intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý luận Mác - Lênin

Xem 1-0 trên 0 kết quả Lý luận Mác - Lênin
 • Luận án Tiến sĩ Triết học: Vấn đề về giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở các trường chính trị và hành chính nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay nhằm đề xuất một số phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận Mác - Lênin cho đối tượng này.

  pdf175p nguyenthiminh32 12-07-2014 150 41   Download

 • Luận án Tiến sĩ Triết học: Vấn đề về giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở các trường chính trị và hành chính nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay nhằm đề xuất một số phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận Mác - Lênin cho đối tượng này.

  pdf27p nguyenthiminh32 12-07-2014 109 9   Download

 • Giáo dục lý luận Mác - Lênin góp phần hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, phương pháp luận khoa học cho người học. Vì thế ở nước ta hiện nay, giáo dục lý luận Mác - Lênin là một nội dung quan trọng trong nền giáo dục đại học. Tuy nhiên, hiệu quả của giáo dục lý luận Mác - Lênin vẫn chưa cao chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học trong giai đoạn mới. Tham khảo bài viết sau đây để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề nêu trên.

  pdf5p allbymyself_07 02-02-2016 64 6   Download

 • Giáo dục lý luận Mác - Lênin trong các trường đại học ở nước ta có vai trò quan trọng trong việc nâng cao trình độ tư duy lý luận, rèn luyện đạo đức và lối sống mới cho sinh viên. Giáo dục lý luận Mác - Lênin trong trường đại học, bao gồm giáo dục tư duy lý luận, giáo dục đạo đức, giáo dục tính kỷ luật có ảnh hưởng tới nhân cách mỗi sinh viên.

  pdf6p vihephaestus2711 27-09-2019 20 0   Download

 • LUẬN VĂN: Vấn đề giáo dục lý luận Mác - Lênin cho sinh viên các trường cao đẳng sư phạm ở các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam hiện nay .Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong Văn kiện Đại hội Đảng IX Đảng ta khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn tiếp tục là nền tảng tư tưởng, là kim...

  pdf78p dellvietnam 24-08-2012 258 88   Download

 • Tài liệu Phương thức sản xuất châu Á: Lý luận Mác - Lênin và thực tiễn Việt Nam (Phần 1) trình bày quá trình hình thành lý luận chủ nghĩa Mác về phương thức sản xuất châu Á và những đặc trưng của nó; tuyển trích tác phẩm của C.Mác, F.Engen, V.I. Lênin về phương thức sản xuất châu Á; các quan điểm về phương thức sản xuất châu Á ở Việt Nam; về di sản của phương thức sản xuất châu Á qua các thời kì lịch sử Việt Nam.

  pdf126p uocvongxua02 04-06-2015 208 55   Download

 • Tài liệu Phương thức sản xuất châu Á: Lý luận Mác - Lênin và thực tiễn Việt Nam (Phần 2) trình bàyphương thức sản xuất Việt Nam từ nhận thức lý luận đến vận dụng thực tiễn như kiến nghị về tổ chức Hội Nông dân - phát huy quyền làm chủ của nông dân Việt Nam, những cống hiến của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc giáo dục, tổ chức và lãnh đạo nông dân

  pdf85p uocvongxua02 04-06-2015 102 33   Download

 • Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc dạy học các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin còn nhiều hạn chế là các bài giảng còn mang nặng tính kinh viện, chưa thực sự đề cao tính thực tiễn. Bài viết này muốn nêu lên một số biện pháp nâng cao tính thực tiễn trong dạy học phần này nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học các môn lý luận Mác – Lênin ở các trường đại học, cao đẳng nước ta hiện nay.

  pdf5p tamynhan8 04-11-2020 9 1   Download

 • Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, GS. TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đã có bài tham luận với chủ đề: “Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”

  pdf4p truongnghen 24-01-2013 80 12   Download

 • Để phục vụ việc dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác Leenin trong hệ thống trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Nhà xuất bản Đại học quốc gia hà nội tái bản có sửa chữa và bổ sung cuốn Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Sách do trung tâm bồi dưỡng cán bộ giảng dạy lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

  pdf94p emilynguyen 08-07-2009 7581 2474   Download

 • Hướng dẫn ôn môn Triết học Mác Lênin. Sách bao gồm các câu hỏi ôn tập và đáp án được biên soạn bởi các Giáo sư, tiến sĩ của trung tâm bồi dưỡng cán bộ giảng dạy Lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.Triết học là gì? có gì khác nhau giữa quan niệm truyền thống trong lịch sử với quan niệm hiện đại về triết học. Nghiên cứu triết học thực chất là nghiên cứu cuộc đấu tranh trong lịch sử giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. .....

  pdf0p huemanvdoc 20-11-2009 716 312   Download

 • Cùng tìm hiểu bài giảng pháp luật đại cương với chương 1 Lý luận Mác – Lênin về nhà nước và pháp luật, trong chương học này trình bày nội dung kiến thức về: Nguồn gốc và bản chất của nhà nước và pháp luật; các kiểu, hình thức, chức năng của nhà nước và pháp luật; các kiểu nhà nước và pháp luật của giai cấp bóc lột; nhà nước và pháp luật XHCN.

  pdf61p thanhthienhoang23 14-05-2014 408 91   Download

 • Tuy nhiên, trong một số trường hợp việc hiểu sâu và tuyệt đối hoá những giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin sẽ gây lên những định kiến nhất định. Và, do đó, khi thấy ai nói khác với Mác thì đều cho là sai cả. Vì vậy tôi rất mong người đọc bài viết này cần có sự bình tĩnh, khách quan trong việc đánh giá.

  doc16p vickymark 07-11-2010 157 61   Download

 • Sở hữu tư liệu sản xuất là một nhân tố cơ bản cấu thành hệ thống quan hệ sản xuất trong từng chế độ kinh tế - xã hội. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, một trong những nội dung cơ bản cần phải giải quyết là phải tiến hành cải tạo các quan hệ sản xuất mà điểm xuất phát là cải biến quan hệ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất sang quan hệ sở hữu công cộng để đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất. Ở nước...

  pdf107p vascaravietnam 16-08-2012 317 57   Download

 • Đề cương bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin gồm 3 phần. Nội dung bài giảng trình bày về thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác -Lênin, học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa, lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa Xã hội.

  pdf243p hoa_lan91 17-06-2014 157 31   Download

 • Đề cương bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trình bày về chủ nghĩa suy vật biện chứng, thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa, lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa Xã hội... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc57p nhatanhtai 30-09-2014 137 26   Download

 • Ở nước ta hiện nay, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu, Nhà nước giao quyền sử dụng đất lâu dài cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng đất và cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tạo điều kiện hình thành và phát triển thị trường quyền sử dụng đất nằm trong thị trường bất động sản, một trong những thị trường quan trọng của nền kinh tế thị trường nói chung và nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nói riêng. Nhà nước thực hiện quyền...

  pdf53p inspiron1212 04-12-2012 89 24   Download

 • "Bài thuyết trình: Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về Chủ nghĩa Xã hội" có nội dung trình bày về chủ nghĩa xã hội hiện thực, sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình CNXH Xô Viết và nguyên nhân của nó, triển vọng của Chủ nghĩa xã hội.

  ppt42p xuanhieu981996 31-05-2018 142 21   Download

 • Hiện nay, việc giảng dạy các môn lý luận Mác – Lênin ở các trường ĐH, CĐ, còn tồn tại những bất cập về mặt nội dung tư tưởng, về giáo trình, về chương trình giảng dạy…cũng như về phương pháp giảng dạy. Chính những bật cập này đã ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng giảng dạy của các môn học. Một trong những bất cập nêu trên, theo chúng tôi, chính là sự giáo điều trong việc giảng dạy, mà thực chất là biểu hiện của việc không vận dụng quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin: Quan điểm thực tiễn.

  pdf4p doctorstrange1 21-06-2018 58 2   Download

 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin có vai trò quan trọng trong đời sống Xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay yêu cầu học tập, nghiên cứu kinh tế chính trị Mác-Lênin càng được đặt ra một cách bức thiết, nhằm khắc phục lạc hậu về lý luận kinh tế, sự giáo điều, tách rời lý luận với cuộc sống, góp phần hình thành tư duy kinh tế mới. Nước ta đang xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, mà nền kinh tế thị trường thì luôn gắn liền với các...

  doc30p hoangtu_bom_min 29-11-2009 2910 1402   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lý luận Mác - Lênin
p_strCode=lyluanmaclenin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2