intTypePromotion=1

Trầm cảm sau sinh và các yếu tố ảnh hưởng trên những phụ nữ đến sinh tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
112
lượt xem
17
download

Trầm cảm sau sinh và các yếu tố ảnh hưởng trên những phụ nữ đến sinh tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trầm cảm sau sinh (TCSS) là 1 nhóm không đồng nhất những rối lọan ức chế tâm lý không đặc hiệu, có thể đưa đến những ảnh hưởng nặng nề trên cả bà mẹ, gia đình và tương lai đứa trẻ. Xuất hiện từ 6-8 tuần sau sinh, TCSS có thể kéo dài đến tháng thứ 14 sau sinh nếu không được chẩn đóan và điều trị. Dù vậy, tình trạng này vẫn chưa được quan tâm đúng mức ở nước ta.Bài viết tiến hành 1 nghiên cứu mô tả và phân tích về tình hình TCSS của các phụ nữ đến sinh tại BV ĐH Y Dược TP HCM. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trầm cảm sau sinh và các yếu tố ảnh hưởng trên những phụ nữ đến sinh tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM

Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> TRAÀM CAÛM SAU SINH & CAÙC YEÁU TOÁ AÛNH HÖÔÛNG<br /> TREÂN NHÖÕNG PHUÏ NÖÕ ÑEÁN SINH<br /> TAÏI BEÄNH VIEÄN ÑAÏI HOÏC Y DÖÔÏC TP HCM<br /> Huyønh Thò Duy Höông*, Phaïm Dieäp Thuyø Döông*, PhaïmThanh Höôøng*<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Traàm caûm sau sinh (TCSS) laø 1 nhoùm khoâng ñoàng nhaát nhöõng roái loïan öùc cheá taâm lyù khoâng ñaëc<br /> hieäu, coù theå ñöa ñeán nhöõng aûnh höôûng naëng neà treân caû baø meï, gia ñình vaø töông lai ñöùa treû. Xuaát hieän töø<br /> 6-8 tuaàn sau sinh, TCSS coù theå keùo daøi ñeán thaùng thöù 14 sau sinh neáu khoâng ñöôïc chaån ñoùan vaø ñieàu trò.<br /> Duø vaäy, tình traïng naøy vaãn chöa ñöôïc quan taâm ñuùng möùc ôû nöôùc ta. Chuùng toâi tieán haønh 1 nghieân cöùu<br /> moâ taû vaø phaân tích veà tình hình TCSS cuûa caùc phuï nöõ ñeán sinh taïi BV ÑH Y Döôïc TP HCM. Chuùng toâi thu<br /> nhaän 288 phuï nöõ ñöa con ñeán khaùm vaøo 8 tuaàn sau sinh taïi phoøng khaùm Nhi töø 01/8 ñeán 30/10/03 vaø söû<br /> duïng thang ñieåm Edinburgh ñeå taàm soùat tình traïng TCSS. Keát quaû cho thaáy tæ leä TCSS khaù cao 25,34%<br /> (EPDS > 12) vôùi chæ soá EPDS trung bình laø 9,55 ± 4,45; nhöõng yeáu toá baûo veä baø meï khoûi nguy cô traàm<br /> caûm laø: con khoùc ñeâm < 10 laàn (OR = 0,18), thai kyø mong đñôïi (OR= 0,27) vaø ñaõ coù con trai tröôùc ñoù<br /> (OR= 0,49); trong khi nhöõng yeáu toá nguy cô cuûa traàm caûm sau sinh laø: thai kyø khoâng mong ñôïi (OR=<br /> 5,08), trình đñoä hoïc vaán choàng thaáp < caáp 3 (OR= 3,02), chöa coù con trai tröôùc ño ù(OR=2,6), ngheà<br /> nghieäp baûn thaân khoâng oån ñònh (OR=2,44), sinh con so (OR=1,74). Tæ leä khaù cao naøy cho thaáy ñaây thaät<br /> söï laø 1 vaán ñeà ñaùng baùo ñoäng cho toøan xaõ hoäi, caàn thieát xaây döïng moät chieán löôïc toøan dieän nhaèm döï<br /> phoøng, phaùt hieän sôùm vaø ñieàu trò kòp thôøi TCSS cuõng nhö theo doõi veà laâu daøi cho caû meï vaø con, bao goàm<br /> caùc chöông trình chaêm soùc tieàn saûn nhaèm thoâng tin vaø giaùo duïc cho thai phuï vaø ngöôøi phoái ngaãu, caû caùc<br /> chöông trình thoâng tin, giaùo duïc, ñaëc bieät chuù troïng ñeán caùc nhoùm nguy cô<br /> <br /> SUMMARY<br /> POSTNATAL DEPRESSION & FACTORS INFLUENCING ON WOMEN DELIVERED AT<br /> HOSPITAL OF THE MEDICAL-PHARMACEUTICAL UNIVERSITY OF HCM CITY<br /> Huynh Thi Duy Huong, Pham Diep Thuy Duong, PhamThanh Huong<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 65 - 71<br /> <br /> Postnatal depression (PND), 1 nonhomogenous group of nonspecific depressive mental disorders,<br /> can lead to serious results for mothers, family and children’s future life. Appearing usually within 6-8<br /> weeks after labor, PND can last to 14 months if it isn’t diagnosed and treated properly. This problem has<br /> not been adequately considered in VietNam. We conducted a descriptive and analysed cross-sectional<br /> study on postnatal depression for women delivered at Hospital of the Medical-Pharmaceutical University<br /> of HCM city. 288 women who had carried babies for consultation at 8 weeks after delivery during the<br /> period of August 01 to October 31 were including in the study and we used Edinburgh’ scale to screen the<br /> depression status. The rate of PND was 25,34% (EPDS > 12) and the mean EPDS score was 9,55 ± 4,45;<br /> The protective factors for PND were: Baby’s night crying < 10 times (OR= 0,18), attended pregnancy<br /> (OR=0,27) and having a son previously (OR= 0,49); The risk factors for PND were: unattended<br /> pregnancy (OR=5,08), husband’s education level < third grade (OR=3,02), non having son previously<br /> (OR=2,6), unpermanent job (OR=2,44), primipare (OR=1,74). The high rate showes that PND is alarm<br /> * Boä Moân Nhi, Ñaïi Hoïc Y Döôïc - TP.HCM<br /> <br /> 65<br /> <br /> problem for the whole society, needing to prenatal education for the pregnant women and their husband<br /> to prevent, diagnosis and treat proprely the PND as well as longterm follow up mothers and children;<br /> including the prenatal taking care programs, especially for the high risk women population..<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> Coù thai vaø coù con luoân luoân laø moät böôùc ñoät bieán<br /> lôùn trong ñôøi ngöôøi phuï nöõ, ñoøi hoûi hoï phaûi coù khaû<br /> naêng thích nghi, toå chöùc laïi veà taâm lyù baûn thaân vaø<br /> moái lieân heä vôùi gia ñình vaø xaõ hoäi. Do ñoù, caùc roái loaïn<br /> caûm xuùc vaø taâm thaàn trong giai ñoaïn naøy töông ñoái<br /> thöôøng gaëp.<br /> Traàm caûm sau sinh (TCSS) laø 1 nhoùm khoâng<br /> ñoàng nhaát nhöõng roái loïan öùc cheá taâm lyù khoâng ñaëc<br /> hieäu, xuaát hieän töø 6-8 tuaàn sau sinh, keùo daøi coù theå<br /> ñeán thaùng thöù 14 sau sinh neáu khoâng ñöôïc chaån<br /> ñoùan vaø ñieàu trò. TCSS bieåu hieän baèng tính khí baát oån,<br /> thöôøng xaáu ñi vaøo buoåi chieàu, ñaëc tröng bôûi söï chaùn<br /> naûn, caûm giaùc baát löïc vaø lo aâu veà khaû naêng chaêm soùc<br /> con cuûa mình; caùc baø meï thöôøng lo laéng, kích thích<br /> vaø hay than phieàn ñau ñaàu, ñau buïng, khoù tieâu, ôùn<br /> laïnh...töï traùch baûn thaân vaø ñoâi khi muoán töï töû. TCSS<br /> coù theå gaëp ôû moïi phuï nöõ (70% ngöôøi bò TCSS khoâng<br /> coù tieàn caên beänh lyù taâm thaàn naøo)(10). Phaùt hieän sôùm<br /> TCSS mang ñeán moät lôïi ích to lôùn vì :<br /> - Taàn suaát cao : 12% (theo O’Hara 1984)(9); 7%<br /> (Gotlib 1989)(4); 40,8% (BV Huøng Vöông 2000)(7);<br /> 32,8% (theo NC cuûa Nguyeãn Thò Nhö Ngoïc ôû BV<br /> Huøng Vöông vaø Trung taâm baûo veä baø meï vaø treû em<br /> 2003)(8);<br /> <br /> sinh theo Edinburg (Edinburg Postnatal Depression<br /> Scale – EPDS) ñeå phaùt hieän TCSS. EPDS laø 1 boä caâu<br /> hoûi goàm coù 10 caâu, moãi caâu ñöôïc cho ñieåm töø 0-3;<br /> cho pheùp söû duïng nhö 1 duïng cuï saøng loïc ñaõ ñöôïc<br /> chuaån hoùa, ñôn giaûn, ít toán keùm vaø deã chaáp nhaän; coù<br /> ñoä nhaïy 100%, ñoä chuyeân 95,5%. EPDS cho pheùp<br /> phaùt hieän TCSS toát hôn vaø nhaïy hôn ñaùnh giaù laâm<br /> saøng. Chæ soá EPDS >12 cho pheùp chaån ñoùan<br /> TCSS(2,5,6).<br /> Muïc tieâu chung<br /> Xaùc ñònh tình hình TCSS cuûa caùc phuï nöõ ñeán<br /> sinh taïi khoa Phuï Saûn BV Ñaïi hoïc Y Döôïc<br /> Muïc tieâu chuyeân bieät<br /> 1.Xaùc ñònh tyû leä TCSS cuûa caùc phuï nöõ ñeán sinh<br /> taïi khoa Phuï saûn BV ÑHYD<br /> 2.Xaùc ñònh chæ soá EPDS trung bình cuûa caùc phuï<br /> nöõ ñeán sinh taïi BV ÑHYD<br /> 3.Xaùc ñònh caùc yeáu toá töông quan maïnh ñeán tình<br /> traïng TCSS cuûa caùc phuï nöõ ôû nhoùm NC<br /> <br /> PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU<br /> Thieát keá nghieân cöùu: nghieân cöùu caét ngang moâ taû<br /> vaø phaân tích;<br /> Coâng thöùc tính côû maãu:<br /> <br /> Z2(1-α/2) p (1-p)<br /> <br /> - Gaây suy suïp tinh thaàn keùo daøi ôû ngöôøi meï, ñoâi<br /> khi daãn ñeán haønh vi töï töû;<br /> <br /> n = ---------------------<br /> <br /> - Coù theå daãn ñeán tan vôõ haïnh phuùc gia ñình ;<br /> <br /> d2<br /> <br /> - Coù haäu quaû treân söï phaùt trieån laâu daøi cuûa treû:<br /> khoù gaàn guõi, khoù khaên trong caùc moái quan heä vôùi<br /> ngöôøi xung quanh, roái loïan taâm thaàn-tình caûm, coù<br /> theå daãn ñeán roái loïan moái quan heä meï-con.<br /> <br /> Vôùi p = 0, 32 ; α = 0,05 (vôùi ñoä tin caäy 95% do<br /> ñoù Z(1-α/2) = 1,96)<br /> <br /> Tuy nhieân, treân theá giôùi, TCSS vaãn chöa ñöôïc<br /> quan taâm ñuùng möùc, nhieàu ngöôøi coøn laï laãm hay<br /> chöa roõ khaùi nieäm naøy, ngay caû BS Saûn khoa, Nhi<br /> khoa vaø caùc baø meï phaûi chòu ñöïng tình traïng traàm<br /> caûm heát söùc nguy hieåm naøy.<br /> Chuùng toâi söû duïng thang ñieåm Traàm caûm sau<br /> <br /> 66<br /> <br /> d = 0,06<br /> Î n = 233<br /> Ñòa ñieåm nghieân cöùu: khoa Phuï Saûn - BV Ñaïi hoïc<br /> Y Döôïc TP HCM;<br /> Ñoái töôïng nghieân cöùu: caùc baø meï ñöa con ñeán<br /> khaùm luùc treû ñöôïc 2 thaùng tuoåi taïi phoøng khaùm Nhi.<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Thôøi gian nghieân cöùu: töø 1/8/2003 ñeán 30/ 10/<br /> 2003.<br /> Taát caû caùc baø meï ñöa con ñeán khaùm ñònh kyø vaø<br /> chuûng ngöøa trong thôøi gian naøy, neáu treû treû ñöôïc 2<br /> thaùng (± 2 ngaøy) tuoåi vaø neáu baø meï ñoàng yù tham gia<br /> nghieân cöùu seõ ñöôïc nhaän vaøo loâ nghieân cöùu. Caùc baø<br /> meï seõ töï traû lôøi baûng ñieàu tra dòch teã hoïc vaø boä caâu<br /> hoûi tính ñieåm EPDS. Döõ kieän thu ñöôïc seõ ñöôïc nhaäp<br /> vaø phaân tích baèng phaàn meàm STATA 8.0 ñeå tính tæ<br /> leä%, phaân tích hoài quy ñôn bieán, ña bieán tìm tæ soá soá<br /> cheânh (OR), khoaûng tin caäy (KTC) 95%.<br /> <br /> KEÁT QUAÛ<br /> Chuùng toâi ñaõ thu nhaän ñöôïc 288 baø meï hoaøn<br /> thaønh ñuû chi tieát caùc baûng ñieàu tra.<br /> Baûng 1. Ñaëc ñieåm dòch teã hoïc<br /> Ñaëc ñieåm<br /> Tuoåi trung bình<br /> 35<br /> Trình ñoä hoïc vaán<br /> ≤ caáp 2<br /> Caáp 3<br /> Cao ñaúng- Ñaïi hoïc<br /> Ngheà nghieäp<br /> Buoân baùn<br /> CB-CNV<br /> Ngheàkhaùc<br /> Trình ñoä hoïc vaán cuûa choàng<br /> ≤ caáp 2<br /> Caáp 3<br /> Cao ñaúng- Ñaïi hoïc<br /> Ngheà nghieäp choàng<br /> Buoân baùn<br /> CB-CNV<br /> Ngheà khaùc<br /> Quoác tòch choàng<br /> Vieät Nam<br /> Nöùôc khaùc<br /> <br /> N<br /> 29,37±<br /> <br /> %<br /> 4,33<br /> <br /> 0<br /> 56<br /> 128<br /> 69<br /> 35<br /> <br /> 0<br /> 19,4<br /> 44,4<br /> 24,0<br /> 12,2<br /> <br /> 50<br /> 99<br /> 139<br /> <br /> 17,3<br /> 34,4<br /> 48,3<br /> <br /> 54<br /> 150<br /> 84<br /> <br /> 18,8<br /> 52,1<br /> 29,2<br /> <br /> 31<br /> 86<br /> 170<br /> <br /> 10,8<br /> 30,0<br /> 59,2<br /> <br /> 63<br /> 195<br /> 30<br /> <br /> 21,9<br /> 67,7<br /> 10,4<br /> <br /> 275<br /> 13<br /> <br /> 95,9<br /> 4,5<br /> <br /> * Nhaän xeùt:<br /> <br /> Ñoä tuoåi trung bình cuûa caùc baø meï trong loâ nghieân<br /> cöùu laø 29,37 ± 4,33, thaáp nhaát 22 tuoåi, cao nhaát 43.<br /> Trình ñoä hoïc vaán cuûa loâ nghieân cöùu khaù cao, 82,<br /> <br /> 7% caùc baø meï hoïc töø caáp 3 trôû leân, vôùi 48,3% coù trình<br /> ñoä ñaïi hoïc; so vôùi caùc tæ leä töông öùng laø 89,2% vaø<br /> 59,2% ôû ngöôøi choàng.<br /> 52,1% caùc chò laø CB-CNV (tæ leä naøy ôû choàng laø<br /> 67,7%).<br /> 95, 9% ngöôøi choàng coù quoác tòch Vieät nam.<br /> Baûng 2. Tieàn caên saûn khoa vaø ñaëc ñieåm thai kyø naøy:<br /> Ñaëc ñieåm<br /> 0<br /> Soá laàn sinh 1<br /> ≥2<br /> Soá con<br /> 1<br /> coøn soáng<br /> ≥2<br /> Soá baø meï ñaõ coù con trai<br /> Soá baø meï ñaõ coù con gaùi<br /> Raát vui<br /> Vui nhöng khoù khaên<br /> Khoâng mong đñôïi<br /> Coù vaán ñeà söùc khoeû khi<br /> mang thai<br /> Khi mang<br /> thai<br /> Tieåu đñöôøng<br /> Saûn giaät- Tieàn saûn giaät<br /> Lo aâu<br /> Traàm caûm<br /> Roái loaïn taâm thaàn<br /> Trai<br /> Giôùi tính<br /> Gaùi<br /> <br /> N<br /> 165<br /> 97<br /> 26<br /> 94<br /> 26<br /> 74<br /> 60<br /> 256<br /> 21<br /> 11<br /> 12<br /> <br /> %<br /> 57,3<br /> 33,7<br /> 7,3<br /> 78,3<br /> 21,7<br /> 25,6<br /> 20,8<br /> 88,9<br /> 7,3<br /> 3,8<br /> 4,17<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> 6<br /> 1<br /> 0<br /> 126<br /> 160<br /> <br /> 0,69<br /> 1,04<br /> 2,1<br /> 0,35<br /> 0<br /> 44,1<br /> 55,9<br /> <br /> * Nhaän xeùt:<br /> <br /> - Tieàn caên saûn khoa:<br /> Veà soá laàn sinh, 57,3% caùc baø meï sinh con laàn ñaàu,<br /> 33,7% laø ñaõ sinh con 1 laàn<br /> 78,3% coù 1 con trong soá 120 ngöôøi ñaõ coù con.<br /> Coù 25,6% baø meï ñaõ coù con trai so vôùi 20,8% baø<br /> meï ñaõ coù con gaùi.<br /> - Laàn coù thai naøy:<br /> 88,9% caùc baø meï raát vui khi coù thai laàn naøy, 7,3%<br /> laø vui khi bieát coù thai nhöng coù khoù khaên do chöa<br /> chuaån bò saün saøng hay do vaán ñeà veà kinh teá, chæ coù<br /> 3,8% coù thai maø khoâng mong ñôïi.<br /> Coù 4,17% baø meï coù vaán ñeà veà söùc khoeû khi mang<br /> thai, trong ñoù 2,45% laø vaán ñeà taâm thaàn ñaõ ñöôïc chaån<br /> ñoaùn vaø ñieàu trò.<br /> 44,1% treû sinh ra laø trai so vôùi 55,9% laø gaùi.<br /> <br /> 67<br /> <br /> Baûng 3. Tình traïng söùc khoeû meï vaø con<br /> Ñaëc ñieåm<br /> Taàng sinh moân<br /> Veát moå<br /> Ñau sau sinh<br /> Khi cho con buù<br /> Maát nguû<br /> < 10 laàn<br /> Beù khoùc ñeâm<br /> 67 (23,3%)<br /> ≥10 laàn<br /> < 1000g<br /> Taêng caân cuûa beù<br /> 1000-1500g<br /> trong 2 thaùng<br /> ≥ 1500g<br /> Coù buù meï<br /> Buù meï hoaøn toaøn<br /> <br /> N<br /> 67<br /> 100<br /> 19<br /> 71<br /> 58<br /> 9<br /> 9<br /> 32<br /> 247<br /> 242<br /> 59<br /> <br /> %<br /> 36,0<br /> 53,8<br /> 10,2<br /> 24,7<br /> 86,6<br /> 13,4<br /> 3,1<br /> 11,1<br /> 86,8<br /> 84,0<br /> 24,4<br /> <br /> * Nhaän xeùt:<br /> <br /> - Veà söùc khoûe cuûa ngöôøi meï:<br /> Taát caû caùc baø meï ñeàu bò ñau sau sinh, trong ñoù<br /> 36% ñau ôû veát may taàng sinh moân, 53,8% ñau veát moå<br /> vaø 10,2% ñau khi cho con buù. Coù 24,7% chò bò maát<br /> nguû sau khi sinh.<br /> - Veà söùc khoûe cuûa beù:<br /> 23,3% treû coù khoùc ñeâm vôùi 13,4% khoùc ≥10 laàn.<br /> 86,8% treû taêng ≥1500g so vôùi 3,1% taêng < 1000g<br /> trong 2 thaùng ñaàu ñôøi. 84% treû treû coù buù meï vôùi 24,4%<br /> buù meï hoøan toøan.<br /> Baûng 4. Hoøan caûnh gia ñình<br /> Hoøan caûnh gia ñình<br /> Chung soáng<br /> Tình traïng<br /> Ly thaân<br /> Ly dò<br /> hoân nhaân<br /> Ñoäc thaân<br /> Dö<br /> Ñuû<br /> Kinh teá<br /> Thieáu<br /> Töï laøm<br /> Chaêm soùc<br /> Coù ngöôøi giuùp<br /> baûn thaân<br /> Töï laøm<br /> Chaêm soùc<br /> Coù ngöôøi giuùp<br /> beùban ñeâm<br /> Khoâng coù ai<br /> Taââm söï<br /> Coù ngöôøi ñeå taâm söï<br /> khi caàn<br /> <br /> N<br /> 285<br /> 1<br /> 0<br /> 2<br /> 27<br /> 257<br /> 3<br /> 247<br /> 41<br /> 259<br /> 29<br /> 27<br /> 261<br /> <br /> %<br /> 99,0<br /> 0,3<br /> 0<br /> 0,7<br /> 9,4<br /> 89,5<br /> 1,0<br /> 85,8<br /> 14,2<br /> 89,9<br /> 10,1<br /> 9,4<br /> 90,6<br /> <br /> * Nhaän xeùt:<br /> 99% chò ñang chung soáng vôùi choàng, chæ coù 0,3% ly<br /> thaân vaø 0,7% ly dò.<br /> 89,5% gia ñình coù kinh teá ñuû soáng vaø 9,4% laø dö giaû.<br /> 85,8% chò töï chaêm soùc baûn thaân so vôùi 14,2% coù ngöôøi<br /> giuùp ñôõ.<br /> <br /> 68<br /> <br /> 89,9% chò chaêm soùc con moäât mình ban ñeâm so vôùi<br /> 10,1% coù ngöôøi giuùp.<br /> 90,6% may maén coù ngöôøi ñeå taâm söï khi caàn.<br /> Baûng 5. Hoøan caûnh gia ñình tröôùc khi coùù choàng<br /> Ñaëc ñieåm<br /> Maââu thuaãn gia đñình<br /> Cha meï boû rôi<br /> Tieàn caên beänh lyù taâm thaàn<br /> Lo aâu<br /> Traàm caûm<br /> Roái loaïn taâm thaàn<br /> <br /> N<br /> 13<br /> 3<br /> 3<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> <br /> %<br /> 4,5<br /> 1,0<br /> 1,00<br /> 0,35<br /> 0,35<br /> 0,35<br /> <br /> * Nhaän xeùt:<br /> <br /> Khi chöa coù choàng, coù 4,5% chò coù maâu thuaãn<br /> trong gia ñình vaø coù 1% bò cha meï boû rôi trong thôøi<br /> nieân thieáu.<br /> Chæ coù 3 ngöôøi (1%) coù tieàn caên beänh lyù taâm thaàn<br /> (lo aâu, traàm caûm hoaëc roái loïan taâm thaàn).<br /> Baûng 6. Tæ leä traàm caûm theo thang ñieåm Edinburgh<br /> Thang ñieåm<br /> 0<br /> 1-12<br /> 13-25<br /> >25<br /> Trung bình<br /> <br /> N<br /> 4<br /> 211<br /> 73<br /> 0<br /> 9,55<br /> <br /> %<br /> 1,4<br /> 73,26<br /> 25,34<br /> 0<br /> ±4,45<br /> <br /> * Nhaän xeùt: Chæ soá EPDS trung bình laø 9,55 ± 4,45<br /> vôùi tæ leä TCSS laø 25,34% (EPDS >12)<br /> Baûng 7. Caùc yeáu toá lieân quan ñeán tình traïng traàm<br /> caûm (phaân tích ñôn bieán)<br /> Yeáu toá<br /> OR<br /> KTC 95%<br /> Tuoåi vôï < 30<br /> 1,07<br /> 0,63-1,85<br /> Tuoåi choàng 12) vôùi chæ soá<br /> EPDS trung bình laø 9,55 ± 4,45. Tæ leä naøy cao hôn tæ<br /> leä tìm thaáy cuûa caùc taùc giaû Aâu Myõ:10% cuûa C. Neill<br /> Epperson (1999)(6),12% (theo O’Hara 1984)(9); 7%<br /> (Gotlib 1989)(4) coù leõ do hoøan caûnh gia ñình, xaõ hoäiï<br /> cuõng nhö caùc yeáu toá taâm lyù ñaëc thuø cuûa daân toäc: ôûÛ caùc<br /> nöôùc phaùt trieån, nam-nöõ laø bình quyeàn cho pheùp<br /> ngöôøi phuï nöõ ñöôïc ñeà cao vaø ñöôïc traân troïng trong xaõ<br /> hoäi cuõng nhö trong gia ñình, caùc cheá ñoä an sinh xaõ<br /> hoäi cho pheùp baûo veä ngöôøi phuï nöõ toái ña sau sinh,<br /> ngöôøi choàng coù yù thöùc cao giuùp ñôõ vaø chia xeû vôùi vôï<br /> trong vieäc chaêm soùc con vaø gia ñình. Tæ leä naøy thaáp<br /> hôn so vôùi tæ leä 32,81% tìm thaáy trong NC cuûa NTN<br /> Ngoïc vaø coäng söï taïi BV HV vaø TT BV BMTE coù yù<br /> nghóa thoáng keâ. Ñieàu naøy coù theå do ñaëc ñieåm cuûa loâ<br /> nghieân cöùu cuûa chuùng toâi la cø aùc baø meï ñöôïc nhaän vaøo<br /> luùc 8 tuaàn sau sinh trong khi ôû nghieân cöùu cuûa caùc taùc<br /> giaû treân laø 6 tuaàn sau sinh; maët khaùc caùc baø meï trong<br /> loâ nghieân cöùu cuûa chuùng toâi coù hoïc thöùc cao vaø coù ñôøi<br /> soáng khaù thuaän lôïi nhö ñaõ neâu treân.<br /> Ngheà nghieäp cuûa baûn thaân baø meï khoâng oån<br /> ñònh laø 1 yeáu toá nguy cô cuûa TCSS trong nhoùm NC.<br /> Quaû thaät, ngheà nghieäp khoâng oån ñònh laøm cho<br /> cuoäc soáng baáp beânh hôn, soáng phuï thuoäc veà kinh<br /> teá, coäng theâm gaùnh naëng cuûa con môùi sinh caû veà<br /> vaät chaát, tinh thaàn laãn thôøi gian laø chaéc chaén luoân<br /> laømoät moái aâu lo ñeo ñaúng.<br /> Hoïc vaán choàng thaáp < caáp 3 laø yeáu toá nguy cô<br /> cao trong daân soá NC. Phaûi chaêng hoïc vaán thaáp phaàn<br /> naøo laø raøo caûn ñeå ngöôøi choàng coù theå thoâng caûm vaø<br /> <br /> 69<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2