intTypePromotion=3

Du lịch có trách nhiệm

Xem 1-20 trên 146 kết quả Du lịch có trách nhiệm
 • Bộ công cụ du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam do Liên minh Châu Âu tài trợ giới thiệu các nội dung sau: Nguyên tắc du lịch có trách nhiệm, phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm, marketing và truyền thông có trách nhiệm trong du lịch, sử dụng lao động có trách nhiệm, xây dựng năng lực và chính sách tổ chức có trách nhiệm, các chuỗi cung cấp du lịch có trách nhiệm, hỗ trợ điểm đến du lịch có trách nhiệm, giám sát tác động của du lịch có trách nhiệm, quy hoạc...

  pdf125p taobien 28-05-2014 157 56   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 6: Chuỗi cung ứng du lịch có trách nhiệm trình bày cơ chế của chuỗi cung ứng và tầm quan trọng của xây dựng tính bền vững trong chuỗi cung ứng, xây dựng được chính sách và kế hoạch hành động cho một chuỗi cung ứng bền vững, triển khai được công tác đánh giá tính bền vững của một chuỗi cung ứng, xác định được chiến lược hỗ trợ các nhà cung cấp để có thể đạt được mục tiêu bền vững chuỗi cung ứng, hiểu đư...

  pdf66p taobien 28-05-2014 91 32   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 1: Các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm giúp học viên giải thích thị trường du lịch hiện nay, liệt kê và mô tả các loại hình du lịch và khách du lịch, liệt kê và mô tả các tác động tích cực cũng như tiêu cực của du lịch đối với môi trường, kinh tế và xã hội; giải thích các nguyên tắc của du lịch có trách nhiệm và ba mục tiêu cốt lõi trong phát triển bền vững, liệt kê và mô tả những lợi ích của du lịch có trách nhi...

  pdf48p taobien 28-05-2014 100 32   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 2: Du lịch có trách nhiệm với các doanh nghiệp lữ hành trình bày tầm quan trọng và lợi ích của việc áp dụng du lịch có trách nhiệm vào việc điều hành tour và lữ hành ở Việt Nam, chính sách và chiến lược tuyển dụng có trách nhiệm, quy trình giảm thiểu năng lượng, nước và chất thải, vai trò của các chính sách tổ chức du lịch có trách nhiệm và cách thực hiện, cách xây dựng những sản phẩm du lịch có trách nhiệm bền vững v...

  pdf149p taobien 28-05-2014 82 27   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 12: Chính sách và quy hoạch du lịch có trách nhiệm đối với các cơ quan quản lý du lịch trình bày tầm quan trọng của du lịch đối với nhà nước và những thách thức trong tăng trưởng bền vững, phương pháp lồng ghép tính bền vững vào trong các quy hoạch du lịch, tầm quan trọng của việc áp dụng phương pháp quy hoạch có sự tham gia của các bên liên quan trong quy hoạch và lập chính sách, chức năng của việc đánh giá tác động trong quy...

  pdf114p taobien 28-05-2014 109 28   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 2: Phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm trình bày tầm quan trọng của việc tiến hành phân tích thị trường sản phẩm, phương pháp thu thập thông tin thị trường, cách thức tiến hành đánh giá thị trường chiến lược, cách thức phân tích một sản phẩm, cách kết nối thị trường với các cơ hội phát triển sản phẩm và các mục tiêu phát triển, cách thức thực hiện đánh giá một sản phẩm du lịch có trách nhiệm, phương pháp...

  pdf86p taobien 28-05-2014 93 25   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 11: Kinh doanh dịch vụ ăn uống có trách nhiệm trình bày ý nghĩa và tầm quan trọng của phát triển bền vững trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, quy định trách nhiệm môi trường trong kinh doanh dịch vụ ăn uống bao gồm các hoạt động thực tiễn sử dụng ít năng lượng, sử dụng nước đúng mực và giảm thiểu chất thải, tầm quan trọng của việc tìm nguồn cung ứng và cung cấp thực phẩm và các sản phẩm ăn uống bền vững, thực hiện t...

  pdf73p taobien 28-05-2014 84 25   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 4: Sử dụng lao động có trách nhiệm trong du lịch trình bày yêu cầu về sử dụng lao động và các điều kiện làm việc tốt, cách tuyển dụng và sử dụng lao động một cách minh bạch, cách tạo ra một lực lượng nhân sự đa dạng, tầm quan trọng của cách thức quảng cáo các vị trí tuyển dụng, mô tả các tiêu chí tuyển chọn nhân viên mới và các chính sách nhân sự trong tổ chức, cách thực hiện việc đào tạo kỹ năng, cách thúc đ...

  pdf60p taobien 28-05-2014 77 24   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 9: Thực hành tốt du lịch có trách nhiệm đối với các điểm di sản văn hóa tại Việt Nam trình bày tác động tích cực và tiêu cực của du lịch đối với di sản văn hóa và những lợi ích của du lịch có trách nhiệm, tầm quan trọng của quy hoạch và quy định di sản văn hóa, thu hút sự tham gia của các bên liên quan vào quá trình quy hoạch và quản lý di sản, cách thức thuyết minh và tuyên truyền có trách nhiệm các di sản văn hóa, điển...

  pdf148p taobien 28-05-2014 84 23   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 13: Hành động của cộng đồng đối với du lịch có trách nhiệm trình bày cách thức phát triển các sản phẩm du lịch có trách nhiệm có hiệu quả về kinh tế, phương pháp bảo vệ cộng đồng và môi trường địa phương khỏi những tác động tiêu cực của du lịch, tầm quan trọng của cộng đồng, chính phủ, các tổ chức tư nhân trong việc tham gia và hỗ trợ du lịch, các cơ hội giúp tạo ra một lực lượng lao động du lịch có kỹ nă...

  pdf79p taobien 28-05-2014 84 22   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 14: Thực hành tốt du lịch có trách nhiệm đối với các làng nghề thủ công ở Việt Nam trình bày tác động tích cực và tiêu cực về kinh tế, môi trường và xã hội của các làng nghề thủ công ở Việt Nam và những lợi ích của du lịch có trách nhiệm; tầm quan trọng của việc phát triển các sản phẩm cho thị trường, tiếp thị có trách nhiệm những sản phẩm này và các phương pháp thực hiện; nguyên tắc và thực tiễn để đảm b...

  pdf138p taobien 28-05-2014 73 22   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 5: Xây dựng năng lực và phát triển chính sách tổ chức có trách nhiệm giải thích tầm quan trọng của việc phát triển nguyên tắc hoạt động công ty về hành vi có trách nhiệm của khách hàng, phương pháp phát triển các quy trình và hướng dẫn tổ chức du lịch có trách nhiệm, các loại hình và đặc điểm của kiến thức và các công cụ phổ biến kiến thức, tầm quan trọng của các chương trình đào tạo và huấn luyện thường xuyên v...

  pdf63p taobien 28-05-2014 74 21   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 3: Tiếp thị và truyền thông du lịch có trách nhiệm trình bày các loại kênh phổ biến thông tin khác nhau để tương tác với du khách, tầm quan trọng của hoạt động tiếp thị và truyền thông về du lịch có trách nhiệm, tầm quan trọng của tính xác thực và chính xác trong hoạt động tiếp thị du lịch có trách nhiệm, các loại thông điệp bền vững để tiếp thị cho khách du lịch, tầm quan trọng của việc bảo mật dữ liệu của khách h...

  pdf62p taobien 28-05-2014 84 20   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 7: Hỗ trợ các điểm đến du lịch trình bày tầm quan trọng của việc tương tác với cộng đồng tại điểm đến và các cơ quan chính quyền một cách có trách nhiệm, mô tả cách giới thiệu đưa các hoạt động du lịch có trách nhiệm vào cơ chế hợp tác và thỏa thuận với các cộng đồng điểm đến, phương pháp để xây dựng năng lực cho địa phương về tầm quan trọng của du lịch bền vững, mô tả các cách tạo nguồn vốn để h...

  pdf52p taobien 28-05-2014 86 20   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 10: Kinh doanh dịch vụ lưu trú có trách nhiệm - quản lý năng lượng, nước và chất thải trình bày tầm quan trọng của việc áp dụng các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh lưu trú, quy trình giảm tiêu thụ năng lượng trong hoạt động kinh doanh lưu trú, quy trình tiết kiệm nước trong hoạt động kinh doanh lưu trú, quy trình giảm thiểu phát sinh rác trong hoạt động kinh doanh lưu trú, nâng cao nhận thức và xây dựng n...

  pdf91p taobien 28-05-2014 83 21   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 15: Du lịch có trách nhiệm tốt cho các khu bảo tồn ở Việt Nam trình bày tác động của du lịch đối với các khu bảo tồn và tầm quan trọng của du lịch có trách nhiệm, lồng ghép các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm trong việc lập kế hoạch khu bảo tồn, nguyên tắc du lịch có trách nhiệm đối với cơ sở hạ tầng và dịch vụ trong khu bảo tồn; nguyên tắc của du lịch có trách nhiệm trong vấn đề quản lý tác động của khách du l...

  pdf156p taobien 28-05-2014 66 20   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 8: Kiểm soát tác động du lịch có trách nhiệm vì tính bền vững trình bày cách áp dụng các kỹ năng nghiên cứu và phân tích các dữ liệu có được, cách thiết kế các tiêu chí thành công và các chỉ số hoạt động để kiểm soát và đánh giá các sản phẩm và dịch vụ tour, diễn giải các kết quả nghiên cứu về tác động của các dịch vụ và sản phẩm du lịch, nguyên tắc cải thiện liên tục trong việc kiểm soát và phát triển sản...

  pdf63p taobien 28-05-2014 51 17   Download

 • Hướng dẫn du lịch có trách nhiệm - Áp dụng cho triển lãm và hội chợ thương mại du lịch tại Việt Nam do Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội (ESRT) xuất bản dưới sự phối hợp với Ban Tổ chức của Hiệp hội Lữ hành Việt Nam (VISTA).

  pdf12p taobien 28-05-2014 75 6   Download

 • Bài này nêu lên những vấn đề cần phải xem xét về du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam như bản sắc cộng đồng bị mai một, thiếu nội dung, hạ tầng cơ sở yếu kém. Bên cạnh đó đề xuất một số giải pháp cụ thể cần phải thực hiện để chấn chỉnh hoạt động du lịch.

  pdf5p lalala04 25-11-2015 48 6   Download

 • "Hướng dẫn xây dựng chính sách du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam" được soạn thảo với mục đích làm tài liệu thực tiễn hỗ trợ quá trình ban hành chính sách, pháp luật cũng như hoạt động trong ngành Du lịch (cả trực tiếp và gián tiếp) nhằm xác định và đề cập tới các chính sách chính, hình thành tính bền vững và hành động có trách nhiệm trong du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf41p tangtuy12 24-05-2016 33 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Du lịch có trách nhiệm
p_strCode=dulichcotrachnhiem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản