intTypePromotion=3

X quang hệ niệu

Chia sẻ: Lan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:157

0
119
lượt xem
41
download

X quang hệ niệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thụt tháo sạch 2 lần trước khi chụp. + Không uống các loại thuốc có tính chất cản quang: Bismuth, viên đạm, không uống thuốc cản quang đường tiêu hoá 3 ngày trước khi chụp. - Mục đích: + Phát hiện sỏi cản quang ở tiết niệu (về hình thể, kích thước, vị trí và số lượng) và những hình cản quang bất thường ở ổ bụng. + Đánh giá những thay đổi ở vùng cột sống thắt lưng và vùng cùng cụt. + Có thể thấy được bóng thận trên phim chụp. - Kỹ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: X quang hệ niệu

  1. X QUANG HỆ NIEÄU BS. Hoà Hoaøng Phöông BM. Chaån ñoaùn Hình aûnh
  2. THAÄN
  3. Hình ảnh học Y khoa X quang Siêu âm CT – X quang cắt lớp điện toán MRI – Cộng hƣởng từ DSA – Chụp mạch máu số hóa xóa nền Y học hạt nhân
  4. DAØN BAØI  1. Phoâi thai hoïc – Giaûi phaãu hoïc  2. Khaûo saùt CĐHA  3. Dò taät baåm sinh  4. Nhieãm truøng ñöôøng tieát nieäu  5. Soûi ñöôøng tieát nieäu  6. U ñöôøng nieäu duïc  7. Beänh lyù nang  8. Chaán thöông  9. Beänh lyù noäi khoa ñöôøng nieäu duïc
  5. Phoâi thai hoïc - 3 caáu truùc ñaàu tieân : tieàn thaän, trung thaän vaø haäu thaän. - Haäu thaän phaùt trieån töø 2 nguoàn : + maàm nieäu quaûn: nieäu quaûn, beå thaän, caùc ñaøi thaän vaø caùc oáng thu thaäp. + khoái nguyeân baøo haäu thaän. - Thaän khôûi ñaàu naèm ôû vuøng chaäu, di chuyeån daàn leân phaàn cao sau phuùc maïc.
  6. Phoâi thai hoïc
  7. Phoâi thai hoïc Baøng quang: - Vaùch nieäu tröïc traøng dính vaøo maøng oå nhôùp (tuaàn 7) ngaên chia thaønh 2 phaàn : + Xoang nieäu duïc + Tröïc traøng - Noái vôùi nieäu nang, sau trôû thaønh sôïi xô goïi laø oáng nieäu roán.
  8. Giaûi phaãu hoïc - Thaän  Daïng haït ñaäu ( 10 x 5 x 3 cm)  Hai maët : tröôùc loài , sau phaúng  Hai bôø : ngoaøi loài , trong loõm, coù khuyeát  Xoang thaän ôû trung taâm  Chieàu daøi P < T  P thaáp hôn T  5 nhaùnh ñoäng maïch phaân thuøy
  9. Giaûi phaãu hoïc - Thaän  Bao xô ñaøn hoài  Nhu moâ   Voû thaän : ôû ngoaïi vi, bao quanh caùc tuûy, taïo thaønh caùc truï Bertin   Tuûy thaän : ôû trung taâm, taïo thaønh caùc thaùp Malpighi  Xoang : song song voû bao, chöùa beå thaän, ñoäng maïch, tónh maïch, baïch huyeát, môõ.
  10. Giaûi phaãu hoïc - Thaän

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản