intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiêu chuẩn xây dựng việt nam Đường đô thị - yêu cầu thiết kế

Chia sẻ: Lương Văn Quang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

213
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về quy hoạch - thiết kế, xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp đường, phố trong đô thị. 1.2. Khi thiết kế xây dựng đường, phố trong đô thị liên quan đến các công trình như : đường sắt, thuỷ lợi, thuỷ điện, cấp thoát nước, chiếu sáng ... phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và phải thống nhất với các cơ quan hữu quan. 1.3. Tiêu chuẩn này thay thế 20TCXD 104 – 1983: Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường, quảng trường đô...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn xây dựng việt nam Đường đô thị - yêu cầu thiết kế

 1. TCXDVN 104 : :2007 Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam §−êng ®« thÞ – Yªu cÇu thiÕt kÕ Urban Roads - Specifications for Design Ph¹m vi ¸p dông 1. 1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ quy ho¹ch - thiÕt kÕ, x©y dùng míi, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp ®−êng, phè trong ®« thÞ. 1.2. Khi thiÕt kÕ x©y dùng ®−êng, phè trong ®« thÞ liªn quan ®Õn c¸c c«ng tr×nh nh− : ®−êng s¾t, thuû lîi, thuû ®iÖn, cÊp tho¸t n−íc, chiÕu s¸ng ... ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n−íc vµ ph¶i thèng nhÊt víi c¸c c¬ quan h÷u quan. 1.3. Tiªu chuÈn nµy thay thÕ 20TCXD 104 – 1983: Quy ph¹m kü thuËt thiÕt kÕ ®−êng phè, ®−êng, qu¶ng tr−êng ®« thÞ. Tµi liÖu viÖn dÉn 2. - Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam - TCVN 4449- 1987 Quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. - TCVN 4054 - 2005 §−êng «t« – Yªu cÇu thiÕt kÕ. - TCVN 5729 - 97 §−êng «t« cao tèc – Yªu cÇu thiÕt kÕ. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−êng «t« (song ng÷ ViÖt – Anh). - 22 TCN 273 - 01 - 22 TCN 223 Quy tr×nh thiÕt kÕ ¸o ®−êng cøng. - 22 TCN 211 Quy tr×nh thiÕt kÕ ¸o ®−êng mÒm. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o ®−êng, ®−êng phè, - TCXDVN 259 qu¶ng tr−êng ®« thÞ. - TCXDVN 362 Quy ho¹ch c©y xanh sö dông c«ng céng trong c¸c ®« thÞ - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ §iÒu lÖ b¸o hiÖu ®−êng bé. - 22 TCN 237 Quy tr×nh kh¶o s¸t thiÕt kÕ nÒn ®−êng «t« ®¾p trªn ®Êt yÕu. - 22 TCN 262 - 22 TCN 171 Quy tr×nh kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ thiÕt kÕ biÖn ph¸p æn ®Þnh nÒn ®−êng vïng cã ho¹t ®éng tr−ît, sôt lë. - 22 TCN 221 Tiªu chuÈn thiÕt kÕ c«ng tr×nh giao th«ng trong vïng cã ®éng ®Êt. - 22 TCN 277 Tiªu chuÈn kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ mÆt ®−êng theo chØ sè ®é gå ghÒ quèc tÕ IRI - 22 TCN 332 - 05 Quy tr×nh thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh chØ sè CBR cña ®Êt, ®¸ d¨m trong phßng thÝ nghiÖm.
 2. TCXDVN 104 : :2007 Ghi chó : §èi víi c¸c tµi liÖu viÖn dÉn ghi n¨m ban hµnh th× ¸p dông b¶n ®−îc nªu. Tr−êng hîp kh«ng ghi n¨m ban hµnh th× ¸p dông phiªn b¶n ®ang cã hiÖu lùc (hiÖn hµnh) Nguyªn t¾c chung 3. 3.1. M¹ng l−íi ®−êng phè trong ®« thÞ ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch x©y dùng ®· ®−îc duyÖt vµ ph¶i phèi hîp quy ho¹ch x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng víi nhau ®Ó tr¸nh l·ng phÝ trong x©y dùng, chång chÐo trong qu¶n lý. 3.2. Khi nghiªn cøu quy ho¹ch thiÕt kÕ hÖ thèng giao th«ng ®« thÞ ph¶i ®Æt trong tæng thÓ kh«ng gian ®« thÞ bao gåm khu trung t©m (néi thµnh, néi thÞ) vµ vïng phô cËn (ngo¹i thµnh, ngo¹i thÞ, c¸c ®« thÞ vÖ tinh...); ph¶i b¶o ®¶m quy ho¹ch thiÕt kÕ ®−êng, phè theo ®óng chøc n¨ng hoÆc yªu cÇu ®Æc thï. 3.3. Khi thiÕt kÕ c¸c tuyÕn ®−êng phè trong ®« thÞ ngoµi viÖc tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy, khi cÇn cã thÓ tham kh¶o tiªu chuÈn ®−êng «t«, ®−êng cao tèc vµ c¸c tiªu chuÈn, h−íng dÉn kü thuËt hiÖn hµnh kh¸c. 3.4. Khi thiÕt kÕ ®−êng phè trong ®« thÞ ph¶i xÐt ®Õn ®Çu t− ph©n kú, mµ ph−¬ng ¸n ph©n kú trªn c¬ së ph−¬ng ¸n t−¬ng lai. Cã thÓ ph©n kú nÒn ®−êng, mÆt ®−êng, tho¸t n−íc, nót giao vµ c¸c c«ng tr×nh giao th«ng kh¸c trªn nguyªn t¾c kh«ng gi¶m thÊp cÊp kü thuËt, tËn dông tèi ®a nh÷ng c«ng tr×nh ®· lµm ë giai ®o¹n tr−íc, thuËn lîi qu¶n lý chØ giíi x©y dùng, chØ giíi ®−êng ®á. Ph−¬ng ¸n chän lµ ph−¬ng ¸n cã lîi h¬n vÒ kinh tÕ - kü thuËt. Gi¶i thÝch thuËt ng÷ 4. Trong tiªu chuÈn nµy, c¸c tõ ng÷ d−íi ®©y ®−îc hiÓu nh− sau: §« thÞ: bao gåm thµnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn, ®−îc c¬ quan Nhµ n−íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp. Lo¹i ®« thÞ : ®« thÞ ®−îc chia lµm 6 lo¹i: ®« thÞ ®Æc biÖt, ®« thÞ lo¹i I, ®« thÞ lo¹i II, ®« thÞ lo¹i III, ®« thÞ lo¹i IV vµ ®« thÞ lo¹i V. Vïng ®« thÞ: lµ vïng l·nh thæ bao gåm l·nh thæ cña ®« thÞ trung t©m vµ l·nh thæ vïng ¶nh h−ëng nh− vïng ngo¹i thµnh, ngo¹i thÞ, vïng ®« thÞ ®èi träng, ®« thÞ vÖ tinh… HÖ thèng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt : bao gåm hÖ thèng giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c, cung cÊp n¨ng l−îng, chiÕu s¸ng c«ng céng, cÊp n−íc, tho¸t n−íc, xö lý c¸c chÊt th¶i vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c. HÖ thèng c«ng tr×nh h¹ tÇng x· héi: bao gåm c¸c c«ng tr×nh nhµ ë, y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, thÓ thao, th−¬ng m¹i, dÞch vô c«ng céng, c©y xanh, c«ng viªn, mÆt n−íc vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c. Quy ho¹ch x©y dùng: lµ viÖc tæ chøc kh«ng gian ®« thÞ vµ c¸c ®iÓm d©n c− n«ng th«n, hÖ thèng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, h¹ tÇng x· héi; t¹o lËp m«i tr−êng sèng thÝch hîp cho ng−êi d©n sèng t¹i c¸c vïng l·nh thæ, b¶o ®¶m kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých quèc gia víi lîi Ých céng ®ång, ®¸p øng c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi, quèc phßng, an 4
 3. TCXDVN 104 : :2007 ninh, b¶o vÖ m«i tr−êng. Quy ho¹ch x©y dùng ®−îc thÓ hiÖn th«ng qua ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng bao gåm s¬ ®å, b¶n vÏ, m« h×nh, thuyÕt minh. Quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ (cßn gäi lµ quy ho¹ch tæng thÓ x©y dùng ®« thÞ) lµ viÖc tæ chøc kh«ng gian ®« thÞ, c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, h¹ tÇng x· héi ®« thÞ phï hîp víi quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, b¶o ®¶m quèc phßng, an ninh cña tõng vïng vµ cña quèc gia trong tõng thêi kú. Quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ : lµ viÖc cô thÓ ho¸ néi dung cña quy ho¹ch x©y dùng chung ®« thÞ, lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó qu¶n lý x©y dùng c«ng tr×nh, cung cÊp th«ng tin, cÊp giÊy phÐp x©y dùng c«ng tr×nh, giao ®Êt, cho thuª ®Êt ®Ó triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. ThiÕt kÕ ®« thÞ : lµ viÖc cô thÓ ho¸ néi dung quy ho¹ch chung, quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ vÒ kiÕn tróc c¸c c«ng tr×nh trong ®« thÞ, c¶nh quan cho tõng khu chøc n¨ng, tuyÕn phè vµ c¸c khu kh«ng gian c«ng céng kh¸c trong ®« thÞ. §−êng ®« thÞ (hay ®−êng phè): lµ ®−êng bé trong ®« thÞ bao gåm phè, ®−êng «t« th«ng th−êng vµ c¸c ®−êng chuyªn dông kh¸c. Phè: lµ ®−êng trong ®« thÞ, mµ d¶i ®Êt däc hai bªn ®−êng ®−îc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông víi tØ lÖ lín. §−êng «t« (trong ®« thÞ): lµ ®−êng trong ®« thÞ, hai bªn ®−êng kh«ng hoÆc rÊt Ýt ®−îc x©y dùng nhµ cöa, ®©y lµ ®−êng phôc vô giao th«ng vËn t¶i lµ chñ yÕu (®−êng cao tèc, ®−êng quèc lé, ®−êng vËn t¶i nèi gi÷a c¸c xÝ nghiÖp, kho tµng, bÕn b·i ...). §−êng ®i bé: lµ ®−êng dµnh riªng cho ng−êi ®i bé cã thÓ ®−îc thiÕt kÕ chuyªn dông hoÆc lµ phÇn ®−êng thuéc ph¹m vi hÌ ®−êng. ChØ giíi ®−êng ®á: lµ ®−êng ranh giíi ®−îc x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å quy ho¹ch vµ thùc ®Þa, ®Ó ph©n ®Þnh r·nh giíi gi÷a phÇn ®Êt ®−îc x©y dùng c«ng tr×nh vµ phÇn ®Êt ®−îc dµnh cho ®−êng giao th«ng hoÆc c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, kh«ng gian c«ng céng kh¸c. ChØ giíi x©y dùng: lµ ®−êng giíi h¹n cho phÐp x©y dùng c«ng tr×nh trªn l« ®Êt. Quy ®Þnh chung cho thiÕt kÕ 5. 5.1. Xe thiÕt kÕ Trong hÖ thèng m¹ng l−íi ®−êng ®« thÞ cã 3 lo¹i xe thiÕt kÕ lµ: a/ Xe con: bao gåm c¸c lo¹i xe «t« cã kÝch th−íc nhá bao gåm xe chë kh¸ch d−íi 8 chç ngåi vµ xe t¶i nhá cã mui, ký hiÖu lµ PCU. b/ Xe t¶i gåm cã : Xe t¶i ®¬n, ký hiÖu lµ SU. - Xe t¶i liªn hîp (xe t¶i moãc tú hoÆc kÐo moãc), ký hiÖu WB. - c/ Xe buýt gåm cã: Xe buýt ®¬n, ký hiÖu lµ BUS. - Xe buýt cã khíp ghÐp, ký hiÖu A-BUS. - 5
 4. TCXDVN 104 : :2007 C¸c lo¹i xe thiÕt kÕ ®−îc m« t¶ ë h×nh 1 vµ kÝch th−íc ®−îc giíi thiÖu ë b¶ng 1. d/ Xe 2 b¸nh gåm cã: Xe ®¹p - Xe g¾n m¸y (xe thiÕt kÕ lµ xe cã dung tÝch xi lanh 100cm3) - ViÖc lùa chän lo¹i xe thiÕt kÕ tuú thuéc vµo lo¹i ®−êng, nhu cÇu l−u hµnh trªn ®−êng vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng vÒ mÆt kinh tÕ – kü thuËt. B¶ng 1. C¸c kÝch th−íc cña xe thiÕt kÕ (®¬n vÞ: m) KÝch th−íc chung §é nh« B¸n kÝnh rÏ tèi réng ChiÒu cao (h) ChiÒu dµi (L) thiÓu Tr−íc (f) WB1 WB 2 WB 3 Ký hiÖu Sau (r) Lo¹i xe thiÕt kÕ T S ChiÒu () Xe con PCU 1,3 2,1 5,8 0,9 1,5 3,4 7,3 Xe t¶i ®¬n SU 4,1 2,6 9,1 1,2 1,8 6,1 12,8 Xe buýt ®¬n BUS 4,1 2,6 12,1 2,1 2,4 7,6 12,8 Xe buýt nèi ghÐp A-BUS 3,2 2,6 18,3 2,6 2,9 5,5 1,2 6,1 11,6 Xe t¶i r¬ moãc WB-12 4,1 2,6 15,2 1,2 1,8 4,0 8,2 12,2 ®¬n WB-15 4,1 2,6 16,7 0,9 0,6 6,1 9,1 13,7 WB-19 4,1 2,6 21,0 1,2 0,9 6,1 12,8 13,7 WB-20 4,1 2,6 22,5 1,2 0,9 6,1 14,3 13,7 Xe t¶i r¬ moãc ®«i WB-35 4,1 2,6 35,9 0,6 0,6 6,7 12,2 0,6 18 13,4 18,3 Chó thÝch : WB1, WB2 lµ kho¶ng c¸ch h÷u hiÖu gi÷a c¸c trôc tr−íc vµ trôc sau cña xe. - S lµ kho¶ng c¸ch tõ trôc ¶nh h−ëng ®u«i xe ®Õn ®iÓm mãc. - T lµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm mãc ®Õn trôc ¶nh h−ëng phÝa tr−íc xe. - L W r WB f W h 6
 5. TCXDVN 104 : :2007 5,8 1,5 3,4 0,9 2,1 xe thiÕt kÕ p 18,3 12,1 2,4 7,6 2,1 2,9 5,2 2,1 5,5 2,6 2,6 2,6 xe thiÕt kÕ BUS xe thiÕt kÕ a-BUS 9,1 16,7 1,8 6,1 1,2 0,6 9,1 6,1 0,9 2,6 2,6 xe thiÕt kÕ SU xe thiÕt kÕ WB-15 21 1,5 18,3 0,9 12,8 6,1 1,2 2,6 xe thiÕt kÕ WB-19 22,5 2,6 12,6 6,1 0,9 20,4 1,2 2,6 xe thiÕt kÕ WB-20 35,9 13,4 1,5 12,2 6,7 0,6 34,7 0,6 2,6 xe thiÕt kÕ WB-35 H×nh 1. C¸c lo¹i xe «t« thiÕt kÕ. 5.2. L−u l−îng giao th«ng thiÕt kÕ 5.2.1. L−u l−îng giao th«ng L−u l−îng giao th«ng lµ sè l−îng xe, ng−êi (®¬n vÞ vËt lý) th«ng qua mét mÆt c¾t ®−êng trong mét ®¬n vÞ thêi gian, tÝnh ë thêi ®iÓm xÐt. Xe ë ®©y cã thÓ lµ mét lo¹i hoÆc nhiÒu lo¹i ph−¬ng tiÖn giao th«ng th«ng hµnh trªn ®−êng, phè. 5.2.2. L−u l−îng xe thiÕt kÕ L−u l−îng xe thiÕt kÕ lµ sè xe quy ®æi th«ng qua mét mÆt c¾t trong mét ®¬n vÞ thêi gian, ë n¨m t−¬ng lai. Xe quy ®æi trong tr−êng hîp th«ng th−êng ®−îc quy −íc lµ xe con (viÕt t¾t lµ xcq®), hÖ sè quy ®æi c¸c lo¹i xe ra xe con ®−îc tham kh¶o theo b¶ng 2. C¸c tr−êng hîp ®Æc biÖt khi phÇn xe ch¹y ®−îc thiÕt kÕ chuyªn dông dïng riªng th× xe thiÕt kÕ lµ mét lo¹i xe chuyªn dông. N¨m t−¬ng lai lµ n¨m cuèi cïng cña thêi h¹n tÝnh to¸n sö dông khai th¸c ®−êng, trong thiÕt kÕ ®−êng ®« thÞ, thêi h¹n tÝnh to¸n ®−îc x¸c ®Þnh theo lo¹i ®−êng: 20 n¨m ®èi víi ®−êng cao tèc, ®−êng phè chÝnh ®« thÞ. - 7
 6. TCXDVN 104 : :2007 - 15 n¨m ®èi víi c¸c lo¹i ®−êng kh¸c ®−îc lµm míi vµ mäi lo¹i ®−êng n©ng cÊp c¶i t¹o trong ®« thÞ. Tõ 3 ®Õn 5 n¨m ®èi víi c¸c néi dung tæ chøc giao th«ng vµ söa ch÷a ®−êng. - B¶ng 2. HÖ sè quy ®æi c¸c lo¹i xe ra xe con Tèc ®é thiÕt kÕ, km/h Lo¹i xe ≥ 60 ≤ 20 30, 40, 50 0,2 0,3 0,5 Xe ®¹p 0,15 0,25 0,5 Xe m¸y 1,0 1,0 1,0 Xe «t« con 2,5 2,5 2,0 Xe t¶i 2 trôc vµ xe buýt d−íi 25 chç 3,5 3,0 2,5 Xe t¶i cã tõ 3 trôc trë lªn vµ xe buýt lín 4,5 4,0 3,0 Xe kÐo moãc vµ xe buýt cã khíp nèi Ghi chó : 1. Tr−êng hîp sö dông lµn chuyªn dông, ®−êng chuyªn dông (xe buýt, xe t¶i, xe ®¹p...) th× kh«ng cÇn quy ®æi 2. Kh«ng khuyÕn khÝch tæ chøc xe ®¹p ch¹y chung lµn víi xe «t« trªn c¸c ®−êng cã tèc ®é thiÕt kÕ ≥ 60 km/h 5.2.3. C¸c lo¹i l−u l−îng xe thiÕt kÕ: a) L−u l−îng xe trung b×nh ngµy ®ªm trong n¨m t−¬ng lai (n¨m tÝnh to¸n) ®−îc viÕt t¾t lµ Ntbn¨m, ®−îc x¸c ®Þnh tõ l−u l−îng n¨m tÝnh to¸n chia cho sè ngµy trong n¨m. (§¬n vÞ: xe thiÕt kÕ / n¨m). Gi¸ trÞ l−u l−îng nµy ®−îc dù b¸o theo c¸c c¸ch kh¸c nhau vµ ®−îc dïng ®Ó tham kh¶o chän cÊp h¹ng ®−êng, vµ tÝnh to¸n mét sè yÕu tè kh¸c. b) L−u l−îng xe thiÕt kÕ theo giê (viÕt t¾t Ngiê) lµ l−u l−îng xe giê cao ®iÓm ë n¨m t−¬ng lai. L−u l−îng nµy dïng ®Ó tÝnh to¸n sè lµn xe, xÐt chÊt l−îng dßng (møc phôc vô) vµ tæ chøc giao th«ng… L−u l−îng xe thiÕt kÕ theo giê cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng c¸ch: Khi cã thèng kª, cã thÓ suy tõ Ntbn¨m qua c¸c hÖ sè kh«ng ®Òu theo thêi gian. - Khi cã thèng kª l−u l−îng giê cao ®iÓm trong 1 n¨m, cã thÓ dïng l−u l−îng giê - cao ®iÓm thø 30 (40) xÐt cho n¨m t−¬ng lai. Khi kh«ng cã nghiªn cøu ®Æc biÖt, cã thÓ tÝnh: Ngiê = (0,12-0,14) Ntbn¨m - Tèc ®é thiÕt kÕ 5.3. 5.3.1. Tèc ®é thiÕt kÕ lµ tèc ®é dïng ®Ó tÝnh to¸n c¸c yÕu tè h×nh häc chñ yÕu cña ®−êng trong ®iÒu kiÖn h¹n chÕ. 5.3.2. Tèc ®é thiÕt kÕ kiÕn nghÞ ph¶i phï hîp víi lo¹i ®−êng, c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®Þa h×nh, viÖc sö dông ®Êt bªn ®−êng. Tèc ®é thiÕt kÕ mong muèn nªn dïng ë nh÷ng n¬i kh¶ thi, cßn nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn h¹n chÕ ®Æc biÖt trong c¸c ®« thÞ c¶i t¹o cho phÐp ¸p dông c¸c 8
 7. TCXDVN 104 : :2007 trÞ sè cã thÓ chÊp nhËn. C¸c quy ®Þnh cô thÓ xem ë ®iÒu 6.2, 6.3. Kh¶ n¨ng th«ng hµnh vµ møc phôc vô cña ®−êng phè. 5.4. 5.4.1. Kh¶ n¨ng th«ng hµnh cña ®−êng phè (viÕt t¾t: KNTH, ký hiÖu: P) Kh¶ n¨ng th«ng hµnh cña ®−êng phè lµ suÊt dßng lín nhÊt theo giê mµ c¸c ph−¬ng tiÖn cã thÓ th«ng qua mét mÆt c¾t (lµn, nhãm lµn) d−íi ®iÒu kiÖn ®−êng, giao th«ng, m«i tr−êng nhÊt ®Þnh. SuÊt dßng lín nhÊt theo giê: lµ sè l−îng xe lín nhÊt cña giê cao ®iÓm ®−îc tÝnh th«ng qua 15 phót cao ®iÓm cña giê ®ã (l−u l−îng xe 15 phót cao ®iÓm x 4), (xeq®/h). Kh¶ n¨ng th«ng hµnh lín nhÊt (Pln) lµ kh¶ n¨ng th«ng hµnh ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸c ®iÒu kiÖn lý t−ëng quy −íc nhÊt ®Þnh. TrÞ sè KNTH lín nhÊt ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh KNTH tÝnh to¸n vµ KNTH thùc tÕ. Khi ®iÒu kiÖn lý t−ëng kh¸c nhau th× gi¸ trÞ KNTH lín nhÊt kh¸c nhau. Khi tÝnh to¸n cã thÓ ¸p dông theo ®iÒu kiÖn n−íc ngoµi vµ b¶ng 3. B¶ng 3. TrÞ sè KNTH lín nhÊt (§¬n vÞ tÝnh: xe con/h). Lo¹i ®−êng ®« thÞ §¬n vÞ tÝnh KNTH TrÞ sè KNTH lín nhÊt §−êng 2 lµn, 2 chiÒu Xcq®/h.2lµn 2800 4000 - 4400 (*) §−êng 3 lµn, 2 chiÒu Xcq®/h.3lµn §−êng nhiÒu lµn kh«ng cã ph©n c¸ch Xcq®/h.lµn 1600 §−êng nhiÒu lµn cã ph©n c¸ch Xcq®/h.lµn 1800 Chó thÝch: (*) : Gi¸ trÞ cËn d−íi ¸p dông khi lµn trung t©m sö dông lµm lµn v−ît, rÏ tr¸i, quay ®Çu...; gi¸ trÞ cËn trªn ¸p dông khi tæ chøc giao th«ng lÖch lµn (1 h−íng 2 lµn, 1 h−íng 1 lµn) Kh¶ n¨ng th«ng hµnh tÝnh to¸n (Ptt) lµ kh¶ n¨ng th«ng hµnh ®−îc x¸c ®Þnh d−íi ®iÒu kiÖn phæ biÕn cña ®−êng ®−îc thiÕt kÕ. Kh¶ n¨ng th«ng hµnh tÝnh to¸n ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch chiÕt gi¶m KNTH lín nhÊt theo c¸c hÖ sè hiÖu chØnh phæ biÕn kÓ tíi c¸c th«ng sè thiÕt kÕ kh«ng ®¹t nh− ®iÒu kiÖn lý t−ëng. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh chñ yÕu ®−îc xÐt ®Õn lµ bÒ réng mét lµn xe; møc ®é trë ng¹i hai bªn ®−êng; thµnh phÇn dßng xe. Khi tÝnh to¸n s¬ bé, cã thÓ lÊy Ptt = (0,7 ÷ 0,9)Pln TrÞ sè KNTH tÝnh to¸n ®−îc sö dông ®Ó tÝnh sè lµn xe vµ ®¸nh gi¸ møc phôc vô cña ®−êng, phè ®−îc thiÕt kÕ. 5.4.2. Møc phôc vô (viÕt t¾t: MPV). Møc phôc vô lµ th−íc ®o vÒ chÊt l−îng vËn hµnh cña dßng giao th«ng, mµ ng−êi ®iÒu khiÓn ph−¬ng tiÖn vµ hµnh kh¸ch nhËn biÕt ®−îc. Møc phôc vô ®−îc chia lµm 6 cÊp kh¸c nhau, ký hiÖu lµ A,B,C,D,E,F. ë møc A - chÊt l−îng phôc vô tèt nhÊt vµ møc F - chÊt l−îng phôc vô kÐm nhÊt. HÖ sè sö dông KNTH 9
 8. TCXDVN 104 : :2007 lµ mét trong sè c¸c chØ tiªu g¾n liÒn víi møc phôc vô ë mét ®o¹n ®−êng phè (xem ®iÒu 5.4.3). C¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh chung cho c¸c møc phôc vô: A – dßng tù do, tèc ®é rÊt cao, hÖ sè sö dông KNTH Z < 0,35. - B – dßng kh«ng hoµn toµn tù do, tèc ®é cao, hÖ sè sö dông KNTH Z=0,35÷0,50. - C – dßng æn ®Þnh nh−ng ng−êi l¸i chÞu ¶nh h−ëng khi muèn tù do chän tèc ®é - mong muèn, hÖ sè sö dông KNTH Z=0,50÷0,75. D – dßng b¾t ®Çu kh«ng æn ®Þnh, l¸i xe cã Ýt tù do trong viÖc chän tèc ®é, hÖ sè sö - dông KNTH Z= 0,75÷0,90. E – dßng kh«ng æn ®Þnh, ®−êng lµm viÖc ë tr¹ng th¸i giíi h¹n, bÊt k× trë ng¹i nµo - còng g©y t¾c xe, hÖ sè sö dông KNTH Z=0,90÷1,00. F – dßng hoµn toµn mÊt æn ®Þnh, t¾c xe xÈy ra. - Khi thiÕt kÕ ph¶i lùa chän møc phôc vô thiÕt kÕ nhÊt ®Þnh cho mét tuyÕn ®−êng, mét ®o¹n ®−êng ®Ó ®−êng ®−îc khai th¸c vËn hµnh ®óng chøc n¨ng, ®¹t hiÖu qu¶. 5.4.3. HÖ sè sö dông kh¶ n¨ng th«ng hµnh (kÝ hiÖu: Z) HÖ sè sö dông kh¶ n¨ng th«ng hµnh (Z) lµ tØ sè gi÷a l−u l−îng xe thiÕt kÕ (N) víi kh¶ n¨ng th«ng hµnh tÝnh to¸n (Ptt). HÖ sè sö dông KNTH lµ mét th«ng sè ®¹i diÖn ®Ó cô thÓ ho¸ møc phôc vô cña mét con ®−êng khi thiÕt kÕ. Khi chÊt l−îng dßng cµng cao tøc lµ yªu cÇu tèc ®é ch¹y xe cµng lín, hÖ sè Z cµng nhá. Ng−îc l¹i, khi Z t¨ng dÇn th× tèc ®é ch¹y xe trung b×nh cña dßng xe gi¶m dÇn vµ ®Õn mét gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh sÏ x¶y ra t¾c xe (Z~1) Møc phôc vô thiÕt kÕ vµ hÖ sè sö dông KNTH ®−îc sö dông khi thiÕt kÕ ®−êng phè ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 7. Ph©n lo¹i vµ ph©n cÊp ®−êng ®« thÞ 6. §−êng phè ph¶i ®−îc ph©n lo¹i vµ ph©n cÊp ®−êng theo môc ®Ých sö dông. Ph©n lo¹i ®−êng phè theo chøc n¨ng 6.1. §©y lµ khung ph©n lo¹i c¬ b¶n, lµm c«ng cô cho quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ. §−êng phè cã 2 chøc n¨ng c¬ b¶n: chøc n¨ng giao th«ng vµ chøc n¨ng kh«ng gian. 6.1.1. Chøc n¨ng giao th«ng ®−îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ qua chÊt l−îng dßng, c¸c chØ tiªu giao th«ng nh− tèc ®é, mËt ®é, hÖ sè sö dông KNTH. Chøc n¨ng giao th«ng ®−îc biÓu thÞ b»ng hai chøc n¨ng phô ®èi lËp nhau lµ: c¬ ®éng vµ tiÕp cËn. Lo¹i ®−êng cã chøc n¨ng c¬ ®éng cao th× ®ßi hái ph¶i ®¹t ®−îc tèc ®é xe ch¹y cao. - §©y lµ c¸c ®−êng cÊp cao, cã l−u l−îng xe ch¹y lín, chiÒu dµi ®−êng lín, mËt ®é xe ch¹y thÊp. Lo¹i ®−êng cã chøc n¨ng tiÕp cËn cao th× kh«ng ®ßi hái tèc ®é xe ch¹y cao nh−ng - ph¶i thuËn lîi vÒ tiÕp cËn víi c¸c ®iÓm ®i - ®Õn. Theo chøc n¨ng giao th«ng, ®−êng phè ®−îc chia thµnh 4 lo¹i víi c¸c ®Æc tr−ng cña chóng nh− thÓ hiÖn ë b¶ng 4. 10
 9. TCXDVN 104 : :2007 B¶ng 4.Ph©n lo¹i ®−êng phè trong ®« thÞ TÝnh chÊt giao th«ng §−êng phè ¦u tiªn rÏ STT Chøc n¨ng TÝnh chÊt Dßng xe L−u l−îng nèi liªn hÖ (*) Lo¹i ®−êng phè vµo khu nhµ Tèc ®é thµnh phÇn xem xÐt (**) dßng 1 Cã chøc n¨ng giao th«ng c¬ ®éng rÊt cao. §−êng cao tèc ®« thÞ Kh«ng gi¸n Phôc vô giao th«ng cã tèc ®é cao, giao th«ng liªn tôc. TÊt c¶ c¸c 50000 ®o¹n, §¸p øng l−u l−îng vµ kh¶ n¨ng th«ng hµnh lín.Th- §−êng cao tèc Kh«ng Cao vµ rÊt lo¹i xe «t« ÷ −êng phôc vô nèi liÒn gi÷a c¸c ®« thÞ lín, gi÷a ®« thÞ §−êng phè chÝnh Kh«ng giao ®−îc phÐp vµ xe m«t« cao c¾t trung t©m víi c¸c trung t©m c«ng nghiÖp, bÕn c¶ng, §−êng vËn t¶i 70000 (h¹n chÕ) nhµ ga lín, ®« thÞ vÖ tinh... 2 §−êng phè chÝnh ®« thÞ Cã chøc n¨ng giao th«ng c¬ ®éng cao Phôc vô giao th«ng tèc ®é cao, giao th«ng cã ý nghÜa Kh«ng gi¸n 20000 TÊt c¶ c¸c a-§−êng phè chÝnh chñ yÕu toµn ®« thÞ. §¸p øng l−u l−îng vµ KNTH cao. Nèi liÒn ®o¹n trõ nót ÷ Cao Kh«ng nªn lo¹i xe - c¸c trung t©m d©n c− lín, khu c«ng nghiÖp tËp trung §−êng cao tèc giao th«ng trõ c¸c khu T¸ch riªng 50000 lín, c¸c c«ng tr×nh cÊp ®« thÞ §−êng phè chÝnh cã bè trÝ tÝn d©n c− cã ®−êng, lµn hiÖu giao Phôc vô giao th«ng liªn khu vùc cã tèc ®é kh¸ lín. Nèi §−êng phè gom 20000 quy m« lín xe ®¹p Cao vµ ÷ th«ng ®iÒu b-§−êng phè chÝnh thø yÕu liÒn c¸c khu d©n c− tËp trung, c¸c khu c«ng nghiÖp, trung b×nh khiÓn trung t©m c«ng céng cã quy m« liªn khu vùc. 30000 3 §−êng phè gom Chøc n¨ng giao th«ng c¬ ®éng - tiÕp cËn trung gian 10000 Phôc vô giao th«ng cã ý nghÜa khu vùc nh− trong khu §−êng phè chÝnh TÊt c¶ c¸c ÷ a-§−êng phè khu vùc nhµ ë lín, c¸c khu vùc trong quËn §−êng phè gom Trung b×nh Cho phÐp lo¹i xe §−êng néi bé 20000 ChØ dµnh Lµ ®−êng «t« gom chuyªn dïng cho vËn chuyÓn hµng §−êng cao tèc Giao th«ng riªng cho xe Kh«ng cho ho¸ trong khu c«ng nghiÖp tËp trung vµ nèi khu c«ng §−êng phè chÝnh kh«ng liªn b-§−êng vËn t¶i - Trung b×nh t¶i, xe phÐp §−êng phè gom nghiÖp ®Õn c¸c c¶ng, ga vµ ®−êng trôc chÝnh tôc kh¸ch. TÊt c¶ c¸c Lµ ®−êng cã quy m« lín ®¶m b¶o c©n b»ng chøc n¨ng §−êng phè chÝnh ThÊp vµ - lo¹i xe trõ Cho phÐp giao th«ng vµ kh«ng gian nh−ng ®¸p øng chøc n¨ng §−êng phè gom c-§¹i lé trung b×nh xe t¶i §−êng néi bé kh«ng gian ë møc phôc vô rÊt cao. 4 §−êng phè néi bé Cã chøc n¨ng giao th«ng tiÕp cËn cao Xe con, xe Lµ ®−êng giao th«ng liªn hÖ trong ph¹m vi ph−êng, §−êng phè gom Giao th«ng ThÊp c«ng vô vµ ThÊp a-§−êng phè néi bé ®¬n vÞ ë, khu c«ng nghiÖp, khu c«ng tr×nh c«ng céng §−êng néi bé §−îc −u tiªn gi¸n ®o¹n xe 2 b¸nh hay th−¬ng m¹i… b-§−êng ®i bé - - §−êng chuyªn dông liªn hÖ trong khu phè néi bé; §−êng néi bé Bé hµnh ®−êng song song víi ®−êng phè chÝnh, ®−êng gom ThÊp c-§−êng xe ®¹p - Xe ®¹p Chó thÝch: (*): Nèi liªn hÖ gi÷a c¸c ®−êng phè cßn ®−îc thÓ hiÖn râ h¬n qua h×nh 2. (**) : Ng−ìng gi¸ trÞ l−u l−îng chØ mang tÝnh chÊt tham kh¶o. §¬n vÞ tÝnh: xe/ngµy.®ªm theo ®Çu xe «t« (®¬n vÞ vËt lý)
 10. TCXDVN 104 : :2007 ®−êng cao tèc ®« thÞ ®−êng phè gom nót giao th«ng kh¸c møc ®−êng phè chÝnh ®« thÞ ®−êng phè néi bé kh¸c møc kh«ng liªn th«ng H×nh 2. S¬ ®å nguyªn t¾c nèi liªn hÖ m¹ng l−íi ®−êng theo chøc n¨ng. 6.1.2. C¸c tuyÕn ®−êng vµnh ®ai ®« thÞ thuéc lo¹i ®−êng cao tèc ®« thÞ hoÆc ®−êng phè chÝnh ®« thÞ. 6.1.3. Chøc n¨ng kh«ng gian cña ®−êng phè ®−îc biÓu thÞ qua quy m« bÒ réng chØ giíi ®−êng ®á cña ®−êng phè. Trong ph¹m vi nµy mçi bé phËn cña mÆt c¾t ngang ®−îc thÓ hiÖn râ chøc n¨ng kh«ng gian cña nã nh−: kiÕn tróc c¶nh quan, m«i tr−êng, bè trÝ c«ng tr×nh h¹ tÇng ë trªn vµ d−íi mÆt ®Êt… 6.1.4. Khi quy ho¹ch hÖ thèng m¹ng l−íi ®−êng phè, mËt ®é c¸c lo¹i ®−êng cã thÓ ®−îc xem xÐt th«ng qua tØ lÖ chiÒu dµi cña mçi lo¹i ®−êng phè nªn x¸c ®Þnh theo tØ lÖ l−u l−îng giao th«ng ®¶m nhiÖm nh− ë b¶ng 5. B¶ng 5. Quan hÖ gi÷a chiÒu dµi ®−êng theo chøc n¨ng vµ l−u l−îng giao th«ng TØ lÖ % HÖ thèng ®−êng theo chøc n¨ng L−u l−îng giao th«ng ChiÒu dµi ®−êng 5 - 10 40 - 65 HÖ thèng ®−êng phè chÝnh chñ yÕu 15 - 25 65 - 80 HÖ thèng ®−êng phè chÝnh (chñ yÕu vµ thø yÕu) 5 - 10 5 -10 HÖ thèng ®−êng phè gom 65 - 80 10 - 30 HÖ thèng ®−êng phè néi bé Ph©n cÊp kü thuËt ®−êng ®« thÞ. 6.2. 6.2.1. Mçi lo¹i ®−êng trong ®« thÞ ®−îc ph©n thµnh c¸c cÊp kü thuËt t−¬ng øng víi c¸c chØ tiªu kü thuËt nhÊt ®Þnh. CÊp kü thuËt th−êng ®−îc gäi tªn theo trÞ sè tèc ®é thiÕt kÕ 20,40,60,... (km/h) vµ phôc vô cho thiÕt kÕ ®−êng phè. 6.2.2. ViÖc x¸c ®Þnh cÊp kü thuËt chñ yÕu c¨n cø vµo chøc n¨ng cña ®−êng phè trong ®« thÞ, ®iÒu kiÖn x©y dùng, ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh vïng ®Æt tuyÕn, vµ cÊp ®« thÞ. Cã thÓ tham kh¶o c¸c quy ®Þnh trong b¶ng 6 vµ c©n nh¾c trªn c¬ së kinh tÕ - kü thuËt.
 11. TCXDVN 104 : :2007 B¶ng 6. Lùa chän cÊp kü thuËt theo lo¹i ®−êng, lo¹i ®« thÞ, ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh vµ ®iÒu kiÖn x©y dùng. Lo¹i ®« thÞ §« thÞ ®Æc biÖt, §« thÞ lo¹i II, §« thÞ lo¹i IV §« thÞ lo¹i V I III §Þa h×nh (*) §ång Nói §ång Nói §ång Nói §ång Nói b»ng b»ng b»ng b»ng §−êng cao tèc ®« 100, 80 70, - - - - - - thÞ 60 §−êng Chñ yÕu 80,70 70,60 80,70 70,6 - - - - phè chÝnh 0 ®« thÞ Thø yÕu 70,60 60,50 70,60 60,5 70,60 60,50 - - 0 §−êng phè gom 60,50 50,40 60,50 50,4 60,50 50,40 60,50 50,4 0 0 §−êng néi bé 40,30,20 30,20 40,30,20 30,2 40,30,20 30,20 40,30,20 30,2 0 0 Ghi chó: 1. Lùa chän cÊp kü thuËt cña ®−êng phè øng víi thêi h¹n tÝnh to¸n thiÕt kÕ ®−êng nh−ng nhÊt thiÕt ph¶i kÌm theo dù b¸o quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ ë t−¬ng lai xa h¬n (30-40 n¨m) 2. TrÞ sè lín lÊy cho ®iÒu kiÖn x©y dùng lo¹i I,II; trÞ sè nhá lÊy cho ®iÒu kiÖn x©y dùng lo¹i II, III (**). 3. §èi víi ®−êng phè néi bé trong mét khu vùc cÇn ph¶i c¨n cø trËt tù nèi tiÕp tõ tèc ®é bÐ ®Õn lín 4. §−êng xe ®¹p ®−îc thiÕt kÕ víi tèc ®é 20km/h hoÆc lín h¬n nÕu cã dù kiÕn c¶i t¹o lµm ®−êng «t« Chó thÝch: (*) : Ph©n biÖt ®Þa h×nh ®−îc dùa trªn c¬ së ®é dèc ngang (i) phæ biÕn cña ®Þa h×nh nh− sau: - Vïng ®ång b»ng i≤10%. - Vïng nói i>30% - Vïng ®åi: ®åi tho¶i (i=10-20%) ¸p dông theo ®Þa h×nh ®ång b»ng, ®åi cao (i=20-30%) ¸p dông theo ®Þa h×nh vïng nói (**) : Ph©n lo¹i ®iÒu kiÖn x©y dùng - Lo¹i I: Ýt bÞ chi phèi vÒ vÊn ®Ò gi¶i phãng mÆt b»ng, nhµ cöa vµ c¸c vÊn ®Ò nh¹y c¶m kh¸c. - Lo¹i II: Trung gian gi÷a 2 lo¹i I vµ III. - Lo¹i III: GÆp nhiÒu h¹n chÕ, chi phèi khi x©y dùng ®−êng phè víi c¸c vÊn ®Ò vÒ gi¶i phãng mÆt b»ng, nhµ cöa hoÆc c¸c vÊn ®Ò nh¹y c¶m kh¸c. 13
 12. TCXDVN 104 : :2007 6.2.3. Quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ ®−êng phè theo chøc n¨ng ph¶i ®−îc g¾n liÒn víi tiªu chuÈn møc phôc vô vµ hÖ sè sö dông KNTH nh− nªu ra ë b¶ng 7. 14
 13. TCXDVN 104 : :2007 B¶ng 7. Møc phôc vô vµ hÖ sè sö dông KNTH thiÕt kÕ cña ®−êng phè ®−îc thiÕt kÕ CÊp Tèc ®é thiÕt Møc ®é phôc HÖ sè sö dông Lo¹i ®−êng kü thuËt kÕ (km/h) vô KNTH 100 100 0.6-0.7 §−êng cao tèc ®« C 80 80 0,7-0,8 thÞ 70 70 0,7-0,8 80 80 0,7-0,8 §−êng phè 70 70 0,7-0,8 C chÝnh ®« thÞ 60 60 0,8 50 50 0,8 60 60 0,8 §−êng phè gom D 50 50 0,8-0,9 40 40 0,8-0,9 40 40 D 0,8-0,9 §−êng phè 30 30 0,9 néi bé E 20 20 0,9 6.2.4. Mçi ®o¹n ®−êng phè ph¶i cã cïng mét cÊp trªn mét chiÒu dµi tèi thiÓu. Víi cÊp 60 trë lªn, chiÒu dµi tèi thiÓu lµ 1 km. Tèc ®é thiÕt kÕ cña c¸c ®o¹n liÒn kÒ nhau trªn mét tuyÕn kh«ng ®−îc chªnh lÖch qu¸ 10km/h. 6.2.5. Trong ®« thÞ ®−îc c¶i t¹o th−êng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nót ng¾n, tÇm nh×n h¹n chÕ nªn lùa chän tèc ®é thiÕt kÕ thÝch hîp ®Ó tr¸nh nh÷ng l·ng phÝ kh«ng cÇn thiÕt còng nh− kh«ng b¶o ®¶m c¸c tiªu chÝ kü thuËt ®Æc biÖt lµ tÇm nh×n. Ph©n cÊp qu¶n lý ®−êng ®« thÞ 6.3. 6.3.1. §−êng ®« thÞ ®−îc ph©n theo c¸c cÊp qu¶n lý kh¸c nhau ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c duy tu b¶o d−ìng vµ khai th¸c ®−êng. 6.3.2. ViÖc ph©n cÊp qu¶n lý ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cô thÓ cña c¬ quan qu¶n lý ®« thÞ dùa trªn c¬ së chøc n¨ng, lo¹i ®−êng vµ cÊp kü thuËt cña nã. KiÓm so¸t ra vµo ( xem s¬ ®å trªn h×nh 3) 6.4. 6.4.1. §Ó b¶o ®¶m ®−êng vËn hµnh ®óng chøc n¨ng, cÇn ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p kiÓm so¸t lèi ra vµo ®−îc thÓ hiÖn ë c¸c giai ®o¹n quy ho¹ch, thiÕt kÕ, vµ khai th¸c mét c¸ch thÝch hîp, xem trong b¶ng 8. 15
 14. TCXDVN 104 : :2007 B¶ng 8. H×nh thøc kiÓm so¸t lèi ra vµo c¸c lo¹i ®−êng. Tèc ®é Lo¹i ®−êng phè CÊp kü thiÕt kÕ §−êng cao §−êng phè §−êng §−êng phè thuËt (km/h) tèc ®« thÞ chÝnh ®« thÞ phè gom néi bé 100 100 FC - - - 80 80 FC FC, PC - - 70 70 FC, PC PC - - 60 60 - PC PC - 50 50 - PC NC - 40 40 - - NC NC 30 30 - - - NC 20 20 - - - NC Chó thÝch: - FC = KiÓm so¸t nghiªm ngÆt lèi ra vµo (Full Control of Access) - PC = KiÓm so¸t mét phÇn lèi ra vµo (Partial Control of Access) - NC = Kh«ng kiÓm so¸t lèi ra vµo (No Control of Access) 6.4.2. KiÓm so¸t nghiªm ngÆt (®Çy ®ñ) lèi ra vµo. a. ChØ cho phÐp giao th«ng ch¹y suèt; kiÓm so¸t nghiªm ngÆt nguyªn t¾c nèi liªn hÖ m¹ng l−íi ®−êng b. T¸ch riªng giao th«ng ®Þa ph−¬ng víi giao th«ng ch¹y suèt, chØ cho phÐp t¸ch nhËp dßng t¹i mét sè vÞ trÝ nhÊt ®Þnh; kh«ng cã giao c¾t cïng møc. 6.4.3. KiÓm so¸t mét phÇn lèi ra vµo : a. ¦u tiªn chñ yÕu cho giao th«ng ch¹y suèt, rÊt h¹n chÕ cho giao th«ng ®Þa ph−¬ng ra vµo. b. Ph¶i bè trÝ d¶i ph©n c¸ch vµ chØ cho phÐp xe quay ®Çu ®æi h−íng t¹i mét sè chç d¶i ph©n c¸ch ®ñ bÒ réng më th«ng. c. Cho phÐp bè trÝ giao nhau cïng møc t¹i mét sè vÞ trÝ nh−ng rÊt h¹n chÕ c¸c ®−êng nèi vµo. 6.4.4. Kh«ng kiÓm so¸t lèi ra vµo: C¸c tr−êng hîp kh¸c, kh«ng thuéc ph¹m vi nªu ra ë ®iÒu 6.4.2, 6.4.3 ®−îc xem lµ kh«ng kiÓm so¸t lèi ra vµo. 6.4.5. ViÖc quy ho¹ch sö dông ®Êt däc tuyÕn ®−êng ph¶i tu©n thñ ®óng nguyªn t¾c nèi liªn hÖ cña ®−êng phè vµ kiÓm so¸t lèi ra vµo. 16
 15. TCXDVN 104 : :2007 1A. kiÓm so¸t nghiªm ngÆt lèi ra vμo. 1 3 1B. kiÓm so¸t nghiªm ngÆt lèi ra vμo, cã sö dông ®−êng song song 3 2 1 2. kiÓm so¸t mét phÇn lèi ra vμo, cã sö dông ph©n c¸ch ngoμi 4 4 1 3A. kh«ng kiÓm so¸t lèi ra vμo, giao c¾t kh¸c møc t¹i mét sè nót giao chÝnh 4 1 5 3B. kh«ng kiÓm so¸t lèi ra vμo. 1 1- §−êng phè ®−îc m« t¶ kiÓm so¸t. 2. §−êng song song. 3. D¶i ph©n c¸ch 4. Lµn phô 5. §−êng khu nhµ ë, ngâ vµo nhµ. H×nh 3. S¬ ®å minh ho¹ c¸c h×nh thøc kiÓm so¸t lèi ra vµo ®−êng phè. 17
 16. TCXDVN 104 : :2007 Qu¶ng tr−êng 7. Qu¶ng tr−êng trong ®« thÞ lµ mét khu ®Êt réng cã kh«ng gian më, mét ®iÓm nhÊn cña ®« thÞ kÕt hîp gi÷a c«ng tr×nh kiÕn tróc vµ hÖ thèng giao th«ng; xung quanh cã ®−êng phè lín ®i, ®Õn vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng quy m« lín, cã chøc n¨ng kh¸c nhau. ë qu¶ng tr−êng cã tèc ®é giao th«ng kh«ng cao. Qu¶ng tr−êng ®−îc ph©n lo¹i theo chøc n¨ng ë b¶ng 9 7.1. B¶ng 9. Ph©n lo¹i qu¶ng tr−êng Lo¹i qu¶ng tr−êng Chøc n¨ng vµ ®Æc ®iÓm Chøc n¨ng kh«ng gian lµ quan träng. 1. Qu¶ng tr−êng trung t©m Lµ kh«ng gian tr−íc c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cÊp ®« thÞ. (Qu¶ng tr−êng chÝnh ®« thÞ) Lµ ®Þa ®iÓm tæ chøc mÝt tinh, kû niÖm, duyÖt binh trong c¸c ngµy lÔ … C¸c tuyÕn ®−êng ®i ®Õn th−êng cã quy m« lín, l−u l−îng bé hµnh lín, tèc ®é xe ch¹y kh«ng lín Cã thÓ h¹n chÕ giao th«ng khi cÇn thiÕt. Chøc n¨ng kh«ng gian vµ giao th«ng c©n b»ng. 2. Qu¶ng tr−êng tr−íc c¸c c«ng tr×nh c«ng céng (s©n Phôc vô sinh ho¹t v¨n ho¸ x· héi - dÞch vô th−¬ng m¹i vËn ®éng, cung v¨n ho¸, nhµ cña céng ®ång lµ chñ yÕu. B·i ®ç xe c«ng céng ®−îc h¸t, triÓn l·m, trung t©m quy ho¹ch ë ngay s¸t qu¶ng tr−êng vµ cã thÓ ë vÞ trÝ th−¬ng m¹i…) thÝch hîp ë qu¶ng tr−êng. C¸c tuyÕn ®−êng ®i ®Õn th−êng cã tèc ®é xe ch¹y kh«ng lín; l−u l−îng giao th«ng, bé hµnh kh¸ lín. H¹n chÕ ¶nh h−ëng cña c¸c ho¹t ®éng ë qu¶ng tr−êng tíi giao th«ng trªn c¸c tuyÕn ®−êng chÝnh xung quanh. Phôc vô chøc n¨ng giao th«ng lµ chÝnh. 3. Qu¶ng tr−êng giao th«ng (qu¶ng tr−êng ®Çu cÇu, tr−íc C¸c c«ng tr×nh xung quanh cã nhÊn m¹nh tíi yÕu tè mü nhµ ga, c¶ng hµng kh«ng, quan, cã thÓ thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng v¨n ho¸ x· héi, c¶ng ®−êng thuû, nót giao cã thÓ kÕt hîp lµm ®iÓm ®ç xe. th«ng quy m« lín …) C¸c tuyÕn ®−êng ®i ®Õn cã tèc ®é ch¹y xe ®−îc chó träng. L−u l−îng xe lín, l−u l−îng bé hµnh kh¸ cao. C¸c ho¹t ®éng phi giao th«ng kh«ng ®−îc lµm ¶nh h−ëng tíi dßng giao th«ng ra vµo. Qu¶ng tr−êng trung t©m vµ qu¶ng tr−êng tr−íc c¸c c«ng tr×nh c«ng céng. 7.2. 7.2.1. Quy m« vµ h×nh d¹ng cÊu t¹o cña qu¶ng tr−êng trung t©m vµ qu¶ng tr−êng tr−íc c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua ®å ¸n quy ho¹ch ®« thÞ phô thuéc vµo chøc n¨ng cña qu¶ng tr−êng, quy m« ®« thÞ, quü ®Êt, ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi vµ c¸c ý t−ëng kh¸c cña kiÕn tróc s−. 18
 17. TCXDVN 104 : :2007 7.2.2. PhÇn ®−êng chÝnh bao quanh (nÕu cã) ®−îc thiÕt kÕ theo c¸c quy ®Þnh vÒ ®−êng phè vµ nót giao th«ng t−¬ng øng víi lo¹i ®−êng §¹i lé. §èi víi ®−êng néi bé s©n b·i thiÕt kÕ t−¬ng øng víi lo¹i ®−êng phè néi bé cña tiªu chuÈn nµy vµ tham kh¶o tiªu chuÈn b·i ®ç xe. C¸c lo¹i vËt liÖu, trang thiÕt bÞ … ph¶i ®−îc chän läc, phï hîp víi kh«ng gian chung cña qu¶ng tr−êng. 7.2.3. C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh kh¸c trªn qu¶ng tr−êng nh− c©y xanh, tho¸t n−íc, chiÕu s¸ng, s©n b·i …ph¶i tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn, h−íng dÉn hiÖn hµnh cã liªn quan. Qu¶ng tr−êng giao th«ng. 7.3. Quy m« vµ h×nh d¹ng cÊu t¹o cña qu¶ng tr−êng giao th«ng ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua ®å ¸n quy ho¹ch thiÕt kÕ nót giao th«ng t−¬ng øng. Trong ph¹m vi cña qu¶ng tr−êng ngoµi yªu cÇu cÇn b¶o ®¶m c¸c tiªu chÝ vÒ giao th«ng cßn ph¶i quy ho¹ch thiÕt kÕ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh kh¸c phôc vô tèt chøc n¨ng kh«ng gian cña qu¶ng tr−êng. Tæ chøc giao th«ng ë khu vùc qu¶ng tr−êng. 7.4. Giao th«ng ë khu vùc qu¶ng tr−êng ph¶i ®−îc tæ chøc ®¬n gi¶n, râ rµng, tèc ®é trung b×nh- thÊp, b¶o ®¶m th«ng tho¸t nhanh. Nªn tæ chøc luång giao th«ng mét chiÒu, vßng quanh. C¸c lo¹i ®¶o chØ nªn dïng h×nh thøc v¹ch s¬n, chØ khi cÇn míi dïng ph©n luång theo rµo ch¾n, ph©n c¸ch di ®éng. MÆt c¾t ngang 8. Quy ®Þnh chung 8.1. 8.1.1. MÆt c¾t ngang ®−êng ®« thÞ gåm nhiÒu bé phËn cÊu thµnh: phÇn xe ch¹y, hÌ ®−êng, lÒ ®−êng, phÇn ph©n c¸ch (phÇn ph©n c¸ch gi÷a, phÇn ph©n c¸ch ngoµi), phÇn trång c©y, c¸c lµn xe phô... Tuú theo lo¹i ®−êng phè vµ nhu cÇu cÊu t¹o tõng vÞ trÝ mµ cã thÓ cã ®Çy ®ñ hoÆc kh«ng cã ®Çy ®ñ c¸c bé phËn nµy, tuy nhiªn bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trªn mÆt c¾t ngang ®−êng ®« thÞ lµ phÇn xe ch¹y vµ lÒ ®−êng. 8.1.2. ViÖc lùa chän h×nh khèi vµ quy m« mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh ph¶i xÐt ®Õn lo¹i ®−êng phè vµ chøc n¨ng, kÕt hîp víi ®iÒu kiÖn x©y dùng, ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kiÕn tróc c¶nh quan ®« thÞ vµ gi¶i ph¸p x©y dùng theo giai ®o¹n, ®Æc biÖt chó träng vÊn ®Ò an toµn giao th«ng vµ nguyªn t¾c nèi m¹ng l−íi ®−êng. PhÇn xe ch¹y 8.2. - PhÇn xe ch¹y lµ phÇn mÆt ®−êng dµnh cho c¸c ph−¬ng tiÖn ®i l¹i bao gåm c¸c lµn xe c¬ b¶n vµ c¸c lµn xe phô (nÕu cã). - C¸c lµn xe cã thÓ ®−îc bè trÝ chung trªn mét d¶i hay t¸ch riªng trªn c¸c d¶i kh¸c nhau tuú thuéc vµo tæ chøc giao th«ng dïng chung hay dïng riªng. 8.2.1. BÒ réng cña phÇn xe ch¹y BÒ réng phÇn xe ch¹y cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l−îng cña dßng xe, tèc ®é ch¹y xe, kh¶ n¨ng th«ng hµnh vµ an toµn giao th«ng. VÒ c¬ b¶n, bÒ réng phÇn xe ch¹y lµ tæ hîp cña nhiÒu lµn xe, v× vËy khi thiÕt kÕ phÇn xe ch¹y cÇn x¸c ®Þnh sè lµn xe, bÒ réng mét lµn 19
 18. TCXDVN 104 : :2007 xe vµ c¸ch bè trÝ c¸c lµn xe. n C«ng thøc tæng qu¸t x¸c ®Þnh bÒ réng phÇn xe ch¹y: B = ∑ bi , m i =1 Trong ®ã: n lµ sè lµn xe (bao gåm c¸c lµn xe c¬ giíi, th« s¬ chung hoÆc riªng) bi lµ chiÒu réng lµn xe thø i. Ghi chó: - NÕu ®i chung th× xe ®−îc quy ®æi vÒ 1 lo¹i thuÇn nhÊt lµ xe con: B=n.b - NÕu ®i riªng (phÇn xe ch¹y ®−îc tæ chøc theo c¸c lµn chuyªn dông) th× bÒ réng phÇn xe ch¹y lµ tæ hîp cña c¸c phÇn xe ch¹y chuyªn dông. 8.2.2. Sè lµn xe Sè lµn xe trªn mÆt c¾t ngang lµ sè nguyªn, sè lµn xe c¬ b¶n ®−îc x¸c ®Þnh theo lo¹i ®−êng N yc khi ®· ®−îc quy ho¹ch vµ kÕt hîp víi c«ng thøc tÝnh to¸n: nlx = ®Ó tÝnh to¸n ph©n kú Z .Ptt x©y dùng vµ kiÓm tra kh¶ n¨ng th«ng hµnh. Trong ®ã : nlx : sè lµn xe yªu cÇu. - Nyc : l−u l−îng xe thiÕt kÕ theo giê ë n¨m tÝnh to¸n, theo ®iÒu 5.2.3 - Z : hÖ sè sö dông KNTH, theo ®iÒu 6.2.3 - Ptt : KNTH tÝnh to¸n cña mét lµn xe (xe/h, xeq®/h), theo ®iÒu 5.4.1 - Ghi chó: Z.Ptt ®−îc gäi lµ l−u l−îng phôc vô hoÆc suÊt dßng phôc vô nghÜa lµ sè l−îng xe - t−¬ng øng víi møc phôc vô nhÊt ®Þnh khi thiÕt kÕ. §èi víi phÇn xe ch¹y chuyªn dông nh− lµn dµnh riªng cho xe buýt th× l−u l−îng xe - vµ kh¶ n¨ng th«ng hµnh ®−îc x¸c ®Þnh theo lo¹i xe ch¹y chuyªn dông ®ã. 8.2.3. BÒ réng mét lµn xe ( xem trong b¶ng 10) Trong ®« thÞ chiÒu réng mét lµn xe biÕn ®æi trong ph¹m vi réng b=2,75 – 3,75m, cã béi sè 0,25m t−¬ng øng víi lo¹i ®−êng, tèc ®é thiÕt kÕ, vµ h×nh thøc tæ chøc giao th«ng sö dông phÇn xe ch¹y. B¶ng 10. ChiÒu réng mét lµn xe, vµ sè lµn xe tèi thiÓu. Tèc ®é thiÕt kÕ, km/h Sè lµn Sè lµn xe Lo¹i ®−êng xe mong 100 80 70 60 50 40 30 20 tèi thiÓu muèn §−êng cao tèc ®« thÞ 3,75 3,50 4 6-10 §−êng phè Chñ yÕu 3,75 3,50 6 8-10 chÝnh ®« thÞ Thø yÕu 3,50 4 6-8 §−êng phè gom 3,50 3,25 2 4-6 20
 19. TCXDVN 104 : :2007 §−êng phè néi bé 3,25 3,0(2,75) 1 2-4 Ghi chó: 1. BÒ réng lµn 2,75m chØ nªn ¸p dông v¹ch lµn tæ chøc giao th«ng ë ®−êng phè néi bé cã ®iÒu kiÖn h¹n chÕ. 2. C¸c ®−êng phè néi bé trong c¸c khu chøc n¨ng nÕu chØ cã 1 lµn th× bÒ réng lµn ph¶i lÊy tèi thiÓu 4.0m kh«ng kÓ phÇn r·nh tho¸t n−íc. 3. Sè lµn xe tèi thiÓu chØ nªn ¸p dông trong nh÷ng ®iÒu kiÖn h¹n chÕ hoÆc ph©n kú ®Çu t−; trong ®iÒu kiÖn b×nh th−êng nªn lÊy theo sè lµn xe mong muèn; trong ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt cÇn tÝnh to¸n luËn chøng kinh tÕ - kü thuËt. 8.2.4. C¸c lµn xe phô (lµn phô). C¸c lµn xe phô lµ c¸c lµn xe cã chøc n¨ng kh¸c nhau, cã thÓ ®−îc bè trÝ ë gÇn c¸c lµn xe chÝnh nh−: lµn rÏ ph¶i, lµn rÏ tr¸i, lµn t¨ng tèc, lµn gi¶m tèc, lµn trén xe, lµn tr¸nh xe, lµn dõng xe buýt, lµn ®ç xe.... BÒ réng c¸c lµn xe phô ®−îc tham kh¶o ë b¶ng 11 B¶ng 11. BÒ réng lµn phô STT Lo¹i lµn phô BÒ réng, m Kh«ng nhá h¬n lµn liÒn kÒ 0,25m vµ 1 Lµn rÏ ph¶i ≥3,0m ≥3,0m 2 Lµn rÏ tr¸i gÇn d¶i ph©n c¸ch gi÷a Kh«ng nhá h¬n lµn liÒn kÒ 0,25m vµ Lµn rÏ tr¸i kh«ng gÇn d¶i ph©n c¸ch 3 ≥3,0m gi÷a 4,0m ë n¬i tèc ®é thiÕt kÕ lín h¬n 60km/h 4 Lµn xe rÏ tr¸i liªn tôc 3,0m ë n¬i tèc ®é thiÕt kÕ bÐ h¬n hoÆc b»ng 60km/h Kh«ng nhá h¬n lµn liÒn kÒ 0,25m vµ 5 Lµn xe t¨ng tèc, gi¶m tèc ≥3,0m Kh«ng nhá h¬n lµn liÒn kÒ 0,25m vµ 6 Lµn xe t¶i leo dèc ≥3,0m Kh«ng nhá h¬n lµn liÒn kÒ 0,25m vµ 7 Lµn xe v−ît ≥3,0m Kh«ng nhá h¬n lµn liÒn kÒ 0,25m vµ 8 Lµn quay ®Çu ≥3,0m Kh«ng nhá h¬n lµn liÒn kÒ 0,25m vµ 9 Lµn l¸nh n¹n ≥3,0m Ghi chó: Mét sè lo¹i lµn xe phô kh¸c vµ ®iÒu kiÖn bè trÝ, thiÕt kÕ chi tiÕt ®−îc tr×nh bµy trong c¸c phÇn sau cña tiªu chuÈn nµy vµ c¸c tµi liÖu chuyªn ngµnh kh¸c. 21
 20. TCXDVN 104 : :2007 8.2.5. §é dèc ngang phÇn xe ch¹y C¸c tr−êng hîp xem xÐt bè trÝ dèc ngang 2 m¸i: - Trªn ®−êng phè hai chiÒu, kh«ng cã d¶i ph©n c¸ch, tõ 2 lµn xe trë lªn; ®iÓm cao nhÊt th−êng bè trÝ ë tim phÇn xe ch¹y. - Trªn ®−êng phè mét chiÒu, cã 4 lµn xe trë lªn; ®iÓm cao nhÊt th−êng bè trÝ ë tim phÇn xe ch¹y hoÆc ®iÓm tiÕp gi¸p gi÷a c¸c mÐp lµn nµo ®ã tuú thuéc vµo thiÕt kÕ tæ chøc giao th«ng sö dông lµn. - Trªn ®−êng phè cã d¶i ph©n c¸ch réng, mçi h−íng cã 4 lµn trë lªn; ®iÓm cao nhÊt th−êng bè trÝ ë tim phÇn xe ch¹y hoÆc ®iÓm tiÕp gi¸p gi÷a c¸c mÐp lµn nµo ®ã tuú thuéc vµo thiÕt kÕ tæ chøc giao th«ng sö dông lµn. C¸c tr−êng hîp kh«ng thuéc nh÷ng quy ®Þnh trªn ®©y th× bè trÝ dèc ngang mét m¸i. §é dèc ngang phÇn xe ch¹y ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 12. B¶ng 12. §é dèc ngang phÇn xe ch¹y Lo¹i mÆt ®−êng §é dèc ngang (%0) Bª t«ng xi m¨ng vµ bª t«ng nhùa 15-25 C¸c lo¹i mÆt ®−êng nhùa kh¸c 20-30 §¸ d¨m, ®¸ sái 25-35 CÊp phèi, ®Êt gia cè 30-40 Ghi chó: Khi ®é dèc däc lín nªn chiÕt gi¶m ®é dèc ngang cho trong b¶ng trªn tõ 5-15‰ nh−ng vÉn b¶o ®¶m ®Ó ®é dèc ngang th«ng th−êng kh«ng bÐ h¬n 15‰. Khi ®é dèc däc nhá, ®é dèc ngang ®−îc thiÕt kÕ thay ®æi trong ph¹m vi lÒ ®−êng vµ mÆt ®−êng cã chiÒu réng 1,5-2,0m c¸ch r·nh biªn ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng tho¸t n−íc mÆt ®−êng vµ thu n−íc vµo giÕng thu. LÒ ®−êng. 8.3. 8.3.1. Chøc n¨ng. LÒ ®−êng lµ phÇn cÊu t¹o tiÕp gi¸p víi phÇn xe ch¹y cã t¸c dông b¶o vÖ kÕt cÊu mÆt ®−êng, c¶i thiÖn tÇm nh×n, t¨ng kh¶ n¨ng th«ng hµnh, t¨ng an toµn ch¹y xe, bè trÝ tho¸t n−íc, dõng ®ç xe khÈn cÊp vµ ®Ó vËt liÖu khi duy tu söa ch÷a… 8.3.2. CÊu t¹o lÒ ®−êng. LÒ ®−êng ®ñ réng ®Ó tho¶ m·n chøc n¨ng ®−îc thiÕt kÕ - b¶ng 13 quy ®Þnh tèi thiÓu bÒ réng ph¶i ®¹t ®−îc, th−êng tÝnh tõ mÐp phÇn xe ch¹y ®Õn mÐp ngoµi bã vØa. BÒ réng tèi thiÓu cña lÒ ®−êng ph¶i ®ñ ®Ó bè trÝ d¶i mÐp (ë ®−êng phè cã tèc ®é lín h¬n 40km/h), vµ r·nh biªn (nÕu cã). D¶i mÐp lµ mét d¶i ®−êng hÑp ë s¸t mÐp phÇn xe ch¹y cã t¸c dông b¶o vÖ mÆt ®−êng, vµ dÉn h−íng- an toµn (xem 8.4.1). Trªn phÇn lÒ gi¸p phÇn xe ch¹y ®−îc kÎ mét v¹ch s¬n dÉn h−íng cÊu t¹o theo “§iÒu lÖ b¸o hiÖu ®−êng bé 22TCN-273”. 22
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2