intTypePromotion=1
ADSENSE

Hỗ trợ pháp lý

Xem 1-20 trên 2595 kết quả Hỗ trợ pháp lý
 • Nếu các bạn còn đăng thắc mắc về việc soạn thảo hợp đồng dịch vụ và nội dung chính của bản hợp đồng này sẽ bao gồm những gì? để đảm bảo được lợi ích của các bên khi tham gia ký kết, mời các bạn cùng tham khảo "Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn" mà TaiLieu.VN vừa cập nhật.

  doc5p myhang_0594 06-12-2016 57 8   Download

 • Nội dung của luận án bao gồm 3 chương với các nội dung những vấn đề lý luận về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; định hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

  pdf199p mmlemmlem_124 22-12-2020 3 2   Download

 • Luận án trên cơ sở nhận diện được những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi, đề xuất phương hướng và các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hiện nay ở Việt Nam và trong thời gian tới.

  pdf26p mmlemmlem_124 22-12-2020 4 1   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức khác và cá nhân có liên quan trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  doc12p kexauxi9 03-12-2019 12 0   Download

 • Bài viết tìm hiểu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp – một nhiệm vụ quan trọng đã được Nhà nước ta thực hiện từ trước khi ban hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; sự cần thiết phải đưa việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vào nội dung của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  pdf6p nguaconbaynhay9 04-12-2020 2 0   Download

 • Doanh nghiệp có quyền yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Bộ liên quan giải đáp pháp luật trong phạm vi quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Việc giải đáp pháp luật được thực hiện trong thời hạn từ 15 đến 30 ngày làm việc, dưới các hình thức: bằng văn bản, thông qua mạng điện tử, giải đáp ...

  pdf6p chanhthu 24-06-2009 220 18   Download

 • "Báo Pháp luật Việt Nam – Số 265 năm 2020" thông tin các bạn những nội dung bao gồm: Hà Nội phải mẫu mực, làm gương về mọi phương diện; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng...

  pdf20p trinhthamhodang8 02-11-2020 4 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

  pdf3p caytudang 20-04-2013 369 122   Download

 • Năm 2007 Ngân hàng An Bình đã triển khai mở rộng mô hình hoạt động Các phòng ban chức năng được thành lập và quy hoạch theo mô hình phát triển hiện đại như thành lập khối quản lý rủi ro, khối hỗ trợ pháp lý, trung tâm điều hành Core banking, trung tâm Tư vấn khách hàng (Call Center) … Các quy trình cho vay được sửa đổi, cải tiến phù hợp với nhu cầu thị trường.

  pdf8p chanhthu 24-06-2009 440 99   Download

 • Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế: Hỗ trợ người nghèo nông thôn Nghệ An tiếp cận thị trường được thực hiện nhằm khảo sát hoạt động hỗ trợ người nghèo nông thôn nghệ An tiếp cận thị trường, những tác động, hạn chế trong quá trình đó và đề xuất giải pháp hỗ trợ người nghèo ở vùng nông thôn Nghệ An tiếp cận thị trường hiệu quả hơn.

   

  pdf90p namhoang39 01-06-2015 157 52   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf3p daumeoduoicop 26-03-2010 126 12   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2010/QĐ-TTG NGÀY 18/8/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC, HIỂU BIẾT PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC HUYỆN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2011-2020

  pdf6p hoa_kimngan 01-09-2011 80 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2012 CỦA BỘ XÂY DỰNG

  pdf7p dhoomagain 23-02-2012 70 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN NĂM 2012 - 2015 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf13p kuckucucu 16-05-2012 69 5   Download

 • Quyết định số 339/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

  pdf5p lawttnh11 13-11-2009 52 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ NĂM (Ngày 06/12 - 07/12/2012)

  pdf3p naubanh_tet 01-02-2013 73 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI ĐẶC THÙ CHO CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

  pdf4p buomgiay 09-12-2011 70 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2012 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf6p kuckucucu 16-05-2012 66 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf5p kuckucucu 16-05-2012 56 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf11p meocontreocay 29-05-2011 54 2   Download

ADSENSE

p_strKeyword=Hỗ trợ pháp lý
p_strCode=hotrophaply

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2