Tờ trình số 69/TTr-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
90
lượt xem
18
download

Tờ trình số 69/TTr-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tờ trình số 69/TTr-UBND về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2008 của thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tờ trình số 69/TTr-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc --------- ------------- S : 69/TTr-UBND Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 2007 T TRÌNH V T NG BIÊN CH HÀNH CHÍNH, S NGHI P NĂM 2008 C A THÀNH PH HÀ N I Kính g i: H i ng nhân dân thành ph . Th c hi n Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Ngh nh s 71/2003/N - CP ngày 19/6/2003 c a Chính ph v phân c p qu n lý biên ch hành chính, s nghi p nhà nư c; Ngh nh s 112/2004/N -CP ngày 08/4/2004 c a Chính ph quy nh cơ ch qu n lý biên ch i v i ơn v s nghi p c a Nhà nư c và Thông tư s 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 c a B N i v hư ng d n th c hi n v phân c p qu n lý biên ch hành chính, s nghi p nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 17/2006/NQ-H ND ngày 09/12/2006 c a H i ng nhân dân thành ph Hà N i Phê chu n t ng biên ch hành chính, s nghi p năm 2007 c a thành ph Hà N i; Thi hành Ngh quy t s 08/2006/NQ-H ND ngày 22/7/2006 c a H ND thành ph Hà N i v phân c p m t s lĩnh v c qu n lý nhà nư c v kinh t - xã h i; phân c p ngu n thu, nhi m v chi gi a các c p ngân sách và nh m c phân b ngân sách năm 2007; U ban nhân dân Thành ph báo cáo H i ng nhân dân Thành ph vi c th c hi n biên ch năm 2007 và nh hư ng s d ng biên ch qu n lý hành chính, s nghi p năm 2008 c a thành ph Hà N i, như sau: I. HI N TR NG T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH C A THÀNH PH NĂM 2007 1. T ch c b máy và biên ch qu n lý hành chính: 1.1. B máy qu n lý hành chính c a Thành ph có 43 ơn v và tương ương, bao g m: 20 s , 09 ơn v tương ương c p S , 14 UBND qu n, huy n); 1.2. Biên ch qu n lý hành chính: a) Năm 2007 B N i v giao biên ch qu n lý hành chính (g m: cán b , công ch c, công ch c d b ) cho Thành ph là 4.797 ngư i (không giao s lao ng h p ng trong các cơ quan qu n lý hành chính); Căn c s biên ch ư c B N i v giao và th c t s d ng nhân l c c a các ơn v , UBND Thành ph trình H i ng nhân dân Thành ph phê chuNn giao biên ch qu n lý hành chính cho các ơn v qu n lý hành chính thu c Thành ph năm 2007 là: 5.764 biên ch , g m 4.719 biên ch (là cán b , công ch c và công ch c d b ) và 1.045 biên ch (g m: Lao ng h p ng theo Ngh nh 68/2000/N -CP và lao ng h p ng chuyên môn nghi p v trong các ơn v qu n lý hành chính ch d thi tuy n công ch c d b ), trong ó: - Kh i s , ban, ngành và tương ương thu c Thành ph : 3.356 biên ch ; - Kh i UBND các qu n, huy n: 2.408 biên ch ; b) S biên ch qu n lý hành chính hi n có (tính n ngày 01/10/2007) là 5.218 biên ch (g m: 4.202 cán b , công ch c, công ch c d b và 1.016 lao ng h p ng), trong ó: - S biên ch hi n có c a các s , ban, ngành và tương ương là: 3.020 biên ch hành chính (th p hơn ư c giao 336 biên ch );
  2. - S biên ch hi n có c a các qu n, huy n là: 2.198 biên ch hành chính (th p hơn ư c giao 210 biên ch ); S biên ch hi n có c a các ơn v s d ng ít hơn so v i s biên ch Thành ph giao là 546 ngư i, do các ơn v th c hi n khoán biên ch và chi phí qu n lý hành chính s d ng ti t ki m s biên ch ư c giao tăng thu nh p cho cán b , công ch c. 2. T ch c b máy xã, phư ng, th tr n: a) Hi n t i Thành ph có: 232 xã, phư ng, th tr n, trong ó có: 128 phư ng, 98 xã và 6 th tr n; b) Biên ch ư c giao năm 2007 là 4.026 cán b chuyên trách và công ch c chuyên môn xã, phư ng, th tr n. S biên ch hi n có tính n 01/10/2007 là 4.249 ngư i, tăng hơn so v i s ư c giao 223 ngư i, là do chưa áp d ng nh m c theo nh biên quy nh t i Ngh nh 121/2003/N -CP v ch , chính sách i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n. 3. T ch c b máy và biên ch c a các ơn v s nghi p 3.1. V t ch c b máy các ơn v s nghi p c a Thành ph , g m: a) ơn v s nghi p tr c thu c Thành ph : 18 ơn v và tương ương (trong ó giao Công an Thành ph qu n lý và s d ng m t s biên ch ); b) Các ơn v s nghi p tr c thu c s , ban, ngành: 225 ơn v ; c) Các ơn v s nghi p tr c thu c UBND qu n, huy n: 1.208 ơn v . d) Các t ch c H i xã h i ư c giao biên ch (cũ): 9 ơn v ; 3.2. Biên ch : Năm 2007, UBND Thành ph ã giao biên ch cho các ơn v s nghi p c a Thành ph là 48.818 biên ch ; S biên ch hi n có (tính n ngày 01/10/2007) c a 1.460 ơn v là 44.503 ngư i (trong ó s t trang tr i là 3.150 biên ch ; s do ngân sách nhà nư c chi tr và h tr kinh phí là 41.353 biên ch ) th p hơn so v i s ư c giao là 4.315 biên ch B ng chi ti t th c hi n biên ch s nghi p năm 2007 theo t ng lĩnh v c: Th c hi n n 01/10/2007 Chênh l ch LĨNH V C S NGHI P BIÊN CH GIAO NĂM 2007 so v i BC S ơn v Biên ch ư c giao 1. Giáo d c ào t o và d y 34.343 BC 900 31.787 - 2.556 ngh (trong ó: 255 BC t trang tr i) 2. Y t 7.755 BC 283 6.717 - 1.038 3.Văn hóa - Thông tin, 1.362 BC 39 1.036 - 326 phát thanh truy n hình (trong ó: 513 BC t trang tr i) 4. Th d c th thao 341 BC 19 364 23
  3. (trong ó: 20 BC t trang tr i) 5. Nghiên c u khoa h c 242 BC 8 193 - 49 (trong ó: 60 BC t trang tr i) 6. S nghi p khác 4.775 BC 211 4.406 -369 (trong ó: 2.302 BC t trang tr i) T NG S 48.818 BC 1.460 44.503 - 4.315 (trong ó: 3.150 BC t trang tr i) 4. Nh n xét v qu n lý và s d ng biên ch c a các ơn v trong năm 2007 4.1. Ưu i m: a) UBND Thành ph ã t ch c tri n khai và th c hi n t t Ngh quy t s 17/2006/NQ-H ND ngày 09/12/2006 c a H i ng nhân dân thành ph Hà N i v vi c Phê chuNn t ng biên ch hành chính, s nghi p c a Thành ph năm 2007; k p th i i u ch nh gi m u m i t ch c b máy c a Thành ph sáp nh p Chi c c Ki m lâm nhân dân v tr c thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; gi i th trư ng Ph thông n i trú d y ngh s 1 thu c Công an Thành ph ; B sung biên ch cho các ơn v m i ư c thành l p (14 Phòng y t qu n, huy n; 17 ơn v s nghi p khác thu c các s , ngành, UBND qu n, huy n: nâng c p 02 trư ng trung c p ngh thành trư ng Cao ng) và m t s ơn v ư c giao thêm nhi m v , t o i u ki n các ơn v th c hi n t t nhi m v ư c giao; b) Các ơn v ã nghiêm ch nh th c hi n t t ch tiêu biên ch ư c giao, có nhi u ơn v th c hi n ti t ki m nh m c biên ch ư c giao ; c) Năm 2007, 100% các ơn v qu n lý hành chính c a Thành ph ã th c hi n khoán biên ch và chi phí hành chính, có nhi u ơn v th c hi n t t, ti t ki m s biên ch ư c giao; 870 ơn v s nghi p ã th c hi n cơ ch tài chính m i là ơn v s nghi p có thu, Thành ph ch h tr ti n lương, còn các chi phí khác ơn v t lo; d) Trong năm 2007, Thành ph ã tri n khai t ch c ki m tra thí i m vi c qu n lý và s d ng biên ch c a 8 ơn v , hư ng d n, giúp các ơn v làm t t hơn công tác qu n lý và s d ng biên ch theo úng các quy nh hi n hành c a nhà nư c và c a Thành ph ; 4.2. H n ch : a) Do ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c trong t ng cơ quan ơn v chưa ng u, nên v n có nơi th a, có nơi thi u, ã t o ra s b t h p lý trong vi c s d ng biên ch ; b) M t s ơn v chưa th c hi n h t nh m c biên ch ư c giao, như : - Ngành giáo d c ào t o còn 2.556 biên ch , Thành ph giao úng nh m c biên ch theo quy nh, nhưng m t s ơn v ch y u là kh i m m non ã ti t ki m biên ch ư c giao tăng thu nh p cho cán b , giáo viên ho c như kh i THCS chưa tuy n d ng ư c giáo viên m t s b môn c thù (giáo viên th ch t, giáo viên giáo d c công dân,…) và m t s ch c danh nhân viên hành chính (như: K toán, thư vi n, thí nghi m, y t trư ng h c,...) trong các trư ng h c; - Ngành y t còn 1.038 biên ch , cũng do các ơn v chưa tuy n d ng ư c cán b , viên ch c m t s ngành c thù (tâm th n, i u tr b nh HIV,…) ng th i các ơn v trong ngành cũng mu n ti t ki m biên ch tăng ngu n thu cho ơn v ;
  4. - i v i các ơn v s nghi p văn hoá, thông tin, phát thanh truy n hình và các ơn v khác c a Thành ph , s biên ch chưa s d ng h t c a các ơn v cũng do tính ch t công vi c c a t ng ơn v ngoài vi c ti t ki m s biên ch ư c giao tăng ngu n thu, các ơn v d tr m t s biên ch tuy n d ng nhân l c cho m t s v trí c n thi t nên chưa s d ng h t s biên ch ư c giao. Tuy nhiên, ngoài nh ng lý do nêu trên, tình tr ng các ơn v s d ng s lao ng h p ng “ ng n h n” (không trong nh m c biên ch ư c giao) do ơn v t ký v i ngư i lao ng cũng khá nhi u, ã gây ra tâm lý không t t trong ơn v , chưa úng v i quy nh v qu n lý qu ti n lương, ti n công theo quy nh hi n hành c a nhà nư c và c a Thành ph ; c) M t s cơ quan, ơn v vi c s p x p b trí cán b , công ch c, viên ch c và lao ng chưa th c s khoa h c, v n có hi n tư ng b trí trái ngành, trái ngh chưa theo úng trình , chuyên môn ư c ào t o; d) Công tác ki m tra vi c qu n lý và s d ng biên ch , qu ti n lương c a các ơn v trong Thành ph còn ít, do v y nên vi c n m b t thông tin v qu n lý và s d ng biên ch c a cơ s có lúc chưa chính xác; ) Hi n t i Thành ph có 1.460 ơn v s nghi p v i s lư ng biên ch chi m 90% t ng biên ch hành chính, s nghi p c a Thành ph , song vi c ki m tra, rà soát, ánh giá ho t ng có tính hi u qu c a các ơn v này chưa ư c quan tâm xem xét, vì v y chưa có gi i pháp tích c c ki n toàn t ch c và biên ch c a các ơn v s nghi p. II. NNH HƯ NG V S D NG BIÊN CH C A THÀNH PH NĂM 2008 1. Nh ng căn c xây d ng k ho ch biên ch : - Quy nh v nh m c biên ch do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành; - Xu t phát t yêu c u nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph năm 2008; - Ngu n thu ngân sách c a Thành ph ư c Chính ph giao năm 2008; - K ho ch t ch c, s p x p l i b máy qu n lý hành chính m i c a các s , ban, ngành thu c Thành ph trong th i gian t i; - Th c t ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c hi n có và d ki n ngu n cán b , công ch c, viên ch c thay th ; - K t qu vi c th c hi n s d ng qu biên ch ư c Thành ph giao c a các ơn v trong năm 2007. 2. V t ng biên ch : Xu t phát t nh ng căn c nêu trên và th c t yêu c u nhi m v c a Thành ph trong năm 2008, y ban nhân dân Thành ph trình H ND Thành ph phê duy t t ng biên ch c a các ơn v thu c Thành ph là 63.678 biên ch , ư c phân b như sau: 2.1. Biên ch kh i qu n lý hành chính: 6.626 biên ch , trong ó: - Biên ch qu n lý hành chính c p Thành ph : 3.361 biên ch ; - Biên ch qu n lý hành chính c p qu n, huy n: 3.265 biên ch ; 2.2. Biên ch cán b chuyên trách và công ch c cơ s : 4.725 biên ch ; 2.3. Biên ch kh i s nghi p: 52.327 biên ch , trong ó:
  5. - S nghi p giáo d c ào t o và d y ngh : 35.888 biên ch ; - S nghi p y t : 9.057 biên ch ; - S nghi p văn hoá - thông tin, phát thanh và truy n hình: 1.388 biên ch ; - S nghi p th d c th thao: 413 biên ch ; - S nghi p nghiên c u khoa h c: 258 biên ch ; - S nghi p khác : 5.323 biên ch . 3. C th cho các ngành 3.1. Biên ch qu n lý hành chính: UBND Thành ph trình H i ng nhân dân Thành ph giao biên ch qu n lý hành chính năm 2008 cho các s , ban, ngành, UBND các qu n, huy n là 6.626 biên ch , tăng 862 biên ch so v i biên ch UBND Thành ph giao năm 2007, trong ó: - Kh i s , ban, ngành và tương ương: 3.361 (tăng 05 biên ch so v i s ư c giao năm 2007), do chuy n 41 biên ch c a Trung tâm lưu tr thu c Văn phòng UBND Thành ph sang biên ch s nghi p; Chuy n 100 biên ch c a các Phòng công ch ng thu c S Tư pháp sang biên ch s nghi p; Chuy n 28 biên ch c a Ban ch o Gi i phóng m t b ng Thành ph (b ph n hành chính) thành biên ch qu n lý hành chính; ng th i b sung biên ch thành l p thêm Chi c c Công s n (S Tài chính), Chi c c b o v Môi trư ng (S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t) Phòng qu n lý kinh t t p th (S K ho ch và u tư), i Thanh tra giao thông công chính Sóc Sơn (S Giao thông công chính), Thanh tra công nghi p (S công nghi p); b sung biên ch cho các ơn v m i ư c b sung nhi m v ho c có kh i lư ng công vi c quá nhi u như các s : Xây d ng, Lao ng Thương binh và Xã h i, Thanh tra nhà nư c Thành ph ; - Kh i qu n, huy n: 3.265 biên ch (tăng 857 biên ch so v i s ư c giao năm 2007); S biên ch tăng b sung, ki n toàn cho Thanh tra xây d ng t i 14 qu n, huy n và 232 xã, phư ng, th tr n và b sung cho UBND các qu n, huy n th c hi n các nhi m v : qu n lý v sinh an toàn th c phNm, thanh tra môi trư ng và thanh tra lao ng t i nơi có nhi u khu công nghi p. 3.2. Biên ch cán b chuyên trách, công ch c xã, phư ng, th tr n: Giao s lư ng biên ch cán b chuyên trách và công ch c cơ s theo úng quy nh t i Ngh nh 121/2003/N -CP, là 4.725 biên ch ; 3.3. Biên ch s nghi p: 3.3.1. S nghi p giáo d c - ào t o và d y ngh : Th c hi n theo quy nh v nh m c biên ch i v i 900 trư ng trong h th ng giáo d c - ào t o và d y ngh c a Thành ph . Biên ch giao cho năm h c 2007 - 2008: 35.888 biên ch (trong ó: s t trang tr i là 255 biên ch , s ư c ngân sách chi tr và h tr là 35.633 biên ch ); Tăng 1.545 biên ch so v i s giao năm 2007, là do áp d ng úng nh biên m i theo Thông tư liên t ch c a B Giáo d c và ào t o - B N i v s 35/2006/TTLT- BGD T-BNV ngày 23/8/2006 hư ng d n nh m c biên ch viên ch c các cơ s giáo d c ph thông công l p và b sung biên ch cho trư ng là Cao ng i n t - i n l nh Hà N i, Cao ng công nghi p m i ư c nâng c p; Trư ng Văn hóa th d c th thao m i ư c ki n toàn. 3.3.2. S nghi p y t : Thành ph có 283 ơn v y t : trong ó 48 ơn v y t thu c S Y t (v i 19 b nh vi n, 15 trung tâm chuyên khoa và 14 Trung tâm y t d phòng qu n, huy n), 232 tr m y t xã, phư ng, th tr n, và các ơn v Y t thu c s Xây d ng, s Công nghi p, s Th d c th thao; Th c hi n quy nh hi n hành c a nhà nư c nh m c v biên ch y t , UBND Thành ph trình H ND Thành ph giao nh m c biên ch y t năm 2008 là: 9.057 biên ch ; Tăng 1.320 biên ch so v i s
  6. giao năm 2007, là do th c hi n úng nh m c biên ch m i theo thông tư 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 c a B Y t - B N i v v vi c hư ng d n nh m c biên ch s nghi p trong các cơ s y t nhà nư c; ng th i b sung biên ch theo nh biên cho các tr m y t xã, phư ng, th tr n sau khi t ch c, s p x p l i Y t qu n, huy n. 3.3.3. S nghi p văn hóa - thông tin, phát thanh truy n hình: Thành ph có 39 ơn v , UBND Thành ph trình H ND Thành ph d ki n giao biên ch năm 2008 cho các ơn v là: 1.388 biên ch (trong ó: s t trang tr i là 513 biên ch , s ư c ngân sách h tr là 875 biên ch ) tăng 26 biên ch so v i s giao năm 2007, b sung cho báo Th thao ngày nay (S Th d c th thao), Trung tâm B o t n Khu di tích C Loa - Thành c Hà N i. 3.3.4. S nghi p th d c th thao: Ngành th d c th thao c a Thành ph có 19 ơn v , ch tiêu biên ch c a các ơn v th d c th thao v cơ b n là n nh, UBND Thành ph trình H ND Thành ph d ki n giao biên ch năm 2008 cho các ơn v là 413 biên ch (trong ó có 20 biên ch t trang tr i, s ư c ngân sách chi tr và h tr là 393 biên ch ); tăng 72 biên ch so v i s giao năm 2007, b sung cho ơn v m i ư c thành l p là Trung tâm ào t o v n ng viên c p cao M ình. 3.3.5. S nghi p nghiên c u khoa h c: Thành ph hi n có 8 ơn v , UBND Thành ph trình H ND Thành ph d ki n giao biên ch năm 2008 cho các ơn v là 258 biên ch (trong ó s t trang tr i là 60 biên ch , s ư c ngân sách Thành ph h tr là 198 biên ch ); tăng 16 biên ch b sung cho Vi n K thu t xây d ng (S Xây d ng). 3.3.6. S nghi p khác c a Thành ph : Thành ph hi n có 211 ơn v , d ki n s biên ch giao cho các ơn v là 5.323 biên ch (trong ó s t trang tr i là 2.302 biên ch , s ư c ngân sách h tr và chi tr là 3.021 biên ch ), tăng 548 biên ch so s giao v i năm 2007, là do chuy n các phòng Công ch ng (thu c S Tư pháp sang s nghi p có thu), Trung tâm Lưu tr (thu c Văn phòng UBND Thành ph sang s nghi p); Thành l p m i m t s ơn v : 08 trung tâm phát tri n qu t qu n, huy n: Hoàng Mai, Long Biên, C u Gi y, Sóc Sơn, ông Anh, T Liêm, Gia Lâm, Thanh Trì, Trung tâm Ti t ki m năng lư ng (S Công nghi p), Qu B o v môi trư ng (thu c S Tài nguyên môi trư ng và Nhà t); b sung biên ch cho m t s ơn v , như: Văn phòng ăng ký t và nhà, Ban B i thư ng GPMB thu c qu n, huy n; Trung tâm Quan tr c và phân tích tài nguyên môi trư ng.v.v... III. NGUYÊN NHÂN C A S TĂNG, GI M BIÊN CH TRONG NĂM 2008 1. Nguyên nhân khách quan: - H th ng các văn b n quy nh c a nhà nư c và c a Chính ph v mô hình t ch c b máy c a các ơn v qu n lý hành chính a phương chưa ư c quy nh rõ ràng; m t s ch c năng, nhi m v qu n lý hành chính còn trùng chéo,.., ví d như: Vi c s p x p l i các s , ban, ngành, các cơ quan u m i qu n lý hành chính c a Thành ph theo quy nh m i c a Chính ph ( n nay chưa có, nên cũng chưa có cơ s xây d ng án và l trình tinh gi n b máy, biên ch c a Thành ph ); m t s nhi m v qu n lý nhà nư c v s n xu t, v quy ho ch m ng lư i phát tri n công nghi p trên a bàn và trong các khu công nghi p trên a bàn chưa rõ ràng; Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph Quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p, m i có hư ng d n c a B Tài chính v qu n lý chi tiêu tài chính i v i các ơn v này, nhưng chưa có hư ng d n c a B N i v v qu n lý biên ch , ch , chính sách cán b , công ch c, viên ch c và lao ng trong các ơn v này cho phù h p v i các quy nh hi n hành, nên vi c qu n lý biên ch v n chưa có gi i pháp c th , .v.v…; - Trong năm 2007, Thành ph th c hi n nh m c biên ch theo Quy t nh 89/2007/Q -TTg v thí i m thành l p Thanh tra xây d ng qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n t i Hà N i (quy nh biên ch Thanh tra xây d ng c p qu n có t 15 n 20, biên ch TTXD c p phư ng thu c ch tiêu biên ch hành chính c a c p qu n có t 3 n 4); áp d ng nh m c biên ch m i c a B Giáo d c và ào t o, B Y t , B Xây d ng ( v biên ch i v i các Ban qu n lý d án u tư xây d ng) do v y, s biên ch c a các ngành này ã tăng m t cách t bi n; - Kinh t - xã h i c a Thành ph ang có m c tăng trư ng nhanh, tính ch t và ph c t p trong công tác qu n lý trên a bàn Thành ph ngày m t gia tăng, c bi t vi c ô th hóa nhanh ã làm cho b
  7. máy qu n lý, i u hành c a Thành ph luôn quá t i, m t s lư ng l n cán b , công ch c, viên ch c ph i tham gia qu n lý, ph c v cho quá trình ô th hoá như: Gi i phóng m t b ng, qu n lý lao ng ngo i t nh, qu n lý an ninh, tr t t , an toàn giao thông, qu n lý nhà, t, kinh doanh…. ang là m t th c t khách quan cũng là nguyên nhân tăng biên ch c a các cơ quan, ơn v ; 2. Nguyên nhân ch quan: - M c dù ã th c hi n tách nhi m v qu n lý s n xu t kinh doanh ra kh i ch c năng qu n lý hành chính và th c hi n phân c p qu n lý cho cơ s . Tuy nhiên, vi c i u chuy n, s p x p gi m biên ch các s , ban, ngành c a Thành ph còn có nh ng khó khăn, cũng chưa th c hi n ư c ngay; - Th c hi n khoán biên ch và kinh phí ho t ng cho các cơ quan, ơn v , m c dù ã có k t qu t t, nhưng nó v n chưa ph i là ng l c chính các cơ quan, ơn v th c hi n gi m biên ch ; - i u ki n v tr s làm vi c c a các s , ngành còn thi u và phân tán nhi u nơi cũng gây khó khăn trong i u hành và tinh g n b máy hành chính c a Thành ph ; - Ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c trong t ng cơ quan, ơn v chưa ng u, chưa có m t cơ c u cán b , công ch c, viên ch c phù h p, nên v n có nơi th a, nơi thi u ã t o ra s b t h p lý trong vi c s d ng biên ch ; - Công tác c i cách hành chính c a Thành ph tuy ã t ư c m t s k t qu nh t nh, song v n chưa i sâu nghiên c u tách m t s công vi c hành chính mang tính ph c v sang ho t ng s nghi p gi m biên ch trong các cơ quan qu n lý hành chính; - Vi c th c hi n ki m tra công tác qu n lý, s d ng biên ch còn ít, do v y chưa k p th i ch n ch nh nh ng thi u xót trong vi c qu n lý s d ng biên ch , qu ti n lương, ti n công và th c hi n ch chính sách i v i ngư i lao ng m t s ơn v . IV. M T S GI I PHÁP vi c qu n lý và s d ng có hi u qu qu biên ch c a Thành ph ã giao cho các ơn v , trong năm 2008, UBND Thành ph xu t m t s gi i pháp cơ b n sau: 1. Nghiêm ch nh th c hi n các quy nh c a Chính ph v qu n lý biên ch và nh m c biên ch ã ư c xác nh; trên cơ s t ng biên ch c a Thành ph ư c H i ng nhân dân Thành ph phê chuNn, UBND Thành ph báo cáo Chính ph xem xét giao biên ch qu n lý hành chính cho Thành ph năm 2008 và t ch c th c hi n; 2. S p x p l i t ch c b máy c a các s , ban, ngành theo úng quy nh m i c a Th tư ng Chính ph k t h p v i vi c th c hi n tinh gi n biên ch theo Ngh nh s 132/2007/N -CP ngày 08/8/2007 c a Chính ph ; 3. Hoàn ch nh vi c phân lo i các ơn v hành chính qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n làm cơ s xây d ng nh m c biên ch cho các ơn v này; 4. Ti p t c tri n khai nghiên c u xây d ng cơ c u ch c danh tiêu chuNn cán b , công ch c, viên ch c làm cơ s xác nh biên ch , t o i u ki n s p x p, b trí, tuy n d ng cán b , công ch c, viên ch c và làm cơ s phân b biên ch cho các ơn v , i u ch nh cân i gi a các khu v c, các chuyên ngành; 5. Rà soát, ánh giá hi u qu ho t ng c a các ơn v s nghi p tr c thu c các s , ngành, qu n, huy n, t ó xây d ng k ho ch ti n hành s p x p, ki n toàn h th ng t ch c các ơn v s nghi p c a Thành ph khoa h c và có hi u qu hơn; 6. Ny m nh c i cách hành chính nhà nư c, ti p t c nghiên c u xác nh m t s nhi m v ơn thu n ch là d ch v công c a cơ quan qu n lý hành chính chuy n sang ho t ng s nghi p gi m biên ch
  8. qu n lý hành chính, ng th i nâng cao ch t lư ng ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c (trong biên ch ) hi n có c a Thành ph m i cán b , công ch c, viên ch c có th m ương th c hi n t t các nhi m v khi ư c giao, làm cơ s s d ng có hi u q a qu biên ch ư c giao; 7. Nghiên c u i m i cách th c và cơ ch tài chính i v i khoán biên ch và chi phí hành chính cho các ơn v qu n lý hành chính căn c kh i lư ng, ch t lư ng công vi c ơn v hoàn thành trong năm khoán ngu n chi tài chính cho ơn v giúp ơn v th c hi n gi m biên ch nhưng v n hoàn thành t t nhi m v ư c giao ng th i có tăng thu nh p cho cán b , công ch c. T ch c thi tuy n cán b , công ch c, viên ch c và tri n khai vi c khoán biên ch và chi phí hành chính cho c p xã, phư ng, th tr n. 8. Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra thư ng xuyên và t xu t i v i vi c qu n lý, s d ng biên ch c a các cơ quan, ơn v , ng th i xem xét k p th i i u ch nh biên ch các ơn v có i u ki n hoàn thành t t nhi m v ư c giao. V. KI N NGHN 1. ngh Chính ph s m ban hành quy nh cơ c u t ch c b máy, biên ch m i c a cơ quan, ơn v qu n lý hành chính c a thành ph Hà N i Thành ph tri n khai th c hi n và có k ho ch i u ch nh biên ch c a các ơn v thu c Thành ph ; 2. ngh Chính ph ch o các B , ngành Trung ương khi hư ng d n th c hi n quy nh v t ch c b máy, ch c năng, nhi m v c a cơ quan, ơn v thu c t nh, thành ph (tr c thu c Trung ương) c n c th rõ ràng và ng b , các ơn v có cơ s s d ng b trí biên ch phù h p khoa h c; 3. Th c hi n yêu c u c a c i cách hành chính nhà nư c ngh Chính ph s m nghiên c u quy nh rõ nh ng n i dung, nhi m v nhà nư c c n qu n lý, còn nh ng vi c nhà nư c không qu n lý thì t ch c và công dân làm, không nên bao bi n làm thay, t o i u ki n các t nh, Thành ph (tr c thu c Trung ương) d tri n khai th c hi n, ây cũng là i u ki n các ơn v gi m biên ch ; 4. Th c hi n ch o c a Chính ph v s p x p t ch c l i b máy qu n lý c a các s , ban, ngành Thành ph , UBND Thành ph ngh H i ng nhân dân Thành ph ch p thu n s biên ch qu n lý hành chính và s biên ch s nghi p c a các ơn v s nghi p thu c Thành ph năm 2008 do UBND Thành ph trình H i ng nhân dân Thành ph , UBND Thành ph s xây d ng k ho ch i u ch nh s p x p l i biên ch c a các ơn v này phù h p nhi m v qu n lý và phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph trong giai o n m i theo hư ng tinh g n hi u qu . y ban nhân dân Thành ph xin báo cáo H i ng nhân dân Thành ph xem xét./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - TT H ND TP; - Các ng chí PCT UBND TP; -S N iv ; - S K ho ch & u tư; - S Tài chính; - Lưu VP. Phí Thái Bình
Đồng bộ tài khoản