intTypePromotion=1

Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên ngành Sư phạm hóa học

Chia sẻ: ViNaruto2711 ViNaruto2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
96
lượt xem
18
download

Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên ngành Sư phạm hóa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết xác định những tiêu chí cần có của năng lực dạy học tích hợp, các nguyên tắc, quy trình xây dựng và đề xuất bộ công cụ đánh giá năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên ngành Sư phạm hóa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Hóa học Trung học phổ thông (THPT).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên ngành Sư phạm hóa học

HNUE JOURNAL OF SCIENCE<br /> Educational Sci., 2017, Vol. 62, Iss. 9, pp. 59-70<br /> This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn<br /> <br /> DOI: 10.18173/2354-1075.2017-0151<br /> <br /> XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DẠY HỌC<br /> TÍCH HỢP CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM HÓA HỌC<br /> Vũ Thị Thu Hoài<br /> Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> Tóm tắt. Đánh giá kết quả học tập của người học là đánh giá dựa theo năng lực của người<br /> học, tức là đánh giá khả năng thực hiện thành công các nhiệm vụ học tập dựa trên kết quả<br /> đầu ra cuối của một giai đoạn, một quá trình học tập, đồng nghĩa với quá trình tìm kiếm<br /> minh chứng về việc người học đã thực hiện thành công các nhiệm vụ đó. Kết quả đánh giá<br /> theo năng lực là cơ sở để người dạy điều chỉnh các hoạt động dạy học và người học cải<br /> tiến quá trình học tập của bản thân. Tích hợp là một trong những quan điểm giáo dục nhằm<br /> nâng cao năng lực của người học, giúp đào tạo ra những con người có đầy đủ phẩm chất<br /> và năng lực để giải quyết các vấn đề của cuộc sống hiện đại. Việc hình thành và phát triển<br /> năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên ngay từ khi còn học tập ở trường Đại học là một<br /> yêu cầu cần thiết, nhằm nâng cao năng lực dạy học cho sinh viên. Bài viết xác định những<br /> tiêu chí cần có của năng lực dạy học tích hợp, các nguyên tắc, quy trình xây dựng và đề<br /> xuất bộ công cụ đánh giá năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên ngành Sư phạm hóa học<br /> nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Hóa học Trung học phổ thông (THPT).<br /> Từ khóa: Dạy học tích hợp, chủ đề tích hợp, năng lực dạy học, đánh giá năng lực dạy học<br /> tích hợp.<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Mở đầu<br /> <br /> Trong thập kỉ vừa qua dạy học (DH) theo hướng tích hợp hay còn gọi là dạy học tích hợp<br /> (DHTH) đã được các nhà khoa học nghiên cứu và vận dụng nhiều nước, nhiều nơi trên thế giới<br /> [11, 14]. Các tác giả này đã chỉ ra rằng kết quả học tập của học sinh (HS) cao hơn khi chương trình<br /> được tích hợp, bởi DH truyền thống đang bộc lộ những hạn chế khi phải đương đầu với sự phát<br /> triển ngày càng nhanh chóng của khoa học, công nghệ với lượng kiến thức đồ sộ của nhân loại;<br /> hàng loạt những vấn đề mới nảy sinh có tính chất toàn cầu cần được nhà trường quan tâm và bổ<br /> sung vào chương trình để dạy cho HS những kiến thức, những vấn đề cần giải quyết trong học tập<br /> và trong cuộc sống mà không thể dựa trên kiến thức, tư duy của một lĩnh vực, một ngành khoa học.<br /> Để giải quyết các vấn đề này cần đòi hỏi HS vận dụng kiến thức tổ hợp của nhiều ngành khoa học<br /> khác nhau [13]. Do vậy, giáo dục phổ thông phải giúp HS có cái nhìn về thế giới trong tính chỉnh<br /> thể vốn có của nó, không bị chia cắt, tách rời thành từng môn, từng lĩnh vực quá sớm [9]. Các nhà<br /> khoa học cũng đánh giá DHTH có nhiều điều kiện để phát triển được năng lực (NL) cho HS [10].<br /> Ngày nhận bài: 15/5/2017. Ngày nhận đăng: 12/9/2017<br /> Liên hệ: Vũ Thị Thu Hoài, e-mail: hoaivtt@vnu.edu.vn, vuthuhoaih@yahoo.com.vn<br /> <br /> 59<br /> <br /> Vũ Thị Thu Hoài<br /> <br /> Tại Việt Nam, xu thế tích hợp các môn học trong hoạt động giáo dục đã thu hút được sự<br /> quan tâm của nhiều nhà khoa học và các giáo viên (GV). Theo [7], tác giả đã bước đầu nghiên cứu,<br /> đề xuất những nguyên tắc của dạy học tích hợp liên môn cũng như việc xây dựng và lựa chọn chủ<br /> đề dạy học về Khoa học tự nhiên; Tác giả Nguyễn Văn Biên [2] đề xuất quy trình xây dựng chủ đề<br /> tích hợp về khoa học tự nhiên như một gợi ý đối với giáo viên trong quá trình làm quen với việc<br /> xây dựng và tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp; Theo [5], các tác giả đã đề xuất quy trình xây<br /> dựng chủ đề tích hợp liên môn, áp dụng trong DH nhằm phát triển NL vận dụng kiến thức hóa học<br /> vào cuộc sống cho HS.<br /> Một trong những khâu quan trọng không thể thiếu của hoạt động giáo dục là kiểm tra,<br /> đánh giá (ĐG), trong đó đánh giá năng lực (ĐGNL) – hay ĐG quá trình nhằm giúp người dạy<br /> có thông tin kết quả học tập của người học để điều chỉnh hoạt động DH; giúp GV và nhà trường<br /> xác nhận, xếp hạng kết quả học tập và quan trọng hơn từ đó giúp người học điều chỉnh quá trình<br /> học tập của bản thân. Nhiều quốc gia đã đẩy mạnh ĐG quá trình bằng các hình thức, phương<br /> pháp ĐG không truyền thống như quan sát, phỏng vấn, hồ sơ, dự án, trình diễn thực, nhiều người<br /> cùng tham gia, HS tự ĐG... Bên cạnh đó, các nước tạo ra một số công cụ kiểm tra ĐG rất hữu<br /> hiệu như: Nghiên cứu về xu thế trong Toán học và Khoa học quốc tế (Trends in International<br /> Mathematics and Scientics - TIMSS); Nghiên cứu về sự tiến bộ về NL đọc hiểu quốc tế (Program<br /> in International Reading Listeracy Strudy – PIRLS); Chương trình ĐG HS quốc tế (Program for<br /> International Student Assessment – PISA). . . .Do vậy, ĐG NL là một hoạt động nhằm cải thiện và<br /> nâng cao chất lượng giáo dục. Ở trong nước, đã có một số công trình nghiên cứu và thiết kế bộ<br /> công cụ ĐG NL cho người học như trong [6, 8], các tác giả đã thiết kế bộ công cụ đánh giá NL<br /> hợp tác cho HS trong dạy học sinh học ở trường phổ thông và cho sinh viên (SV) thông qua DH<br /> dự án; Theo [1], tác giả Đặng Thị Thuận An, đã đề xuất khung NLDH tích hợp và một số cách sử<br /> dụng khung này trong đào tạo GV Hóa học tại các Trường Đại học Sư phạm; Như vậy DHTH có<br /> vai trò quan trọng trong việc phát triển NL của người học, đồng thời ĐGNL là một khâu không thể<br /> thiếu để phát triển NL của người học. Với những lí do trên, bài viết đề xuất các tiêu chí, cách thức,<br /> công cụ và quy trình ĐG NLDHTH cho sinh viên Sư phạm Hóa học (SVSPHH) nhằm phát triển<br /> NLDH cho SVSPHH góp phần đáp ứng các yêu cầu về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.<br /> <br /> 2.<br /> 2.1.<br /> <br /> Nội dung nghiên cứu<br /> Khái niệm về DHTH và NLDHTH<br /> <br /> Có nhiều quan điểm về DHTH: Theo Xaviers Roegirs “Khoa sư phạm tích hợp là một quan<br /> niệm về quá trình học tập trong đó toàn thể các quá trình học tập góp phần hình thành ở HS những<br /> NL rõ ràng, có dự tính trước những điều cần thiết cho HS nhằm phục vụ cho quá trình học tập<br /> tương lai, hoặc hoà nhập HS vào cuộc sống lao động. Khoa sư phạm tích hợp làm cho quá trình<br /> học tập có ý nghĩa” [10]. Theo UNESCO, DHTH các môn khoa học là “Một cách trình bày các<br /> khái niệm và nguyên lí khoa học cho phép diễn đạt sự thống nhất cơ bản của tư tưởng khoa học,<br /> tránh quá nhấn mạnh hoặc quá sớm sự sai khác giữa các lĩnh vực khoa học khác nhau”[9]. Như<br /> vậy, DHTH là định hướng DH trong đó GV tổ chức, hướng dẫn để HS biết huy động tổng hợp kiến<br /> thức, kĩ năng,. . . thuộc nhiều lĩnh vực (môn học/hoạt động giáo dục) khác nhau nhằm giải quyết<br /> các nhiệm vụ học tập; thông qua đó hình thành những kiến thức và kĩ năng mới; phát triển được<br /> những NL cần thiết, trong đó có nhiều điều kiện để phát triển NL vận dụng kiến thức để giải quyết<br /> các vấn đề trong học tập và trong thực tiễn cuộc sống.<br /> NLDH của GV được xem xét trên cơ sở tiếp cận khái niệm NL. Có nhiều định nghĩa về NL,<br /> 60<br /> <br /> Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên ngành Sư phạm Hóa học<br /> <br /> trong bài viết này sử dụng khái niệm: “NL là sự kết hợp của tư duy, kĩ năng và thái độ có sẵn hoặc<br /> ở dạng tiềm năng có thể học hỏi được của một cá nhân hoặc tổ chức để thực hiện thành công nhiệm<br /> vụ”[12]. Theo đó, NL là hệ thống khả năng của con người thực hiện linh hoạt, sáng tạo và có hiệu<br /> quả công việc, hoạt động nào đó. NLDH là khả năng vận dụng các kiến thức, kĩ năng, thái độ của<br /> người dạy trong việc định hướng người học tự chiếm lĩnh kiến thức, hình thành các NL cá nhân.<br /> Trong 8 tiêu chuẩn đầu ra trình độ Đại học khối ngành sư phạm trong đào tạo GV THPT [3] thì<br /> tiêu chuẩn năng lực DH tích hợp (NLDHTH) có nhiều điều kiện phát triển NL cho HS, đặc biệt là<br /> NL vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống. Theo chúng tôi, cấu trúc NLDHTH của SVSPHH<br /> được xác định bởi các NL thành phần sau:<br /> - NL hiểu biết về DHTH, NL xây dựng được các chủ đề DHTH: Phân tích khả năng tích<br /> hợp của một chủ đề, một phần hay một chương của môn học; Lập được bảng ma trận thể hiện nội<br /> dung tích hợp đã lựa chọn theo các mức độ khác nhau về kiến thức, kĩ năng, thái độ và định hướng<br /> phát triển NL cho HS.<br /> - NL thiết kế một số hoạt động để tổ chức DHTH của chủ đề, chủ điểm hay chương, phần<br /> đã lựa chọn: Xây dựng kế hoạch dạy học (KHDH) các CĐTH đảm bảo DH theo định hướng phát<br /> triển NL cho HS.<br /> - Thực hiện KHDH các CĐTH đã soạn trong thực hành, trong thực tập sư phạm (TTSP).<br /> - ĐG được quá trình hình thành và phát triển NLDHTH của bản thân và đồng nghiệp. Rút<br /> ra được các cải tiến hay đề xuất để DH các CĐTH nhằm rèn luyện NL phát triển chương trình nhà<br /> trường cho tương lai.<br /> Tóm lại, NLDHTH bao gồm: NL hiểu biết về DHTH; NL xây dựng các chủ đề DHTH; NL<br /> lập KHDHTH; NL tổ chức, thực hiện các hoạt động DHTH và NL kiểm tra ĐG theo hướng tích<br /> hợp. Vì vậy, để ĐG NLDHTH, thì cần thiết kế bộ công cụ ĐG NL theo cấu trúc và các tiêu chí của<br /> NLDHTH, các biểu hiện và các mức độ cụ thể, chi tiết với từng biểu hiện của các tiêu chí đó.<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Nguyên tắc xây dựng bộ công cụ ĐG NLDHTH<br /> <br /> Trên cơ sở nghiên cứu lí thuyết về DHTH: về vấn đề DHTH ở trên Thế giới và Việt Nam, các<br /> khái niệm về NLDH, NLDH tích hợp, cấu trúc và các thành tố của NL DHTH, các hình thức ĐG<br /> NL DHTH và cơ sở thực tiễn về thực trạng NL DHTH của GV THPT môn Hóa học và SVSPHH,<br /> chúng tôi đề xuất 5 nguyên tắc xây dựng bộ công cụ ĐG NL DHTH cho SV ngành SPHH như sau:<br /> Nguyên tắc 1: Đảm bảo tính mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra về các tiêu chuẩn NL nghề<br /> nghiệp GV trong đó có NLDH và NLDHTH trong đào tạo GV Hóa học THPT của các trường Sư<br /> phạm.<br /> Nguyên tắc 2: Bộ công cụ ĐG NL DHTH cần phù hợp với yêu cầu về nội dung về kiến<br /> thức, kĩ năng, thái độ cần đạt được của chuyên ngành Lí luận và Phương pháp DH Hóa học trong<br /> đào tạo GV Hóa học THPT.<br /> Nguyên tắc 3: Việc xây dựng bộ công cụ ĐG NLDHTH cần dựa trên cơ sở lí luận về DHTH,<br /> NLDH nói chung và NLDHTH nói riêng, các văn bản, quy định và các hướng dẫn liên quan đến<br /> DHTH.<br /> Nguyên tắc 4: Các tiêu chí ĐG phải phù hợp với biện pháp phát triển NLDHTH cho<br /> SVSPHH.<br /> Nguyên tắc 5: Bộ tiêu chuẩn phải đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn, khả thi; Cần đảm<br /> bảo yêu cầu ĐG được NLDHTH cho SV một cách cụ thể và tường minh, nghĩa là phải đo được<br /> 61<br /> <br /> Vũ Thị Thu Hoài<br /> <br /> hay lượng hóa được các mức độ đạt được NLDHTH của SV.<br /> <br /> 2.3.<br /> <br /> Quy trình xây dựng bộ công cụ ĐG NL DHTH cho SV SPHH<br /> <br /> Để xây dựng bộ tiêu chuẩn ĐG NL DHTH, chúng tôi xây dựng quy trình gồm 5 bước sau:<br /> Bước 1: Xác định mục tiêu, nội dung các kiến thức để xây dựng các CĐTH, tài liệu lí luận<br /> về DHTH. Xác định NL DHTH của SVSPHH bao gồm: NL hiểu biết về DHTH; NL xây dựng<br /> các chủ đề DHTH; NL lập kế hoạch và tổ chức DHTH trong DH hóa học; NL định hướng kết hợp<br /> các nội dung kiến thức có liên quan của các học phần Khoa học tự nhiên với học phần Lí luận và<br /> PPDH Hóa học và NL kiểm tra, ĐG theo hướng tích hợp, phát triển NL người học.<br /> Bước 2: Xác định được các tiêu chí cần đạt được của tiêu chuẩn về NLDHTH đối với SV<br /> ngành SPHH bao gồm các NL thành phần ở các mức độ khác nhau.<br /> Bước 3: Từ các tiêu chí, xác định các mức độ biểu hiện của các NL thành phần, các mức<br /> độ chi tiết cần đạt được của các tiêu chí, các minh chứng cụ thể để làm cơ sở ĐG định lượng<br /> NLDHTH.<br /> Bước 4: Xây dựng công cụ ĐG, bảng kiểm quan sát, phiếu hỏi và phiếu tự ĐG; Xin ý kiến<br /> của các chuyên gia về các phiếu ĐG NL DHTH của SVSPHH.<br /> Bước 5: Thử nghiệm bộ công cụ ĐG và chỉnh sửa cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong<br /> giai đoạn mới.<br /> <br /> 2.4.<br /> <br /> Bộ công cụ ĐG NLDHTH của SVSPHH<br /> <br /> 2.4.1. Các tiêu chí ĐG NLDHTH của SVSPHH<br /> Trên cơ sở các nguyên tắc và quy trình xây dựng bộ công cụ ĐG NLDH TH, các cơ sở lí<br /> thuyết về DHTH và mục tiêu đào tạo GV của khối ngành SPHH ở các Trường Đại học, bài viết đề<br /> xuất hệ thống các tiêu chí ĐG và các biểu hiện của NLDH TH của SVSPHH và được trình bày cụ<br /> thể trong bảng sau:<br /> STT<br /> <br /> Bảng 1. Hệ thống các tiêu chí ĐG NLDHTH cho SVSPHH<br /> <br /> Tiêu chí<br /> <br /> 1<br /> <br /> Hiểu biết về<br /> DHTH<br /> <br /> 2<br /> <br /> NL<br /> xây<br /> dựng và tổ<br /> chức DH các<br /> CĐTH<br /> <br /> 62<br /> <br /> Biểu hiện<br /> - Cập nhật được các thông tin về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt<br /> Nam: Các văn bản, quy định, các hướng dẫn liên quan đến DHTH.<br /> - Có các kiến thức về cơ sở lí luận của NLDH, NLDHTH, bản chất, các hình<br /> thức tích hợp và vai trò của DHTH, của các PPDH tích cực theo định hướng<br /> phát triển NL cho HS.<br /> - Nắm vững kiến thức môn Hóa học ở trường phổ thông, đảm bảo nội dung các<br /> kiến thức chính xác, khoa học, cập nhật và có hệ thống.<br /> - Có khả năng phân tích nội dung, chương trình trong SGK ở trường phổ thông,<br /> nội dung các kiến thức trong các môn Hóa học cơ bản mà SV được học ở trường<br /> Đại học (Hóa hữu cơ, Hóa vô cơ, Hóa phân tích, Hóa lí,. . . .) để xây dựng các<br /> CĐTH.<br /> - Tích hợp được các kiến thức liên môn Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học,<br /> Sinh học,. . . .) và các vấn đề liên quan trong thực tiễn cuộc sống để xây dựng<br /> các CĐTH.<br /> - Lựa chọn được các PPDH, KTDH tích cực, phù hợp để thiết kế các KHDH<br /> các CĐTH đã xây dựng theo định hướng phát triển NL HS. (Các hình thức tổ<br /> chức DH đặc thù trong DH môn Hóa học, cách phối hợp linh hoạt các PPDH<br /> tích cực) để DH các CĐTH.<br /> <br /> Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên ngành Sư phạm Hóa học<br /> <br /> 3<br /> <br /> NL kiểm tra,<br /> ĐG<br /> <br /> - Hợp tác được với các SV ngành SPHH, giảng viên và các GV môn Hóa học<br /> THPT trong việc xây dựng và thiết kế các KHDH các CĐTH.<br /> - Thực hiện các KHDH các CĐTH đã xây dựng trong học phần PPDH hóa học<br /> ở trường phổ thông và TTSP.<br /> - Thiết kế và sử dụng bộ công cụ ĐG sự hình thành và phát triển các NL cho<br /> HS thông qua DHTH (cả trong và sau quá trình học).<br /> - Đề xuất được các hình thức, các mức độ, các minh chứng để xây dựng bộ<br /> công cụ ĐG NLDHTH cho bản thân và các bạn SV khác.<br /> - Vận dụng được bộ công cụ ĐG NLDHTH để ĐG đồng đẳng và tự ĐG<br /> NLDHTH của bản thân.<br /> - Đề xuất được các giải pháp cải tiến các hoạt động trong tiến trình xây dựng<br /> và sử dụng các CĐTH để DH nhằm phát triển NL cho HS trong các tình huống<br /> mới.<br /> <br /> 2.4.2. Công cụ ĐG năng lực DH tích hợp của sinh viên ngành SPHH<br /> Để thực hiện việc ĐG NLDHTH của SVSPHH, chúng tôi xây dựng bảng mô tả chi tiết các<br /> mức độ đạt được của các biểu hiện trong các tiêu chí và được trình bày trong bảng sau:<br /> Bảng 2. Mô tả chi tiết các mức độ biểu hiện các tiêu chí NLDHTH của SVSPHH<br /> <br /> Các biểu hiện<br /> NL DHTH<br /> 1. Cập nhật được<br /> các thông tin về<br /> đổi mới căn bản<br /> và toàn diện giáo<br /> dục Việt Nam:<br /> Các văn bản, quy<br /> định, các hướng<br /> dẫn liên quan đến<br /> DHTH.<br /> <br /> Mức độ 1<br /> 1 điểm<br /> Có ý thức thu<br /> thập tài liệu có<br /> liên quan đến DH<br /> định hướng phát<br /> triển NL HS, các<br /> hướng dẫn liên<br /> quan đến DHTH<br /> nhưng chưa cập<br /> nhật và đầy đủ.<br /> <br /> 2. Có các kiến<br /> thức về cơ sở lí<br /> luận của NLDH,<br /> NLDHTH, bản<br /> chất, các hình<br /> thức tích hợp<br /> và vai trò của<br /> DHTH;<br /> Các<br /> nguyên tắc, quy<br /> trình xây dựng<br /> các CĐTH, Các<br /> kiến thức cơ sở<br /> về đổi mới PPDH<br /> theo định hướng<br /> phát triển NL cho<br /> HS.<br /> <br /> Nêu được bản<br /> chất và các hình<br /> thức tích hợp<br /> trong DH, vai<br /> trò của DHTH<br /> trong việc phát<br /> triển NL người<br /> học nhưng chưa<br /> đầy đủ. Xác định<br /> được các nguyên<br /> tắc, quy trình<br /> xây dựng CĐTH<br /> nhưng quy trình<br /> đưa ra chưa logic.<br /> Biết được vai trò<br /> của một số PPDH<br /> tích cực.<br /> <br /> Mức độ 2<br /> 2 điểm<br /> <br /> Nêu được các<br /> định hướng đổi<br /> mới, phát triển<br /> GD theo định<br /> hướng phát triển<br /> NL người học của<br /> các văn bản, quy<br /> định hiện hành.<br /> Trình bày được<br /> bản chất, các hình<br /> thức của DHTH,<br /> các đặc trưng cơ<br /> bản của DHTH;<br /> xác định được các<br /> nguyên tắc và quy<br /> trình xây dựng<br /> các CĐTH nhưng<br /> chưa đưa ra được<br /> các minh chứng<br /> đầy đủ. Nêu được<br /> vai trò của một<br /> số PPDH tích cực<br /> trong việc phát<br /> triển NL cho HS.<br /> <br /> Mức độ 3<br /> 4 điểm<br /> Tổng hợp và trình<br /> bày được các<br /> mục tiêu cụ thể<br /> của định hướng<br /> phát triển GD<br /> Việt Nam trong<br /> các văn bản hiện<br /> hành liên quan<br /> đến DHTH.<br /> Trình bày được<br /> bản chất, các hình<br /> thức DHTH, các<br /> đặc trưng cơ bản<br /> của DHTH trong<br /> việc phát triển<br /> NL HS. Dẫn ra<br /> được các ví dụ<br /> để minh họa cho<br /> các hình thức tích<br /> hợp. Sử dụng hợp<br /> lí các PPDH tích<br /> cực trong thiết<br /> kế các hoạt động<br /> DH trong các<br /> CĐTH.<br /> <br /> Minh chứng<br /> <br /> Hồ sơ DHTH: hệ<br /> thống các văn bản<br /> hướng dẫn, các<br /> tài liệu tham khảo<br /> về DHTH, các tài<br /> liệu về đổi mới<br /> PPDH mang tính<br /> cập nhật.<br /> Bài báo cáo cá<br /> nhân và nhóm về<br /> các vấn đề: Khái<br /> niệm, bản chất,<br /> các hình thức<br /> TH, các nguyên<br /> tắc và quy trình<br /> xây dựng CĐTH<br /> với các ví dụ<br /> dẫn chứng rõ<br /> ràng; vai trò của<br /> DHTH trong việc<br /> phát triển NL<br /> HS. Trình bày<br /> được vai trò của<br /> PPDH tích cực đã<br /> chọn để DH các<br /> CĐTH.<br /> <br /> 63<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2