intTypePromotion=1

Yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện do vi khuẩn gram âm sinh men b-lactamase phổ mở rộng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới từ tháng 5/2002 đến 2/2004

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
20
lượt xem
1
download

Yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện do vi khuẩn gram âm sinh men b-lactamase phổ mở rộng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới từ tháng 5/2002 đến 2/2004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tần suất nhiễm vi khuẩn sinh men b-lactamase phổ mở rộng (ESBL1) ngày càng gia tăng khắp nơi trên thế giới. Điều trị bệnh nhiễm các vi khuẩn này rất khó khăn do tính đa kháng thuốc. Để xác định yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) do vi khuẩn gram âm sinh ESBL, từ tháng 5 năm 2004 đến tháng 3 năm 2005, Bài viết thực hiện nghiên cứu bệnh chứng trên 139 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện do vi khuẩn gram âm sinh men b-lactamase phổ mở rộng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới từ tháng 5/2002 đến 2/2004

Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> YEÁU TOÁ NGUY CÔ NHIEÃM KHUAÅN BEÄNH VIEÄN<br /> DO VI KHUAÅN GRAM AÂM SINH MEN B-LACTAMASE PHOÅ MÔÛ ROÄNG<br /> TAÏI BEÄNH VIEÄN BEÄNH NHIEÄT ÑÔÙI TÖØ THAÙNG 5/2002 ÑEÁN 2/2004<br /> Nguyeãn Thò Yeán Xuaân*, Nguyeãn Traàn Chính*<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Taàn suaát nhieãm vi khuaån sinh men b-lactamase phoå môû roäng (ESBL1) ngaøy caøng gia taêng khaép nôi<br /> treân theá giôùi. Ñieàu trò beänh nhieãm caùc vi khuaån naøy raát khoù khaên do tính ña khaùng thuoác. Ñeå xaùc ñònh yeáu<br /> toá nguy cô nhieãm khuaån beänh vieän (NKBV) do vi khuaån gram aâm sinh ESBL, töø thaùng 5 naêm 2004 ñeán<br /> thaùng 3 naêm 2005, chuùng toâi thöïc hieän nghieân cöùu beänh chöùng treân 139 beänh nhaân taïi Beänh vieän Beänh<br /> nhieät ñôùi. Keát quaû cho thaáy nhoùm beänh nhaân nhieãm ESBL(+) coù thôøi gian naèm vieän keùo daøi (p=0.01),<br /> thôøi gian söû duïng cephalosporin phoå roäng keùo daøi (p=0.01) so vôùi nhoùm ESBL(-). Söû duïng cephalosporin<br /> caøng laâu thì nguy cô nhieãm VK sinh ESBL caøng taêng (>5 ngaøy: OR laø 2.4; >14 ngaøy: OR laø 4.1). Qua<br /> phaân tích ña bieán, yeáu toá nguy cô quan troïng nhaát laø thôøi gian naèm vieän treân 14 ngaøy (OR=2,7, p=0.03).<br /> <br /> SUMMARY<br /> FACTORS OF RISK OF EXTENDED-SPECTRUM LACTAMASE GRAM NEGATIVE<br /> BACTERIA INFECTIONS AT HOSPITAL FOR TROPICAL DISEASES FROM MAY 2002<br /> TO FEBRUARY 2004<br /> Nguyen Thi Yen Xuan, Nguyen Tran Chinh<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 143 - 148<br /> <br /> In recent years, the incidence of infection due to extended spectrum b-lactamase (ESBL) producing<br /> gram-negative bacilli has increased in alarming rate in all over the world. Antibiotic multiresistance of<br /> ESBL strains poses significant therapeutic challenges. To determine the risk factors for being infected by<br /> these organisms, a case control study of all nosocomial ESBL-bacilli infections from May/2002 to<br /> Feb/2004 was conducted at the Hospital for Tropical Diseases. The risk factors for ESBL-organisms were<br /> prolonged period of hospitalization (p=0.01), prolonged use of extended spectrum cephalosporin<br /> (p=0.01). The longer use of cephalosporin, the higher risk of ESBL-bacilli infection (>5 days-OR: 2.4;<br /> >14 days-OR: 4.1). By multivariable analysis, we found the independent risk factor for ESBL-gram<br /> negative organisms was the duration of hospitalization longer than 14 days (OR: 2.7, p=0.03).<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> Chæ moät thôøi gian ngaén sau khi nhoùm<br /> cephalosporin phoå roäng ñöôïc söû duïng, ngaøy caøng coù<br /> raát nhieàu baùo caùo veà söï ñeà khaùng cuûa vi khuaån vôùi caùc<br /> khaùng sinh naøy. Taàn suaát nhieãm khuaån (NK ) do vi<br /> khuaån sinh ESBL gia taêng ñaùng keå trong nhöõng naêm<br /> gaàn ñaây.<br /> Caâu hoûi ñaët ra laø söï gia taêng soá löôïng vaø chuûng<br /> loaïi vi khuaån sinh ESBL theo thôøi gian coù moái töông<br /> <br /> quan vôùi moät soá yeáu toá dòch teã vaø laâm saøng cuûa beänh<br /> nhaân hay khoâng? Yeáu toá nguy cô naøo laøm cho beänh<br /> nhaân deã maéc nhöõng taùc nhaân naøy? Ñeå traû lôøi caâu hoûi<br /> treân, ñaõ coù nhieàu coâng trình treân theá giôùi lieân quan<br /> ñeán vaán ñeà naøy(4,5,8). Tuy nhieân, nhöõng nghieân cöùu<br /> thöïc hieän trong ñieàu kieän thöïc teá laâm saøng taïi Vieät<br /> nam chöa ñöôïc coâng boá roäng raõi.<br /> Treân cô sôû nhöõng nhaän ñònh treân, chuùng toâi tieán<br /> haønh thöïc hieän ñeà taøi vôùi muïc tieâu khaûo saùt caùc yeáu toá<br /> nguy cô nhieãm vi khuaån sinh ESBL trong nhoùm<br /> <br /> * Boä moân Nhieãm ÑHYD TpHCM<br /> <br /> 143<br /> <br /> beänh nhaân nhieãm khuaån beänh vieän (NKBV) taïi<br /> BVBNÑ töø thaùng 5 naêm 2002 ñeán thaùng 2 naêm 2004.<br /> Ñònh nghóa ESBL<br /> ESBL laø men b-lactamase coù khaû naêng ly giaûi<br /> caùc cephalosporin phoå roäng (theá heä 3 nhö<br /> ceftazidime, cefotaxime, ceftriaxone) vaø monobactam<br /> (nhö aztreonam), nhöng khoâng aûnh höôûng ñeán<br /> cephamycins (nhö cefoxitin, cefotetan) hay caùc<br /> carbapenem (meropenem hay imipenem).<br /> <br /> ÑOÁI TÖÔÏNG-PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU<br /> Ñoái töôïng nghieân cöùu<br /> <br /> - Tieâu chuaån choïn beänh<br /> <br /> Beänh nhaân ñieàu trò taïi BVBNÑ trong khoaûng thôøi<br /> gian töø thaùng 5/2002 ñeán thaùng 2/2004, vôùi 3 tieâu<br /> chuaån nhö sau:<br /> (1) Veà maët vi sinh: coù keát quaû caáy beänh phaåm<br /> döông tính (nöôùc tieåu, dòch röûa pheá quaûn, maùu, hoaëc<br /> dòch baùng) vôùi vi khuaån gram aâm, töông öùng vôùi<br /> beänh caûnh laâm saøng. Taát caû xeùt nghieäm ñöôïc thöïc<br /> hieän taïi BVBNÑ.<br /> (2) Ñuû tieâu chuaån chaån ñoaùn laø NKBV: NK maéc<br /> phaûi trong thôøi gian naèm beänh vieän vaø laø haäu quaû cuûa<br /> tình traïng naèm vieän. Nhìn chung, ñöôïc xem laø NKBV<br /> khi trieäu chöùng khôûi phaùt sau nhaäp vieän 48h; hoaëc<br /> beänh nhaân coù tieàn söû naèm vieän trong voøng hai tuaàn<br /> tröôùc ñoù vaø vi khuaån phaân laäp ñöôïc phuø hôïp taùc nhaân<br /> töø beänh vieän.<br /> (3) Veà maët laâm saøng: coù beänh caûnh NK theo tieâu<br /> chuaån choïn beänh nhö sau:<br /> - Beänh caûnh NK huyeát: phaûi coù keát quaû caáy maùu<br /> döông tính vaø hoäi chöùng ñaùp öùng vieâm toaøn thaân.<br /> - Beänh caûnh NK tieát nieäu: caáy nöôùc tieåu coù vi<br /> khuaån gram aâm >=105 CFU/ml keøm moät trong ba<br /> daáu hieäu: trieäu chöùng taïi ñöôøng tieåu, hoaëc toaøn thaân<br /> (soát, taêng baïch caàu maùu, neutrophil chieám ña soá)<br /> hoaëc TPTNT baát thöôøng.<br /> - Beänh caûnh NK hoâ haáp: maãu caáy dòch röûa pheá<br /> quaûn döông tính vôùi VK gram aâm keøm theo laâm saøng<br /> cuûa toån thöông pheá quaûn - phoåi hay trieäu chöùng toaøn<br /> thaân vaø coù toån thöông treân X-quang phoåi.<br /> <br /> 144<br /> <br /> Tieâu chuaån loaïi tröø<br /> <br /> Khoâng ñuû tieâu chuaån NKBV; maãu caáy coù nhieãm<br /> vi khuaån gram(+) loaïi gaây beänh hoaëc naám; maãu caáy<br /> töø vò trí hôû nhö da, muû tai, pheát hoïng.<br /> Thieát keá nghieân cöùu<br /> Nghieân cöùu theo thieát keá beänh chöùng, tyû leä<br /> nhoùm chöùng: nhoùm beänh laø 1.5:1. Nhoùm chöùng ñöôïc<br /> choïn cuøng khu vöïc ñieàu trò vôùi nhoùm beänh.<br /> Nhoùm beänh hay ESBL(+): nhoùm beänh nhaân vôùi<br /> maãu caáy coù vi khuaån sinh ESBL.<br /> Nhoùm chöùng hay ESBL(-): nhoùm beänh nhaân vôùi<br /> maãu caáy khoâng coù vi khuaån sinh ESBL<br /> Côû maãu<br /> Theo coâng thöùc tính côû maãu cho nghieân cöùu<br /> beänh chöùng:<br /> n=<br /> <br /> {Z 1−α/ 2 [(c + 1) p(1 − p) ] + Z 1− β cp1 (1 − p1 ) + p 2 (1 − p 2 )]}2<br /> c( p1 − p 2 ) 2<br /> <br /> p1=0.24 (4), p2=0.06, caàn côû maãu laø 140, beänh<br /> laø 58, chöùng laø 82. Thöïc teá chæ choïn ñöôïc 57 tröôøng<br /> hôïp beänh.<br /> Bieán soá<br /> Bieán soá neàn<br /> <br /> Tuoåi (trung vò, KBT); phaùi: nam, nöõ; ñòa chæ: tænh,<br /> TPHCM; BMI (trung vò, KBT)<br /> Bieán soá khaûo saùt<br /> Thôøi gian naèm vieän (töø luùc nhaäp vieän ñeán tröôùc khi<br /> laáy beänh phaåm caáy 24h)<br /> <br /> Trung vò, treân vaø döôùi 7 ngaøy, treân vaø döôùi 14<br /> ngaøy, treân vaø döôùi 21 ngaøy.<br /> Beänh maïn tính saün coù<br /> <br /> Coù/khoâng coù tieåu ñöôøng, suy thaän, suy gan, beänh<br /> phoåi maïn tính, suy thaän, suy gan/xô gan, duøng thuoác<br /> öùc cheá mieãn dòch, HIV-AIDS<br /> Tieàn söû söû duïng khaùng sinh (söû duïng khaùng sinh<br /> trong voøng hai thaùng tröôùc, tính ñeán tröôùc khi laáy<br /> beänh phaåm caáy ít nhaát 24 giôø):<br /> <br /> Coù /khoâng coù söû duïng cephalosporin phoå roäng<br /> (ceftriaxone, ceftazidime, cefotaxime, cefoperazone,<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> cefepim), nhoùm fluoroquinolone, metronidazole,<br /> oxacilline,<br /> azithromycine,<br /> amino-glycoside,<br /> vancomycine, penicilline, cefuroxim, nitrofurantoin,<br /> chloramphenicol. Rieâng cephalosporin: thôøi gian söû<br /> duïng trung vò, KBT; thôøi gian söû duïng döôùi vaø treân 7<br /> ngaøy; döôùi vaø treân 14 ngaøy; döôùi vaø treân 21 ngaøy.<br /> Thuû thuaät<br /> <br /> Ñöôøng truyeàn tónh maïch, thoâng tieåu, noäi khí<br /> quaûn (NKQ) hay môû khí quaûn (MKQ), thôû maùy, soá<br /> ngaøy löu caùc thieát bò xaâm laán naøy tính ñeán tröôùc khi<br /> laáy beänh phaåm caáy 24 giôø: coù/khoâng coù.<br /> Vò trí NK<br /> <br /> Ñaëc ñieåm chung<br /> <br /> ESBL(+)<br /> n=57<br /> <br /> ESBL(-)<br /> n=82<br /> <br /> p<br /> <br /> NK maùu, dòch baùng (n, %)<br /> <br /> 6 (10.5)<br /> <br /> 6 (7.3)<br /> <br /> 0.55<br /> <br /> Thoâng tieåu (n, %)<br /> <br /> 53 (93)<br /> <br /> 77 (93.9)<br /> <br /> 0.83<br /> <br /> Thoâng khí cô hoïc,(n, %)<br /> <br /> 29 (50.9)<br /> <br /> 53 (64.6)<br /> <br /> 0.11<br /> <br /> Ñöôøng truyeàn tónh maïch<br /> (n,%)<br /> <br /> 50 (87.7)<br /> <br /> 78 (95.1) 0.13**<br /> <br /> ESBL (+) ESBL(-)<br /> n=57<br /> n=82<br /> <br /> OR (KTC<br /> p<br /> 95%)<br /> 1.66 (0.820.16<br /> 3.36)<br /> 3.85 (0.720.12**<br /> 20.57)<br /> 1.07 (0.450.88<br /> 2.53)<br /> 2.17 (0.650.23**<br /> 7.17)<br /> 1.48 (0.410.74**<br /> 5.37)<br /> 9.53 (1.120.019**<br /> 81.5)<br /> <br /> Baûng 2. Beänh lyù saün coù<br /> Beänh saün coù<br /> Coù >=1 beänh<br /> <br /> 24 (42.1) 25 (30.5)<br /> <br /> Coù >= 2 beänh<br /> <br /> 5 (8.8)<br /> <br /> Nöôùc tieåu, dòch röûa pheá quaûn, maùu, dòch baùng.<br /> Tieåu ñöôøng<br /> <br /> Xöû lyù soá lieäu<br /> Soá lieäu ñöôïc nhaäp vaø phaân tích baèng phaàn meàm<br /> thoáng keâ SPSS 10.0.<br /> Taàn soá (n) cuûa caùc bieán soá neàn ñöôïc tính theo tyû<br /> leä phaàn traêm. Pheùp kieåm chi bình phöông (cð2) hay<br /> Fisher’ s exact ñeå tính tyû leä. So saùnh trung bình 2<br /> nhoùm vôùi pheùp kieåm T test hay Mann-Whitney U.<br /> Ñaùnh giaù möùc ñoä töông quan baèng tyû soá soá cheânh<br /> (OR) vaø khoaûng tin caäy 95% (KTC 95%). Bieán soá coù<br /> p14 ngaøy<br /> <br /> 41 (71.9)<br /> <br /> 31 (37.8)<br /> <br /> >21 ngaøy<br /> <br /> 19 (33.3)<br /> <br /> 19 (22)<br /> <br /> 1.73 (0.77- 0.18<br /> 3.90)<br /> 4.22 (2.03- 40<br /> <br /> 33 (57.9)<br /> <br /> 47 (57.3)<br /> <br /> 0.95<br /> <br /> Phaùi nöõ (n, %)<br /> <br /> 23 (40.4)<br /> <br /> 35 (42.7)<br /> <br /> 0.78<br /> <br /> Cö nguï ôû tænh<br /> <br /> 47 (82.5)<br /> <br /> 65 (79.3)<br /> <br /> 0.64<br /> <br /> BMI, trung vò (KBT)<br /> <br /> 20.3 (11.1- 19.5 (11.10.36<br /> 28.3)<br /> 27.6)<br /> <br /> Naèm ôû caùc khoa saên soùc taêng<br /> cöôøng (n, %)<br /> <br /> 57 (100)<br /> <br /> 82 (100)<br /> <br /> 1<br /> <br /> NK tieát nieäu (n, %)<br /> <br /> 24 (42.1)<br /> <br /> 45 (54.9)<br /> <br /> 0.14<br /> <br /> NK hoâ haáp (n, %)<br /> <br /> 27 (47.4)<br /> <br /> 31 (37.8) 0.261<br /> <br /> ESBL(-)<br /> n=82<br /> <br /> OR (KTC<br /> p<br /> 95%)<br /> 1.18 (0.4Coù söû duïng khaùng sinh 51 (89.5) 72 (87.8)<br /> 1<br /> 3.46)<br /> Soá loaïi khaùng sinh<br /> 2.21±1.27 2.22±1.38<br /> 0.98<br /> trung bình ± ÑLC<br /> 1.68 (0.85Cephalosporin phoå roäng 31 (54.4) 34 (41.5)<br /> 0.13<br /> 3.33)<br /> 0.95 (0.36Quinolone<br /> 8 (14.0) 12 (14.6)<br /> 0.92<br /> 2.50)<br /> 1.49 (0.76Aminoglycoside baát kyø 30 (52.6) 35 (42.7)<br /> 0.25<br /> 2.94)<br /> 1.05 (3.96Metronidazole<br /> 8 (14.0) 11 (13.4)<br /> 0.92<br /> 2.81)<br /> <br /> 145<br /> <br /> Baûng 5. AÛnh höôûng cuûa thôøi gian söû duïng<br /> cephalosporin phoå roäng ñeán khaû naêng nhieãm ESBL:<br /> Thôøi gian söû<br /> duïng<br /> cephalosporin<br /> phoå roäng<br /> Trung vò (KBT)<br /> >5 ngaøy<br /> Theo<br /> >7 ngaøy<br /> nhoùm<br /> thôøi<br /> >10 ngaøy<br /> gian<br /> >14 ngaøy<br /> <br /> ESBL(+)<br /> n=57<br /> <br /> ESBL(-)<br /> n=82<br /> <br /> OR (KTC<br /> 95%)<br /> <br /> 11 (1-28)<br /> <br /> 6 (1-33)<br /> <br /> 25 (43.9)<br /> <br /> 20 (24.4)<br /> <br /> 20 (31.5)<br /> <br /> 13 (15.9)<br /> <br /> 16 (28.1)<br /> <br /> 9 (11.0)<br /> <br /> 12 (21.1)<br /> <br /> 5 (6.1)<br /> <br /> 2.42<br /> (1.17-5.0)<br /> 2.87<br /> (1.28-6.4)<br /> 3.17<br /> (1.29-7.8)<br /> 4.1 (1.3812.4)<br /> <br /> p<br /> 0.01<br /> 0.016<br /> 0.009<br /> 0.010<br /> 0.008<br /> <br /> Phaân tích ña bieán<br /> Baûng 6. Phaân tích ña bieán<br /> Bieán soá söû duïng<br /> Thôøi gian naèm vieän >14 ngaøy<br /> Coù söû duïng cephalosporin phoå<br /> roäng >14 ngaøy<br /> <br /> OR, (KTC 95%)<br /> 2.77 (1.06-4.66)<br /> -<br /> <br /> P<br /> 0.036<br /> -<br /> <br /> BAØN LUAÄN<br /> Nhieàu nghieân cöùu ñaõ ñöôïc thöïc hieän ñeå xaùc ñònh<br /> caùc yeáu toá nguy cô nhieãm vi khuaån sinh ESBL,<br /> nhöng caùc keát luaän coøn raát khaùc nhau. Beân caïnh caùc<br /> lyù do khaùch quan daãn ñeán khaùc bieät trong keát quaû<br /> nhö khaùc veà ñoái töôïng khaûo saùt, moät soá nghieân cöùu<br /> chöa phaân bieät roõ raøng tình traïng vi khuaån cö truù<br /> (colonization) vôùi tình traïng NK thaät söï(8,12). Yeáu toá<br /> nguy cô cuûa tình traïng cö truù vaø tình traïng NK thöïc<br /> söï laø nhö nhau(11) hay khaùc nhau(6) vaø yeáu toá naøo coù<br /> theå bieán ñoåi tình traïng cö truù cuûa vi khuaån trôû thaønh<br /> gaây beänh thöïc söï vaãn coøn nhieàu baøn caõi, caàn theâm<br /> nhieàu nghieân cöùu ñeå xaùc ñònh chaéc chaén.<br /> Phaân boá daân soá maãu khaûo saùt ôû hai<br /> nhoùm ESBL döông vaø aâm<br /> Trong 139 tröôøng hôïp khaûo saùt ñöôïc, caùc ñaëc<br /> ñieåm chung nhö tuoåi, phaùi, BMI, vò trí cö nguï vaø<br /> keå caû vò trí NK ñeàu khoâng khaùc nhau giöõa hai<br /> nhoùm. Ñieàu naøy cuõng phuø hôïp vôùi keát quaû cuûa<br /> moät soá taùc giaû(10). Söï töông ñoàng naøy giuùp loaïi boû<br /> caùc aûnh höôûng coù theå gaây nhieãu ñeán moái lieân<br /> quan giöõa caùc yeáu toá nguy cô vaø tình traïng nhieãm<br /> vi khuaån sinh ESBL.<br /> <br /> 146<br /> <br /> Veà beänh lyù maïn tính saün coù<br /> Tyû leä coù ít nhaát moät beänh maïn tính trong nhoùm<br /> ESBL döông laø 42.1%, cao hôn so vôùi nhoùm ESBL aâm<br /> (30.5%). Tuy nhieân, söï khaùc bieät naøy chöa ñuû yù nghóa<br /> thoáng keâ.<br /> Moät soá nghieân cöùu cuûa caùc taùc giaû ngoaøi nöôùc cho<br /> thaáy tyû leä nhieãm ESBL cao hôn ôû beänh nhaân coù beänh<br /> maïn tính (tieåu ñöôøng, beänh phoåi maïn tính, söû duïng<br /> corticoid. Tuy nhieân, caùc coâng trình naøy khoâng phaân<br /> bieät tình traïng vi khuaån cö truù hay beänh thöïc söï hoaëc<br /> chæ taäp trung vaøo phaân tích vaøi taùc nhaân ñaëc bieät<br /> thöôøng gaëp nhö E. coli hay K. pneumoniae(3,5,9).<br /> Trong nghieân cöùu beänh chöùng cuûa Ebbing<br /> Lautenbach vaø coäng söï, nhoùm beänh coù taàn suaát beänh<br /> thaän (suy thaän), tieåu ñöôøng cao hôn nhoùm chöùng,<br /> nhöng khoâng khaùc bieät coù yù nghóa(4).<br /> Veà thôøi gian naèm vieän<br /> Ña soá caùc nghieân cöùu ñeàu coù chung keát quaû laø<br /> thôøi gian naèm vieän caøng laâu, caøng laøm taêng nguy cô<br /> nhieãm ESBL(4,5,7).<br /> Nghieân cöùu cuûa chuùng toâi, giaù trò trung vò cuûa<br /> thôøi gian naèm vieän nhoùm ESBL(+) laø 15 ngaøy so vôùi<br /> nhoùm ESBL (-) laø 12 ngaøy (p=0.011).<br /> Xeùt caùc moác thôøi gian: Vôùi beänh nhaân naèm vieän<br /> quaù 7 ngaøy thì khaû naêng nhieãm ESBL laø 1.73 laàn so<br /> vôùi nhoùm coøn laïi, nhöng chöa coù giaù trò thoáng keâ<br /> (p=0.18). Coøn neáu beänh nhaân naèm vieän treân 14<br /> ngaøy thì nguy cô naøy gaáp 4.22 laàn so vôùi beänh nhaân<br /> naèm vieän döôùi 14 ngaøy (p14 ngaøy).<br /> Keát quaû: thôøi gian naèm vieän laø yeáu toá quan troïng<br /> nhaát (OR=2.77, p=0.03). Coù theå thôøi gian naèm vieän<br /> chæ ñoùng vai troø giaùn tieáp phaûn aùnh tình traïng beänh<br /> naëng, traûi qua nhieàu laàn trò lieäu khaùc nhau ñaëc bieät vôùi<br /> nhieàu loaïi khaùng sinh; hoaëc beänh nhaân coù theå mang vi<br /> khuaån thöôøng truù thuoäc nhoùm vi khuaån sinh ESBL<br /> trong thôøi gian naèm vieän, vaø vôùi ñieàu kieän thuaän lôïi<br /> naøo ñoù, ví duï nhö duøng khaùng sinh, laøm thay ñoåi moâi<br /> tröôøng soáng, vi khuaån trôû thaønh gaây beänh; hoaëc do söï<br /> laây lan cheùo giöõa caùc beänh nhaân vôùi nhau thoâng qua<br /> vieäc chaêm soùc cuûa nhaân vieân y teá. Theo taùc giaû<br /> Mangeney(7) vaø Lautenbach(4), thôøi gian naèm vieän cuõng<br /> laø yeáu toá nguy cô quan troïng (p
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2