intTypePromotion=1

Thông tư số 181/1999/TT-BNN-XDCB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
80
lượt xem
4
download

Thông tư số 181/1999/TT-BNN-XDCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 181/1999/TT-BNN-XDCB về việc hướng dẫn định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước đối với khối lượng công tác XDCB sử dụng lao động nghĩa vụ và tính thuế giá trị gia tăng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 181/1999/TT-BNN-XDCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 181/1999/TT-BNN-XDCB Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 1999 THÔNG TƯ C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 181/1999/TT/BNN- XDCB NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 1999 HƯ NG D N NNH M C CHI PHÍ CHUNG VÀ THU NH P CHNU THU TÍNH TRƯ C I V I KH I LƯ NG CÔNG TÁC XDCB S D NG LAO NG NGHĨA V VÀ TÍNH THU GIÁ TRN GIA TĂNG Căn c Ngh nh s 73/CP, ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP, ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng. Căn c văn b n s 3174/BXD-VKT, ngày 06/12/1999 c a B Xây d ng v vi c tho thu n nh m c chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c i v i kh i lư ng công tác XDCB có s d ng lao ng nghĩa v và văn b n s 7285 TCT/NV7, ngày 16/12/1999 c a T ng c c thu - B Tài chính v vi c tho thu n tính thu giá tr gia tăng. Theo ngh c a V trư ng V u tư XDCB, C c trư ng C c Qu n lý nư c & CTTL, C c trư ng C c Phòng ch ng l t bão & QL - B Nông nghi p & PTNN. B Nông nghi p & PTNN hư ng d n vi c l p d toán XDCB i v i kh i lư ng công tác XDCB xây d ng, s a ch a, tu b các công trình thu l i ( ê, kè, kênh mương v.v..) thu c ngành N ng nghi p & PTNN như sau: 1. nh m c chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c: i v i kh i lư ng công tác XDCB, s d ng lao ng nghĩa v xây d ng, s a ch a, tu b các công trình thu l i ( ê, kè, c ng, kêng mương v.v..) thu c ngành Nông nghi p & PTNN, ư c áp d ng như sau: - Chi phí chung: 15% chi phí nhân công; - Thu nh p ch u thu tính trư c: 3,5% chi phí tr c ti p và ch phí chung. 2. Thu giá tr gia tăng: Không tính thu giá tr gia tăng i v i kh i lư ng XDCB duy tu, s a ch a, xây d ng các công trình thu l i, ư c th c hi n b ng ngu n v n óng góp c a nhân dân ho c v n vi n tr nhân o (k c trư ng h p ư c Nhà nư c c p h tr m t ph n v n không quá 30% t ng s v n th c chi cho công trình).
  2. Nh ng kh i lư ng công tác không thu c di n nêu trên (quy nh trong m c 1, 2), th c hi n theo Thông tư hư ng d n c a B Xây d ng s 01/1999/TT-BXD, ngày 16/01/1999 và Thông tư s 08/1999/TT-BXD, ngày 16/11/1999 v hư ng d n vi c l p và qu n lý chi phí xây d ng công trình thu c các d án u tư. 3. Hi u l c thi hành: - nh m c chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c và thu giá tr gia tăng quy nh trong Thông tư này ư c áp d ng k t ngày 01/01/1999. i v i nh ng kh i lư ng công tác XDCB thu c di n nêu trên, nhưng ã ư c nghi m thu thanh quy t toán trư c ngày ban hành Thông tư này, v n áp d ng theo quy nh c a các văn b n ã hư ng d n. - Thông tư này có hi u l c thi hành trong toàn ngành Nông nghi p & PTNN. Nh ng văn b n, có n i dung hư ng d n trái v i nh ng quy nh trong Thông tư này u không còn hi u l c thi hành. Ph m H ng Giang ( ã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản