t ng l n có th đư c xác đ nh làm căn c thu thu n đ nh trong th i gian là 03 tháng, 06 tháng ho c 12 tháng tùy theo t ng ngành ngh và m c bi n đ ng v giá c , tình hình kinh doanh c a đ i tư ng n p thu . Cơ quan thu có trách nhi m thông báo công khai v m c doanh thu và s thu n đ nh đ i v i các đ i tư ng này. Nh ng h ngh kinh doanh ph i khai báo v i cơ quan thu , n u ngh kinh doanh c tháng thì không ph i n p thu n đ nh c a tháng đó. H kinh doanh nh thu c đ i tư ng n p thu theo m c n đ nh trong t ng th i gian, n u ngh kinh doanh c tháng đư c xét không thu thu n đ nh thì ph i làm đơn đ ngh (theo m u và hư ng d n c a cơ quan thu ) khai báo c th lý do ngh kinh doanh, s ngày ngh kinh doanh g i cơ quan thu qu n, huy n. Cơ quan thu ki m tra, n u th c t ngh kinh doanh tháng nào thì gi i quy t không thu thu n đ nh c a tháng đó theo ch đ . H kinh doanh nh đư c xác đ nh đ i v i t ng m t hàng, ngành ngh phù h p v i tình hình c th đ a phương theo quy đ nh c a B Tài chính. Các C c thu căn c vào tình hình kinh doanh c a h và hư ng d n phân lo i, xác đ nh c th lo i h nh đ a phương mình đ qu n lý, thu thu theo quy đ nh chung. b/ Không kê khai ho c quá th i gian quy đ nh g i t khai, đã đư c thông báo nh c nh nhưng v n không th c hi n đúng, đã n p t khai thu nhưng kê khai không đúng các căn c xác đ nh s thu TTĐB. c/ T ch i xu t trình s k toán, hóa đơn ch ng t và các tài li u c n thi t liên quan t i vi c tính thu TTĐB; d/ Kinh doanh nhưng không có đăng ký kinh doanh, không đăng ký kê khai n p thu mà b ki m tra, phát hi n. Cơ quan thu căn c vào tài li u đi u tra v tình hình ho t đ ng kinh doanh c a cơ s ho c căn c vào s thu ph i n p c a cơ s s n xu t, kinh doanh cùng ngành ngh , có quy mô kinh doanh tương đương đ n đ nh s thu ph i n p đ i v i t ng cơ s trong các trư ng h p nêu trên.
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trong trư ng h p đ i tư ng n p thu không đ ng ý v i s thu ph i n p đư c n đ nh thì có quy n khi u n i t i cơ quan thu n đ nh thu ho c cơ quan thu c p trên tr c ti p c a cơ quan thu n đ nh thu . Trong khi ch gi i quy t, đ i tư ng n p thu v n ph i n p theo m c thu đã đư c cơ quan thu n đ nh. Đ - GI M THU , MI N THU TTĐB Theo quy đ nh t i Đi u 16 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph , vi c gi m thu , mi n thu TTĐB đư c quy đ nh trong các trư ng h p và v i th t c, h sơ và trình t như sau: 1. Các trư ng h p đư c gi m thu , mi n thu và th t c h sơ : a/ Cơ s s n xu t hàng hóa thu c di n ch u thu TTĐB g p khó khăn do thiên tai, đ ch h a, tai n n b t ng , b l đư c xét gi m thu TTĐB. M c gi m thu đư c xác đ nh trên cơ s s b l do nguyên nhân b thiên tai, đ nh h a, tai n n b t ng gây ra nhưng không vư t quá giá tr tài s n b thi t h i sau khi đã đư c b i thư ng (n u có) và không quá 30% s thu ph i n p theo Lu t đ nh c a năm b thi t h i. Đ có căn c xét gi m thu TTĐB theo quy đ nh trên, cơ s s n xu t ph i có các h sơ th t c như sau: + Đơn xin gi m thu TTĐB, nêu rõ th i gian, lý do b thi t h i, giá tr tài s n b thi t h i, s l do thiên tai, đ ch h a, tai n n b t ng gây ra, s thu ph i n p, s thu đ ngh gi m. + Biên b n xác đ nh m c đ , giá tr thi t h i v tài s n c a cơ quan có th m quy n và có xác nh n c a chính quy n đ a phương t c p huy n tr lên. + B n quy t toán tài chính kèm theo gi i trình phân tích xác đ nh s b thi t h i, s l do b thi t h i, quy t toán thu . Các h sơ, tài li u trên, cơ s g i t i cơ quan thu tr c ti p qu n lý cơ s . Cơ quan thu qu n lý cơ s nh n h sơ, ki m tra tài li u và có văn b n ki n ngh kèm theo h sơ xin gi m thu c a cơ s g i cơ quan có th m quy n quy t đ nh gi m thu . Trong khi chưa có quy t đ nh gi m thu , cơ s v n ph i kê khai và n p đ thu theo quy đ nh. Khi có quy t đ nh gi m thu , s thu đư c gi m s bù tr vào s thu ph i n p c a kỳ ti p theo. Trư ng h p cơ s s n xu t hàng hóa thu c di n ch u thu TTĐB g p khó khăn do thiên tai, đ ch h a, tai n n b t ng b thi t h i n ng, không còn kh năng s n xu t kinh doanh và n p thu thì đư c xét mi n thu TTĐB đ i v i s thu TTĐB còn ph i n p không có kh năng n p.Vi c gi i quy t mi n thu do B Tài chính xem xét và quy t đ nh t ng trư ng h p c th . Th t c, h sơ đ ngh mi n thu TTĐB trong trư ng h p này như quy đ nh đ i v i vi c xét gi m thu nêu trên nhưng xác đ nh rõ v vi c cơ s không còn kh năng s n xu t kinh doanh và n p thu .
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b/ Cơ s s n xu t bia, đã thành l p và ho t đ ng t trư c ngày 1/1/1999 có công su t t 10 tri u lít/ năm tr xu ng, n u n p đ thu TTĐB theo m c thu su t quy đ nh mà b l thì đư c xét gi m thu TTĐB. M c gi m thu tương ng v i s l phát sinh trong năm gi m thu nhưng t i đa không quá s thu phát sinh ph i n p trong năm. Vi c xét gi m thu th c hi n theo t ng năm tính theo năm dương l ch. Th i gian xét gi m thu không quá 05 năm, k t ngày 1/1/1999. Th t c h sơ xét gi m thu trong trư ng h p này như sau: + Đơn xin gi m thu c a cơ s s n xu t bia, nêu rõ là cơ s đã ho t đ ng t trư c 1/1/1999, công su t thi t k c a cơ s , s n lư ng th c t s n xu t, s thu phát sinh ph i n p theo Lu t, s b l và s thu TTĐB xin gi m. + Lu n ch ng kinh t k thu t ho c d án đ u tư s n xu t bia, k c lu n ch ng ho c d án, phương án đ u tư m r ng, b sung; biên b n nghi m thu, bàn giao công trình đưa vào s n xu t. + Quy t toán tài chính, quy t toán thu c a năm xin gi m thu . Cơ quan thu qu n lý cơ s ti p nh n h sơ, ki m tra xác nh n và ki n ngh gi m thu cho cơ s , kèm theo h sơ g i cơ quan có th m quy n quy t đ nh gi m thu . Cơ s s n xu t thu c đ i tư ng xét gi m thu TTĐB theo quy đ nh trên, trong th i gian chưa có quy t đ nh gi m thu chính th c, C c thu đ a phương căn c quy t toán t ng quý, xác đ nh s l và gi i quy t cho cơ s đư c ch m n p thu TTĐB. Trư ng h p có căn c xác đ nh kh năng l theo tháng thì gi i quy t ch m n p thu TTĐB t ng tháng. c/ Cơ s l p ráp, s n xu t ô tô đư c gi m 95% m c thu su t quy đ nh t i Lu t thu TTĐB trong 05 năm t ngày 01/01/1999 đ n h t ngày 31/12/2003. Cơ s l p ráp, s n xu t ô tô đư c xác đ nh m c thu TTĐB ph i n p trong th i gian đư c gi m nêu trên đ i v i t ng lo i ô tô như sau: - Ô tô t 5 ch ng i tr xu ng: m c thu su t quy đ nh là 100%, đư c gi m 95%, m c còn ph i n p là 5%. - Ô tô t 6 đ n 15 ch ng i: m c thu su t quy đ nh là 60%, đư c gi m 95%, m c thu còn ph i n p là 3%. - Ô tô t 16 đ n dư i 24 ch ng i: m c thu su t quy đ nh là 30%, đư c gi m 95%, m c thu còn ph i n p là 1,5%. Ví d : Năm 1999, trong kỳ kê khai thu , cơ s s n xu t ô tô A có tình hình như sau: - Ô tô t 5 ch ng i tr xu ng có doanh thu 15 t đ ng. - Ô tô t 6 đ n 15 ch ng i có doanh thu 10 t đ ng. - Ô tô t 16 đ n dư i 24 ch ng i có doanh thu 5 t đ ng.
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cơ s ph i tính, kê khai n p thu TTĐB trong kỳ như sau: 15 t 10 t 5 t Thu TTĐB ph i n p = x 5% + x 3% + x 1,5% 1 + 0,05 1 + 0,03 1 + 0,015 = 1,078 t đ ng Sau 05 năm áp d ng gi m thu theo quy đ nh trên, vi c xét gi m thu TTĐB thêm t 01 đ n 05 năm n a đ i v i s n xu t ô tô th c hi n theo quy đ nh c a Chính ph . d/ Cơ s kinh doanh gôn đư c gi m 30% m c thu su t theo quy đ nh c a Lu t thu TTĐB trong th i gian 03 năm k t ngày 01/01/1999 đ n ngày 31/12/2001. M c thu su t thu TTĐB áp d ng đ i v i kinh doanh gôn năm 1999, 2000 và năm 2001 là 14%. T ngày 01/01/2002, cơ s kinh doanh gôn ph i kê khai, n p thu TTĐB đ i v i doanh thu kinh doanh gôn: bán th h i viên và vé chơi gôn v i thu su t quy đ nh t i Lu t thu TTĐB là 20%. 2. Th m quy n và trình t xét gi m, mi n thu : a/ Th m quy n xét gi m, mi n thu TTĐB trong các trư ng h p quy đ nh t i đi m 1.a, 1.b nêu trên quy đ nh như sau: - T ng c c trư ng T ng c c Thu xét, quy t đ nh đ i v i trư ng h p có s thu gi m, mi n dư i 500 tri u đ ng/năm. - B trư ng B Tài chính xét, quy t đ nh đ i v i trư ng h p có s thu gi m, mi n t 500 tri u đ ng/năm tr lên. b/ Trình t xét gi m, mi n thu TTĐB: - C c thu , Chi c c thu khi nh n đư c h sơ gi m, mi n thu TTĐB do cơ s g i t i, có trách nhi m ki m tra h sơ, xác đ nh s thu đư c gi m, mi n và có văn b n ki n ngh kèm theo h sơ g i cơ quan thu c p trên trong th i gian 15 ngày làm vi c, k t khi nh n đ h sơ; trư ng h p h sơ C c thu ti p nh n c a Chi c c thu g i t i thì th i h n g i ki n ngh lên cơ quan thu c p trên trong 10 ngày làm vi c. - T ng c c Thu ki m tra, xem xét, quy t đ nh gi m thu cho cơ s trong th i gian 15 ngày làm vi c k t khi nh n đ h sơ. Trư ng h p cơ s không thu c đ i tư ng gi m thu ho c h sơ chưa đ y đ theo quy đ nh thì trong th i h n 10 ngày làm vi c, cơ quan ti p nh n h sơ gi m, mi n thu ph i tr l i ho c thông báo cho cơ s bi t, b sung h sơ . E. X LÝ VI PH M, KHEN THƯ NG

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản