intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thông tư số 168/1998/TT-BTC về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

104
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 168/1998/TT-BTC về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 168/1998/TT-BTC về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 168/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 21 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ B LAO Đ NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 168/1998/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N THI HÀNH NGH Đ NH S 84 /1998/NĐ- CP NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 1998 C A CHÍNH PH QUY Đ NH CHI TI T THI HÀNH LU T THU TIÊU TH Đ C BI T (TTĐB) Căn c Lu t thu tiêu th đ c bi t s 05/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998. Căn c Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu tiêu th đ c bi t. B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: A- PH M VI ÁP D NG THU TTĐB I - Đ I TƯ NG CH U THU , Đ I TƯ NG N P THU TTĐB 1. Đ i tư ng ch u thu : Đ i tư ng ch u thu TTĐB quy đ nh t i Đi u 1 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph là các hàng hóa, d ch v sau đây, tr các trư ng h p không ph i ch u thu TTĐB quy đ nh t i m c II ph n A Thông tư này. 1.1 - Hàng hóa: a) Thu c lá đi u, xì gà; b) Rư u; c) Bia; d) Ô tô dư i 24 ch ng i; đ) Xăng các lo i, nap-ta (naphtha), ch ph m tái h p (reformade component) và các ch ph m khác đ pha ch xăng; e) Đi u hòa nhi t đ công su t t 90.000 BTU tr xu ng; g) Bài lá; h) Vàng mã, hàng mã;
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.2 - D ch v : a) Kinh doanh vũ trư ng, mát xa, ka-ra-ô-kê; b) Kinh doanh ca-si-nô (casino), trò chơi b ng máy gi c- pót (jackpot); c) Kinh doanh vé đ t cư c đua ng a, đua xe; d) Kinh doanh gôn (golf): bán th h i viên, vé chơi gôn. 2. Đ i tư ng n p thu TTĐB: Đ i tư ng n p thu TTĐB quy đ nh t i Đi u 2 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph là t ch c, cá nhân (g i chung là cơ s ) có s n xu t, nh p kh u hàng hóa và kinh doanh d ch v thu c đ i tư ng ch u thu TTĐB. - T ch c s n xu t, nh p kh u hàng hóa, kinh doanh d ch v bao g m: + Doanh nghi p Nhà nư c; t ch c kinh t c a t ch c chính tr ; t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, đơn v vũ trang nhân dân và các t ch c đơn v s nghi p khác; h p tác xã; + Doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n; + Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p tác kinh doanh theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; các Công ty nư c ngoài và t ch c nư c ngoài ho t đ ng s n xu t, kinh doanh Vi t Nam không theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; - Cá nhân s n xu t, nh p kh u hàng hóa, kinh doanh d ch v bao g m nh ng cá nhân nh p kh u, ngư i s n xu t, kinh doanh đ c l p, h gia đình, các cá nhân h p tác v i nhau đ cùng s n xu t, kinh doanh không hình thành pháp nhân kinh doanh. 3.a/ Cơ s s n xu t hàng hóa thu c di n ch u thu TTĐB ph i n p thu TTĐB và không ph i n p thu giá tr gia tăng (GTGT) đ i v i hàng hóa này khâu s n xu t. Ví d 1: Công ty A s n xu t thu c lá đi u, khi Công ty bán thu c lá đi u do Công ty s n xu t thì Công ty ph i kê khai n p thu TTĐB, Công ty không ph i n p thu GTGT đ i v i doanh thu bán thu c lá đi u đã ch u thu TTĐB. b/ Cơ s nh p kh u hàng hóa thu c di n ch u thu TTĐB ph i n p thu TTĐB đ i v i hàng hóa này khâu nh p kh u, không ph i n p thu GTGT đ i v i s hàng hóa nh p kh u đã ch u thu TTĐB. Ví d 2: Công ty B nh p kh u m t hàng rư u thì khi nh p kh u Công ty ph i kê khai n p thu TTĐB, không ph i n p thu GTGT khi nh p kh u, khi bán rư u Công ty ph i kê khai n p thu GTGT.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c/ Cơ s kinh doanh d ch v thu c di n ch u thu TTĐB ph i n p thu TTĐB đ i v i d ch v ch u thu TTĐB khi cung c p các d ch v này, không ph i n p thu GTGT đ i v i doanh thu các d ch v đã kê khai n p thu TTĐB. II- CÁC TRƯ NG H P HÀNG HÓA KHÔNG PH I CH U THU TTĐB: Theo quy đ nh t i Đi u 3 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph , các hàng hóa quy đ nh t i đi m 1.1 m c I, ph n A Thông tư này không ph i ch u thu TTĐB trong các trư ng h p sau đây: 1. Hàng hóa do các cơ s s n xu t, gia công tr c ti p xu t kh u ra nư c ngoài bao g m c hàng hóa bán, gia công cho khu ch xu t, hàng hóa mang ra nư c ngoài đ d h i tr tri n lãm. Cơ s ph i xu t trình v i cơ quan thu các th t c, h sơ ch ng minh là hàng đã th c t xu t kh u, c th như sau: + H p đ ng bán hàng ho c h p đ ng gia công cho nư c ngoài. + Hóa đơn bán hàng c a s hàng hóa xu t kh u ho c tr hàng gia công. + T khai hàng hóa xu t kh u có xác nh n th c xu t kh u c a cơ quan H i quan. Cơ s s n xu t hàng hóa thu c di n ch u thu TTĐB n u t m xu t kh u, tái nh p kh u theo gi y phép t m xu t kh u, tái nh p kh u, trong th i h n chưa ph i n p thu xu t kh u, thu nh p kh u theo ch đ quy đ nh thì khi tái nh p kh u không ph i n p thu TTĐB, nhưng khi cơ s s n xu t bán hàng hóa này ph i n p thu TTĐB. 2. Hàng hóa do cơ s s n xu t bán ho c y thác cho cơ s kinh doanh xu t kh u đ xu t kh u theo h p đ ng kinh t . Cơ s s n xu t ph i có th t c h sơ: + H p đ ng y thác xu t kh u ho c h p đ ng bán hàng đ xu t kh u c a cơ s s n xu t cho cơ s kinh doanh xu t kh u. + Hóa đơn bán hàng, giao hàng phù h p v i h p đ ng kinh t đã ký. Hàng tháng ho c đ nh kỳ kê khai n p thu , cơ s s n xu t có hàng bán xu t kh u ho c y thác xu t kh u, khi kê khai thu ph i l p b n kê toàn b s hàng hóa bán, y thác xu t kh u kèm theo tên, đ a ch c a cơ s kinh doanh xu t kh u g i cùng t khai thu TTĐB n p cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý cơ s s n xu t. Trư ng h p hàng y thác xu t kh u, khi hàng đã th c t xu t kh u ph i có thanh lý h p đ ng y thác xu t kh u và tài li u ch ng minh hàng đã th c t xu t kh u. Cơ quan thu tr c ti p qu n lý cơ s s n xu t có trách nhi m ki m tra b n kê hàng hóa bán đ xu t kh u và thông báo cho cơ quan thu qu n lý cơ s kinh doanh xu t kh u v tên đơn v mua hàng đ xu t kh u, s lư ng và giá tr hàng hóa cơ s đã mua đ xu t kh u, đ ng th i ki m tra h sơ và xác nh n v s lư ng hàng xu t bán đ xu t kh u không ph i ch u thu TTĐB. 3. Hàng hóa nh p kh u trong các trư ng h p sau: a/ Hàng vi n tr nhân đ o, vi n tr không hoàn l i.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b/ Quà t ng c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài cho các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr -xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i-ngh nghi p, đơn v vũ trang nhân dân. Quà t ng đư c xác đ nh theo m c quy đ nh c a Chính ph ho c c a B Tài chính. c/ Đ dùng c a t ch c, cá nhân nư c ngoài đư c hư ng tiêu chu n mi n tr ngo i giao do Chính ph Vi t Nam quy đ nh phù h p v i các đi u ư c qu c t mà Vi t Nam đã ký k t ho c tham gia. d/ Hàng mang theo ngư i trong tiêu chu n hành lý mi n thu nh p kh u c a cá nhân ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài khi xu t nh p c nh qua c a kh u Vi t Nam. 4. Hàng chuy n kh u, quá c nh, mư n đư ng qua Vi t Nam theo các hình th c: - Hàng hóa đư c v n chuy n th ng t nư c xu t kh u đ n nư c nh p kh u không qua c a kh u Vi t Nam; - Hàng hóa đư c v n chuy n t nư c xu t kh u đ n nư c nh p kh u có qua c a kh u Vi t Nam nhưng không làm th t c nh p kh u vào Vi t Nam và không làm th t c xu t kh u ra kh i Vi t Nam; - Hàng hóa đư c v n chuy n t nư c xu t kh u đ n nư c nh p kh u có qua c a kh u Vi t Nam và đưa vào kho ngo i quan, không làm th t c nh p kh u vào Vi t Nam và không làm th t c xu t kh u ra kh i Vi t Nam; - Hàng quá c nh, mư n đư ng qua c a kh u, biên gi i Vi t Nam trên cơ s Hi p đ nh đã ký k t gi a hai Chính ph ho c ngành, đ a phương đư c Th tư ng Chính ph cho phép. 5. Hàng t m nh p kh u đ tái xu t kh u, n u th c tái xu t kh u trong th i h n chưa ph i n p thu nh p kh u theo ch đ quy đ nh thì không ph i n p thu TTĐB tương ng v i s hàng th c tái xu t kh u. 6. Hàng t m nh p kh u đ d h i ch , tri n lãm n u th c tái xu t kh u trong th i h n chưa ph i n p thu nh p kh u theo ch đ quy đ nh. H t th i gian h i ch , tri n lãm mà t ch c, cá nhân không tái xu t hàng t m nh p kh u thì ph i kê khai, n p thu TTĐB; n u t ch c, cá nhân không kê khai mà b ki m tra, phát hi n thì ngoài vi c truy thu thu TTĐB còn b ph t theo quy đ nh c a pháp lu t. 7. Hàng hóa t nư c ngoài nh p kh u vào khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t. *) Th t c, h sơ, trình t và th m quy n gi i quy t không thu thu TTĐB đ i v i các trư ng h p quy đ nh t i các đi m 3, 4, 5, 6 và 7 nêu trên đư c th c hi n như quy đ nh v th t c, h sơ, trình t và th m quy n gi i quy t không thu thu , mi n thu nh p kh u đ i v i các trư ng h p này theo quy đ nh c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8. Hàng nh p kh u đ bán t i các c a hàng kinh doanh hàng mi n thu các c ng bi n, sân bay qu c t , bán cho các đ i tư ng đư c hư ng ch đ mua hàng mi n thu theo quy đ nh c a Chính ph . Vi c qu n lý hàng hóa và xét đ không thu thu , quy t toán thu TTĐB trong trư ng h p này đư c áp d ng như quy đ nh đ i v i vi c xét mi n thu nh p kh u. Trong các trư ng h p hàng nh p kh u không ph i ch u thu TTĐB quy đ nh t i đi m 3, 4, 5, 6 và 7 nêu trên, khi thay đ i m c đích nh p kh u như: hàng vi n tr s d ng vào m c đích ngoài chương trình, d án, hay nh p kh u do đư c hư ng quy ch mi n tr ph i tái xu t kh u nhưng không tái xu t kh u thì trong th i h n 03 ngày k t ngày m c đích nh p kh u thay đ i so v i quy đ nh, ch hàng nh p kh u ph i khai báo v i cơ quan thu thu nh p kh u nơi đã làm th t c nh p kh u lô hàng đ cơ quan thu thu làm th t c thu đ thu TTĐB. Vi c x lý thu thu TTĐB trong trư ng h p này đư c th c hi n như quy đ nh v x lý đ i v i thu nh p kh u. B - CĂN C TÍNH THU VÀ THU SU T Căn c tính thu TTĐB theo quy đ nh t i Đi u 4 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph là giá tính thu c a hàng hóa, d ch v ch u thu TTĐB và thu su t thu TTĐB. I - GIÁ TÍNH THU TTĐB: Theo quy đ nh t i Đi u 5 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph , giá tính thu TTĐB c a hàng hóa, d ch v đư c xác đ nh c th như sau: 1. Đ i v i hàng s n xu t trong nư c: Giá tính thu TTĐB là giá bán c a cơ s s n xu t chưa có thu TTĐB đư c xác đ nh c th như sau: Giá bán hàng Giá tính thu TTĐB = 1 + thu su t Giá bán c a cơ s s n xu t là giá bán ghi trên hóa đơn bán hàng c a cơ s . Trư ng h p cơ s s n xu t bán hàng qua các chi nhánh, c a hàng, cơ s tr c thu c thì giá bán hàng làm căn c tính thu TTĐB là giá do các chi nhánh, c a hàng, cơ s tr c thu c c a cơ s s n xu t bán ra; cơ s s n xu t bán hàng thông qua đ i lý bán theo đúng giá do cơ s quy đ nh, hư ng hoa h ng thì giá bán làm căn c xác đ nh giá tính thu TTĐB là giá do đ i lý bán ra chưa tr hoa h ng. Ví d : giá bán hàng c a cơ s s n xu t bia là 3.000đ/lít bia hơi, thu su t đ i v i bia hơi là 50% thì: 3.000 đ 3.000 đ Giá tính thu TTĐB 1 lít bia hơi = = = 2.000đ/lít
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1 + 50% 1,5 Thu TTĐB ph i n p = 2.000đ/lít x 50% = 1.000đ/lít. - Đ i v i thu c lá nhãn hi u nư c ngoài do các Nhà máy, Công ty thu c T ng công ty thu c lá Vi t Nam s n xu t giao cho các chi nhánh thu c lá nư c ngoài t i Vi t Nam: Giá bán làm căn c xác đ nh giá tính thu TTĐB là giá do các Công ty, Nhà máy thu c lá giao cho chi nhánh thu c lá nư c ngoài đ tiêu th t i Vi t Nam nhưng không đư c th p hơn 10% m c giá bình quân do các chi nhánh thu c lá nư c ngoài bán ra. Trư ng h p các Công ty, Nhà máy s n xu t không xác đ nh giá tính thu h p lý thì cơ quan thu căn c vào m c giá bình quân do các chi nhánh thu c lá nư c ngoài bán ra tr (-) 10% đ n đ nh giá tính thu . - Đ i v i rư u s n xu t trong nư c đóng chai: giá bán làm cơ s xác đ nh giá tính thu TTĐB không bao g m v chai. Trư ng h p cơ s s n xu t bán rư u, giá bán ghi trên hóa đơn bao g m c v chai thì căn c doanh s bán ghi trên hóa đơn bán hàng, cơ s l p b ng kê v doanh s hàng bán ra, tách riêng ph n doanh thu bán rư u đ tính thu TTĐB ph i n p và doanh s v chai (theo m u s 06/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư này). Giá tr v chai đư c tr trong giá bán khi tính thu TTĐB là giá mua vào theo hóa đơn; đ i v i v chai do cơ s t s n xu t là giá thành s n xu t, nhưng ch đư c tính t i đa b ng giá mua vào c a s n ph m cùng lo i. - Đ i v i bia s n xu t trong nư c đóng chai: n u cơ s s n xu t bán bia chai theo phương th c thu đ i v chai thì giá bán làm căn c tính thu TTĐB là giá bán bia không bao g m v chai. Khi l p hóa đơn bán hàng cơ s ph i ghi giá bán th c t . Trư ng h p cơ s bán luôn c v chai thì thu TTĐB tính theo giá bán có c v chai. Ví d : Giá bán theo phương th c thu đ i v chai c a m t két bia chai Hà n i là 120.000đ/két thì giá tính thu TTĐB căn c vào giá bán 120.000đ/két. Thu TTĐB 120.000đ ph i n p c a = x 75% = 51.428đ m t két (24 chai) 1 + 75% N u cơ s bán luôn c chai bia theo giá 168.000đ/két (24 chai), không thu đ i v thì: Thu TTĐB ph i 168.000đ n p c a m t = x 75% = 72.000đ két (24 chai) 1 + 75% 2. Đ i v i hàng nh p kh u: Giá tính thu TTĐB đ i v i hàng nh p kh u thu c di n ch u thu TTĐB đư c xác đ nh như sau: Giá tính thu TTĐB = giá tính thu nh p kh u + thu nh p kh u.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Giá tính thu nh p kh u đư c xác đ nh theo các quy đ nh v giá tính thu nh p kh u. Trư ng h p hàng hóa nh p kh u đư c mi n ho c gi m thu nh p kh u thì thu nh p kh u đư c xác đ nh trong giá tính thu TTĐB theo s thu nh p kh u còn ph i n p. 3. Đ i v i hàng hóa gia công là giá tính thu c a m t hàng s n xu t cùng lo i ho c tương đương t i th i đi m giao hàng. Trư ng h p không có giá c a s n ph m cùng lo i ho c tương đương t i th i đi m giao hàng thì cơ quan thu căn c giá bán s n ph m đó trên th trư ng ho c giá bán do cơ s đưa gia công nh n hàng v bán ra đ xác đ nh giá tính thu và thông báo cho cơ s th c hi n. 4. Đ i v i hàng hóa bán theo phương th c tr góp là giá bán chưa có thu TTĐB c a hàng hóa bán theo phương th c tr ti n m t l n, không bao g m kho n lãi tr góp. 5. Giá tính thu đ i v i d ch v ch u thu TTĐB là giá d ch v chưa có thu TTĐB, đư c xác đ nh theo công th c sau: Giá d ch v Giá tính thu TTĐB = 1 + thu su t Ví d : Doanh thu c a kinh doanh vũ trư ng trong kỳ là 12.000.000 đ ng. 12.000.000đ 12.000.000đ Giá tính thu TTĐB = -------------- = --------------- = 10.000.000đ 1 + 20% 1,2 Thu TTĐB ph i n p = 10.000.000 đ x 20% = 2.000.000 đ. Giá d ch v làm căn c xác đ nh giá tính thu TTĐB đ i v i m t s d ch v quy đ nh như sau: - Đ i v i kinh doanh vũ trư ng là giá vé vào vũ trư ng. Trư ng h p không có vé vào vũ trư ng thì tính trên toàn b doanh thu các ho t đ ng trong vũ trư ng; đ i v i kinh doanh mát-xa, ka-ra-ô-kê là doanh thu c a các ho t đ ng mát-xa, ka-ra-ô-kê, không bao g m doanh thu c a các hàng hóa, d ch v khác. - Đ i v i kinh doanh gôn là doanh thu th c thu v bán th h i viên, bán vé chơi gôn, bao g m c ti n phí chơi gôn do h i viên tr và ti n ký qu (n u có). Trư ng h p kho n ký qu đư c tr l i ngư i ký qu thì cơ s s đư c hoàn l i s thu đã n p b ng cách kh u tr vào s ph i n p c a kỳ ti p theo, n u không kh u tr đư c thì s hoàn thu theo quy đ nh. Cơ s kinh doanh gôn có kinh doanh các lo i hàng hóa, d ch v khác không thu c danh m c ch u thu TTĐB thì các hàng hóa, d ch v đó không ph i ch u thu TTĐB. Ví d : cơ s kinh doanh gôn có t ch c các ho t đ ng kinh doanh khách s n, ăn u ng, bán hàng hóa, ho c các trò chơi thì các hàng hóa, d ch v này không ph i ch u thu TTĐB.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Đ i v i d ch v ca-si-nô, trò chơi b ng máy gi c pót là doanh s bán đã tr tr thư ng t c là b ng s ti n thu đư c do đ i cho khách trư c khi chơi t i qu y đ i ti n ho c bàn chơi, máy chơi tr đi s ti n đ i tr l i cho khách. - Đ i v i kinh doanh vé s đ t cư c đua ng a, đua xe là doanh s bán vé s đ t cư c đua ng a, đua xe tr s ti n tr thư ng cho khách th ng cu c. Doanh s bán vé xem đua ng a, đua xe không ch u thu TTĐB mà thu c di n ch u thu giá tr gia tăng. - Giá tính thu TTĐB đ i v i hàng hóa, d ch v dùng đ trao đ i, tiêu dùng n i b , bi u, t ng là giá tính thu TTĐB c a hàng hóa, d ch v cùng lo i ho c tương đương t i th i đi m phát sinh các ho t đ ng này. Giá tính thu TTĐB đ i v i hàng hóa s n xu t trong nư c, d ch v ch u thu TTĐB bao g m c kho n thu thêm tính ngoài giá bán hàng hóa, d ch v (n u có) mà cơ s đư c hư ng. II - THU SU T THU TTĐB. Theo quy đ nh t i Đi u 6 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph , thu su t thu TTĐB đư c áp d ng c th như sau: BI U THU TIÊU TH Đ C BI T STT M T HÀNG Thu su t (%) I Hàng hóa 1 Thu c hút a Thu c lá đi u có đ u l c s n xu t ch y u b ng nguyên li u 65 nh p kh u, xì gà. b Thu c lá đi u có đ u l c s n xu t ch y u b ng nguyên li u 45 trong nư c c Thu c lá đi u không có đ u l c 25 2 Rư u a Rư u trên 40 o 70 b Rư u t 30 o đ n 40 o 55 c Rư u t 200 đ n dư i 30o. 25 d Rư u dư i 200, k c rư u ch bi n t hoa qu 20 đ Rư u thu c 15 3 Bia a Bia chai, bia tươi 75 b Bia h p 65
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c Bia hơi các lo i 50 4 Ô tô - T 5 ch ng i tr xu ng 100 - T 6 đ n 15 ch ng i 60 - T 16 đ n dư i 24 ch ng i và các lo i ô tô, xe c khác thi t 30 k v a ch ngư i, v a ch hàng, xe lam 5 Xăng các lo i, nap-ta (naphtha), ch ph m tái h p (reformade 15 component) và các ch ph m khác đ pha ch xăng 6 Đi u hòa nhi t đ công su t t 90.000 BTU tr xu ng 20 7 Bài lá 30 8 Vàng mã, hàng mã 60 II D ch v 1 Kinh doanh vũ trư ng, mát-xa, ka-ra-ô-kê 20 2 Kinh doanh ca-si-nô (casino), trò chơi b ng máy gi c-pót 25 (jackpot) 3 Kinh doanh vé đ t cư c đua ng a, đua xe 20 4 Kinh doanh gôn (golf): bán th h i viên, vé chơi gôn 20 Vi c áp d ng thu su t thu TTĐB đ i v i m t s hàng hóa, d ch v trong Bi u thu đư c quy đ nh c th như sau: 1 - Đ i v i hàng hóa thu c di n ch u thu TTĐB, thu su t thu TTĐB không phân bi t hàng hóa nh p kh u hay hàng hóa s n xu t trong nư c. 2 - Thu c lá đi u có đ u l c s n xu t ch y u b ng nguyên li u nh p kh u thu c nhóm thu su t 60% là lo i thu c lá đi u s d ng kh i lư ng nguyên li u s i thu c nh p kh u chi m t l t 51% tr lên so v i t ng kh i lư ng nguyên li u s i thu c dùng cho s n xu t s n ph m đó. 3 - M t hàng rư u thu c áp d ng thu su t 15% không phân bi t theo đ c n. Cơ s s n xu t rư u thu c ph i có gi y phép s n xu t rư u thu c và gi y ch ng nh n đăng ký tên, nhãn hi u, ch t lư ng s n ph m rư u thu c do cơ quan y t ho c cơ quan có th m quy n c p. Đ i v i rư u thu c nh p kh u ph i đư c cơ quan y t ho c cơ quan có th m quy n xác đ nh là rư u thu c. N u không có đ nh ng gi y t quy đ nh trên đây thì n p thu TTĐB theo thu su t c a lo i rư u có đ c n tương ng.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4 - M t hàng ô tô thu c nhóm thu su t 30% bao g m: ô tô t 16 đ n dư i 24 ch ng i, xe thi t k v a ch ngư i v a ch hàng tương ng v i lo i t 16 đ n dư i 24 ch ng i và các lo i xe lam. 5 - Hàng mã thu c di n ch u thu TTĐB áp d ng thu su t 60% không bao g m lo i hàng mã là đ chơi tr em và các lo i hàng mã dùng đ trang trí. C - ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI N P THU , HOÀN THU VÀ QUY T TOÁN THU I- ĐĂNG KÝ THU , KÊ KHAI N P THU VÀ HÓA ĐƠN, CH NG T . 1. Đăng ký thu : Theo quy đ nh t i Đi u 7 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph , vi c đăng ký thu đư c quy đ nh c th như sau: Cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TTĐB, k c các đơn v , chi nhánh, c a hàng tr c thu c cơ s ph i đăng ký thu v i cơ quan thu nơi s n xu t, kinh doanh theo hư ng d n v kê khai đăng ký thu và đăng ký mã s đ i tư ng n p thu quy đ nh t i Thông tư s 79/1998/TT-BTC ngày 12/6/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Quy t đ nh s 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 c a Th tư ng Chính ph v mã s đ i tư ng n p thu . Đ i v i cơ s m i s n xu t, kinh doanh, th i h n đăng ký thu ch m nh t là 10 ngày, k t ngày đư c c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh. Trong trư ng h p sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n, thay đ i ngành ngh kinh doanh ho c ng ng kinh doanh, cơ s s n xu t kinh doanh ph i khai báo v i cơ quan thu ch m nh t là 05 ngày trư c khi có nh ng thay đ i trên. 2. Cơ s s n xu t m t hàng ch u thu TTĐB có s d ng nhãn hi u hàng hóa ph i đăng ký m u nhãn hi u hàng hóa s d ng v i cơ quan thu nơi cơ s s n xu t, kinh doanh ch m nh t không quá 05 ngày, k t ngày nhãn hi u đư c s d ng. Khi thay đ i nhãn hi u hàng hóa cơ s ph i khai báo v i cơ quan thu và đăng ký m u nhãn hi u hàng hóa m i s d ng ch m nh t là 05 ngày k t ngày thay đ i nhãn hi u. Đ i v i cơ s s n xu t thu c lá đi u, ngoài vi c đăng ký nhãn hi u như trên, còn ph i đăng ký v i cơ quan thu v đ nh m c tiêu hao nguyên li u s i thu c lá s n xu t cho t ng lo i thu c lá đi u, trong đó ghi rõ kh i lư ng s i thu c s n xu t trên đơn v s n ph m và t l gi a kh i lư ng s i thu c nh p kh u (n u có) trên t ng kh i lư ng s i thu c dùng đ s n xu t s n ph m làm căn c xác đ nh chính xác thu su t thu TTĐB. 3. Kê khai thu : Theo quy đ nh t i Đi u 9 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph , cơ s s n xu t, nh p kh u hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TTĐB ph i kê khai thu TTĐB theo các quy đ nh sau đây:
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a/ Cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TTĐB ph i kê khai thu TTĐB khi tiêu th hàng hóa, d ch v , tr hàng gia công, trao đ i, bi u, t ng, tiêu dùng n i b . Vi c kê khai thu ph i th c hi n hàng tháng và n p t khai thu kèm theo B ng kê ch ng t bán hàng (theo m u s 01/TTĐB và m u s 02/TTĐB ban hành kèm Thông tư này). Th i gian n p t khai thu TTĐB ch m nh t không quá ngày 10 c a tháng ti p theo. Ví d : T khai thu c a tháng 02/1999 cơ s ph i n p cho cơ quan thu ch m nh t không quá ngày 10/3/1999. Riêng đ i v i cơ s s n xu t có s thu TTĐB phát sinh ph i n p l n thì kê khai thu TTĐB ph i n p đ nh kỳ 05 ngày ho c 10 ngày m t l n và hàng tháng theo quy đ nh sau: + Cơ s s n xu t bia, cơ s s n xu t thu c lá đi u có công su t t 10 tri u lít/năm, 10 tri u bao/năm tr xu ng, cơ s s n xu t ô tô, s n xu t máy đi u hòa nhi t đ , cơ s s n xu t rư u kê khai thu theo đ nh kỳ 10 ngày m t l n. + Cơ s s n xu t bia, cơ s s n xu t thu c lá đi u có công su t trên 10 tri u lít/ năm, 10 tri u bao/năm ph i kê khai thu theo đ nh kỳ 05 ngày m t l n. T khai thu đ nh kỳ n p cho cơ quan thu vào ngày ti p sau c a đ nh kỳ 05 ngày, 10 ngày. T khai c a c tháng n p theo th i h n đã quy đ nh. Đ i v i trư ng h p cơ s s n xu t bán hàng qua các chi nhánh, c a hàng, cơ s tr c thu c, bán hàng thông qua đ i lý bán đúng giá do cơ s quy đ nh, hư ng hoa h ng, xu t hàng bán ký g i, cơ s s n xu t chính ph i kê khai n p thu TTĐB cho toàn b s hàng hóa này t i nơi cơ s s n xu t đăng ký kê khai n p thu . Các chi nhánh, c a hàng, cơ s tr c thu c khi g i báo cáo v cơ s s n xu t thì đ ng g i m t b n cho cơ quan thu nơi chi nhánh, c a hàng, cơ s tr c thu c bán hàng bi t đ theo dõi. Trư ng h p trong tháng không phát sinh thu TTĐB thì cơ s s n xu t kinh doanh v n ph i kê khai và g i t khai thu theo quy đ nh cho cơ quan thu bi t. Đ i v i trư ng h p cơ s s n xu t bán hàng qua các chi nhánh, cơ s tr c thu c khác đ a phương (t nh, thành ph ) thì kê khai căn c vào hóa đơn xu t hàng c a cơ s s n xu t và khi quy t toán thu s quy t toán theo doanh s th c t do chi nhánh, cơ s tr c thu c bán ra. b/ Cơ s nh p kh u hàng hóa ph i kê khai và n p t khai hàng hóa nh p kh u theo t ng l n nh p kh u cùng v i vi c kê khai thu nh p kh u v i cơ quan thu thu nh p kh u. Trư ng h p nh p kh u y thác thì t ch c nh p kh u y thác là đ i tư ng kê khai, n p thu TTĐB. c/ Cơ s s n xu t m t hàng ch u thu TTĐB b ng nguyên li u đã ch u thu TTĐB thì khi kê khai thu TTĐB khâu s n xu t đư c kh u tr s thu TTĐB đã n p đ i v i nguyên li u n u có ch ng t h p pháp. S thu TTĐB đư c kh u tr đ i v i nguyên li u t i đa không quá s thu TTĐB tương ng v i s nguyên li u dùng s n xu t ra hàng hóa đã tiêu th .
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Vi c kh u tr ti n thu TTĐB đư c th c hi n cùng v i vi c kê khai n p thu , xác đ nh thu ph i n p trong trư ng h p này theo công th c sau: S thu TTĐB = Thu TTĐB ph i n p - Thu TTĐB đã n p khâu nguyên ph i trong kỳ c a hàng xu t kho tiêu li u mua vào tương ng v i s hàng th trong kỳ xu t kho tiêu th trong kỳ Ví d : Trong kỳ kê khai thu , cơ s A phát sinh các nghi p v sau: + Nh p kh u 10.000 lít bia nư c, đã n p thu TTĐB khi nh p kh u 25 tri u đ ng. + Xu t kho 8.000 lít đ s n xu t 24.000 h p bia. + Xu t bán 20.000 h p bia, thu TTĐB ph i n p c a 20.000 h p bia xu t bán là 47 tri u đ ng. + Thu TTĐB đã n p nư c bia đ s n xu t ra 20.000 h p bia là 16,6 tri u đ ng. Thu TTĐB cơ s A ph i n p trong kỳ là: 47 tri u đ ng - 16,6 tri u đ ng = 30,4 tri u đ ng. Trư ng h p chưa xác đ nh đư c chính xác s thu TTĐB đã n p cho s nguyên v t li u tương ng v i s s n ph m tiêu th trong kỳ thì có th căn c vào s li u c a kỳ trư c đ t m tính s thu TTĐB đư c kh u tr và s quy t toán theo s th c t vào cu i tháng, cu i quý. Trong m i trư ng h p, s thu TTĐB đư c phép kh u tr t i đa không vư t quá s thu TTĐB tính cho ph n nguyên li u theo tiêu chu n đ nh m c kinh t k thu t c a s n ph m. Cơ s s n xu t ph i đăng ký đ nh m c kinh t k thu t c a s n ph m v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý cơ s . d/ Cơ s s n xu t nhi u lo i hàng hóa và kinh doanh nhi u lo i d ch v ch u thu TTĐB có các m c thu su t khác nhau thì ph i kê khai n p thu TTĐB theo t ng m c thu su t quy đ nh đ i v i t ng lo i hàng hóa, d ch v ; n u cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v không xác đ nh đư c theo t ng m c thu su t thì ph i tính và n p thu theo m c thu su t cao nh t c a hàng hóa, d ch v mà cơ s có s n xu t, kinh doanh. đ/ Cơ s kinh doanh xu t kh u mua hàng đ xu t kh u nhưng không xu t kh u mà bán trong nư c thì ngoài vi c n p thu GTGT đ i v i vi c bán hàng, ch m nh t 5 ngày sau khi xu t bán hàng, cơ s kinh doanh xu t kh u ph i kê khai và n p đ thu TTĐB thay cho cơ s s n xu t. Giá tính thu TTĐB trong trư ng h p n p thay này là giá mua vào c a cơ s kinh doanh xu t kh u, n u không xác đ nh đư c giá mua vào thì tính theo giá th c t bán ra c a cơ s chưa có thu TTĐB. 4. Hóa đơn, ch ng t : Theo quy đ nh t i Đi u 13 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph , cơ s s n xu t, nh p kh u hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TTĐB ph i th c hi n đúng
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ch đ k toán, hóa đơn, ch ng t khi mua, bán hàng hóa, kinh doanh d ch v và v n chuy n hàng hóa theo quy đ nh c a pháp lu t. Cơ s s n xu t khi bán hàng, giao hàng cho các chi nhánh, cơ s tr c thu c, đ i lý đ u ph i s d ng hóa đơn bán hàng. Đ i v i hàng xu t cho chi nhánh, đ i lý bán đúng giá quy đ nh hư ng hoa h ng, giá ghi trên hóa đơn là giá bán do cơ s s n xu t quy đ nh cho chi nhánh, đ i lý bán ra. Trư ng h p chi nhánh, c a hàng tr c thu c đ t trên cùng m t t nh, thành ph v i cơ s s n xu t ho c hàng xu t chuy n kho thì cơ s đư c s d ng phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b . 5. N p thu : Theo quy đ nh t i Đi u 10 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph , thu TTĐB đư c n p vào ngân sách nhà nư c theo quy đ nh sau đây: a/ Cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TTĐB ph i n p thu TTĐB vào Ngân sách Nhà nư c t i nơi cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v theo thông báo n p thu c a cơ quan thu . Th i h n n p thu c a tháng đư c ghi trong thông báo n p thu nhưng ch m nh t không quá ngày 20 c a tháng ti p theo. Đ i v i cơ s có s thu TTĐB ph i n p l n thu c đ i tư ng kê khai thu theo đ nh kỳ 05 ngày ho c 10 ngày m t l n và n p theo thông báo n p thu c a cơ quan thu nhưng th i h n n p thu c a tháng ch m nh t không quá ngày 20 c a tháng ti p theo. Đ i v i nh ng cá nhân, h s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TTĐB xa cơ quan kho b c nhà nư c thì cơ quan thu t ch c thu thu và n p vào Ngân sách Nhà nư c. Th i h n cơ quan thu n p ti n vào Ngân sách Nhà nư c ch m nh t không quá 3 ngày k t ngày thu đư c ti n. b/ Cơ s nh p kh u hàng hóa thu c di n ch u thu TTĐB ph i n p thu TTĐB theo t ng l n nh p kh u t i nơi kê khai n p thu nh p kh u. Th i h n thông báo và th i h n n p thu TTĐB đ i v i hàng hóa nh p kh u th c hi n theo th i h n thông báo và n p thu nh p kh u. c/ Thu TTĐB n p vào Ngân sách Nhà nư c b ng đ ng Vi t Nam. Trư ng h p cơ s s n xu t kinh doanh có mua, bán hàng hóa d ch v b ng ngo i t thì ph i quy đ i ngo i t ra đ ng Vi t Nam theo t giá bình quân mua, bán th c t trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c công b t i th i đi m phát sinh doanh s đ xác đ nh s thu TTĐB ph i n p. Đ i v i hàng nh p kh u, giá nh p kh u tính b ng ngo i t ph i quy đ i ra đ ng Vi t Nam theo t giá quy đ nh trên đây t i th i đi m tính thu TTĐB. 6. Quy t toán thu TTĐB: Theo quy đ nh t i Đi u 11 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph , các cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TTĐB ph i quy t toán thu TTĐB theo quy đ nh sau:
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a/ Cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TTĐB ph i th c hi n quy t toán tài chính theo ch đ nhà nư c quy đ nh; trên cơ s quy t toán tài chính, cơ s th c hi n quy t toán thu TTĐB hàng năm v i cơ quan thu . Cơ s ph i kê khai toàn b các ch tiêu v s thu ph i n p, s đã n p, s còn thi u hay n p th a đ n th i đi m quy t toán theo m u quy t toán thu (m u s 05/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư này) và g i đ n cơ quan thu trong th i h n quy đ nh. Năm quy t toán thu đư c tính theo năm dương l ch, trư ng h p cơ s kinh doanh đư c áp d ng năm quy t toán tài chính khác v i năm dương l ch thì v n ph i quy t toán thu TTĐB theo năm dương l ch.Th i h n cơ s s n xu t, kinh doanh ph i n p quy t toán thu cho cơ quan thu ch m nh t không quá 60 ngày, k t ngày 31/12 c a năm quy t toán thu . Trư ng h p cơ s s n xu t bán hàng qua chi nhánh, đơn v tr c thu c khác đ a phương v i nơi s n xu t, khi quy t toán thu căn c vào doanh thu bán hàng th c t c a các chi nhánh, cơ s tr c thu c bán ra. Cơ s s n xu t, kinh doanh ph i n p s thu TTĐB còn thi u vào Ngân sách Nhà nư c ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày n p báo cáo quy t toán thu , n u n p th a đư c tr vào s ph i n p c a kỳ ti p theo ho c đư c hoàn thu theo quy đ nh b/ Trư ng h p cơ s s n xu t, kinh doanh sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n, thay đ i ngành ngh kinh doanh thì cơ s ph i th c hi n quy t toán thu v i cơ quan thu và g i báo cáo quy t toán thu cho cơ quan thu trong th i h n 45 ngày, k t ngày có quy t đ nh v các thay đ i nêu trên và ph i n p đ y đ s thu còn thi u vào Ngân sách Nhà nư c trong th i h n 10 ngày k t ngày n p báo cáo quy t toán; n u n p th a thì đư c tr vào s thu ph i n p c a kỳ ti p theo ho c đư c hoàn thu theo quy đ nh. Cơ s s n xu t kinh doanh ph i ch u trách nhi m v tính đúng đ n, chính xác c a s li u quy t toán, n u cơ s báo cáo sai đ tr n, l u thu s b x ph t theo quy đ nh c a pháp lu t. II- HOÀN THU TTĐB. Theo quy đ nh t i Đi u 12 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph , cơ s s n xu t, nh p kh u hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TTĐB đư c hoàn thu TTĐB đã n p trong m t s trư ng h p v i các căn c xác đ nh, th t c h sơ và th m quy n gi i quy t hoàn thu c th như sau: 1. Đ i v i hàng hóa nh p kh u: a/ Hàng t m nh p kh u đã n p thu TTĐB, khi tái xu t kh u đư c hoàn l i s thu TTĐB đã n p tương ng v i s hàng tái xu t kh u; Trư ng h p hàng nh p kh u đã n p thu TTĐB mà còn lưu kho, lưu bãi c a kh u nh p nhưng đư c phép tái xu t kh u cũng đư c xét hoàn thu đ i v i s hàng tái xu t kh u. b/ Hàng nh p kh u đã n p thu TTĐB theo khai báo, nhưng th c t nh p kh u ít hơn so v i khai báo; Hàng nh p kh u trong quá trình nh p kh u b hư h ng, m t có lý do xác đáng, đã n p thu TTĐB;
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c/ Đ i v i hàng nh p kh u chưa phù h p v ch t lư ng, ch ng lo i theo h p đ ng, gi y phép nh p kh u (do phía ch hàng nư c ngoài g i sai), có giám đ nh c a cơ quan có th m quy n ki m nghi m và xác nh n c a ch hàng nư c ngoài mà đư c phép nh p kh u thì cơ quan H i quan ki m tra và xác nh n l i s thu TTĐB ph i n p, n u có s thu đã n p th a thì đư c hoàn l i, n u n p thi u thì ph i n p đ s ph i n p. Trư ng h p đư c phép xu t kh u tr l i nư c ngoài thì đư c hoàn l i s thu TTĐB đã n p đ i v i s hàng xu t tr l i nư c ngoài; Trư ng h p tr l i hàng cho bên nư c ngoài trong th i h n chưa ph i n p thu nh p kh u theo ch đ quy đ nh thì cơ quan H i quan ki m tra th t c và th c hi n vi c không thu thu TTĐB phù h p v i s hàng nh p kh u tr l i nư c ngoài. d/ Hàng t m nh p kh u đ d h i ch , tri n lãm đã n p thu TTĐB, khi tái xu t kh u đư c hoàn thu ; đ/ Nguyên li u nh p kh u đ s n xu t, gia công hàng xu t kh u; T ng s thu TTĐB đư c hoàn l i t i đa không quá s thu TTĐB đã n p c a nguyên li u nh p kh u đ s n xu t hàng xu t kh u. e/ Hàng nh p kh u c a doanh nghi p Vi t Nam đư c phép nh p kh u đ làm đ i lý giao, bán hàng cho nư c ngoài có đăng ký trư c v i cơ quan thu thu khâu nh p kh u thì đư c hoàn thu đ i v i s hàng th c bán xu t kh u ra kh i Vi t Nam. *) V th t c, h sơ, trình t và th m quy n gi i quy t hoàn thu TTĐB đ i v i hàng nh p kh u trong các trư ng h p nêu trên đư c th c hi n theo quy đ nh như đ i v i vi c gi i quy t hoàn thu nh p kh u theo quy đ nh c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u. 2.a) Cơ s s n xu t, kinh doanh quy t toán thu khi sáp nh p, chia, tách, gi i th , phá s n có s thu TTĐB n p th a, cơ s có quy n đ ngh cơ quan thu hoàn l i s thu TTĐB n p th a, th t c h sơ như sau: + Công văn đ ngh hoàn l i thu TTĐB đã n p th a. + Quy t đ nh sáp nh p, h p nh t, chia tách, gi i th , phá s n c a c p có th m quy n. + Quy t toán thu TTĐB đ n th i đi m sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n. Th m quy n quy t đ nh hoàn thu trong trư ng h p này do C c trư ng C c thu t nh, thành ph nơi cơ s s n xu t kinh doanh đã đăng ký, kê khai n p thu xét, quy t đ nh. b) Cơ s s n xu t, kinh doanh đư c hoàn thu TTĐB trong trư ng h p có quy t đ nh c a cơ quan có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t ho c quy t đ nh c a B trư ng B Tài chính yêu c u hoàn tr l i thu cho cơ s . *) Cơ quan thu có trách nhi m ki m tra h sơ, xác đ nh s thu ph i hoàn, ra quy t đ nh hoàn thu đ i v i trư ng h p thu c th m quy n t i đi m a nêu trên và th c hi n
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hoàn thu cho các đ i tư ng n p thu b ng cách kh u tr vào kho n thu ph i n p c a kỳ sau, trư ng h p không kh u tr đư c thì g i cơ quan tài chính làm th t c hoàn tr theo đúng quy đ nh t i m c 4 ph n IV Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính hư ng d n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c. D- NHI M V , QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN THU Theo quy đ nh t i Đi u 14 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph , cơ quan thu có nh ng nhi m v , quy n h n và trách nhi m sau đây: 1. Hư ng d n các đ i tư ng n p thu th c hi n đ y đ ch đ đăng ký, kê khai, n p thu theo đúng quy đ nh c a Lu t thu . Nh ng cơ s s n xu t, kinh doanh không th c hi n đúng các quy đ nh v đăng ký, kê khai, n p thu thì cơ quan thu x lý ph t vi ph m hành chính v thu theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Thông báo n p thu cho đ i tư ng n p thu v s thu ph i n p và th i h n n p thu đúng th i gian quy đ nh. Thông báo n p thu ph i g i t i đ i tư ng n p thu trư c ngày ph i n p thu ghi trên thông báo ch m nh t là 03 ngày, th i h n n p thu c a tháng ch m nh t không quá ngày 20 c a tháng ti p sau (theo m u Thông báo n p thu s 03A/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư này). Riêng đ i v i các cá nhân kinh doanh thu c đ i tư ng n p thu tính theo doanh thu n đ nh, vi c thông báo n đ nh s thu ph i n p và ngày n p thu đư c th c hi n ngay trong tháng ho c vào đ u tháng ti p sau (theo m u Thông báo s 03B/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư này). N u quá th i h n n p thu ghi trên thông báo mà đ i tư ng n p thu chưa n p thì cơ quan thu ti p t c ra thông báo; n u đã quá ngày ph i n p theo Lu t đ nh mà đ i tư ng n p thu chưa n p thì thông báo thu bao g m s ti n thu ph i n p và s ti n ph t ch m n p theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 17 c a Lu t thu TTĐB. Th i h n tính ph t ch m n p thu hàng tháng k t ngày 21 c a tháng ti p theo; th i h n tính ph t ch m n p đ i v i hàng hóa nh p kh u và các trư ng h p khác là sau ngày quy đ nh ph i n p theo Lu t đ nh. N u cơ s v n không ch p hành n p ti n thu , ti n ph t theo thông báo thì cơ quan thu có quy n áp d ng ho c đ ngh cơ quan có th m quy n áp d ng các bi n pháp x lý vi ph m hành chính v thu quy đ nh t i kho n 4, Đi u 17 c a Lu t thu TTĐB đ b o đ m thu đ s thu , s ti n ph t. Trư ng h p đã th c hi n các bi n pháp x lý hành chính v thu mà cơ s v n không n p đ s ti n thu , s ti n ph t thì cơ quan thu chuy n h sơ sang các cơ quan có th m quy n đ x lý theo pháp lu t. 3. Ki m tra, thanh tra vi c kê khai, n p thu , quy t toán thu c a cơ s s n xu t kinh doanh b o đ m th c hi n đúng quy đ nh c a pháp lu t. 4. X lý vi ph m hành chính v thu và gi i quy t khi u n i v thu theo quy đ nh c a pháp lu t.
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. Yêu c u các đ i tư ng n p thu cung c p s k toán, hóa đơn, ch ng t và các h sơ tài li u khác có liên quan t i vi c tính thu , n p thu ; yêu c u các t ch c tín d ng, ngân hàng và t ch c, cá nhân khác có liên quan cung c p các tài li u liên quan t i vi c tính thu và n p thu . 6. Lưu gi và s d ng s li u, tài li u mà đ i tư ng n p thu và đ i tư ng khác cung c p theo ch đ quy đ nh. 7. Cơ quan thu có quy n n đ nh thu TTĐB ph i n p đ i v i đ i tư ng n p thu trong trư ng h p sau: a/ Cơ s s n xu t, kinh doanh không th c hi n ho c th c hi n không đúng ch đ hóa đơn, ch ng t ; Đ i v i cá nhân, h s n xu t, kinh doanh nh (g i chung là h kinh doanh) không th c hi n đư c đ y đ vi c mua bán hàng hóa, d ch v có hóa đơn, ch ng t thì cơ quan thu căn c vào tình hình s n xu t kinh doanh th c t đ n đ nh doanh thu, s thu TTĐB ph i n p và thông báo cho đ i tư ng n p thu th c hi n. S thu n đ nh ph i n p t ng l n có th đư c xác đ nh làm căn c thu thu n đ nh trong th i gian là 03 tháng, 06 tháng ho c 12 tháng tùy theo t ng ngành ngh và m c bi n đ ng v giá c , tình hình kinh doanh c a đ i tư ng n p thu . Cơ quan thu có trách nhi m thông báo công khai v m c doanh thu và s thu n đ nh đ i v i các đ i tư ng này. Nh ng h ngh kinh doanh ph i khai báo v i cơ quan thu , n u ngh kinh doanh c tháng thì không ph i n p thu n đ nh c a tháng đó. H kinh doanh nh thu c đ i tư ng n p thu theo m c n đ nh trong t ng th i gian, n u ngh kinh doanh c tháng đư c xét không thu thu n đ nh thì ph i làm đơn đ ngh (theo m u và hư ng d n c a cơ quan thu ) khai báo c th lý do ngh kinh doanh, s ngày ngh kinh doanh g i cơ quan thu qu n, huy n. Cơ quan thu ki m tra, n u th c t ngh kinh doanh tháng nào thì gi i quy t không thu thu n đ nh c a tháng đó theo ch đ . H kinh doanh nh đư c xác đ nh đ i v i t ng m t hàng, ngành ngh phù h p v i tình hình c th đ a phương theo quy đ nh c a B Tài chính. Các C c thu căn c vào tình hình kinh doanh c a h và hư ng d n phân lo i, xác đ nh c th lo i h nh đ a phương mình đ qu n lý, thu thu theo quy đ nh chung. b/ Không kê khai ho c quá th i gian quy đ nh g i t khai, đã đư c thông báo nh c nh nhưng v n không th c hi n đúng, đã n p t khai thu nhưng kê khai không đúng các căn c xác đ nh s thu TTĐB. c/ T ch i xu t trình s k toán, hóa đơn ch ng t và các tài li u c n thi t liên quan t i vi c tính thu TTĐB; d/ Kinh doanh nhưng không có đăng ký kinh doanh, không đăng ký kê khai n p thu mà b ki m tra, phát hi n. Cơ quan thu căn c vào tài li u đi u tra v tình hình ho t đ ng kinh doanh c a cơ s ho c căn c vào s thu ph i n p c a cơ s s n xu t, kinh doanh cùng ngành ngh , có quy mô kinh doanh tương đương đ n đ nh s thu ph i n p đ i v i t ng cơ s trong các trư ng h p nêu trên.
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trong trư ng h p đ i tư ng n p thu không đ ng ý v i s thu ph i n p đư c n đ nh thì có quy n khi u n i t i cơ quan thu n đ nh thu ho c cơ quan thu c p trên tr c ti p c a cơ quan thu n đ nh thu . Trong khi ch gi i quy t, đ i tư ng n p thu v n ph i n p theo m c thu đã đư c cơ quan thu n đ nh. Đ - GI M THU , MI N THU TTĐB Theo quy đ nh t i Đi u 16 Ngh đ nh s 84/1998/NĐ-CP c a Chính ph , vi c gi m thu , mi n thu TTĐB đư c quy đ nh trong các trư ng h p và v i th t c, h sơ và trình t như sau: 1. Các trư ng h p đư c gi m thu , mi n thu và th t c h sơ : a/ Cơ s s n xu t hàng hóa thu c di n ch u thu TTĐB g p khó khăn do thiên tai, đ ch h a, tai n n b t ng , b l đư c xét gi m thu TTĐB. M c gi m thu đư c xác đ nh trên cơ s s b l do nguyên nhân b thiên tai, đ nh h a, tai n n b t ng gây ra nhưng không vư t quá giá tr tài s n b thi t h i sau khi đã đư c b i thư ng (n u có) và không quá 30% s thu ph i n p theo Lu t đ nh c a năm b thi t h i. Đ có căn c xét gi m thu TTĐB theo quy đ nh trên, cơ s s n xu t ph i có các h sơ th t c như sau: + Đơn xin gi m thu TTĐB, nêu rõ th i gian, lý do b thi t h i, giá tr tài s n b thi t h i, s l do thiên tai, đ ch h a, tai n n b t ng gây ra, s thu ph i n p, s thu đ ngh gi m. + Biên b n xác đ nh m c đ , giá tr thi t h i v tài s n c a cơ quan có th m quy n và có xác nh n c a chính quy n đ a phương t c p huy n tr lên. + B n quy t toán tài chính kèm theo gi i trình phân tích xác đ nh s b thi t h i, s l do b thi t h i, quy t toán thu . Các h sơ, tài li u trên, cơ s g i t i cơ quan thu tr c ti p qu n lý cơ s . Cơ quan thu qu n lý cơ s nh n h sơ, ki m tra tài li u và có văn b n ki n ngh kèm theo h sơ xin gi m thu c a cơ s g i cơ quan có th m quy n quy t đ nh gi m thu . Trong khi chưa có quy t đ nh gi m thu , cơ s v n ph i kê khai và n p đ thu theo quy đ nh. Khi có quy t đ nh gi m thu , s thu đư c gi m s bù tr vào s thu ph i n p c a kỳ ti p theo. Trư ng h p cơ s s n xu t hàng hóa thu c di n ch u thu TTĐB g p khó khăn do thiên tai, đ ch h a, tai n n b t ng b thi t h i n ng, không còn kh năng s n xu t kinh doanh và n p thu thì đư c xét mi n thu TTĐB đ i v i s thu TTĐB còn ph i n p không có kh năng n p.Vi c gi i quy t mi n thu do B Tài chính xem xét và quy t đ nh t ng trư ng h p c th . Th t c, h sơ đ ngh mi n thu TTĐB trong trư ng h p này như quy đ nh đ i v i vi c xét gi m thu nêu trên nhưng xác đ nh rõ v vi c cơ s không còn kh năng s n xu t kinh doanh và n p thu .
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b/ Cơ s s n xu t bia, đã thành l p và ho t đ ng t trư c ngày 1/1/1999 có công su t t 10 tri u lít/ năm tr xu ng, n u n p đ thu TTĐB theo m c thu su t quy đ nh mà b l thì đư c xét gi m thu TTĐB. M c gi m thu tương ng v i s l phát sinh trong năm gi m thu nhưng t i đa không quá s thu phát sinh ph i n p trong năm. Vi c xét gi m thu th c hi n theo t ng năm tính theo năm dương l ch. Th i gian xét gi m thu không quá 05 năm, k t ngày 1/1/1999. Th t c h sơ xét gi m thu trong trư ng h p này như sau: + Đơn xin gi m thu c a cơ s s n xu t bia, nêu rõ là cơ s đã ho t đ ng t trư c 1/1/1999, công su t thi t k c a cơ s , s n lư ng th c t s n xu t, s thu phát sinh ph i n p theo Lu t, s b l và s thu TTĐB xin gi m. + Lu n ch ng kinh t k thu t ho c d án đ u tư s n xu t bia, k c lu n ch ng ho c d án, phương án đ u tư m r ng, b sung; biên b n nghi m thu, bàn giao công trình đưa vào s n xu t. + Quy t toán tài chính, quy t toán thu c a năm xin gi m thu . Cơ quan thu qu n lý cơ s ti p nh n h sơ, ki m tra xác nh n và ki n ngh gi m thu cho cơ s , kèm theo h sơ g i cơ quan có th m quy n quy t đ nh gi m thu . Cơ s s n xu t thu c đ i tư ng xét gi m thu TTĐB theo quy đ nh trên, trong th i gian chưa có quy t đ nh gi m thu chính th c, C c thu đ a phương căn c quy t toán t ng quý, xác đ nh s l và gi i quy t cho cơ s đư c ch m n p thu TTĐB. Trư ng h p có căn c xác đ nh kh năng l theo tháng thì gi i quy t ch m n p thu TTĐB t ng tháng. c/ Cơ s l p ráp, s n xu t ô tô đư c gi m 95% m c thu su t quy đ nh t i Lu t thu TTĐB trong 05 năm t ngày 01/01/1999 đ n h t ngày 31/12/2003. Cơ s l p ráp, s n xu t ô tô đư c xác đ nh m c thu TTĐB ph i n p trong th i gian đư c gi m nêu trên đ i v i t ng lo i ô tô như sau: - Ô tô t 5 ch ng i tr xu ng: m c thu su t quy đ nh là 100%, đư c gi m 95%, m c còn ph i n p là 5%. - Ô tô t 6 đ n 15 ch ng i: m c thu su t quy đ nh là 60%, đư c gi m 95%, m c thu còn ph i n p là 3%. - Ô tô t 16 đ n dư i 24 ch ng i: m c thu su t quy đ nh là 30%, đư c gi m 95%, m c thu còn ph i n p là 1,5%. Ví d : Năm 1999, trong kỳ kê khai thu , cơ s s n xu t ô tô A có tình hình như sau: - Ô tô t 5 ch ng i tr xu ng có doanh thu 15 t đ ng. - Ô tô t 6 đ n 15 ch ng i có doanh thu 10 t đ ng. - Ô tô t 16 đ n dư i 24 ch ng i có doanh thu 5 t đ ng.
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cơ s ph i tính, kê khai n p thu TTĐB trong kỳ như sau: 15 t 10 t 5 t Thu TTĐB ph i n p = x 5% + x 3% + x 1,5% 1 + 0,05 1 + 0,03 1 + 0,015 = 1,078 t đ ng Sau 05 năm áp d ng gi m thu theo quy đ nh trên, vi c xét gi m thu TTĐB thêm t 01 đ n 05 năm n a đ i v i s n xu t ô tô th c hi n theo quy đ nh c a Chính ph . d/ Cơ s kinh doanh gôn đư c gi m 30% m c thu su t theo quy đ nh c a Lu t thu TTĐB trong th i gian 03 năm k t ngày 01/01/1999 đ n ngày 31/12/2001. M c thu su t thu TTĐB áp d ng đ i v i kinh doanh gôn năm 1999, 2000 và năm 2001 là 14%. T ngày 01/01/2002, cơ s kinh doanh gôn ph i kê khai, n p thu TTĐB đ i v i doanh thu kinh doanh gôn: bán th h i viên và vé chơi gôn v i thu su t quy đ nh t i Lu t thu TTĐB là 20%. 2. Th m quy n và trình t xét gi m, mi n thu : a/ Th m quy n xét gi m, mi n thu TTĐB trong các trư ng h p quy đ nh t i đi m 1.a, 1.b nêu trên quy đ nh như sau: - T ng c c trư ng T ng c c Thu xét, quy t đ nh đ i v i trư ng h p có s thu gi m, mi n dư i 500 tri u đ ng/năm. - B trư ng B Tài chính xét, quy t đ nh đ i v i trư ng h p có s thu gi m, mi n t 500 tri u đ ng/năm tr lên. b/ Trình t xét gi m, mi n thu TTĐB: - C c thu , Chi c c thu khi nh n đư c h sơ gi m, mi n thu TTĐB do cơ s g i t i, có trách nhi m ki m tra h sơ, xác đ nh s thu đư c gi m, mi n và có văn b n ki n ngh kèm theo h sơ g i cơ quan thu c p trên trong th i gian 15 ngày làm vi c, k t khi nh n đ h sơ; trư ng h p h sơ C c thu ti p nh n c a Chi c c thu g i t i thì th i h n g i ki n ngh lên cơ quan thu c p trên trong 10 ngày làm vi c. - T ng c c Thu ki m tra, xem xét, quy t đ nh gi m thu cho cơ s trong th i gian 15 ngày làm vi c k t khi nh n đ h sơ. Trư ng h p cơ s không thu c đ i tư ng gi m thu ho c h sơ chưa đ y đ theo quy đ nh thì trong th i h n 10 ngày làm vi c, cơ quan ti p nh n h sơ gi m, mi n thu ph i tr l i ho c thông báo cho cơ s bi t, b sung h sơ . E. X LÝ VI PH M, KHEN THƯ NG
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2