Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy chế quản trị công ty

Việc xây dựng và ban hành quy chế quản trị công ty cần dựa trên các nguyên tắc quản trị nhằm: đảm bảo việc tuân thủ những quy định của điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan, đảm bảo một cơ cấu quản trị công ty hiệu quả, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông, đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông, đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty, công khai minh bạch mọi hoạt động của công ty. Nhằm giúp chủ daonh nghiệp có thêm tư liệu tham khảo cho quá trình xây dựng quy chế quản trị công ty của mình, TaiLieu.VN chia sẻ đến bạn một số văn bản quy chế quản trị công ty của một số doanh nghiệp như: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khíCông ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang ĐiềnCông ty Cổ phẩn FPTCông ty Cổ phần VinhomesCông ty TNGTập đoàn Hoa Sen,... Hi vọng đây sẽ là công cụ hữu ích giúp bạn định hướng quản trị, điều hành và kiểm soát một cách có hiệu quả nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và những người liên quan. Chúc các bạn thành công!

Tham khảo và download 12 Quy chế quản trị công ty chọn lọc sau:
 • Bộ tài liệu Hệ thống nội quy, quy chế trong doanh nghiệp mà TaiLieu.VN tổng hợp dưới đây nhằm giới thiệu đến các bạn những nội quy, quy chế doanh nghiệp được tổng hợp và trình bày theo hệ thống rõ ràng, giúp dễ dàng tìm kiếm theo đúng nhu cầu và mục đính của đối tượng sử dụng.

  77 tài liệu 2897 lượt tải   Download

 • Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí. Quy chế này là một trong các căn cứ để đánh giá việc thực hiện quản trị công ty của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

  pdf21p lanxichen 17-04-2020 43 0   Download

 • Quy chế quản trị Công ty được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán và góp phần lành mạnh hoá nền kinh tế. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của các công ty niêm yết...

  pdf13p lanxichen 17-04-2020 64 1   Download

 • Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; quy định về thẩm quyền, nghĩa vụ và quy trình, phương thức hoạt động và thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý của công ty. Quy chế được áp dụng đối với Công ty cổ phần viễn thông FPT. Khuyến khích việc áp dụng các nội dung phù hợp của Quy chế này đối với các công ty con, chi nhánh của Công ty cổ phần viễn thông FPT.

  pdf39p lanxichen 17-04-2020 98 4   Download

 • Quy chế quản trị công ty ("Quy chế") của Công ty Cổ phần VINHOMES được xây dựng theo quy định của Luật Doanh Nghiệp sô 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Luật Chức Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ của Công ty ("Điều lệ") và được ĐHĐCĐ của Công ty thông qua ngày...

  pdf14p lanxichen 17-04-2020 56 4   Download

 • Quy chế này quy định, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến quản trị công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Giao dịch với người có liên quan; Báo cáo và công bố thông tin. Quản trị công ty là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm: Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý; Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan; Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông; Công khai minh bạch mọi hoạt động của công ty.

  doc14p lanxichen 17-04-2020 54 2   Download

 • Việc xây dựng và ban hành Quy chế này nhằm đảm cảo công ty được định hướng quản trị, điều hành và kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan đến công ty dựa trên các nguyên tắc quản trị công ty bao gồm: đảm bảo việc tuân thủ những quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan, đảm bảo một cơ cấu quản trị công ty hiệu quả, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông, đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông, đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty, công khai minh bạch mọi hoạt động của công ty.

  pdf25p lanxichen 17-04-2020 56 0   Download

 • Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Tập đoàn Hoa Sen nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Hoa Sen và cổ đông; Thẩm quyền, nghĩa vụ, phương thức hoạt động của các CBQL điều hành; Thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp; Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban TGĐ và các CBQL khác trong quá trình quản trị Công ty. HĐQT, Ban TGĐ, cổ đông và cá nhân có liên quan đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này. Các văn bản nội bộ quy định về quản trị Tập đoàn Hoa Sen có nội dung trái với Quy chế này đều không còn hiệu lực.

  pdf149p lanxichen 17-04-2020 109 4   Download

 • Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Quy chế này đề ra những nguyên tắc cơ bản về quản trị Tổng công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Người điều hành khác của Tổng công ty.

  pdf20p lanxichen 17-04-2020 53 1   Download

 • Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh áp dụng khi Công ty cổ phần niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf21p lanxichen 17-04-2020 66 1   Download

 • Quy chế nội bộ về quản trị công ty được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính (sau đây gọi tắt là Thông tư 95) hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Quy chế này đề ra những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành và cán bộ điều hành khác của Công ty.

  pdf28p lanxichen 17-04-2020 50 0   Download

 • Quy chế này được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/09/2017. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

  pdf19p lanxichen 17-04-2020 43 1   Download

 • Quy chế quản trị hành chính này được thành lập với mục đích nhằm tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty và giúp thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện công tác quản trị hành chính. Phụ tránh chung và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Công ty về toàn bộ hoạt động quản trị văn phòng và hành chính của các đơn vị trực thuộc công ty. Kiểm soát công tác văn thư, lưu trữ và quản lý thông tin nội bộ trong công ty, thông tin đến và đi,...

  pdf12p lanxichen 17-04-2020 60 2   Download

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
879 lượt tải
ADSENSE

strTagCode=quy-che-quan-tri-cong-ty

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2