intTypePromotion=1

Toán 8 - Thiết kế bài giảng Toán 8 Tập 1

Chia sẻ: Tu Van Nghiem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:471

1
476
lượt xem
108
download

Toán 8 - Thiết kế bài giảng Toán 8 Tập 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế bài giảng Toán 8 được biên soạn để hỗ trợ việc dạy và học môn Toán 8 theo chương trình SGK mới ban hành năm 2004-2005. tài liệu giới thiệu cách thiết kế bài giảng Toán 8 theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Hy vọng với tài liệu này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích, góp phần hỗ trợ các thầy cô giáo đang giảng dạy môn Toán 8 trong việc nâng cao hiệu quả bài giảng của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán 8 - Thiết kế bài giảng Toán 8 Tập 1

 1. Hoμng NGäc DiÖp (Chñ biªn) §μm Thu H−¬ng – Lª ThÞ Hoa – Lª Thuý Nga – NguyÔn ThÞ ThÞnh thiÕt kÕ bμi gi¶ng to¸n trung häc c¬ së tËp mét nhμ xuÊt b¶n hμ néi 2004 3
 2. Lêi nãi ®Çu §Ó hç trî cho viÖc d¹y, häc m«n To¸n 8 theo ch−¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi ban hμnh n¨m häc 2004 − 2005, chóng t«i viÕt cuèn ThiÕt kÕ bμi gi¶ng To¸n 8 – tËp 1. S¸ch giíi thiÖu mét c¸ch thiÕt kÕ bμi gi¶ng To¸n 8 theo tinh thÇn ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc, nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc nhËn thøc cña häc sinh. VÒ néi dung : S¸ch b¸m s¸t néi dung s¸ch gi¸o khoa To¸n 8, bμi tËp To¸n 8 – tËp 1 theo ch−¬ng tr×nh Trung häc c¬ së míi gåm 72 tiÕt. ë mçi tiÕt ®Òu chØ râ môc tiªu vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng, th¸i ®é, c¸c c«ng viÖc cÇn chuÈn bÞ cña gi¸o viªn vμ häc sinh, c¸c ph−¬ng tiÖn trî gi¶ng cÇn thiÕt nh»m ®¶m b¶o chÊt l−îng tõng bμi, tõng tiÕt lªn líp. Ngoμi ra s¸ch cã më réng, bæ sung thªm mét sè : bμi tËp cã liªn quan ®Õn néi dung bμi häc nh»m cung cÊp thªm t− liÖu ®Ó c¸c thÇy, c« gi¸o tham kh¶o vËn dông tuú theo ®èi t−îng häc sinh tõng ®Þa ph−¬ng. VÒ ph−¬ng ph¸p d¹y häc : S¸ch ®−îc triÓn khai theo h−íng tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña häc sinh, lÊy c¬ së cña mçi ho¹t ®éng lμ nh÷ng viÖc lμm cña häc sinh d−íi sù h−íng dÉn, gîi më cña thÇy, c« gi¸o. S¸ch còng ®−a ra nhiÒu h×nh thøc ho¹t ®éng, phï hîp víi ®Æc tr−ng m«n häc nh− : th¶o luËn nhãm, tæ chøc trß ch¬i "Thi lμm to¸n nhanh",... nh»m ph¸t huy tÝnh ®éc lËp, tù gi¸c cña häc sinh. Trong mçi bμi häc, s¸ch chØ râ tõng ho¹t ®éng cô thÓ cña gi¸o viªn vμ häc sinh trong tiÕn tr×nh D¹y − Häc, coi ®©y lμ hai ho¹t ®éng cïng nhau mμ c¶ häc sinh vμ gi¸o viªn ®Òu lμ chñ thÓ. Chóng t«i hi väng cuèn s¸ch nμy sÏ lμ tμi liÖu tham kh¶o h÷u Ých, gãp phÇn hç trî c¸c thÇy, c« gi¸o ®ang gi¶ng d¹y m«n To¸n 8 trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ bμi gi¶ng cña m×nh. Chóng t«i rÊt mong nhËn ®−îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy, c« gi¸o vμ b¹n ®äc gÇn xa ®Ó cuèn s¸ch ngμy cμng hoμn thiÖn h¬n. C¸c t¸c gi¶ 4
 3. PhÇn ®¹i sè Ch−¬ng I : PhÐp nh©n vμ phÐp chia c¸c ®a thøc TiÕt 1 §1 Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc A – Môc tiªu • HS n¾m ®−îc qui t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc. • HS thùc hiÖn thμnh th¹o phÐp nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc. B – ChuÈn bÞ cña GV vμ HS • GV: §Ìn chiÕu, giÊy trong (hoÆc b¶ng phô), phÊn mμu, bót d¹. • HS: – ¤n tËp qui t¾c nh©n mét sè víi mét tæng, nh©n 2 ®¬n thøc. – GiÊy trong, bót d¹ (hoÆc b¶ng nhãm). C – TiÕn tr×nh d¹y – häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 (5 phót) – GV giíi thiÖu ch−¬ng tr×nh HS më Môc lôc tr134 SGK ®Ó §¹i sè líp 8 (4 ch−¬ng). theo dâi. – GV nªu yªu cÇu vÒ s¸ch, vë HS ghi l¹i c¸c yªu cÇu cña GV dông cô häc tËp, ý thøc vµ ph−¬ng ®Ó thùc hiÖn. ph¸p häc tËp bé m«n to¸n. GV : Giíi thiÖu ch−¬ng I 5
 4. Trong ch−¬ng I, chóng ta tiÕp – HS nghe GV giíi thiÖu néi tôc häc vÒ phÐp nh©n vμ phÐp dung kiÕn thøc sÏ häc trong chia c¸c ®a thøc, c¸c h»ng ch−¬ng. ®¼ng thøc ®¸ng nhí, c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ®a thøc thμnh nh©n tö. Néi dung h«m nay lμ : “Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc” Ho¹t ®éng 2 1. Qui t¾c (10 phót) GV nªu yªu cÇu : HS c¶ líp tù lμm ë nh¸p. Mét Cho ®¬n thøc 5x. HS lªn b¶ng lμm. – H·y viÕt mét ®a thøc bËc 2 VD : 5x (3x2 – 4x + 1) bÊt k× gåm ba h¹ng tö. = 5x . 3x2 – 5x . 4x + 5x . 1 – Nh©n 5x víi tõng h¹ng tö = 15x3 – 20x2 + 5x. cña ®a thøc võa viÕt. HS líp nhËn xÐt bμi lμm cña – Céng c¸c tÝch t×m ®−îc. b¹n. GV : Ch÷a bμi vμ gi¶ng chËm r·i c¸ch lμm tõng b−íc cho HS. GV : Yªu cÇu HS lμm . Mét HS lªn b¶ng tr×nh bμy. GV cho hai HS tõng bμn kiÓm tra bμi lμm cña nhau. GV kiÓm tra vμ ch÷a bμi cña mét vμi HS trªn ®Ìn chiÕu. GV giíi thiÖu : Hai vÝ dô võa lμm lμ ta ®· nh©n mét ®¬n thøc víi mét ®a thøc. VËy muèn nh©n mét ®¬n thøc víi mét ®a thøc ta lμm nh− thÕ nμo ? GV nh¾c l¹i qui t¾c vμ nªu HS ph¸t biÓu qui t¾c tr4 SGK. d¹ng tæng qu¸t. A (B + C) = A . B + A . C 6
 5. (A, B, C lμ c¸c ®¬n thøc) Ho¹t ®éng 3 2. ¸p dông (12 phót) GV h−íng dÉn HS lμm vÝ dô trong SGK. Lμm tÝnh nh©n. Mét HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi 1 miÖng (– 2x3) (x2 + 5x – ) 2 1 (– 2x3) (x2 + 5x – ) 2 = – 2x3 . x2 + (– 2x3) . 5x + (– 2x3) . (– 1 ) 2 = – 2x5 – 10x4 + x3 GV yªu cÇu HS lμm tr5 HS lμm bμi. Hai HS lªn b¶ng tr×nh SGK. bμy. Lμm tÝnh nh©n. HS1 : 1 1 1 1 a) (3x3y – x2 + xy) . 6xy3 a) (3x3y – x2 + xy) . 6xy3 2 5 2 5 bæ sung thªm : 1 = 3x3y . 6xy3 + (– x2) . 6xy3 + 2 1 1 2 b) (– 4x3 + y – yz) . (– xy) 1 3 4 2 xy . 6xy3 5 6 = 18x4y4 – 3x3y3 + x2y4 5 HS2 : 2 1 1 b) (– 4x3 + y – yz) . (– xy) 3 4 2 1 2 = (– 4x3) . (– xy) + y . (– 2 3 1 1 1 xy) + (– yz) . (– xy) 2 4 2 1 2 1 2 = 2x4y – xy + xy z 3 8 7
 6. GV nhËn xÐt bμi lμm cña HS . HS líp nhËn xÐt bμi lμm cña GV : Khi ®· n¾m v÷ng qui t¾c b¹n. råi c¸c em cã thÓ bá bít b−íc trung gian. GV yªu cÇu HS lμm SGK. – H·y nªu c«ng thøc tÝnh diÖn HS nªu : tÝch h×nh thang. (®¸y lín + ®¸y nhá) . chiÒu cao Sthang = – ViÕt biÓu thøc tÝnh diÖn tÝch 2 m¶nh v−ên theo x vμ y. ⎡( 5x + 3 ) + ( 3x + y ) ⎤ . 2y S= ⎣ ⎦ 2 = (8x + 3 + y) . y = 8xy + 3y + y2. víi x = 3 m ; y = 2 m S = 8 . 3 . 2 + 3 . 2 + 22 = 48 + 6 + 4 = 58 (m2) GV ®−a ®Ò bμi lªn mμn h×nh. HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi vμ gi¶i Bμi gi¶i sau § (®óng) hay S (sai) thÝch. ? 1) x (2x + 1) = 2x2 + 1 2) (y2x – 2xy) (– 3x2y) = 3x3y3 + 6x3y2 3) 3x2 (x – 4) = 3x3 – 12x2 3 4) – x (4x – 8) = – 3x2 + 6x 4 5) 6xy (2x2 – 3y) = 12x2y + 18xy2 1 6) – x (2x2 + 2) = – x3 + x 2 8
 7. Ho¹t ®éng 4 LuyÖn tËp (16 phót) GV yªu cÇu HS lµm Bµi tËp 1 HS1 ch÷a c©u a, d. tr5 SGK. 1 a) x2 (5x3 – x – ) (§−a ®Ò bμi lªn mμn h×nh) 2 1 2 bæ sung thªm phÇn d = 5x5 – x3 – x 1 2 2 d) x2y (2x3 – xy2 – 1) 1 1 2 5 d) = x5y – x3y3 – x2y 5 2 GV gäi 2 HS lªn b¶ng ch÷a bμi. HS 2 ch÷a c©u b vμ c. 2 b) (3xy – x2 + y) . x2y 3 2 4 2 2 2 = 2x3y2 – x y + x y 3 3 1 c) (4x3 – 5xy + 2x) (– xy) 2 5 2 2 = – 2x4y + x y – x2y 2 GV ch÷a bμi vμ cho ®iÓm. HS líp nhËn xÐt bμi cña b¹n. Bμi 2 tr5 SGK – GV yªu cÇu HS ho¹t ®éng theo nhãm. HS ho¹t ®éng theo nhãm (§Ò a) x ( x – y) + y (x + y) t¹i x = – bμi ®−a lªn mμn h×nh hoÆc in 6; vμo giÊy trong cho c¸c nhãm). y=8 2 2 = x – xy + xy + y = x2 + y 2 Thay x = – 6 ; y = 8 vμo biÓu thøc (– 6)2 + 82 = 36 + 64 = 100. b) x(x2 – y) – x2 (x + y) + y (x2 – 1 x) t¹i x = ; y = – 100 2 = x3 – xy – x3 – x2y + x2y – xy = – 2xy 9
 8. 1 Thay x = ; y = – 100 vμo 2 biÓu thøc. 1 – 2 . (+ ) . (– 100) = + 100 2 §¹i diÖn mét nhãm tr×nh bµy bµi gi¶i. GV kiÓm tra bμi lμm cña mét HS líp nhËn xÐt, gãp ý. vμi nhãm. Bμi tËp 3 tr5 SGK (§−a ®Ò bμi lªn mμn h×nh). T×m x biÕt. a) 3x . (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30 b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15 GV hái : Muèn t×m x trong HS : Muèn t×m x trong ®¼ng thøc ®¼ng thøc trªn, tr−íc hÕt ta cÇn trªn, tr−íc hÕt ta cÇn thu gän vÕ lμm g× ? tr¸i. GV yªu cÇu HS c¶ líp lμm bμi. HS lµm bµi, hai HS lªn b¶ng lµm. HS1 : a) 3x . (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30 36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30 15x = 30 x = 30 : 15 x=2 HS2 : b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15 5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15 3x = 15 x = 15 : 3 x=5 GV ®−a ®Ò bμi lªn mμn h×nh. Cho biÓu thøc. 10
 9. M = 3x (2x – 5y) + (3x – y) (– Mét HS ®äc to ®Ò bμi. 1 2x) – (2 – 26xy) 2 Chøng minh gi¸ trÞ cña biÓu thøc M kh«ng phô thuéc vμo gi¸ trÞ cña x vμ y. GV : Muèn chøng tá gi¸ trÞ HS : Ta thùc hiÖn phÐp tÝnh cña cña biÓu thøc M kh«ng phô biÓu thøc M, rót gän vµ kÕt qu¶ thuéc vμo gi¸ trÞ cña x vμ y ta ph¶i lµ mét h»ng sè. lμm nh− thÕ nμo ? Mét HS tr×nh bµy miÖng, GV ghi l¹i. M = 3x (2x – 5y) + (3x – y) (– 1 2x) – (2 – 26xy) 2 = 6x – 15xy – 6x2 + 2xy – 1 + 2 13xy =–1 GV : BiÓu thøc M lu«n cã gi¸ trÞ lμ – 1, gi¸ trÞ nμy kh«ng phô thuéc vμo gi¸ trÞ cña x vμ y. Ho¹t ®éng 5 H−íng dÉn vÒ nhμ (2 phót) – Häc thuéc qui t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc, cã kÜ n¨ng nh©n thμnh th¹o, tr×nh bμy theo h−íng dÉn. – Lµm c¸c bµi tËp : 4 ; 5 ; 6 tr5, 6 SGK. Bµi tËp 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 tr3 SBT. – §äc tr−íc bμi Nh©n ®a thøc víi ®a thøc. TiÕt 2 §2. Nh©n ®a thøc víi ®a thøc A – Môc tiªu 11
 10. • HS n¾m v÷ng qui t¾c nh©n ®a thøc víi ®a thøc. • HS biÕt tr×nh bμy phÐp nh©n ®a thøc theo c¸c c¸ch kh¸c nhau. B – ChuÈn bÞ cña GV vμ HS • GV : B¶ng phô hoÆc ®Ìn chiÕu, giÊy trong ghi bμi tËp, phÊn mμu, bót d¹. • HS : – B¶ng nhãm, bót d¹, giÊy trong. C – TiÕn tr×nh d¹y – häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 KiÓm tra (7 phót) GV : Nªu yªu cÇu kiÓm tra. Hai HS lªn b¶ng kiÓm tra. HS1 : Ph¸t biÓu qui t¾c nh©n HS1 : – Ph¸t biÓu vμ viÕt d¹ng ®¬n thøc víi ®a thøc. ViÕt tæng qu¸t qui t¾c nh©n ®¬n d¹ng tæng qu¸t. thøc víi ®a thøc. – Ch÷a bμi tËp 5 tr6 SGK. – Ch÷a bμi 5tr 6 SGK. a) x (x – y) + y (x – y) = x2 – xy + xy – y2 = x 2 – y2 b) xn – 1 (x + y) – y (xn – 1 + yn – 1) = xn + xn – 1y – xn – 1y – yn = xn - yn HS2 : Ch÷a bμi tËp 5 tr3 SBT. HS 2 : Ch÷a bμi tËp 5 SBT T×m x, biÕt : 2x (x – 5) – x (3 + 2x) = 26 2x2 – 10x – 3x – 2x2 = 26 – 13x = 26 x = 26 : (– 13) x = –2 GV nhËn xÐt vμ cho ®iÓm HS. HS nhËn xÐt bμi lμm cña b¹n. 12
 11. Ho¹t ®éng 2 1. Qui t¾c (18 phót) GV : TiÕt tr−íc chóng ta ®· häc nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc. TiÕt nμy ta sÏ häc tiÕp : nh©n HS c¶ líp nghiªn cøu VÝ dô ®a thøc víi ®a thøc. trang 6 SGK vμ lμm bμi vμo vë. 2 VD : (x – 2) . (6x – 5x + 1) Mét HS lªn b¶ng tr×nh bμy l¹i. c¸c em h·y tù ®äc SGK ®Ó hiÓu (x – 2) . (6x2 – 5x + 1) c¸ch lμm. = x . (6x2 – 5x + 1) – 2 . (6x2 – 5x + 1) = 6x3 – 5x2 + x – 12x2 + 10x – 2 = 6x3 – 17x2 + 11x – 2 GV nªu l¹i c¸c b−íc lμm vμ nãi : Muèn nh©n ®a thøc (x – 2) víi ®a thøc 6x2 – 5x + 1, ta nh©n mçi h¹ng tö cña ®a thøc x – 2 víi tõng h¹ng tö cña ®a thøc 6x2 – 5x + 1 råi céng c¸c tÝch l¹i víi nhau. Ta nãi ®a thøc 6x3 – 17x2 + 11x – 2 lμ tÝch cña ®a thøc x – 2 vμ ®a thøc 6x2 – 5x + 1. VËy muèn nh©n ®a thøc víi ®a HS nªu qui t¾c trong SGK tr7. thøc ta lμm nh− thÕ nμo ? GV ®−a qui t¾c lªn mμn h×nh (hoÆc b¶ng phô) ®Ó nhÊn m¹nh cho HS nhí. Tæng qu¸t. (A + B) . (C + D) = AC + AD + BC + BD GV : Yªu cÇu HS ®äc NhËn xÐt HS ®äc NhËn xÐt tr7 SGK. tr7 SGK. GV h−íng dÉn HS lμm tr7 13
 12. SGK. 1 HS lμm bμi vμo vë d−íi sù ( xy – 1) . (x3 – 2x – 6) 2 h−íng dÉn cña GV. 1 = xy . (x3 – 2x – 6) – 1 . (x3 – 2x – 2 6) 1 = x4y – x2y – 3xy – x3 + 2x + 2 6 GV cho HS lμm tiÕp bμi tËp : HS lμm vμo vë, mét HS lªn b¶ng (2x – 3) . (x2 – 2x +1) lμm. HS : (2x – 3) . (x2 – 2x +1) = 2x (x2 – 2x +1) – 3 (x2 – 2x +1) = 2x3 – 4x2 + 2x – 3x2 + 6x – 3 = 2x3 – 7x2 + 8x – 3 GV cho HS nhËn xÐt bμi lμm. HS c¶ líp nhËn xÐt bμi cña GV : Khi nh©n c¸c ®a thøc mét b¹n. biÕn ë vÝ dô trªn, ta cßn cã thÓ tr×nh bμy theo c¸ch sau : HS nghe gi¶ng vμ ghi bμi. C¸ch 2 : Nh©n ®a thøc s¾p xÕp. 6x 2 − 5x + 1 × x−2 − 12x 2 + 10x − 2 + 6x 3 − 5x 2 + x 6x 3 − 17x 2 + 11x − 2 GV lμm chËm tõng dßng theo c¸c b−íc nh− phÇn in nghiªng tr7 SGK. GV nhÊn m¹nh : C¸c ®¬n thøc HS ®äc l¹i c¸ch lμm trªn mμn ®ång d¹ng ph¶i s¾p xÕp cïng h×nh. 14
 13. mét cét ®Ó dÔ thu gän. Sau ®ã, GV yªu cÇu HS thùc HS lμm bμi vμo vë, mét HS lªn hiÖn phÐp nh©n : b¶ng lμm. x 2 − 2x + 1 x 2 − 2x + 1 × × 2x − 3 2x − 3 − 3x 2 + 6x − 3 + 2x 3 − 4x 2 + 2x GV nhËn xÐt bμi lμm cña HS. 2x 3 − 7x 2 + 8x − 3 Ho¹t ®éng 3 2. ¸p dông (8 phót) GV yªu cÇu HS lμm Ba HS lªn b¶ng tr×nh bμy. (§Ò bμi ®−a lªn mμn h×nh) HS1 : 2 C©u a GV yªu cÇu HS lμm theo a) (x + 3) . (x + 3x – 5) hai c¸ch. = x (x2 + 3x – 5) + 3 (x2 + 3x – – C¸ch 1 : nh©n theo hμng 5) ngang. = x3 + 3x2 – 5x + 3x2 + 9x – – C¸ch 2 : nh©n ®a thøc s¾p 15 xÕp. = x3 + 6x2 + 4x – 15 GV l−u ý : c¸ch 2 chØ nªn dïng HS2 : trong tr−êng hîp hai ®a thøc x 2 + 3x − 5 × cïng chØ chøa mét biÕn vμ ®· x+3 ®−îc s¾p xÕp. 3x 2 + 9x − 15 + 3 x + 3x 2 − 5x x 3 + 6x 2 + 4x − 15 HS3 : b) (xy – 1) (xy + 5) = xy (xy + 5) – 1 (xy + 5) = x2y2 + 5xy – xy – 5 15
 14. = x2y2 + 4xy – 5 GV nhËn xÐt bμi lμm cña HS. HS líp nhËn xÐt vμ gãp ý. GV yªu cÇu HS lμm 1 HS ®øng l¹i chç tr¶ lêi. (§Ò bμi ®−a lªn mμn h×nh) DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lμ S = (2x + y) (2x – y) = 2x (2x – y) + y (2x – y) = 4x2 – y2 víi x = 2,5 m vμ y = 1 m ⇒ S = 4 . 2,52 – 12 = 4 . 6,25 – 1 = 24 m2 Ho¹t ®éng 4 3. LuyÖn tËp (10 phót) Bμi 7 tr8 SGK (§Ò bμi ®−a lªn HS ho¹t ®éng theo nhãm mμn h×nh hoÆc in vμo giÊy a) C¸ch 1 : trong cho c¸c nhãm). (x2 – 2x + 1) . (x – 1) HS ho¹t ®éng theo nhãm. = x2 (x – 1) – 2x (x – 1) + 1 (x – Nöa líp lμm phÇn a. 1) Nöa líp lμm phÇn b. = x3 – x2 – 2x2 + 2x + x – 1 (mçi bμi ®Òu lμm hai c¸ch) = x3 – 3x2 + 3x – 1 C¸ch 2 : x 2 − 2x + 1 × x −1 − x 2 + 2x − 1 + x 3 − 2x 2 + x x 3 − 3x 2 + 3x − 1 b) C¸ch 1 16
 15. (x3 – 2x2 + x – 1) ( 5 – x) = x3 (5 – x) – 2x2 ( 5 – x) + x ( 5 – x) – 1 ( 5 – x) = 5x3 – x4 – 10x2 + 2x3 + 5x – x2 – 5 + x = – x4 + 7x3 – 11x2 + 6x – 5 GV l−u ý khi tr×nh bμy c¸ch 2, C¸ch 2 : c¶ hai ®a thøc ph¶i s¾p xÕp x 3 − 2x 2 + x − 1 × theo cïng mét thø tù. −x+5 5x 3 − 10x 2 + 5x − 5 + − x 4 + 2x 3 − x2 + x − x 4 + 7x 3 − 11x 2 + 6x − 5 GV kiÓm tra bμi lμm cña mét §¹i diÖn 2 nhãm lªn b¶ng vμi nhãm vμ nhËn xÐt. tr×nh bμy, mçi nhãm lμm mét phÇn. HS líp nhËn xÐt, gãp ý. Trß ch¬i "Thi tÝnh nhanh" (Bμi 9 tr8 SGK) Tæ chøc : Hai ®éi ch¬i, mçi ®éi cã 5 HS. Mçi ®éi ®iÒn kÕt qu¶ trªn mét b¶ng. LuËt ch¬i : Mçi HS ®−îc ®iÒn kÕt qu¶ mét lÇn, HS sau cã thÓ söa bμi cña b¹n liÒn tr−íc. §éi nμo lμm ®óng vμ nhanh h¬n lμ ®éi th¾ng. Hai ®éi HS tham gia cuéc thi. 17
 16. B¶ng phô "Thi tÝnh nhanh" Cho biÓu thøc : (x – y) . (x2 + xy + y2) HS1 a) Thùc hiÖn phÐp tÝnh = x3 + x2y + xy2 – x2y – xy2 – y3 = x3 – y3 b) TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc : Gi¸ trÞ cña x vμ y Gi¸ trÞ cña biÓu thøc HS2 x = – 10 ; y = 2 – 1008 HS3 x=–1 ;y=0 –1 HS4 x=2 ;y=–1 9 x = – 0,5 ; y = 1,25 133 HS4 – 64 GV vμ líp x¸c ®Þnh ®éi th¾ng, thua. Ho¹t ®éng 5 H−íng dÉn vÒ nhμ (2 phót) – Häc thuéc qui t¾c nh©n ®a thøc víi ®a thøc. – N¾m v÷ng c¸ch tr×nh bμy phÐp nh©n hai ®a thøc c¸ch 2. – Lμm bμi tËp 8 tr8 SGK. bμi tËp 6, 7, 8 tr4 SBT. TiÕt 3 LuyÖn tËp A – Môc tiªu • HS ®−îc cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸c qui t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc, nh©n ®a thøc víi ®a thøc. • HS thùc hiÖn thµnh th¹o phÐp nh©n ®¬n thøc, ®a thøc. 18
 17. B – ChuÈn bÞ cña GV vμ HS • GV: B¶ng phô (m¸y chiÕu, giÊy trong). • HS: B¶ng nhãm, bót viÕt b¶ng. C – TiÕn tr×nh d¹y – häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 KiÓm tra – Ch÷a bμi tËp (10 phót) GV nªu yªu cÇu kiÓm tra. Hai HS lªn b¶ng kiÓm tra. HS1 : – Ph¸t biÓu qui t¾c nh©n HS1: Ph¸t biÓu qui t¾c tr7 ®a thøc víi ®a thøc. SGK. – Ch÷a bμi tËp sè 8 Tr 8 SGK – Ch÷a bμi tËp sè 8 SGK : Lμm tÝnh nh©n. a) (x2y2 – 1 xy + 2y) (x – 2y) 2 = x 2 y 2 (x – 2y) – 1 xy (x – 2y) 2 + 2y (x – 2y) = x3y2 – 2x2y3 – 1 x2y + xy2 + 2 2xy – 4y2 b) (x2 – xy + y2) (x + y) = x2 (x + y) – xy (x + y) + y2 (x + y) = x3 + x2y – x2y – xy2 + xy2 + y3 = x 3 + y3 HS 2 : Ch÷a bμi 6(a, b) tr4 SBT. HS2 : Ch÷a bμi 6 tr4 SBT (a, b). a) (5x – 2y) (x2 – xy + 1) = 5x (x2 – xy + 1) – 2y(x2 – xy + 1) 19
 18. = 5x3 – 5x2y + 5x – 2x2y + 2xy2 – 2y = 5x3 – 7x2y + 2xy2 + 5x – 2y b) (x – 1) (x + 1) (x + 2) = (x2 + x – x – 1) (x + 2) = (x2 – 1) (x + 2) = x3 + 2x2 – x – 2 GV nhËn xÐt vμ cho ®iÓm HS. HS líp nhËn xÐt bμi lμm cña b¹n. Hai HS trong mét bμn ®æi vë ®Ó kiÓm tra bμi cho nhau. Ho¹t ®éng 2 LuyÖn tËp (34 phót) Bμi tËp 10 tr8 SGK. (GV ®−a ®Ò bμi lªn mμn h×nh). HS c¶ líp lμm bμi vμo vë. Yªu cÇu c©u a tr×nh bμy theo 2 Ba HS lªn b¶ng lμm bμi, mçi c¸ch. HS lμm mét bμi. HS1 : a) (x2 – 2x + 3) ( 1 x – 5) 2 = 1 x – 5x – x + 10x + 3 x – 3 2 2 2 2 15 = 1 x3 – 6x2 + 23 x – 15 2 2 HS2 : Tr×nh bμy c¸ch 2 c©u a. 20
 19. x 2 − 2x + 3 × 1x− 5 2 − 5x 2 + 10x − 15 + 1 3 x − x2 + 3 x 2 2 1 x 3 − 6x 2 + 23 x − 15 2 2 HS3 : b) (x2 – 2xy + y2 ) (x – y) = x3 – x2y – 2x2y + 2xy2 + xy2 – y3 = x3 – 3x2y + 3xy2 – y3 Bµi tËp 11 tr8 SGK. (§−a ®Ò bμi lªn mμn h×nh). Bæ sung. (3x – 5) (2x + 11) – (2x + 3) (3x + 7) GV : Muèn chøng minh gi¸ trÞ cña HS : Ta rót gän biÓu thøc , sau biÓu thøc kh«ng phô thuéc vµo gi¸ khi rót gän, biÓu thøc kh«ng cßn trÞ cña biÕn ta lµm nh− thÕ nµo ? chøa biÕn ta nãi r»ng : gi¸ trÞ cña biÓu thøc kh«ng phô thuéc vμo gi¸ trÞ cña biÕn. HS c¶ líp lμm bμi vμo vë. Hai HS lªn b¶ng lμm bμi. HS1 : a) (x – 5) (2x + 3) – 2x (x – 3) + x + 7 = 2x2 + 3x – 10x – 15 – 2x2 + 6x +x+7 = –8 VËy gi¸ trÞ cña biÓu thøc kh«ng 21
 20. phô thuéc vμo gi¸ trÞ cña biÕn. HS2 : b) (3x – 5) (2x + 11) – (2x + 3) (3x + 7) 2 = (6x + 33x – 10x – 55) – (6x2 + 14x + 9x + 21) = 6x2 + 33x – 10x – 55 – 6x2 – 14x – 9x – 21 = – 76 VËy gi¸ trÞ cña biÓu thøc kh«ng phô thuéc vμo gi¸ trÞ cña biÕn. Bμi tËp 12 tr8 SGK. (§Ò bμi ®−a lªn mμn h×nh) GV yªu cÇu HS tr×nh bμy miÖng Gi¸ trÞ Gi¸ trÞ cña biÓu qu¸ tr×nh rót gän biÓu thøc. cña x thøc GV ghi l¹i : (x2 – 5) (x + 3) + (x + (x2 – 5) (x + 3) + (x + 4) (x – x2) 4) (x – x2) = x3 + 3x2 – 5x – 15 + x2 – x3 + = – x – 15 4x – 4x2 x=0 – 15 = – x – 15 x = – 15 0 Sau ®ã HS lÇn l−ît lªn b¶ng x = 15 – 30 ®iÒn gi¸ trÞ cña biÓu thøc. x = 0,15 – 15,15 HS c¶ líp nhËn xÐt. Ho¹t ®éng nhãm. HS ho¹t ®éng theo nhãm. Bμi tËp 13 tr9 SGK. Bμi lμm. (§Ò bμi ®−a lªn mμn h×nh). a) (12x – 5) (4x – 1) + (3x – 7) (1 – 16x) = 81 2 2 GV ®i kiÓm tra c¸c nhãm vµ nh¾c 48x – 12x – 20x + 5 + 3x – 48x nhë viÖc lµm bµi. – 7 + 112x = 81 22
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2