intTypePromotion=1

TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI PHẦN AMIN

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
67
lượt xem
12
download

TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI PHẦN AMIN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm luyện thi phần amin', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI PHẦN AMIN

  1. TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI PHẦN AMIN Câu 1 : Có 4 hóa chất : metylamin (1), phenylamin (2), điphenylamin (3), đimetylamin (4). Thứ tự tăng dần lực bazơ là : A. (4) < (1) < (2) < (3). B. (2) < (3) < (1) < (4). C. (2) < (3) < (1) < (4). D. (3) < (2) < (1) < (4). Câu 2 : Phát biểu nào sau đây là đúng : A. Khi thay H trong hiđrocacbon bằng nhóm NH2 ta thu được amin. B. Amino axit là hợp chất hữu cơ đa chức có 2 nhóm NH2 và COOH. C. Khi thay H trong phân tử NH3 bằng gốc hiđrocacbon ta thu được amin. D. Khi thay H trong phân tử H2O bằng gốc hiđrocacbon ta thu được ancol. Câu 3 : Hợp chất CH3 – N – CH2CH3 có tên đúng là CH 3 B. Đimetyletanamin. C. N-Đimetyletanamin. D. N,N-đimetyletanamin. A. Trimetylmetanamin. Câu 4 : Hợp chất CH3 – NH – CH2CH3 có tên đúng là A. đimetylamin. C. N-etylmetanamin. D. đimetylmetanamin. B. etylmetylamin. Câu 5 : Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 bằng cách A. Ngửi mùi. B. Thêm vài giọt H2SO4. D. Thêm vài giọt NaOH. C. Quì tím. Câu 6 : Ứng với công thức C3H9N có số đồng phân amin là A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Câu 7 : Ứng với công thức C4H11N có số đồng phân amin bậc 2 là A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Câu 8 : Ứng với công thức C5H13N có số đồng phân amin bậc 3 là A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Câu 9 : Ứng với công thức C7H9N có số đồng phân amin chứa vòng benzen là A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Cu 10: Anilin (C6H5NH2) v phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với C. nước Br2 A. dd HCl B. dd NaOH D. dd NaCl Câu 11 : Chất nào là amin bậc 2 ? A. H2N – [CH2] – NH2. B. (CH3)2CH – NH2. C. (CH3)2NH – CH3. D. (CH3)3N. Câu 12 : Chất nào có lực bazơ mạnh nhất ? A. CH3NH2. B. (CH3)2CH – NH2. C. (CH3)2NH – CH3. D. (CH3)3N. Câu 13 : Chất nào có lực bazơ yếu nhất ? A. CH3NH2. B. (CH3)2CH – NH2. C. (CH3)2NH – CH3. D. (CH3)3N. AMINO AXIT VÀ PROTEIN. Cu 14 : Để chứng minh tính lưỡng tính của NH2-CH2-COOH (X) , ta cho X tc dụng với A. HCl, NaOH. B. Na2CO3, HCl. C. HNO3, CH3COOH. D. NaOH, NH3. Câu 15. Aminoaxit nào sau đây có hai nhóm amino. A. Axit Glutamit. B. Lysin. C. Alanin. D. Valin. Câu 16 : Aminoaxit có công thức cấu tạo sau đây: CH3 – CH – CH – COOH. Tên gọi nào không phải của hợp chất trên: CH3 NH2 B. Axit  -amino isovaleric. A. axit 2- amino – 3 – metyl butanoic. C. Valin. D. Axit amino Glutaric. Câu 17. Có bao nhiêu tên gọi phù hợp với công thức cấu tạo: (1). H2N-CH2-COOH : Axit amino axetic. : axit  - amino caporic. (2). H2N-[CH2]5-COOH : axit  - amino enantoic. (3). H2N-[CH2]6-COOH : Axit  - amino Glutaric. (4). HOOC-[CH2]2-CH(NH2)-COOH : Axit , - điamino caporic. (5). H2N-[CH2]4-CH (NH2)-COOH A. 2 B. 3 C. 4 D.5 Câu 18. Cho các nhận định sau: (1). Alanin làm quỳ tím hóa xanh. (2). Axit Glutamic làm quỳ tím hóa đỏ. (3). Lysin làm quỳ tím hóa xanh. (4). Axit  - amino caporic là nguyên liệu để sản xuất nilon – 6. Số nhận định đúng là: A. 1 B. 2 C.3 D.4 Câu 19. Cho các câu sau đây: (1). Khi cho axit Glutamic tác dụng với NaOH dư thì tạo sản phẩm là bột ngọt, mì chính. (2). Phân tử các amino axit chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COOH. (3). Dung dịch của các amino axit đều có khả năng làm quỳ tím chuyển màu. (4). Các mino axit đều là chất rắn ở nhiệt độ thường. (5). Khi cho amino axit tác dụng với hỗn hợp NaNO2 và CH3COOH khí thoát ra là N2. Số nhận định đúng là: A. 1 B. 2 C. 3 D.4 Câu 20. Một amino axit có công thức phân tử là C4H9NO2. Số đồng phân amino axit là A. 3 B. 4 C. 5 D.6 Trang 1
  2. Câu 21 : 1 thuốc thử có thể nhận biết 3 chất hữu cơ : axit aminoaxetic, axit propionic, etylamin là A. NaOH. B. HCl. C. Quì tím. D. CH3OH/HCl. Câu 22 : Công thức cấu tạo của glyxin là A. H2N – CH2 – CH2 – COOH. B. H2N – CH2 – COOH. C. CH3 – CH – COOH. D. CH2 – CH – CH2. NH2 OH OH OH Câu 23 : Hợp chất A có công thức phân tử CH6N2O3. A tác dụng được với KOH tạo ra một bazơ và các chất vô cơ. CTCT của A là B. CH3NH3+NO3-. A. H2N – COO – NH3OH. C. HONHCOONH4. D. H2N-CHOH-NO2. Câu 24 : Cho các câu sau: (1). Peptit là hợp chất được hình thành từ 2 đến 50 gốc  amino axit. (2). Tất cả các peptit đều phản ứng màu biure. (3). Từ 3 - amino axit chỉ có thể tạo ra 3 tripeptit khác nhau. (4). Khi đun nóng nung dịch peptit với dung dịch kiềm, sản phẩm sẽ có phản ứng màu biure. Số nhận xét đúng là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 25 : Peptit có công thức cấu tạo như sau: H2N-CH-CO-NH-CH2-CO-NH-CH-COOH CH3 CH(CH3)2. Tên gọi đúng của peptit trên là: A. Ala-Ala-Val. B. Ala-Gly-Val. C. Gly – Ala – Gly. D. Gly-Val-Ala. Câu 26 : Cho các phát biểu sau: (1). Phân tử đipeptit có hai liên kết peptit. (2). Phân tử tripeptit có 3 liên kết peptit. (3). Số lkết peptit trong ptử peptit mạch hở có n gốc - amino axit là n -1. (4). Có 3 -amino axit khác nhau, có thể tạo ra 6 peptit khác nhau có đầy đủ các gốc - amino axit đó. Số nhận định đúng là: A. 1 B.2 C.3 D.4 Câu 27 : Công thức nào sau đây của pentapeptit (A) thỏa điều kiện sau: + Thủy phân hoàn toàn 1 mol A thì thu được các - amino axit là: 3 mol Glyxin , 1 mol Alanin, 1 mol Valin. + Thủy phân không hoàn toàn A, ngoài thu được các amino axit thì còn thu được 2 đi peptit: Ala-Gly ; Gly- Ala và 1 tripeptit Gly-Gly-Val. A. Ala-Gly-Gly-Gly-Val. B. Gly-Gly-Ala-Gly-Val. C. Gly-Ala-Gly-Gly-Val. D. Gly-Ala-Gly-Val-Gly. Câu 28 : Thuỷ phân không hoàn toàn tetra peptit (X), ngoài các - a mino axit còn thu được các đi petit: Gly-Ala; Phe-Va; Ala-Phe. Cấu tạo nào sau đây là đúng của X. A. Val-Phe-Gly-Ala. B. Ala-Val-Phe-Gly. C. Gly-Ala-Val-Phe D. Gly-Ala-Phe – Val. Câu 29 : Cho các nhận định sau: (1). Peptit là những hợp chất chứa các gốc -amino axit liên kết với nhau bằng những liên kết peptit , protein là những poli peptit cao phân tử. (2). Protein đơn giản được tạo thành chỉ từ các -amino axit. Protein phức tạp tạo thành từ các protein đơn giản cộng với thành thành phân phiprotein. A. (1) đúng, (2) sai. B. (1) sai, (2) đúng. C. (1) đúng, (2) đúng. D. (1) sai, (2) sai. Câu 30 : Để phân biệt xà phòng, hồ tinh bột, lòng trắng trứng ta sẽ dùng thuốc thử nào sau đây: A. Chỉ dùng I2. B. Chỉ dùng Cu(OH)2. C. Kết hợp I2 và Cu(OH)2. D. Kết hợp I2 và AgNO3/NH3. Câu 31 : Cho các nhận định sau, tìm nhận định không đúng. A. Oligo peptit gồm các peptit có từ 2 đến 10 gốc -amino axit. B. Poli peptit gồm các peptit có từ 11 đến 50 gốc -amino axit. C. Poli Amit là tên gọi chung của Oligo peptit và poli pepit. D. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối lớn. Câu 32 : Cho các câu sau: (1) Amin là loại hợp chất có chứa nhóm –NH2 trong phân tử. (2) Hai nhóm chức –COOH và –NH2 trong amino axit tương tác với nhau thành ion lưỡng cực. (3) Poli peptit là polime mà phân tử gồm 11 đến 50 mắc xích -amino axit nối với nhau bởi các liên kết peptit. (4) Protein là polime mà phân tử chỉ gồm các polipeptit nối với nhau bằng liên kết peptit. Có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định trên: A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 33 : Cho các dung dịch sau đây: CH3NH2; NH2-CH2-COOH; CH3COONH4, lòng trắng trứng ( anbumin). Để nhận biết ra abumin ta không thể dùng cách nào sau đây: A. Đun nóng nhẹ. B. Cu(OH)2. C. HNO3 D. NaOH. Câu 34 : Bradikinin có tác dụng làm giảm huyết áp, đó là một nonapeptit có công thức là : Arg – Pro – Pro – Gly-Phe-Ser-Pro-Phe- Arg. Khi thủy phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được bao nhiêu tri peptit mà thành phần có chứa phenyl alanin ( phe). A.3 B.4 C.5 D.6 Trang 2
  3. Câu 35 : Khi bị dây axit HNO3 lên da thì chỗ da đó màu vàng: Điều giải thích nào sau đây đúng. A. Là do protein ở vùng da đó có phản ứng màu biurê tạo màu vàng. B. Là do phản ứng của protein ở vùng da đó có chứa gốc hidrocacbon thơm với axit tạo ra sản phẩm thế màu vàng. C. Là do protein tại vùng da đó bị đông tụ màu vàng dưới tác dụng của axit HNO3. D. Là do sự tỏa nhiệt của axit, nhiệt tỏa ra làm đông tụ protein tại vùng da đó. Câu 36 : Lý do nào sau đây làm cho protein bị đông tụ: (1) Do nhiệt. ; (2). Do axit. ; (3). Do Bazơ. ; (4) Do Muối của KL nặng. A. Có 1 lí do ở trên. B. Có 2 lí do ở trên. C. Có 3 lí do ở trên. D. Có 4 lí do ở trên. Câu 37 : Hợp chất nào sau đây không phải là amino axit. A. H2N-CH2-COOH. B. CH3-NH-CH2-COOH. C. CH3–CH2-CO- NH2. D. HOOC-CH2(NH2)-CH2-COOH. Câu 38 : Cho các công thức sau: Số CTCT ứng với tên gọi đúng (1). H2N – CH2-COOH : Glyxin (2). CH3-CHNH2-COOH : Alanin. (3). HOOC- CH2-CH2-CH(NH2)-COOH : Axit Glutamic. (4). H2N – (CH2)4-CH(NH2)COOH : lizin. A. 1 B.2 C.3 D.4 Câu 39 : Polipeptit (-NH-CH2-CO-)n là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng: C. axit -amino propionic A. axit glutamic B. glyxin. D. alanin. Câu 40 : Hợp chất H2N-CH2-COOH phản ứng được với: (1). NaOH. (2). CH3COOH. (3). C2H5OH A. (1,2) B. (2,3) C. (1,3). D. (1,2,3). Câu 41 : Cho các chất sau đây: (1). Metyl axetat. (2). Amoni axetat. (3). Glyxin. (4). Metyl amoni fomiat. (5). Metyl amoni nitrat (6). Axit Glutamic. Có bao nhiêu chất lưỡng tính trong các chất cho ở trên: A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 42 : Amino axit có bao nhiêu phản ứng cho sau đây : phản ứng với axit, phản ứng với bazơ, phản ứng tráng bạc, phản ứng trùng hợp, phản ứng trùng ngưng, phản ứng với ancol, phản ứng với kim loại kiềm. A. 3 B.4 C.5 D.6 Câu 43 : Alanin có thể phản ứng được với bao nhiêu chất trong các chất cho sau đây: Ba(OH)2 ; CH3OH ; H2N-CH2-COOH; HCl, Cu, CH3NH2, C2H5OH, Na2SO4, H2SO4. A. 4 B.5 C.6 D.7  NaOH  HCl Câu 44 : Cho sơ đồ biến hóa sau: Alanin  X  Y. Chất Y là chất nào sau đây:  A. CH3-CH(NH2)-COONa. B. H2N-CH2-CH2-COOH. C. CH3-CH(NH3Cl)COOH D. CH3-CH(NH3Cl)COONa. Câu 45 : Cho các nhận định sau: (1). Thủy phân protein bằng axit hoặc kiềm khi đun nóng sẽ cho hỗn hợp các aminoaxit. (2). Phân tử khối của một aminoaxit ( gồm một chức NH2 và một chức COOH ) luôn luôn là số lẻ. (3). Các aminoaxit đều tan được trong nước. (4). Dung dịch aminoaxit không làm quỳ tím đổi màu. Có bao nhiêu nhận định không đúng: A. 1 B.2 C.3 D.4 Câu 46 : Cho các nhận định sau đây: (1). Có thể tạo được 2 đipeptit từ hai aminoaxit là Alanin và Glyxin. (2). Khác với axit axetic, axit amino axetic có thể tham gia phản ứng với axit HCl hoặc phản ứng trùng ngưng. (3). Giống với axit axetic, aminoaxit có thể tdụng với bazo tạo muối và nước. (4). Axit axetic và amino axetic có thể điều chế từ muối Natri tương ứng của chúng bằng 1 phản ứng hóa học. Có bao nhiêu nhận định đúng. A. 1 B.2 C.3 D.4 Câu 47 : Thuốc thử thích hợp để nhận biết 3 dung dịch sau đây: Axit fomic, Glyxin, axit ,  diaminobutyric. D. Quỳ tím. A. AgNO3/NH3 B. Cu(OH)2 C. Na2CO3 Câu 48 : Có 4 dung dịch loãng không màu đựng trong bốn ống nghiệm riêng biệt, không dán nhãn: Abumin, Glixerol, CH3COOH, NaOH. Chọn một trong các thuộc thử sau để phân biệt 4 chất trên: A. Quỳ tím C. HNO3 đặc. D. CuSO4. B. Phenol phtalein. Câu 49 : Thuốc thử nào dưới đây để nhận biết được tất cả các dung dịch cac chát trong dãy sau: Lòng trắng trứng, glucozơ, Glixerol và hồ tinh bột. A. Cu(OH)2/OH- đun nóng. B. Dung dịch AgNO3/NH3. C. Dung dịch HNO3 đặc. D. Dung dịch Iot. Câu 50 : Để nhận biết dung dịch các chất : Glixin, hồ tinh bột, lòng trắng trắng ta thể thể tiến hành theo trình tự nào sau đây: A. Dùng quỳ tím, dung dịch Iot. B. Dung dịch Iot, dùng dung dịch HNO3. C. Dùng quỳ tím, dung dịch HNO3. D.Dùng Cu(OH)2, dùng dung dịch HNO3. Cu 51 : Cho cc phản ứng : H2N – CH2 – COOH + HCl  Cl-H3N+ - CH2 – COOH. H2N – CH2 – COOH + NaOH  H2N - CH2 – COONa + H2O. Hai phản ứng trn chứng tỏ axit aminoaxetic. A. chỉ cĩ tính axit B. có tính chất lưỡng tính C. chỉ có tính bazơ D. cĩ tính oxi hĩa v tính khử Câu 52 : Điểm khác nhau giữa protein với cabohiđrat và lipit là Trang 3
  4. A. Protein có khối lượng phân tử lớn. B. Protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. C. Protein luôn có nhóm chức OH. D. Protein luôn là chất hữu cơ no. Câu 53 : Tripeptit là hợp chất A. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit. B. có 3 gốc aminoaxit giống nhau. C. có 3 gốc aminoaxit khác nhau. D. có 3 gốc aminoaxit. Câu 54 : Có bao nhiêu peptit mà phân tử có 3 gốc aminoaxit khác nhau ? A. 3 chất. B. 4 chất. C. 5 chất. D. 6 chất. Câu 55 : Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ? A. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH. B. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH. C. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOH. D. H2N-CH2CH2CONH-CH2COOH. Cu 56 : Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là A. 8,15 gam B. 0,85 gam C. 7,65 gam D. 8,10 gam Câu 57 : Thể tích nước brom 3% (d = 1,3g/ml) cần dùng để điều chế 4,4g tribormanilin là A. 164,1ml. B. 49,23ml. C 146,1ml. D. 16,41ml. Câu 58 : Khối lượng anilin cần dùng để tác dụng với nước brom thu được 6,6g kết tủa trắng là A. 1,86g. B. 18,6g. C. 8,61g. D. 6,81g. Cu 59 : Một - amino axit X chỉ chứa 1 nhĩm amino v 1 nhĩm cacboxyl. Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15,06 gam muối. X có thể l à : A. axit glutamic. B. valin. C. glixin D. alanin. Câu 60 : 1 mol -aminoaxit X tác dụng vứa hết với 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28,287%. CTCT của X là A. CH3 – CH(NH2) – COOH. B. H2N – CH2 – CH2 –COOH. C. NH2 – CH2 – COOH. D. H2N – CH2 – CH(NH2) –COOH. Câu 61 : Khi trùng ngưng 13,1g axit -aminocaproic với hiệu suất 80%, ngoài aminoaxit còn dư người ta thu được m gam polime và 1,44g nước. Giá trị m là A. 10,41g. B. 9,04g. C. 11,02g. D. 8,43g. Câu 62 : Một amin đơn chức chứa 19,718% nitơ về khối lượng. CTPT của amin là A. C4H5N. B. C4H7N. C. C4H9N. D. C4H11N. Câu 63 : Đốt cháy hoàn toàn một amin no đơn chức thu được VH2O = 1,5VCO2. CTPT của amin là A. C2H7N. B. C3H9N. C. C4H11N. D. C5H13N. Câu 64 : Cho 3,04g hỗn hợp A gồm 2 amin no đơn chức tác dụng vừa đủ với 400ml dd HCl 0,2M được 5,96g muối. Tìm thể tích N2 (đktc) sinh ra khi đốt hết hỗn hợp A trên ? A. 0,224 lít. B. 0,448 lít. C. 0,672 lít. D. 0,896 lít. Câu 65 : Cho 17,7g một ankylamin tác dụng với dd FeCl3 dư thu được 10,7g kết tủa. CTPT của ankylamin là A. C2H7N. B. C3H9N. C. C4H11N. D. CH5N. Cu 66. Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức, đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, rồi cô cạn dung dịch thì thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Thể tích dung dịch HCl đ dng l bao nhiu mililit? A. 100ml B. 50ml C. 200ml D. 320ml Cu 67. Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức, đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, rồi cô cạn dung dịch thì thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Biết phân tử khối của các amin đều < 80. Công thức phân tử của các amin là ở đáp án A, B, C hay D? A. CH3 NH2; C2H5NH2 v C3H7NH2 B. C2H3 NH2; C3H5NH2 v C4H7NH2 C. C2H5 NH2; C3H7NH2 v C4H9NH2 D. C3H7 NH2; C4H9NH2 v C5H11NH2 Cu 68. Cho 10 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức, đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, rồi cơ cạn dung dịch thì thu được 15,84 gam hỗn hợp muối. Nếu trộn 3 amin trên theo tỉ lệ mol 1 : 20 : 5 theo thứ tự phân tử khối tăng dần thì cơng thức phn tử của 3 amin l ở đáp án nào sau đây? A. CH5N, C2H7N, C3H7NH2 B. C2H7N, C3H9N, C4H11N C. C3H9N, C4H11N, C5H11N D. C3H7N, C4H9N, C5H11N Cu 69. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no, đơn chức phải dùng hết 10,08 lít khí oxi (đktc). Công thức của amin đó là công thức nào sau đây? A. C2H5NH2 B. CH3NH2 C. C4H9NH2 D. C3H7NH2 Cu 70. Hợp chất hữu cơ tạo bởi các nguyên tố C, H, N là chất lỏng, không màu, rất độc, ít tan trong nước, dễ tác dụng với các axit HCl, HNO2 và có thể tác dụng với nước brom tạo kết tủa. Hợp chất đo có công thức phân tử như thế nào? A. C2H7N B. C6H13N C. C6H7N D. C4H12N2 Cu 71. Đốt cháy hoàn toàn 100ml hỗn hợp gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp thu được 140ml CO2 và 250ml hơi nước (các thể tích đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là ở đáp án nào? A. C2H4 v C3H6 B. C2H2 v C3H4 C. CH4 v C2H6 D. C2H6 v C3H8 Cu 72. Trung hịa 3,1 gam một amin đơn chức X cần 100ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là ở đáp án nào? A. C2H5N B. CH5N C. C3H9N D. C3H7N Trang 4
  5. Cu 73. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp, ta thu được hỗn hợp sản phẩm khí với tỉ lệ thể tích nCO2: nH2O = 8 : 17. Công thức của hai amin là ở đáp án nào? A. C2H5NH2, C3H7NH2 B. C3H7NH2, C4H9NH2 C. CH3NH2, C2H5NH2 D. C4H9NH2, C5H11NH2 Cu 74. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức chưa no có một liên kết đôi ở mạch cacbon ta thu được CO2 v H2O theo tỉ lệ mol = 8:9. Vậy cơng thức phn tử của amin l cơng thức no? A. C3H6N B. C4H9N C. C4H8N D. C3H7N Cu 75. Cho 1,52 gam hỗn hợp hai amin no đơn chức (được trộn với số mol bằng nhau) tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl, thu được 2,98g muối. Kết luận nào sau đây không chính xác. A. Nồng độ mol của dung dịch HCl bằng 0,2M. B. Số mol của mỗi chất là 0,02mol C. Cơng thức thức của hai amin l CH5N v C2H7N D. Tn gọi hai amin l metylamin v etylamin Cu 76. Người ta điều chế anilin bằng cách nitro hóa 500g benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra. Khối lượng anilin thu được là bao nhiêu, biết hiệu suất mỗi giai đoạn 78%? A. 346,7gam B. 362,7gam C. 463,4gam D. 358,7 gam Cu 77. Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,05mol H2SO4 lỗng. Khối lượng muối thu được bằng bao nhiêu gam? A. 7,1gam B. 14,2gam C. 19,1gam D. 28,4 gam Cu 78. Cho một hỗn hợp A chứa NH3, C6H5NH2 v C6H5OH. A được trung hịa bởi 0,02 mol NaOH hoặc 0,01 mol HCl. A cũng phản ứng với đủ với 0,075 mol Br2 tạo kết tủa. Lượng các chất NH3, C6H5NH3 v C6H5OH lần lượt bằng bao nhiêu? A. 0,01 mol; 0,005mol v 0,02mol B. 0,05 mol; 0,005mol v 0,02mol C. 0,05 mol; 0,002mol v 0,05mol. D. 0,01 mol; 0,005mol v 0,02mol Cu 79. Đốt cháy hoàn toàn 100ml hỗn hợp gồm đimetylamin và 2 hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp thu được 140ml CO2 và 250ml hơi nước (các thể tích đo ở cùng điều kiện). Thành phần % thể tích của ba chất trong hỗn hợp theo độ tăng phân tử khối lần lượt bằng bao nhiêu? A. 20%; 20% v 60% B. 25%; 25% v 50% C. 30%; 30% v 40% D. 20%; 60% v 20% Cu 80. Este X được điều chế từ aminoaxit và rượu etylic. Tỉ khối hơi của X so với hiđro 5,15 . Đốt cháy hoàn toàn 10,3 ga m X thu được 17,6gam khí CO2, 8,1gam nước và 1,12 lít nitơ (đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là công thức nào sau đây? A. H2N- (CH2)2 - COO-C2H5. B. H2N- CH(CH3) - COO- C. H2N- CH2 CH(CH3) - COOH D. H2N-CH2 -COO-CH3 Cu 81. X l một aminoaxit no chỉ chứa 1 nhĩm - NH2 và 1 nhóm COOH. Cho 0,89 gam X tác dụng với HCl vừa đủ tạo r a 1,255 gam muối. Công thức cấu tạo của X là công thức nào sau đây? A. H2N- CH2-COOH B. CH3- CH(NH2)-COOH. C. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH. D. C3H7-CH(NH2)-COOH Cu 82. X l một  - a mioaxit no chỉ chứa 1 nhĩm -NH2 và 1 nhóm -COOH. Cho 15,1 gam X tác dụng với HCl dư thu được 18,75 gam muối. Công thức cấu tạo của X là công thức nào? A. C6H5- CH(NH2)-COOH B. CH3- CH(NH2)-COOH C. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH D. C3H7CH(NH2)CH2COOH Cu 83. X l một  - a mioaxit no chỉ chứa 1 nhĩm -NH2 và 1 nhóm -COOH. Cho 23,4 gam X tác dụng với HCl dư thu được 30,7 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X l cơng thức no? A. CH3-CH(NH2)-COOH B. H2N-CH2-COOH C. H2N-CH2CH2 -COOH D.CH2=C(CH3)CH(NH2)COOH Cu 84. Chất A có % khối lượng các nguyên tố C, H, O, N lần lượt là 32%, 6,67% 42,66%, 18,67%. Tỉ khối hơi của A so với không khí nhỏ hơn 3. A vừa tác dụng NaOH vừa tác dụng dd HCl, A có công thức cấu tạo như thế nào? A. CH3-CH(NH2)-COOH B. H2N-(CH2)2-COOH C. H2N-CH2-COOH D. H2N-(CH2)3-COOH Cu 85. Chất A có thành phân % các nguyên t ố C, H, N lần lượt là 40,45%, 7,86%, 15,73% cịn lại l oxi. Khối lượng mol phân tử của A
  6. Câu 90 : Cho 0,01 mol aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 80ml dd HCl 0,125M, sau đó cô cạn dd thu được 1,835g muối. Phân tử khối của X là A. 174. B. 147. C. 197. D. 187. Trang 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản