intTypePromotion=3

Tỷ lệ tận dụng đá khai thác tại mỏ và đào móng đập tràn để đắp đập chính công trình Cửa Đạt

Chia sẻ: Tinh Thuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
3
download

Tỷ lệ tận dụng đá khai thác tại mỏ và đào móng đập tràn để đắp đập chính công trình Cửa Đạt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi xây dựng đập đá đổ cần khối lượng rất lớn đá khai thác tại chỗ từ các mỏ và từ móng các hạng mục công trình. Việc đánh giá đúng hệ số tận dụng đá có rất có ý nghĩa trong công tác tư vấn, quản lý và cho các nhà thầu xây dựng. Bài viết "Tỷ lệ tận dụng đá khai thác tại mỏ và đào móng đập tràn để đắp đập chính công trình Cửa Đạt" là những ý kiến đóng góp về hệ số tận dụng đá khi xây dựng đập Cửa Đạt, Thanh Hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tỷ lệ tận dụng đá khai thác tại mỏ và đào móng đập tràn để đắp đập chính công trình Cửa Đạt

  1. Tû lÖ tËn dông ®¸ khai th¸c t¹i má vµ §µO MãNG ®Ëp TRµN §Ó §¾P §ËP CHÝNH C¤NG TR×NH CöA §¹T TS. Lª V¨n Hïng Bé m«n Thi c«ng, Tr­êng §¹i häc Thñy lîi Tãm t¾t: Khi x©y dùng ®Ëp ®¸ ®æ cÇn khèi l­îng rÊt lín ®¸ khai th¸c t¹i chç tõ c¸c má vµ tõ mãng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. ViÖc ®¸nh gi¸ ®óng hÖ sè tËn dông ®¸ rÊt cã ý nghÜa trong c«ng t¸c t­ vÊn, qu¶n lý vµ cho c¸c nhµ thÇu x©y dùng. Bµi viÕt nµy lµ nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp vÒ hÖ sè tËn dông ®¸ khi x©y dùng ®Ëp Cöa §¹t, Thanh Hãa. Khi x©y dùng ®Ëp ®¸ ®æ cã t­êng lâi hoÆc theo hÖ sè nµy th× dung träng ®¸ rêi chØ kho¶ng t­êng nghiªng chèng thÊm còng nh­ ®Ëp ®¸ ®æ (1.50  1.55)t/m3, ®©y lµ dung träng cña ®¸ héc, cã b¶n mÆt bª t«ng chèng thÊm, ng­êi ta ph¶i sö ®¸ ba … lµ ®¸ cã ®é rçng rÊt lín. §¸ næ m×n, do dông khèi l­îng lín ®¸ ë c¸c má gÇn ®Ëp còng s¾p xÕp cÊp phèi nªn dung träng ph¶i lín h¬n nh­ tËn dông ®¸ ®µo mãng cña c¸c h¹ng môc nhiÒu. Nãi c¸ch kh¸c, hÖ sè në rêi nhá h¬n 1.80 c«ng tr×nh trong hÖ thèng ®Çu mèi. ViÖc x¸c nhiÒu lµ ®­¬ng nhiªn. ®Þnh hÖ sè tËn dông ®¸ khi khai th¸c ë má hoÆc 2. Tæn thÊt ®¸ tõ má lªn ®Ëp khi ®µo mãng c«ng tr×nh ®Ó ®¾p ®Ëp ë n­íc ta lµ Theo thèng kª cña c¸c tµi liÖu n­íc ngoµi th× mét vÊn ®Ò thùc sù khã kh¨n vÒ mÆt kü thuËt, tæn thÊt ®¸ cña má khai th¸c nh­ sau: thèng kª, ®o l­êng, tæng kÕt ë c¸c c«ng tr×nh ®· a) Tæn thÊt ë b·i vËt liÖu: Lµ ®¸ m¹t lÉn bïn thi c«ng. ViÖt Nam chóng ta ®· thi c«ng kh¸ bôi tån ®äng l¹i sau khi bèc xóc, l­îng ®¸ nµy nhiÒu ®Ëp ®¸ ®æ víi chiÒu cao lín, nh­ng ch­a ph¶i th¶i bá ngay t¹i ch©n má. TrÞ sè tæn thÊt cã mét c«ng tr×nh nghiªn cøu hay tµi liÖu nµo nµy chiÕm (3-5)%, trung b×nh lµ 4% khèi l­îng ®­a ra kÕt qu¶ thèng kª thùc tÕ vÒ hÖ sè nµy. ®¸ khai th¸c. GÇn ®©y chóng ta ®· vµ ®ang thi c«ng ®Ëp ®¸ b) Tæn thÊt r¬i v·i däc ®­êng do vËn chuyÓn ®æ bª t«ng b¶n mÆt Tuyªn Quang (tØnh Tuyªn (1.5-2.5)%, trung b×nh lµ 2% khèi l­îng ®¸ khai Quang) vµ Cöa §¹t (tØnh Thanh Hãa). ViÖc ®­a th¸c. ra ®­îc trÞ sè hÖ sè tËn dông ®¸ chÝnh x¸c lµ viÖc c) Tæn thÊt do lón sau khi ®¾p cña ®Ëp (0.5- lµm rÊt khã kh¨n vµ phøc t¹p. §Æc biÖt lµ viÖc 1.5)%H, trung b×nh lµ 1%H, H lµ chiÒu cao ®Ëp ®¸nh gi¸ l­îng ®¸ tËn dông khi ®µo mãng trµn (gÇn ®óng cã thÓ tÝnh theo tû lÖ thÓ tÝch ®Ëp). Cöa §¹t. §Ó gióp cho viÖc nµy cã nh÷ng c¬ së L­îng ®¸ tæn thÊt lín hay nhá tïy thuéc vµo tham kh¶o ®¸ng tin cËy, chóng t«i xin nªu ra ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng tæ chøc thi c«ng cña c«ng nh÷ng ý kiÕn cã c©n nh¾c tõ c¸c tµi liÖu thèng tr­êng. HÖ sè tËn dông ®¸ nãi chung lµ: kª khi ®¾p ®Ëp ®¸ ®æ cña nhiÒu ®Ëp trªn thÕ giíi,  Nhá nhÊt: 0.95*0.975*0.985 = 0.91 ®Æc biÖt lµ cña Nga.  Trung b×nh: 0.96*0.98*0.99 = 0.93 1. ThÓ tÝch ®¸ t¬i sau næ m×n  Lín nhÊt: 0.97*0.985*0.995 = 0.95 Vx = K*Vc = 1.5*Vc 3. Khèi l­îng ®¸ ®µo mãng kh«ng ®¶m Trong ®ã: K lµ hÖ sè t¬i (në rêi), PhÇn lín b¶o chÊt l­îng ®¾p ®Ëp c¸c tµi liÖu lÊy K = 1.47  1.475. Chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng biÖn ph¸p tæ Vc- ThÓ tÝch ®¸ liÒn khèi chøc thi c«ng ®µo ®¸ ë mãng trµn cÇn ®¸p øng 2 Vx- ThÓ tÝch ®¸ t¬i sau næ m×n yªu cÇu chÝnh: ViÖc tÝnh hÖ sè në rêi theo §Þnh møc vËt t­  Ph¶i ®¶m b¶o kÝch th­íc hè mãng vµ c¸c 22/2001/Q§-BXD (ch­¬ng 6) lµ K=1.80 cho yªu cÇu kü thuËt ®èi víi m¸i vµ ®¸y mãng, ®Æc hçn hîp ®¸ sau næ m×n th× kh«ng phï hîp. NÕu biÖt lµ vÒ nøt nÎ do ¶nh h­ëng cña næ m×n. 130
  2.  TËn dông tèi ®a ®¸ ®µo mãng ®Ó ®¾p ®Ëp. §¹t) cã phÇn phÝa trªn phong hãa m¹nh ph¶i L­îng ®¸ tËn dông sÏ phô thuéc vµo nh÷ng lo¹i bá, ®©y lµ phÇn khã x¸c ®Þnh nhÊt, cÇn cã yÕu tè sau: kiÓm chøng thùc tÕ, nhËt ký theo dâi ®Þa tÇng  Khi ®µo mãng ë nh÷ng ph¹m vi kh«ng ®ßi khi ®µo mãng, ®èi chiÕu víi tµi liÖu cña hå s¬ hái b¶o vÖ ®¸y mãng th× viÖc khoan næ theo quy kh¶o s¸t vµ thiÕt kÕ míi cã thÓ x¸c ®Þnh. Cßn tr×nh næ cÊp phèi ®¾p ®Ëp khèi IIIA, IIIB, IIIC. phÇn ®¸ líp 7 cã chÊt l­îng tèt ®Ó ®¾p ®Ëp th× tû PhÇn ®¸ nµy bÞ tæn thÊt theo ®Þnh l­îng nh­ ®· lÖ hao hôt vÉn cã thÓ tham kh¶o c¸ch tÝnh ë môc nªu ë môc 2 ë trªn. 2 sau khi ®· trõ ®i phÇn ®Êt xen kÑp vµ phÇn ®¸  Ta biÕt r»ng khi ®µo mãng ë nh÷ng ph¹m xÊu phÝa trªn. Tuy nhiªn chõng mùc nµo ®ã cÇn vi ph¶i b¶o vÖ m¸i vµ ®¸y mãng ph¶i khoan næ xem xÐt thªm ¶nh h­ëng cña phÇn lo¹i bá xen viÒn, khoan næ nhá vµ khoan cËy c¬ giíi hoÆc kÑp tíi tû lÖ tËn dông cho phï hîp. thñ c«ng. L­îng ®¸ ®µo mãng theo c¸ch nµy cã 4. C¸ch tÝnh ®æi thÓ tÝch ®¸ nguyªn khai ra kÝch th­íc vµ cÊp phèi kh«ng ®¹t cÊp phèi thiÕt thÓ tÝch ®¸ ®¾p ®Ëp kÕ ®¾p ®Ëp nªn chØ cã thÓ sö dông vµo c¸c môc Tr­êng hîp tÝnh ®æi thÓ tÝch ®¸ nguyªn khai ®Ých kh¸c. Khèi l­îng nµy cã thÓ tÝnh ®­îc trªn ra thÓ tÝch khèi ®¾p cã dung träng thiÕt kÕ cã thÓ c¬ së hè mãng thiÕt kÕ ®· cã. VÒ mÆt hÖ sè tËn tÝnh nh­ sau: dông còng cã thÓ tham kh¶o ë môc 2. Dung träng ®¸ nguyªn khai lµ c (tÊn/m3).  Mét l­îng ®¸ kh«ng nhá lÉn ®Êt ®¸ xÊu Dung träng thiÕt kÕ ®¸ ®¾p ®Ëp lµ tk (tÊn/m3). xen kÑp ph¶i c¨n cø cô thÓ vµo t×nh h×nh ®Þa chÊt Nh­ vËy, cø 1m3 ®¸ nguyªn khai sÏ cho ta (c ®Ó ®Þnh l­îng. Khèi l­îng nµy nªn tÝnh t¸ch /tk) m3 ®¸ ®¾p ë ®Ëp, nÕu kÓ ®Õn hao hôt trong riªng. thi c«ng th× cã thÓ tham kh¶o c¸ch tÝnh ë b¶ng 1  §¸ líp 7 (theo ph©n líp ®Þa chÊt t¹i Cöa d­íi ®©y. B¶ng 1. Khèi l­îng ®¸ nguyªn khai cÇn khai th¸c ®Ó ®¾p 1m3 ®¸ t¹i ®Ëp Khèi l­îng ®¸ Khèi l­îng ®¸ Khèi l­îng ®¸ Khèi l­îng ®¸ Dung träng ®¸ nguyªn khai ch­a kÓ nguyªn khai 3 nguyªn khai khi nguyªn khai khi ®¾p (t/m ) hao hôt (tËn dông khi tËn dông tËn dông 91% tËn dông 93% 100%) 95% Khèi IIIC: 2.10 0.8511 0.9352 0.9151 0.8959 Khèi IIIB: 2.15 0.8711 0.9572 0.9366 0.9169 Khèi IIIA: 2.20 0.8913 0.9794 0.9584 0.9382 Ghi chó: Dung träng ®¸ nguyªn khai 2.65 (t/m3), tÝnh cho tr­êng hîp kh«ng cã trung chuyÓn. NÕu ®¸ ®­îc ®µo ra ®­a ®Õn b·i tr÷ (b·i trung hçn hîp ®¸ n¬i ®µo vµ n¬i ®¾p lµ nh­ nhau, chuyÓn) sau ®ã chuyÓn tõ b·i tr÷ ®Ó ®¾p ®Ëp th× hÖ sè trong §Þnh møc 24/2005/Q§-BXD kh«ng nãi râ tËn dông cÇn ph¶i kÓ thªm tæn thÊt ë b·i tr÷ vµ tæn vÒ quan hÖ dung träng ®¸ n¬i ®¾p vµ n¬i ®µo. thÊt do vËn chuyÓn tõ b·i tr÷ ®Õn ®Ëp. PhÇn kÓ thªm Trªn ®©y lµ nh÷ng c¬ së khoa häc tæng hîp tõ nµy cã thÓ tham kh¶o ®iÓm a) vµ b) ë môc 2. c¸c tµi liÖu chóng t«i ®­îc biÕt vµ ph©n tÝch, §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh mong ®­îc ®ãng gãp tíi c¸c nhµ qu¶n lý, t­ vÊn 24/2005/Q§-BXD, trang 28 cã viÕt nh­ sau: thiÕt kÕ vµ c¸c nhµ thÇu thi c«ng. §èi víi c¸c “Riªng khèi l­îng ®¸ hçn hîp cÇn ®µo vµ vËn c«ng tr×nh chóng ta ®ang x©y dùng còng cÇn chuyÓn ®Ó ®¾p ®­îc tÝnh b»ng khèi l­îng ®¸ hçn ®­îc xem xÐt ®¸nh gi¸ tæng kÕt thùc tÕ vÒ hÖ sè hîp ®o t¹i n¬i ®¾p nh©n víi hÖ sè chuyÓn ®æi tËn dông ®¸ nh»m quy ho¹ch, kh¶o s¸t vµ thiÕt 1.13”. Nh­ vËy, ta cã thÓ hiÓu hÖ sè 1/1.13= kÕ tr÷ l­îng má ®¸ phï hîp víi yªu cÇu ®¾p ®Ëp 0.885 lµ hÖ sè tËn dông ®¸ nÕu nh­ dung träng cho c¸c c«ng tr×nh sÏ x©y dùng trong t­¬ng lai. 131
  3. Tµi liÖu tham kh¶o 1. §Þnh møc vËt t­ 22/2001/Q§-BXD. 2. §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh 24/2005/Q§-BXD. 3. КАМЕННО-ЗЕМЛЯРНЫЕ И КАМЕННОНАБРОСНЫЕ ПЛОТИНЫ, ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА, Издание второе, переработанное и дополненое, С. Н. МОИСЕЕВ (ЭНЕРГИЯ) МОСКВА 1970. 4. КАМЕННО-ЗЕМЛЯРНЫЕ И КАМЕННОНАБРОСНЫЕ ПЛОТИНЫ, В. Г. РАДЧЕНКО, В. А. ЗАИРОВА. (ЭНЕРГИЯ) Ленинградское отделение 1971. 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, Под редакцией проф. д-ра техн. наук В. С. ЭРИСТОВА. Москва строииздат 1977. 6. ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, Под редакцией проф. д-ра техн. наук В. С. ЭРИСТОВА. издат. литер. по строительству Москва 1970. 7. ПЛОТИНЫ ИЗ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, А. А. НИЧИПОРОВИЧ, Москва строииздат 1973. Abstract The coefficient of rocks utilization from the foundation excavations and strippings for the Cua Dat dam Constructing rockfill dam we need a huge amount of rocks extracted near the site including rocks from the foundation excavations and from strippings. Good estimation of the rocks utilization is very important in consultations, managements and it gives informations needed by building contractors. This article contains opinions about the rocks estimation coefficient for the Cua Dat dam in Thanh Hoa province. 132

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản