intTypePromotion=3
ADSENSE

Số dư giảm dần

Xem 1-20 trên 799 kết quả Số dư giảm dần
 • Mức trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh được xác định như: - Xác định thời gian sử dụng của tài sản cố định:

  doc5p muasaobang14389 18-09-2010 390 67   Download

 • Câu 1. Cho Biết kết quả của câu truy vấn sau: Select KETQUA.MaSV, TenSV, Avg(Diem) as DiemTB From KETQUA, SINHVIEN Where KETQUA.MaSV= SINHVIEN.MASV Group by KETQUA.MaSV, TenSV Order By Avg(Diem) Desc a) Những sinh viên có điểm trung bình (DiemTB) lớn nhất. b) Điểm trung bình của từng sinh viên. c) Câu truy vấn trên chứa một lỗi. d) Điểm trung bình được sắp xếp giảm dần của từng sinh viên. Câu 2. Liệt kê danh sách các sinh viên gồm (MaSV, HoSV, TenSV) có điểm thi...

  doc10p vantam_90_humg 03-04-2011 572 161   Download

 • Đánh giá tác động môi trường (ĐGTĐMT) là một công cụ dùng để phòng ngừa và kiểm soát các tác động môi trường do việc phát triển kinh tế-xã hội tạo ra. Sổ tay hướng dẫn ĐGTĐMT chung được soạn với mục đích góp phần chi tiết hóa công tác ĐGTĐMT ở Việt Nam. Cuốn Sổ tay hướng dẫn được soạn làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan và cá nhân tham gia vào quá trình ĐGTĐMT ở Việt Nam, cho chủ đầu tư và chủ dự án; những người thực hiện ĐGTĐMT ở các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức xã hội và phi chính phủ; các cán bộ và cơ quan quản lý môi trường cấp trung ương và địa phương.

  pdf147p tangtuy06 01-04-2016 135 38   Download

 • Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững được soạn thảo trên cơ sở văn kiện Hiệp định dự án giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB). Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án là văn bản quy định và hướng dẫn tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát và đánh giá mọi hoạt động của dự án cho tất cả các Ban quản lý dự án thành phần thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf195p tuoihaimuoi32 19-06-2014 127 28   Download

 • Mô hình giảm nghèo tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số điển hình ở Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp tại Hà Giang, Nghệ An và Đăk Nông. Nghiên cứu này áp dụng cách tiếp cận điểm sáng trong phân tích các mô hình giảm nghèo, nhằm tìm hiểu những yếu tố dẫn đến những hộ gia đình và cộng đồng dân tộc thiểu số điển hình có kết quả giảm nghèo, cải thiện đời sống tốt hơn các hộ gia đình và cộng đồng khác trong cùng bối cảnh.

  pdf78p pechi1412 02-12-2015 78 11   Download

 • Quyết định số 2000/2001/QĐ-BTC về việc thực hiện thí điểm chế độ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf6p lawbds6 06-11-2009 59 8   Download

 • Các ph ng ươ pháp khấu hao nhanh: Để thu hồi vốn nhanh, người ta có thể áp dụng các phương pháp khấu hao nhanh. Hai phương pháp khấu hao nhanh thường được sử dụng là phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần và phương pháp khấu hao theo tổng số các năm, gọi tắt là phương pháp khấu hao theo tổng số.

  doc4p buimay91 23-05-2011 2719 380   Download

 • Truyền dẫn số • Ưu điểm – Công nghệ số • Công nghệ LSI/VLSI làm giảm giá thành – Toàn vẹn dữ liệu • Nhiễu và suy giảm tín hiệu không bị tích lũy bởi các repeater • Truyền khoảng cách xa hơn trên các đường truyền kém chất lượng

  pdf10p zues06 25-06-2011 128 38   Download

 • Tệp chỉ số kết hợp độc lập có đặc điểm là một tệp chỉ số chứa đ-ợc nhiều thứ tự sắp xếp, mỗi đính mục có thể xếp theo cả chiều tăng và giảm dần, khi tệp chỉ số mở thì mọi đính mục đều đ-ợc cập nhật khi CSDL có sự thay đổi, số l-ợng tệp chỉ có một.

  pdf5p phuochau15 18-05-2011 101 34   Download

 • Xuất phát là tài sản có giá trị lớn và thời gian sử dụng dài. Vì vậy TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh. Khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh TSCĐ bị hao mòn dần và giá trị của nó được chuyển dịch dần dần vào chi phí hoạt động kinh doanh dưới hình thức khấu hao để thu hồi vốn đầu tư.

  pdf32p trongminh123 18-10-2012 106 25   Download

 • Sẵn sàng cho kỳ thi Clara Liu, Giám đốc sản phẩm DB2, IBM Tóm tắt: Học các kỹ năng giúp bạn quản lý đúng cách các máy chủ cơ sở dữ liệu DB2 của bạn. Đây là phần thứ năm trong loạt bài hướng dẫn gồm bảy phần để giúp bạn chuẩn bị kỳ thi lấy Chứng chỉ quản trị cơ sở dữ liệu của DB2® 9 cho Linux®, UNIX® và Windows™ (Kỳ thi 731). Trước khi bạn bắt đầu Về loạt bài hướng dẫn này Nếu bạn đang chuẩn bị dự kỳ thi 731 lấy chứng chỉ quản trị...

  pdf67p hoa_kimngan 13-09-2011 70 7   Download

 • Dwaine Snow, Giám đốc sản phẩm DB2, IBM Tóm tắt: Tìm hiểu các kỹ năng giúp bạn quản lý một cách đúng đắn máy chủ cơ sở dữ liệu DB2®. Đây là bài thứ nhất trong loạt 7 bài hướng dẫn giúp đỡ bạn chuẩn bị kỳ thi Quản trị Cơ sở dữ liệu DB2 9 dành cho Linux®, UNIX® và Windows™ (Kỳ thi 731). Trước khi bạn bắt đầu Về loạt bài này Nếu bạn đang chuẩn bị dự kỳ thi số 731 lấy chứng chỉ quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) DB2, bạn đã đến đúng...

  pdf57p hoa_kimngan 13-09-2011 82 6   Download

 • George Baklarz, Giám đốc DB2, IBM Tóm tắt: Hướng dẫn này dẫn dắt bạn qua các bước khác nhau cần có để quản lý một số đối tượng trong DB2®. Nó gồm thông tin tổng quát về chỉ mục, ràng buộc, tính toàn vẹn tham chiếu, và khung nhìn. Đây là bài thứ ba trong loạt bảy bài hướng dẫn mà bạn có thể sử dụng nhằm giúp chuẩn bị lấy chứng chỉ Quản trị Cơ sở dữ liệu DB2 9 dùng cho Linux®, UNIX® và Windows™ (Bài thi số 731). Trước khi bạn bắt đầu Về loạt bài này...

  pdf66p hoa_kimngan 13-09-2011 54 6   Download

 • Dwaine Snow, Giám đốc sản phẩm DB2, IBM Tóm tắt: Tìm hiểu cách tạo cơ sở dữ liệu DB2 và các cơ chế sẵn có để lưu trữ các bảng, chỉ mục và dữ liệu của bạn trong cơ sở dữ liệu. Hướng dẫn này tập trung vào việc phân đoạn, nén, và XML, tất cả đều là các khái niệm quan trọng về phát triển ứng dụng và hiệu năng hoạt động mà bạn cần biết để lưu trữ và truy cập dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đây là bài thứ hai trong loạt bảy...

  pdf58p hoa_kimngan 13-09-2011 53 4   Download

 • Roger Sanders, Quản lý cao cấp, EMC Tóm tắt: Hướng dẫn này giới thiệu cho bạn bộ các công cụ giám sát đã có sẵn cho DB2® 9 và chỉ cho các bạn cách sử dụng mỗi công cụ để giám sát xem hệ thống cơ sở dữ liệu của bạn hoạt động tốt (hoặc kém) như thế nào. Đây là bài thứ tư trong loạt bảy bài hướng dẫn mà bạn có thể sử dụng để chuẩn bị kỳ thi lấy Chứng chỉ Quản trị cơ sở dữ liệu DB2 9 cho các hệ điều hành Linux®, UNIX® và...

  pdf109p hoa_kimngan 13-09-2011 71 4   Download

 • Trên xứ sở nàng tiên cá Kỳ 4: Tham vọng năng lượng xanh Khi máy bay giảm dần độ cao để đáp xuống phi trường Copenhagen, qua cửa sổ, chúng tôi thấy rất nhiều tua-bin điện gió nằm giữa biển khơi.

  pdf4p kyniem_1212 03-09-2010 67 2   Download

 • Khả năng của phản ứng có hại của thuốc (ADR) ở mức 24,4%. Trong số đó, chỉ có một AE dẫn đến nhập viện nhưng không kiên trì biến chứng. So với giai đoạn trước giám sát này, số lượng báo cáo ADR tăng lên 15 lần. Tuy nhiên, nghiên cứu này ghi nhận tỷ lệ khó thở khá thấp so với báo cáo trước đây là bằng chứng và dữ liệu từ cơ sở dữ liệu toàn cầu của WHO về các báo cáo an toàn trường hợp cá nhân (Vigibase). Mời các bạn tham khảo!

  pdf8p thithizone4 31-07-2019 21 0   Download

 • Ở Việt Nam công tác xóa đói giảm nghèo là một trong những vấn đề mà Đảng, nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Trong năm vừa qua, Chính phủ đã có rất nhiều chương trình, dự án để đầu tư cho vùng sâu vùng xa , vùng đặc biệt khó khăn, nhất là ở khu vực Tây nguyên nơi dân cư đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp,

  doc25p thehell 15-06-2010 1580 423   Download

 • Chương này bắt đầu bằng ví dụ về người giám đốc bán hàng có thể áp dụng như thế nào một quá trình giải quyết một vấn đề quản trị bán hàng thực sự, sau đó là hướng dẫn một phương pháp luận lập kế hoạch tổng quát trực tiếp có ích cho cấp quản trị.

  pdf5p kim_ha_nul 07-09-2010 651 331   Download

 • Theo báo cáo Tình hình Dân số Thế giới 2010 cuả Liên Hiệp Quốc, dân số Viêṭ Nam 2010 là 89 triêụ ngươì và sẽ tăng lên 111,7 triêụ ngươì vào năm 2050. Viêṭ Nam hiêṇ đưń g thứ 14 trong sô ́ nhưñ g nươć đông dân nhât́ thê ́ giơí, mặc dù hiện có ưu thế về việc có đông người.

  doc12p tkk123 30-03-2011 2164 260   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Số dư giảm dần
p_strCode=sodugiamdan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản