intTypePromotion=1

Thuyết trình: Ứng dụng thương mại điện tử tại công ty TNT

Chia sẻ: Lotus_123 Lotus_123 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
271
lượt xem
41
download

Thuyết trình: Ứng dụng thương mại điện tử tại công ty TNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình: Ứng dụng thương mại điện tử tại công ty TNT trình bày tổng quan về thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử tại công ty TNT và nhận xét đánh giá. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Ứng dụng thương mại điện tử tại công ty TNT

 1. LOGO NG D NG TMðT T I CÔNG TY CHUY N PHÁT NHANH TNT NG D NG TMðT T I CÔNG TY CHUY N PHÁT NHANH TNT T ng quan v TMðT 1 ng d ng TMðT t i công ty TNT 2 www.themegallery.com Nh n xét – ðánh giá 3
 2. 1 - T ng quan v TMðT 1.1 M t s khái ni m TMðT Thương m i ñi n t (còn g i là E - Commerce hay E - Business) là quy trình mua bán thông qua vi c truy n d li u gi a các thi t b truy n tin trong chính sách phân ph i c a ti p th . T i ñây m t m i quan h thương m i hay d ch v tr c ti p gi a ngư i cung c p và khách hàng ñư c ti n hành thông qua vi c truy n tin. Hi u theo nghĩa r ng, TMðT bao g m t t c các lo i giao d ch thương m i mà trong ñó các ñ i tác giao d ch s d ng các k thu t thông tin trong khuôn kh chào m i, th o thu n hay cung c p d ch v . Thương m i ñi n t (Electronic Commerce), m t y u t h p thành c a n n "Kinh t s hóa", là hình thái ho t ñ ng thương m i b ng các phương pháp www.themegallery.com ñi n t ; là vi c trao ñ i thông tin thương m i thông qua các phương ti n công ngh ñi n t mà nói chung là không c n ph i in ra gi y trong b t c công ño n nào c a quá trình giao d ch (nên còn g i là "Thương m i không có gi y t "). 1 - T ng quan v TMðT 1.2 Phân lo i TMðT Có nhi u tiêu chí ñ phân lo i TMðT, nhưng phương th c ph bi n là d a vào ch th tham gia thương m i ñi n t . D a vào phương th c này, ngư i ta chia ra: B2B: Business – Business (TMðT gi a các công ty v i nhau) B2C: Business – Consumer (TMðT gi a các công ty và cá nhân) B2A: Business – Adminitration (TMðT gi a các công ty và chính ph ) www.themegallery.com C2A: Consumer – Administration (TMðT gi a cá nhân và chính ph ) C2C: Consumer – Consumer (TMðT gi a các khách hàng v i nhau)
 3. 1 - T ng quan v TMðT 1.3 L I ÍCH VÀ H N CH C A TMðT 1.3.1 L i ích c a TMðT ð i v i doanh nghi p. Qu ng bá thông tin và ti p th cho m t th trư ng toàn c u v i chi phí c c th p. D ch v t t hơn cho khách hàng. Tăng doanh thu. www.themegallery.com L i th c nh tranh. Gi m chi phí ho t ñ ng. 1 - T ng quan v TMðT 1.3 L I ÍCH VÀ H N CH C A TMðT 1.3.1 L i ích c a TMðT ð i v i ngư i tiêu dùng. Thông tin phong phú, thu n ti n và ch t lư ng cao. ðáp ng m i nhu c u. Vư t gi i h n v không gian và th i gian. Giá th p hơn. www.themegallery.com Giao hàng nhanh hơn v i các s n ph m s hóa. ð u giá. C ng ñ ng m ng.
 4. 1 - T ng quan v TMðT 1.3 L I ÍCH VÀ H N CH C A TMðT 1.3.1 L i ích c a TMðT ð i v i x ã h i. Ho t ñ ng tr c tuy n. Nâng cao m c s ng. D ch v công ñư c cung c p thu n ti n hơn. L i ích cho các nư c nghèo. www.themegallery.com 1 - T ng quan v TMðT 1.3 L I ÍCH VÀ H N CH C A TMðT 1.3.1 H n ch c a TMðT Theo nghiên c u c a CommerceNet (commerce.net), 10 c n tr l n nh t c a TMðT t i M theo th t là: 1. An toàn. 2. S tin tư ng và r i ro. 3. Thi u nhân l c v TMðT. www.themegallery.com 4. Văn hóa. 5. Thi u h t ng v ch k. s hóa (ho t ñ ng c a các t ch c ch ng th c còn h n ch ).
 5. 1 - T ng quan v TMðT 1.3 L I ÍCH VÀ H N CH C A TMðT 1.3.1 H n ch c a TMðT Theo nghiên c u c a CommerceNet (commerce.net), 10 c n tr l n nh t c a TMðT t i M theo th t là: 6. Nh n th c c a các t ch c v TMðT. 7. Gian l n trong TMðT (th tín d ng...). 8. Các sàn giao d ch B2B chưa th c s thân thi n v i www.themegallery.com ngư i dùng. 9. Các rào c n thương m i qu c t truy n th ng. 10. Thi u các tiêu chu n qu c t v TMðT. 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT 2.1 QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH CÔNG TY TNT www.tnt.com www.themegallery.com
 6. 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT 2.1.1 L ch s công ty TNT ðư c thành l p vào năm 1946, TNT là công ty chuy n phát nhanh hàng ñ u th gi i ph c v m i ñ i tư ng khách hàng v i các d ch v chuy n phát nhanh t thư t , bưu ki n cho ñ n các lo i hàng hóa khác. Có tr s chính t i Hà Lan, TNT s h u m ng lư i phân ph i r ng kh p ñ n các ñ a ñi m t i châu Âu và châu Á, hi n nay ti p t c m r ng ho t ñ ng ra các nư c khác. TNT ho t ñ ng t i hơn 200 qu c gia v i ñ i ngũ nhân viên lên ñ n 159.000 ngư i. Năm 2006, doanh thu c a TNT ñ t 10,1 t Euro và l i nhu n là 1,276 t Euro. C phi u c a TNT niêm y t trên th trư ng ch ng khoán Amsterdam và New York. TNT luôn nh n th c www.themegallery.com trách nhi m c a mình ñ i v i c ng ñ ng, c th là ñã thi t l p quan h ñ i tác trong “Chương trình Lương th c Th gi i c a LHQ” và “Chương trình B o v Môi trư ng c a LHQ” v i m c ñích h tr gi i quy t tình tr ng ñói nghèo và ô nhi m các nư c. Thông tin chi ti t v TNT có th tìm th y t i trang web: www.tnt.com 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT 2.1.2 TNT Vi t Nam ðư c thành l p t năm 1995, TNT Vi t Nam(TNT- Vietrans) là công ty Liên doanh Chuy n Phát Nhanh (CPN) ñ u tiên t i th trư ng Vi t Nam trong lĩnh v c kinh doanh CPN và kho v n h u c n. V i ñ i ngũ hơn 450 nhân viên chuyên nghi p, chúng tôi hi n ñang h at ñ ng t i 3 sân bay c a gõ qu c t www.themegallery.com (Sài Gòn, Hà N i & ðà N ng) và 23 văn phòng, chi nhánh trên tòan lãnh th Vi t Nam.
 7. 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT 2.2 ng d ng TMðT t i công ty TNT Trang web chính www.tnt.com Menu chính www.themegallery.com 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT Hư ng d n ñi n thông tin vào v n ñơn www.themegallery.com
 8. 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT Hư ng d n ñi n thông tin vào v n ñơn 1 www.themegallery.com 2 3 Ch n th “H Tr ” → H sơ ñóng gói → ði n thông tin vào v n ñơn. (làm theo th t 1 – 2 – 3) 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT 2.2 ng d ng TMðT t i công ty TNT Hư ng d n ñi n thông tin vào v n ñơn www.themegallery.com
 9. 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT Hư ng d n ñi n thông tin vào v n ñơn T góc trên bên trái M c 1 - S tài kho n c a ngư i g i M c 2 - Hóa ñơn g i ñ n ngư i nh n M c 3 – S tham kh o c a khách hàng M c 4 – T (ð a ch TNT ñ n l y hàng) M c 5 – ð n (Ngư i nh n) M c 6 – ð a ch phát M c 7 – Hàng hóa nguy hi m Bên góc ph i M c 8 a ) – Cá c d c h v c 8 b) – Các l a ch n M www.themegallery.com M c 9 – Hư ng d n chuy n phát ñ c bi t M c 10 – Mô t hàng hóa M c 11 – Thông tin chi ti t v lô hàng ph i n p thu Hàng cu i bên trái Ch ký c a quý khách Ký nh n c a TNT S theo dõi (là s v n ñơn bao g m 9 con s n m bên dư i mã v ch.) 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT Ki m tra th i gian v n chuy n www.themegallery.com
 10. 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT Ki m tra th i gian v n chuy n 2 1 3 www.themegallery.com Ch n th “H Tr ” → Công c g i hàng→ Ki m tra th i gian giao nh n. (làm theo th t 1 – 2 – 3) 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT www.themegallery.com
 11. 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT www.themegallery.com 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT Ki m tra giá cư c phí www.themegallery.com
 12. 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT Ki m tra th i gian v n chuy n 2 1 3 www.themegallery.com Ch n th “ H Tr ” → Công C G i Hàng → Ki m tra cư c phí. (làm theo th t 1 – 2 – 3) 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT www.themegallery.com
 13. 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT www.themegallery.com 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT G i hàng tr c tuy n www.themegallery.com
 14. 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT G i hàng tr c tuy n 2 1 www.themegallery.com 3 Ch n th “H Tr ” → Công c g i hàng → G i hàng. (làm theo th t 1 – 2 – 3) 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT www.themegallery.com
 15. 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT www.themegallery.com 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT www.themegallery.com
 16. 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT www.themegallery.com 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT www.themegallery.com
 17. 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT Ki m tra thông tin giao nh n www.themegallery.com 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT www.themegallery.com
 18. 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT www.themegallery.com 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT www.themegallery.com
 19. 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT Liên l c và ph n h i www.themegallery.com 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT www.themegallery.com
 20. 2- ng d ng TMðT t i công ty TNT www.themegallery.com 3 – ðánh giá – Nh n xét Khuy t ñi m TNT không thanh toán tr c tuy n.(n u t ng cư c phí c a lô hàng dư i 3.000.000 VND s ñ n thu ti n tr c ti p). B ng m u còn dài dòng d n ñ n khó khăn trong vi c khách hàng tra c u thông tin. B h n ch b i mã bưu c c. www.themegallery.com Còn h n ch v khách hàng, ch s d ng cho doanh nghi p h n ch khách hàng là cá nhân.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2