Physical standby database

Xem 1-4 trên 4 kết quả Physical standby database
 • Oracle Data Guard is the most effective solution available today to protect the core asset of any enterprise—its data, and make it available on a 24x7 basis even in the face of disasters and other calamities. This guide describes Oracle Data Guard technology and concepts, and helps you configure and implement standby databases. This preface contains the following topics:

  pdf474p vitconxinhdep 30-07-2009 290 121   Download

 • After completing this lesson, you should be able to do the following: Describe the factors that affect planned and unplanned downtime Describe the basic components of Oracle Data Guard Explain the differences between physical and logical standby databases Explain the benefits of creating a Data Guard environment Explain the use of Data Guard in high-availability architectures

  ppt20p nghianguyenluong 30-06-2009 266 91   Download

 • Các bước để tạo một cơ sở dữ liệu vật lý chờ 1. Chuẩn bị cơ sở dữ liệu chính. 2. Sao lưu cơ sở dữ liệu chính. 3. Sao chép tập tin hệ thống dự phòng. 4. Thiết lập các thông số trên cơ sở dữ liệu dự phòng vật lý. 5. Bắt đầu các cơ sở dữ liệu dự phòng. 6. Cấu hình Oracle Dịch vụ Net. 7. Thiết lập các thông số trên cơ sở dữ liệu chính. 8. Bắt đầu vận chuyển làm lại.

  ppt32p nghianguyenluong 30-06-2009 166 54   Download

 • FORCE đăng nhập lực lượng làm lại được tạo ra ngay cả khi Các hoạt động nologging được thực thi. • tablespaces tạm thời và các phân đoạn tạm thời không đăng nhập. • FORCE khai thác gỗ được khuyến khích cho cả thể chất và cơ sở dữ liệu dự phòng hợp lý. • Ban hành các lệnh sau đây trên cơ sở dữ liệu chính:

  ppt28p nghianguyenluong 30-06-2009 106 45   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản