intTypePromotion=1

TUYỂN CHỌN BỘ CHỦNG VI SINH VẬT XỬ LÝ PHẾ THẢI SAU CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN DẠNG RẮN THÀNH PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
61
lượt xem
7
download

TUYỂN CHỌN BỘ CHỦNG VI SINH VẬT XỬ LÝ PHẾ THẢI SAU CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN DẠNG RẮN THÀNH PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong chiến lược phát triển nông nghiệp ở Việt Nam, cây sắn đang được tôn vinh là một trong những loại cây lương thực Thích hợp với những vùng đất cằn cỗi, và là loại cây trồng có khả năng cạnh tranh cao với nhiều loại cây công nghiệp khác. Hiện nay cây sắn đang được chuyển đổi nhanh chóng vai trò từ cây lương thực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TUYỂN CHỌN BỘ CHỦNG VI SINH VẬT XỬ LÝ PHẾ THẢI SAU CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN DẠNG RẮN THÀNH PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC

  1. TUY N CH N B CH NG VI SINH V T X LÝ PH TH I SAU CH BI N TINH B T S N D NG R N THÀNH PHÂN BÓN H U CƠ SINH H C Lương H u Thành1, Vũ Thuý Nga1, Nguy n Th H ng Nga1, Đào Văn Thông1, Lê Th Thanh Thu 1, Cao Hương Giang1, Hà Th Thuý1, Lưu Th H ng Th m1 SUMMARY Selection of microorganisms handle cassava starch processing waste solid into organic fertilizer biological One of the objectives of the project “Study on production of microorganism innoculant to treat cassava starch processing waste ” is handling waste cassava starch processing into bio-organic fertilizer, thus subject groups conducted selection of microorganisms after handling waste processing cassava into solid organic fertilizer biological. Identified 01 combination of 03 strains of microorganisms resolution active carbohydrate compounds (cellulose, starch), resolution insoluble phosphate, nitrogen fixation freely used in production of microorganism innoculant waste handling cassava starch processing waste solid into organic fertilizer biological. The microbial strains used in this study are intended to species that are not in the list of restricted microorganisms used (according to the European Community) and ensure the level of biosafety level 2. Project has identified a number of technical parameters consistent with the biomass of microbial strains used in this study: pH, temperature, environment, issued a similar rate, air, time biomass... test results in quality microbial biomass showed that the density of microorganisms used in the study at 108-109 CFU / ml, biological activity unchanged compared with the same original. Key words: Microorganism innoculant, cassava starch processing waste. 1 Vi n Môi trư ng N ông nghi p s n (CBTBS) nên d n n các v n v ô I. §Æt vÊn ®Ò nhi m môi trư ng. K t qu ki m tra và Trong chi n lư c phát tri n nông ánh giá m c ô nhi m môi trư ng do nghi p Vi t Nam, cây s n ang ư c tôn nh hư ng c a ho t ng s n xu t CBTBS vinh là m t trong nh ng lo i cây lương th c t i m t s nhà máy n m trên a bàn các thích h p v i nh ng vùng t c n c i, và là t nh k N ông, k L k, N gh An, N inh lo i cây tr ng có kh năng c nh tranh cao Bình, Yên Bái... u cho th y quá trình s n v i nhi u lo i cây công nghi p khác. Hi n xu t ã th i ra khói b i không ư c x lý, nay cây s n ang ư c chuy n i nhanh ph th i r n gây mùi hôi th i, h th ng x chóng vai trò t cây lương th c truy n lý nư c th i, ph th i r n không ng b th ng sang cây công nghi p, góp ph n vào ho c không công xu t, các ch tiêu lý s phát tri n kinh t chung c a t nư c hóa sinh h c u vư t ngư ng cho phép, Tuy nhiên, do ch t p trung u tư gây ô nhi m nghiêm tr ng môi trư ng sinh nâng cao năng su t và ch t lư ng c a s n thái xung quanh. phNm, v n qu n lý và ki m soát lư ng Vi c ng d ng công ngh sinh h c, c ph th i th i ra trong quá trình s n xu t bi t là công ngh vi sinh v t trong x lý chưa ư c u tư ng b , c bi t ngay t ch t th i h u cơ làm phân bón h u cơ sinh khi thi t k các nhà máy ch bi n tinh b t h c t i Vi t N am ã ư c các nhà khoa
  2. h c quan tâm nghiên c u trong nhi u năm - Phân l p, tuy n ch n, xác nh m t s tr l i ây, trong ó ng d ng các ch phNm c i m sinh h c và nh hư ng c a i u vi sinh v t trong x lý rác th i và ph th i ki n nuôi c y n ho t tính sinh h c c a các nông nghi p, công nghi p ch bi n nông ch ng vi sinh v t ư c xác nh theo các s n Vi t N am ã ư c nghiên c u và phương pháp nghiên c u vi sinh v t thông tri n khai áp d ng tương i r ng rãi. N hi u thư ng. tài khoa h c công ngh tr ng i m c p - Ho t tính sinh h c phân gi i các h p N hà nư c (KHCN .07.17, KHCN .02.04, ch t h u cơ c a các ch ng vi sinh v t theo KC.08.07, KC.04.06) ã ư c nghiên c u phương pháp o vòng khuy ch tán trên môi và ng d ng thành công trong x lý ph trư ng th ch. th i h u cơ, ph th i nhà máy ch bi n mía ư ng, ph th i sinh ho t, ph th i ch bi n III. KÕt qu¶ vµ th¶o luËn d a. Tuy nhiên, cho n th i i m hi n nay các nghiên c u ng d ng vi sinh v t x lý 1. Tuy n ch n b ch ng vi sinh v t ph th i CBTBS làm phân bón h u cơ sinh h c v n còn h n ch . a. Ho t tính và kh năng t h p c a vi sinh v t: II. VËt liÖu vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu V i m c tiêu l a ch n ư c b ch ng vi sinh v t có kh năng chuy n hóa ch t 1. V t li u nghiên c u h u cơ s d ng x lý ch t th i ch bi n tinh B gi ng vi sinh v t lưu gi t i B môn b t s n làm phân bón h u cơ sinh h c, trên Sinh h c Môi trư ng - Vi n Môi trư ng cơ s b ch ng k th a các k t qu nghiên N ông nghi p. c u thu c tài c p Nhà nư c KC 02.06, KC 04.04, d án s n xu t th nghi m 2. Phương pháp nghiên c u KC04.DA11, nhóm nghiên c u ã xác nh ư c 01 t h p g m 3 ch ng vi sinh v t có Xác nh m t vi sinh v t (theo ho t tính chuy n hóa h p ch t phương pháp Koch): M t vi sinh v t hydratcacbon, phân gi i Ca3(PO4)2 và ho t ư c xác nh d a trên phương pháp nuôi tính c nh nitơ t do, k t qu nghiên c u c y trên môi trư ng th ch ĩa, tính s lư ng vi sinh v t trên mililit ho c trên gam m u ư c trình bày trong b ng 1. thông qua s khuNn l c phát tri n trong các ĩa môi trư ng B ng 1. Ho t tính sinh h c và kh năng t h p c a các ch ng vi sinh v t Ho t tính sinh h c sau 3 tháng b o qu n Phân gi i Phân gi i Phân gi i C đ nh nitơ t M t đ vi sinh v t Ký hi u ch ng CMC tinh b t Ca3(PO4)2 do (hàm lư ng sau 3 tháng b o (D-d=mm) (D-d=mm) etylen hình qu n (CFU/g) (D-d=mm) thành = µmol/ml) 8 Đơn 3,65 x 10 45 38 8 SHX 02 ch ng - - 2,36b x 10 44 38 H nh p 8 Đơn 3,87 x 10 22 8 SHV 18 ch ng - - - 3,98 x 10 22 H nh p
  3. 8 Đơn 7,24 x 10 1020 8 SHV 73 ch ng - - - 6,34 x 10 1015 H nh p (-): Không có ho t tính K t qu nghiên c u cho th y các trong nghiên c u không có s thay i so ch ng vi sinh v t s d ng trong nghiên c u v i ban u. có kh năng sinh trư ng và phát tri n trong cùng m t i u ki n, không c nh tranh và b. Phân lo i các ch ng vi sinh v t c ch l n nhau. M t các ch ng vi sinh Các ch ng vi sinh v t s d ng trong v t l a ch n trong i u ki n h n h p và nghiên c u ư c phân lo i n loài b ng riêng l không có s sai khác, sau 3 tháng phương pháp phân lo i truy n th ng k t b o qu n m t t bào n nh m t > h p v i phương pháp phân sinh h c phân 8 10 CFU/g, k t qu ánh giá cũng cho th y t , k t qu nh danh ư c trình bày trong ho t tính sinh h c c a vi sinh v t s d ng b ng 2. B ng 2. K t qu xác nh tên và m c an toàn c a ch ng các vi sinh v t STT Ký hi u ch ng Tên xác đ nh M c đ ATSH 1 SHX 02 Streptomyces griseorubens C pđ 2 2 SHV 18 Bacillus polyfermenticus C pđ 2 3 SHV 73 Azotobacter beijerinckii C pđ 2 K t qu phân lo i cho th y các ch ng vi c. M t s y u t nh hư ng đ n sinh sinh v t l a ch n ư c nh tên n loài và trư ng c a vi sinh v t không n m trong danh m c các ch ng vi sinh v t h n ch s d ng c a C ng ng V i m c tiêu s n xu t ch phNm vi sinh chung châu Âu. v t x lý ph th i sau ch bi n tinh b t s n làm phân bón h u cơ sinh h c, tài ã ti n - T k t qu nghiên c u trên, tài ã hành nghiên c u m t s i u ki n thích h p l a ch n ch ng x khuNn SHV 02, ch ng vi cho quá trình nhân sinh kh i các ch ng vi khuNn SHV 18 và ch ng vi khuNn SHV 73 sinh v t như: pH, nhi t , môi trư ng, t l làm v t li u ph c v cho nghiên c u t o ch gi ng c p 1, không khí, th i gian thu sinh phNm vi sinh v t x lý bã th i sau ch bi n kh i... t ó ưa ra các thông s k thu t tinh b t s n làm phân bón h u sinh h c. phù h p cho quá trình nhân sinh kh i các ch ng vi sinh v t. B ng 3. i u ki n thích h p cho quá trình nhân sinh kh i các vi sinh v t s d ng trong x lý nhanh ph th i chăn nuôi Ch ng vi sinh v t Thông s k thu t Ch ng SHX 02 Ch ng SHV 18 Ch ng SHV 73 pH 7,5 6,5 7,0 o Nhi t đ nhân sinh kh i ( C) 35±2 35±2 35±2 Th i gian nhân sinh kh i (gi ) 72 48 48 T l gi ng c p 1 (%) 5 5 5
  4. Môi trư ng nhân sinh kh i* SX1 SX1 SX2, SX3 3 Lưu lư ng c p khí (dm không 3 0,70 - 0,75 0,70 - 0,75 0,65 - 0,70 khí/dm môi trư ng/phút) (*) chú thích: Môi trư ng s n xu t SX1 Môi trư ng s n xu t SX2 Môi trư ng s n xu t SX3 R đư ng: 20 g Nư c chi t giá: 40 g Pepton: 20 g B t n m men: 10 g Glucose: 5g B t n m men: 10 g K2HPO4: 0,2 g B t n m men: 5g Glucose: 1g Nư c s ch: 1000 ml Nư c s ch: 1000 ml Nư c s ch: 1000 ml B ng 4. M t và ho t tính sinh h c c a các ch ng VSV sau nhân sinh kh i Tên loài M t đ (CFU/ml) Ho t tính sinh h c chính 8 Streptomyces griseorubens 3,28x10 45 mm 9 Bacillus polyfermenticus 8,24x10 22 mm 9 Azotobacter beijerinckii 5,26x10 1020 µmol/ml)
  5. S li u ki m tra ch t lư ng d ch sinh kh i vi sinh v t trình bày b ng 4 cho th y m t các ch ng vi sinh v t s d ng trong nghiên c u t 108-109 CFU/ml, ho t tính sinh h c không thay i so v i gi ng g c, k t qu là các thông s k thu t ã ư c nghiên c u phù h p cho quá trình nhân sinh kh i các ch ng vi sinh v t trong s n xu t ch phNm quy mô phòng thí nghi m. IV. KÕt luËn 1. ã xác nh ư c 01 t h p g m 03 ch ng vi sinh v t có ho t tính phân gi i h p ch t cacbonhydrat (xenluloza, tinh b t), phân gi i photphat khó tan, c nh nitơ t do s d ng trong s n xu t ch phNm VSV x lý ph th i ch bi n tinh b t s n d ng r n làm phân bón h u cơ sinh h c. 2. Các ch ng vi sinh v t s d ng trong nghiên c u ư c nh tên n loài, không n m trong danh m c các vi sinh v t h n ch s d ng (theo C ng ng chung châu Âu) và m b o m c an toàn sinh h c c p 2. 3. ã xác nh ư c m t s thông s k thu t phù h p v i quá trình nhân sinh kh i các ch ng vi sinh v t s d ng trong nghiên c u: pH, nhi t , môi trư ng, t l gi ng c p 1, không khí, th i gian thu sinh kh i... k t qu ki m tra ch t lư ng d ch sinh kh i vi sinh v t cho th y m t các ch ng vi sinh v t s d ng trong nghiên c u t 108-109 CFU/ml, ho t tính sinh h c không thay i so v i gi ng g c. TÀI LI U THAM KH O 1. ng Th Thu, 1995. Làm giàu protein cho b t s n s ng b ng phương pháp lên men trên môi trư ng r n dùng làm th c ăn cho gia súc. T p chí Khoa h c và công ngh . T p XXXIII-1995-1, Trung tâm khoa h c t nhiên và công ngh Qu c gia, tr.1- 4. 2. Lê Văn Nhương và CTV, 1998: Báo cáo t ng k t tài khoa h c c p nhà nư c “Nghiên c u và áp d ng công ngh sinh h c trong s n xu t phân bón vi sinh-h u cơ t ngu n ph th i h u cơ r n” Mã s KHCN 02-04 giai o n 1996-1998. 3. Ph m Văn To n và CT, 2004: ghiên c u s n xu t và ng d ng ch ph m vi sinh v t trong x lý nguyên li u và ph th i giàu h p ch t cacbon làm phân bón h u cơ sinh h c. H i ngh khoa h c Ban t, phân bón và h th ng nông nghi p - B Nông nghi p & PTNT. Nha Trang 8/2004. 4. Coughlan, M. and Mayre F, 1998. Cellulose decomposing bacteria and their enzyme system. The procayotes, chapter 20, 460 - 502. 5. Guerra B, Stamford TLM, de Medeiros RB, de Freitas CP, Maia SR, Cavalcante ML. Protein enrichment of pineapple waste for animal feeds. Food Nutr. Bull.;8(1):77-80. 1986. Ngư i ph n bi n: TS. Nguy n H ng Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2