Thử nghiệm công nghệ chuyển giới tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879) nhờ vào nhiệt độ

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
12
lượt xem
2
download

Thử nghiệm công nghệ chuyển giới tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879) nhờ vào nhiệt độ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ lên biến thái của ấu trùng và chuyển đổi giới tính tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii). Về biến thái của ấu trùng, thời gian kết thúc chuyển bột ở nghiệm thức đối chứng dài nhất (32,25 ngày), kế tiếp tại nghiệm thức sốc nhiệt và nhiệt độ cao có thời gian ngắn hơn tương ứng là 26,75 ngày và 24,75 ngày, thời gian bắt đầu chuyển tôm bột ở nghiệm thức đối chứng tại ngày thứ 23, nhiệt độ cao ngày thứ 17,25 và nghiệm thức về sốc nhiệt ngày thứ 28,25. Tỷ lệ biến thái thành tôm bột nghiệm thức đối chứng = 24,69%, sốc nhiệt = 33,07% và nhiệt độ cao = 37,71%.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thử nghiệm công nghệ chuyển giới tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879) nhờ vào nhiệt độ

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 4/2013<br /> <br /> KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU ÑAØO TAÏO SAU ÑAÏI HOÏC<br /> <br /> THỬ NGHIỆM CÔNG NGHỆ CHUYỂN GIỚI TÔM CÀNG XANH<br /> (Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879) NHỜ VÀO NHIỆT ĐỘ<br /> TESTING EFFECT OF TEMPERATURE ON TRANSSEXUAL<br /> (Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879)<br /> Saysamone DALAKHAM1, Phạm Quốc Hùng2, Bùi Thị Liên Hà3<br /> Ngày nhận bài: 10/7/2013; Ngày phản biện thông qua: 23/8/2013; Ngày duyệt đăng: 10/12/2013<br /> TÓM TẮT<br /> Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ lên biến thái của ấu trùng và chuyển đổi giới tính tôm<br /> càng xanh (Macrobrachium rosenbergii). Về biến thái của ấu trùng, thời gian kết thúc chuyển bột ở nghiệm thức đối chứng<br /> dài nhất (32,25 ngày), kế tiếp tại nghiệm thức sốc nhiệt và nhiệt độ cao có thời gian ngắn hơn tương ứng là 26,75 ngày<br /> và 24,75 ngày, thời gian bắt đầu chuyển tôm bột ở nghiệm thức đối chứng tại ngày thứ 23, nhiệt độ cao ngày thứ<br /> 17,25 và nghiệm thức về sốc nhiệt ngày thứ 28,25. Tỷ lệ biến thái thành tôm bột nghiệm thức đối chứng = 24,69%, sốc<br /> nhiệt = 33,07% và nhiệt độ cao = 37,71%.<br /> Kết quả thí nghiệm nuôi tôm bột 30 ngày về tỷ lệ sống có sự sai khác giữa nghiệm thức (nhiệt cao 0 ngày) NC0<br /> (80,67%) với (sốc nhiệt 30 ngày) SN 30 (60,11 %) và nghiệm thức (nhiệt cao 30 ngày) NC30 (63,78 %). Theo kết quả của<br /> thí nghiệm chuyển đổi giới tính đàn tôm càng xanh toàn đực thành còn cái giả bằng nhiệt độ cao và sốc nhiệt trong bài báo<br /> này không có khả năng chuyển giới tính tôm càng xanh được như sau khi kiểm tra cho thấy đàn tôm trong các nghiệm thức<br /> có tỷ lệ đực 100% không xuất hiện con cái.<br /> Từ khóa: tôm càng xanh, chuyển giới tính, nhiệt độ<br /> <br /> ABSTRACT<br /> The aims of this study were to evaluate the effect of temperature on larval metamorphosis and transsexual of<br /> Macrobrachium rosenbergii. The shock (SN) and high of temperature (NC) were applied as transsexual property of larval<br /> and post larval of M. rosenbergii and the room temperature was use as control groups. The results showed that at the room<br /> temperature could cause larval metamorphosis to be post larval longer time than shock and high temperature were 32.25,<br /> 26.75 and 24.75 days, respectively. For the survival due to the development of larval metamorphosis to be post larval<br /> found that at the room temperature could show no significantly different survival when compared with shock and high<br /> temperature (24.69, 33.07 and 37.71%, respectively). After rearing post larvae in the SN and NC for 30 days found that the<br /> post larvae were survived 60.11 and 63.78%, respectively. However, when post larvae of both SN and NC were reared in the<br /> room temperature found that it could survive as high as 75.33 and 80.67%, respectively. This study investigated that shock<br /> and high temperature was not shown to be effect of transexual of Macrobrachium rosenbergii.<br /> Keywords: Macrobrachium rosenbergii, transsexual, temperature<br /> <br /> Saysamone DALAKHAM: Cao học Nuôi trồng thủy sản 2011 – Trường Đại học Nha Trang<br /> TS. Phạm Quốc Hùng: Viện Nuôi trồng thủy sản – Trường Đại học Nha Trang<br /> 3<br /> KS. Bùi Thị Liên Hà: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 71<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> I. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Nhiệt độ là một yếu tố môi trường xác định giới<br /> tính đực và cái, trong cùng một sinh cảnh sự không<br /> đồng đều của môi trường và các yếu tố môi trường<br /> có tác dụng khác nhau lên sự phát triển để thành<br /> đực và cái. Môi trường đó như là một cơ chế riêng<br /> có khả năng lớn nhất quyết định đến giới tính của<br /> loài đó trong tương lai. Chẳng hạn như: rùa tai đỏ<br /> (Trachemys Scripta) là một loài mà giới tính được<br /> xác định do yếu tố nhiệt độ, trong điều kiện nhiệt độ<br /> ấm 31oC sẽ tạo ra tất cả con rùa đều là cái, trong khi<br /> đó nhiệt độ lạnh 26 oC tạo ra tất cả đều là con đực và<br /> nếu nhiệt độ trung bình giữa 29 oC đến 30 oC cho kết<br /> quả khác nhau về tỷ lệ còn đực và cái [5]. Cho đến<br /> nay, vẫn chưa có công bố chính thức nào nghiên<br /> cứu về cơ chế ảnh hưởng của yếu tố nhiệt độ lên<br /> việc biệt hoá giới tính của tôm càng xanh. Đối với<br /> tôm càng xanh đã có nhiều phương pháp chuyển<br /> đổi giới tính song kết quả chưa được cao. Vì vậy,<br /> nhiệt độ có hay không khả năng chuyển đổi giới tính<br /> tôm càng xanh vẫn chưa có một kết luận cuối cùng.<br /> Chính vì các lý do trên đề tài “Thử nghiệm công<br /> nghệ chuyển giới tôm càng xanh (Macrobrachium<br /> rosenbergii) nhờ vào nhiệt độ” được thực hiện.<br /> II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> <br /> Số 4/2013<br /> 300 con/m3 để thí nghiệm tiếp và chia bố trí vào các<br /> nghiệm thức như: Nhóm tôm bột có nguồn từ ấu<br /> trùng nhiệt độ cao và sốc nhiệt sẽ được chia thành 3<br /> nghiệm thức: 0 ngày (sau khi chuyển bột nuôi trong<br /> điều kiện nhiệt độ thường), 15 ngày (15 ngày nuôi<br /> trong điều kiện sốc nhiệt, nhiệt độ cao và 15 ngày<br /> nhiệt độ thường) và 30 ngày (sau khi chuyển bột<br /> nuôi trong điều kiện nhiệt độ cao và sốc nhiệt 30<br /> ngày) và nghiệm thức đối chứng được nuôi trong<br /> điều kiện nhiệt độ thường, sau khi nuôi được 30<br /> ngày lấy các số liệu như: Tỷ lệ sống giai đoạn post<br /> 30 và tỷ lệ đực cái.<br /> 4. Phân tích số liệu<br /> Số liệu thu thập được phân tích bằng SPSS<br /> 16.0. Sử dụng phân tích tương quan ở mức P

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản