intTypePromotion=1

TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
75
lượt xem
10
download

TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa học có đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

  1. TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN Bài : 7594 Đốt cháy a mol một axit cacboxylic thu được x mol . Biết và y mol . Hãy tìm công thức chung của axit. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 7592 Một hợp chất X có . Đốt cháy ho àn toàn 0,486 gam X sinh ra 405,2 ml (đktc) . X tác dụng với dung dịch và với natri đều sinh ra chất khí với và 0,270 gam số mol đúng bằng số mol X đã dùng. Công thức cấu tạo của X là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 7568 Đốt cháy hết m gam một axit đơn chức no, mạch hở đ ược (m + 2,8) gam và (m - 2,4) gam nước. Công thức phân tử của axit là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 7491
  2. Điện phân 1 lít dung dịch (dư) với điện cực trơ, màng ngăn xốp tới khi dung dịch thu đ ược có pH = 12 (coi lượng tan và tác dụng với không đáng kể, thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể), thì thể tích khí thoát ra ở anôt (đktc) là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 1 ,12 lít B. 0,224 lít C. 0 ,112 lít D. 0 ,336 lít Đáp án là : (C) Bài : 7490 Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp một muối cacbonat của kim loại hoá trị (I) và một muối cabonat của kim lo ại hoá trị (II) bằng dung dịch HCl thấy thoát ra 4,48 (đktc). Khi cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thì khối lượng lít khí muối khan thu được là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 2 6,0 gam B. 28,0 gam C. 2 6,8 gam D. 2 8,6 gam Đáp án là : (A) Bài : 7489 dung dịch A gồm 5 ion: , 0,1 mol và 0,2 mol . Thêm từ từ dung dịch 1M vào dung dịch A dến khi được lượng kết tủa lớn nhất thì thể tích dung dịch cho vào là Chọn một đáp án dưới đây A. 1 50ml B. 300ml C. 2 00ml D. 2 50ml Đáp án là : (A) Bài : 7488
  3. Hoà tan hoàn toàn 4,68g hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại A và B thuộc phân nhóm chính nhóm II và thuộc hai chu kì liên tiếp trong b ảng tuần hoàn bằng dung dịch thu được 1,12 lít (ở đktc). Hai kim loại A, B là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 7487 (đktc) hấp thụ hết vào 100ml dung dịch 0,7M, kết Cho V lít khí thúc thí nghiệm thu đ ược 4 gam kết tủa. Giá trị của V là Chọn một đáp án dưới đây A. 1 ,568 lít B. 1,568 lít và 0,896 lít C. 0 ,896 lít (không có thêm giá trị nào khác) D. 0 ,896 lít hoặc 2,24 lít Đáp án là : (D) Bài : 7486 Điện phân nóng chảy hoàn toàn 19,0 gam muối thu được 4,48 lít khí (đktc) ở anôt. M là kim lo ại nào trong các kim loại cho dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 7485 Hoà tan hoàn toàn 5,94 gam hỗn hợp hai muối clorua của 2 kim lo ại A, B đều thuộc phân nhóm chính II vào nước được 100ml dung dịch X. Để làm kết tủa hết có trong dung dịch X người ta cho toàn bộ lượng dung dịch X ở trên tác ion dụng vừa đủ với dung dịch . K ết thúc thí nghiệm, thu được dung dịch Y và 17,22 gam kết tủa. Cô cạn dung dịch Y, khối lượng muối khan thu được là Chọn một đáp án dưới đây
  4. A. 4 ,68 gam B. 7,02 gam C. 9 ,12 gam D. 2 ,76 gam Đáp án là : (C) Bài : 7484 Nhiệt phân ho àn toàn m gam hỗn hợp X gồm thu được 11,6 gam chất rắn và 2,24 lít khí (đktc). Hàm lượng % trong X là Chọn một đáp án dưới đây A. 6 ,25% B. 8,62% C. 5 0,2% D. 6 2,5% Đáp án là : (D) Bài : 7483 Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ vào nước thu được 2,24 lít khí (đktc) và dung dịch X. Thể tích dung dịch HCl 2M tối thiểu cần cho vào để trung hoà dung dịch X là Chọn một đáp án dưới đây A. 1 0ml B. 100ml C. 2 00ml D. 2 0ml Đáp án là : (B) Bài : 7482 Cần thêm vào 500 gam dung d ịch 12% bao nhiêu gam nước để thu được dung dịch 8 %? Chọn một đáp án dưới đây A. 2 50 gam B. 500 gam C. 1 50 gam D. 7 50 gam Đáp án là : (A)
  5. Bài : 7481 Chia m gam hỗn hợp gồm một muối clorua kim loại kiềm và thành 2 phần bằng nhau: - Phần 1: Hoà tan hết vào nước rồi cho tác dụng với dung dịch dư thu được 8,61 gam kết tủa - Phần 2: Đem điện phân nóng chảy hoàn toàn thu được V lít khí ở anôt (đktc). Giá trị của V là Chọn một đáp án dưới đây A. 6 ,72 lít B. 0,672 lít C. 1 ,334 lít D. 1 3,44 lít Đáp án là : (B) Bài : 7480 Nung 100 gam hỗn hợp X gồm cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi đ ược 69 gam chất rắn. Thành phần % khối lượng trong X là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 1 6% B. 84% C. 3 1% D. 6 9% Đáp án là : (A) Bài : 7479 hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít (đktc), lượng muối khan thu Cho 0,3 mol được là Chọn một đáp án dưới đây A. 2 0,8 gam B. 23,0 gam C. 3 1,2 gam D. 1 8,9 gam Đáp án là : (B) Bài : 7478
  6. Điện phân nóng chảy hoàn toàn 14,9 gam muối clorua của kim loại hoá trị I thu được 2,24 lít khí ở anô t (đktc). Kim loại đó là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 7477 Hoà tan hoàn toàn 13,92 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp vào nước thu đ ược 5,9136 lít ở , 1 atm. Hai kim loại đó là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 7476 Cho một mẩu vào 500ml dung dịch 1M, kết thúc thí nghiệm thu được 4,48 lít khí (ở đktc). Lượng đã dùng là Chọn một đáp án dưới đây A. 4 ,6 gam B. 0,46 gam C. 0 ,92 gam D. 9 ,2 gam Đáp án là : (D) Bài : 7475 Khi kết hợp với nhau, cặp nguyên tố sẽ tạo ra hỗn hống là Chọn một đáp án dưới đây A. cacbon và oxi B. clo và brom C. kẽm và thuỷ ngân D. b ạc và vàng Đáp án là : (C)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản