intTypePromotion=3

Tờ trình xin phê duyệt phương án đền bù

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
523
lượt xem
79
download

Tờ trình xin phê duyệt phương án đền bù

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phục vụ công tác Giải phóng mặt bằng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tờ trình xin phê duyệt phương án đền bù

  1. Uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam X· ………………. §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ***** -------------------------------- Sè /TT-UB …………, ngµy th¸ng n¨m 200 Tê tr×nh V/v Xin phª duyÖt ph ¬ng ¸n ®Òn bï ®Êt ®ai, hoa mµu ®Ó Gi¶i phãng mÆt b»ng giai ®o¹n ………….Giao cho ……………………….. KÝnh göi : - Uû ban nh©n d©n tØnh ………... - Héi ®ång thÈm ®Þnh gi¸ ®Òn bï tØnh ………... - Uû ban nh©n d©n huyÖn …………... - C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè: …………….. ngµy ………….. cña UBND …………... VÒ viÖc thu håi ®Êt giao cho c«ng ty ……………….. ®Ó ………………………... - C¨n cø quyÕt ®Þnh sè …………… ngµy …………… cña UBND tØnh ………………. vÒ viÖc ban hµnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt trªn ®Þa bµn tØnh ……….. n¨m 2006. - C¨n cø quyÕt ®Þnh sè ………….. ngµy ………………. cña UBND tØnh ……………. vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh mét sè ®iÓm cô thÓ thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§-CP ngµy 03/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ båi th êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c. Uû ban nh©n d©n x· ………….. vµ C«ng ty ……………… ®· lËp Ph¬ng ¸n ®Òn bï Gi¶i phãng mÆt b»ng x· ………….. sè /PA-UB ngµy th¸ng n¨m 2007. §Ó cã c¬ së tr¶ tiÒn ®Òn bï, GPMB giai ®o¹n ……………, Uû ban nh©n d©n x· ………….. vµ C«ng ty ………………. kÝnh tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh …………., Héi ®ång thÈm ®Þnh gi¸ ®Òn bï tØnh …………, Uû ban nh©n d©n huyÖn …………. phª duyÖt ph¬ng ¸n ®Òn bï ®Êt ®ai, hoa mµu vµ tµi s¶n trªn ®Êt x· …… – huyÖn …………. (Cã ph¬ng ¸n ®Òn bï chi tiÕt kÌm theo) VËy ®Ò nghÞ c¸c cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt, sím phª duyÖt ph¬ng ¸n ®Òn bï ®Ó C«ng ty nhanh chãng Gi¶i phãng mÆt b»ng.
  2. Xin tr©n träng c¶m ¬n ./. §¹i diÖn chñ ®Çu t T/M uû ban nh©n d©n x·

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản