intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thương mại Việt Nam

Xem 1-20 trên 16694 kết quả Thương mại Việt Nam
 • Bài viết tập trung phân tích những tác động của công nghệ số tới hoạt động giải quyết tranh chấp thương mại. Trên cơ sở đó, tác giả lập luận đưa ra những định hướng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật liên quan đến những vấn đề chung về giải quyết tranh chấp thương mại ở Việt Nam hiện nay.

  pdf10p vijaychest 16-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết này làm rõ những nội dung cơ bản của cơ chế giải quyết tranh chấp trong EVIPA, từ đó, đánh giá những thuận lợi và thách thức mà Việt Nam sẽ phải đối mặt khi EVIPA được áp dụng trong thực tiễn.

  pdf12p vijaychest 16-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Kinh doanh quốc tế" Chương 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Toàn cầu hóa sản xuất; Các định chế toàn cầu; Động lực của toàn cầu hóa; Những hàm ý của toàn cầu hóa; Sự thay đổi về nhân khẩu học của nền kinh tế toàn cầu; Đầu tư và Thương Mại quốc tế của Việt Nam;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt30p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu "Vai trò số hóa các giao dịch trong ứng dụng công nghệ tài chính đến hiệu quả kinh doanh của các NHTM Việt Nam" sử dụng phương pháp định lượng với dữ liệu bảng được thu thập từ báo cáo tài chính của các NHTM niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2021 nhằm xác định mối quan hệ giữa năng lực ứng dụng nền tảng số trong công nghệ tài chính (Fintech) với hiệu quả kinh doanh của các NHTM.

  pdf12p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu "Ảnh hưởng của năng lực nhân sự và áp dụng Fintech tới khả năng đổi mới của các ngân hàng thương mại Việt Nam" nhằm đánh giá tác động của năng lực nguồn nhân lực đến việc áp dụng Fintech và xác định tác động của ứng dụng fintech đến khả năng thay đổi của ngân hàng trung ương Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu sơ cấp được thu thập từ 338 người, từ 94 chi nhánh ngân hàng thương mại để kiểm định giả thuyết trong mô hình nghiên cứu công bố.

  pdf11p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi quyết định sử dụng dịch vụ công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động thanh toán của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại" tập trung vào việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Fintech trong thanh toán của người tiêu dùng tại Việt Nam. Kết quả của cuộc khảo sát với 363 người dùng tại Tp.

  pdf13p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Ứng dụng công nghệ tài chính trong hoạt động của ngân hàng - Thực trạng và giải pháp ở Việt Nam" đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng cường sử dụng các công nghệ tài chính trong hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng trong bài viết là các phương pháp nghiên cứu truyền thống: nghiên cứu tại bàn, tổng hợp và phân tích dữ liệu, quy nạp dựa trên các tài liệu nước ngoài và trong nước sưu tầm được.

  pdf12p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Trong bài viết "Cơ sở pháp lý và giải pháp hoàn thiện hoạt động Fintech ngành ngân hàng ở Việt Nam định hướng đến năm 2030", nhóm tác giả tập trung phân tích về cơ sở pháp lý của Fintech trong ngân hàng thương mại, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hệ sinh thái Fintech, và giúp cho hệ thống ngân hàng ứng dụng Fintech mạnh mẽ hơn nữa đến năm 2030. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Bài nghiên cứu "Ứng dụng Fintech trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị" tập trung vào phân tích thực trạng phát triển Fintech tại Việt Nam, nhấn mạnh ưu điểm và thách thức của nó. Cuối cùng, bài báo đề xuất các biện pháp như hoàn thiện môi trường pháp lý, tăng cường hợp tác, đào tạo nhân lực và đầu tư công nghệ để thúc đẩy ứng dụng Fintech trong ngân hàng thương mại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa công ty Fintech và ngân hàng tại Việt Nam" phân tích tổng quan về Fintech, tác động của Fintech tới hệ thống ngân hàng tại Việt Nam thời gian qua, đồng thời, đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa Fintech và các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Ứng dụng Fintech để nâng cao chất lượng dịch vụ của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam" là đánh giá sự tác động của Fintech đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần (NHTMCP) dựa trên mức độ hài lòng của khách hàng khi trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng cung cấp. Bài viết này sẽ đánh giá chất lượng dịch vụ của một số ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) khi áp dụng fintech thay thế cho các dịch vụ tài chính truyền thống thông qua sử dụng mô hình SERVQUAL với mẫu nghiên cứu là người dùng cá nhân.

  pdf9p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Phát triển Fintech để nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng thương mại ở Việt Nam" nghiên cứu xu hướng phát triển của FinTech và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ của ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p dathienlang1012 03-05-2024 2 0   Download

 • Cuốn Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Hoàn thiện hệ sinh thái phát triển FinTech tại Việt Nam" được biên tập thành 3 phần tương ứng với các phiên thảo luận.

  pdf1014p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 1979/QĐ-BCT về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024 thuộc Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc2p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 43/NQ-CP về việc ký hiệp định thương mại giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc2p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Nghị quyết số 03/NQ-CP về việc ký bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc1p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 10/NQ-CP về việc ký quyết định của ủy ban thương mại về việc sửa đổi nghị định thư số 1 về quy định hàng hóa có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành chính trong hiệp định thương mại tự do giữa cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và liên minh Châu Âu (EVFTA); Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;...

  doc2p khanhchi2540 11-05-2024 2 0   Download

 • Quyết định số 294/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc4p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Nghị định số 05/2024/NĐ-CP về việc biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2023 - 2024.

  doc8p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết phân tích các yếu tố tác động đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) trong lĩnh vực ngân hàng thông qua dữ liệu phân tích của 25 NHTM tại Việt Nam từ năm 2007-2021. Kết quả phân tích bằng hồi quy GMM cho thấy, sở hữu nhà nước tác động tiêu cực đến NIM, trong khi sở hữu nước ngoài và sở hữu vốn của các cá nhân và tổ chức trong nước tác động tích cực lên NIM.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2