intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò của triết học

Xem 1-20 trên 850 kết quả Vai trò của triết học
 • Tiểu luận: Vai trò của Triết học trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay trình bày về phân tích hiện trạng xã hội trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay và vai trò của Triết học trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Triết học và những ngành có liên quan.

  doc16p vtchitruong 06-01-2015 174 56   Download

 • Trong bài viết, tác giả chỉ ra 4 vai trò cụ thể của triết học góp phần hình thành và phát triển tư duy biện chứng, đó là: hình thành thế giới quan duy vật và tư duy biện chứng; hiểu rõ nội dung các nguyên lý, quy luật, phạm trù của phép biện chứng duy vật; khắc phục được những sai lầm trong tư duy, khắc phục tư duy siêu hình, bệnh kinh nghiệm, bệnh chủ quan duy ý chí; nâng cao năng lực tư duy lý luận, năng lực tư duy khái quát và trừu tượng.

  pdf4p quenchua11 23-03-2021 3 1   Download

 • Để làm rõ vai trò của triết học đối với phát triển kinh tế, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và luận giải: 1) Thế giới quan triết học với tư cách cơ sở lý luận cho tư duy đúng đắn về kinh tế; 2) Thế giới quan triết học với tư cách cơ sở phương pháp luận để nhận thức và vận dụng sáng tạo, đúng đắn các quy luật kinh tế; 3) Thế giới quan triết học khoa học với tư cách cơ sở lý luận cho việc hoạch định đúng đắn các chính sách...

  pdf14p bengoan258 11-12-2011 1905 206   Download

 • Đề tài: Vai trò của khoa học công nghệ trong sự phát triển của xã hội trình bày lý luận chung của triết học Mac-Lênin về tri thức, vai trò của tri thức khoa học công nghệ trong công cuộc đổi mới của Việt Nam. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc27p loan994 01-11-2016 822 145   Download

 • Tài liệu Triết học: Chương trình sau đại học (Tập 1) do TS. Đào Duy Thanh biên soạn gồm 4 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 gồm nội dung 2 chương đầu Tài liệu: Chương 1: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội - Chương 2: Khái lược lịch sử triết học phương Đông. Tham khảo nội dung phần 1 giáo trình để nắm nội dung chi tiết.

  pdf119p talata_10 09-03-2015 172 62   Download

 • Giáo trình Triết học Mác - Lênin do GS.TS. Phạm Văn Đức chủ biên bao gồm 3 chương với các nội dung triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội; chủ nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy vật lịch sử.

  doc270p khoactu 07-07-2020 218 53   Download

 • Tiểu luận Triết học: Vai trò của toán học đối với sự hình thành và phát triển thế giới quan khoa học có cấu trúc gồm 3 chương: Thế giới quan khoa học, vai trò của toán học trong việc hình thành và phát triển thế giới quan khoa học, toán học có đi xa rời thực tế không.

  pdf30p voqunghung 22-07-2018 259 46   Download

 • Luận án hệ thống hóa, làm rõ một số vấn đề lý luận về vai trò của KH&CN với sự phát triển của lực lượng sản xuất. Phân tích thực trạng vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của khoa học và công nghệ với phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf184p camtucau99 08-12-2019 58 16   Download

 • Bài viết phân tích những tác động của nền triết học ấy đối với C.Mác và Ph.Ăngghen. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, cũng như trong giai đoạn chín muồi về sau, C.Mác luôn đánh giá cao tư tưởng của các nhà triết học Hy Lạp cổ đại, coi đó là vũ khí lý luận hữu hiệu cần khai thác để đấu tranh, phê phán trật tự xã hội cũ và xây dựng lý luận mới.

  pdf9p thicrom300610 03-04-2018 106 9   Download

 • Trên cơ sở khái quát về triết học Mác - Lênin và những thành tựu sau 3 thập kỉ đổi mới đất nước, bài viết phân tích về vai trò của triết học Mác - Lênin. Thứ nhất, là cơ sở lí luận khoa học của đường lối đổi mới, với vai trò này, triết học Mác - Lênin là cơ sở lí luận cho Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội và lựa chọn con đường đổi mới toàn diện,...

  pdf6p viv2711 14-10-2020 68 8   Download

 • Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận Triết học, triết học Mac Lenin, vai trò của khoa học và kỹ thuật trong sự phát triển lực lượng sản xuất,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  doc45p hpnguyen18 03-07-2018 51 7   Download

 • Bài giảng Triết học: Chương 1 trình bày vấn đề Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội như Triết học gì, biện chứng và siêu hình, vai trò của Triết học trong lịch sử xã hội.

  ppt14p hoa_dai91 25-06-2014 80 6   Download

 • Mục tiêu của đề tài là từ sự phân tích vai trò của khoa học – công nghệ đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất, luận văn đưa ra một số định hướng và xây dựng các giải pháp nhằm phát huy vai trò của khoa học – công nghệ đến sự phát triển của lực lượng sản xuất ở Thành phố Đà Nẵng hiện nay.

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 52 6   Download

 • Luận văn tập trung đi sâu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế tri thức, về thực trạng việc phát huy vai trò của khoa học Việt Nam trước yêu cầu phát triển kinh tế tri thức, từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của khoa học đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay.

  pdf16p truongtien_06 31-03-2018 37 4   Download

 • Năng lực tư duy biện chứng là sức mạnh không thể thiếu được của mỗi con người trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Vì vậy, việc học tập là nhiệm vụ chính và là nhiệm vụ hàng đầu để rèn luyện nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên. Những nguyên lý triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin là khoa học trang bị cho sinh viên, góp phần rèn luyện, nâng cao nghệ thuật nắm bắt và vận dụng linh hoạt các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

  pdf8p vioishi2711 01-07-2019 37 1   Download

 • Muốn hiểu rõ giá trị của triết học Đêcáctơ không gì bằng đem học thuyết ấy đặt vào trong tiến trình chung của lịch sử triết học. Khi so sánh nó với những hệ thống triết học khác trong sự phát triển của tư tưởng nhân loại, chúng ta sẽ thấy rõ những đóng góp và hạn chế của nó.

  pdf9p puca10 22-06-2011 113 41   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày khái niệm về lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, kết cấu của chủ nghĩa Mác – Lênin, chương trình giảng dạy của môn học, định nghĩa về triết học trong thời Hy Lạp và Ấn Độ cổ đại cũng như quan niệm về triết học trong thời hiện đại, đặc trưng của triết học, tư duy triết học và vai trò của triết học.

  ppt14p kloikloi 12-10-2017 100 4   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường: Số 06/2018 trình bày các nội dung chính sau: Thử bàn về vai trò của triết học tác động đến khoa học và công nghệ, đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, những nhận thức cơ bản về dạy học theo định hướng phát triển năng lực, tương tác tia Gamma và thực nghiệm,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf52p viino2711 05-05-2020 10 1   Download

 • Vấn đề con người luôn là chủ đề trung tâm của lịch sử triết học từ cổ đại đến hiện đại. Triết học Mác - Lênin nhằm giải quyết những nội dung liên quan đến con người như bản chất con người là gì? Vị trí, vai trò của con người đối với thế giới như thế nào? Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội trong đời sống con người ... Tất cả những vấn đề trên, về thực chất là học thuyết giải phóng con người, hướng tới mục đích vì con người - chủ thể của lịch sử, xã hội, thể hiện bản chất cách mạng và khoa học của...

  ppt18p nguyendanhtuong 09-12-2009 5023 921   Download

 • Bài giảng "Triết học Mác - Lênin" do tập thể tác giả Nguyễn Hồng Vân, Đỗ Minh Sơn và Trần Thảo Nguyên biên soạn. Bài giảng có kết cấu 15 chương: Chương 1 - Triết học và vai trò của nó trong đời sống; Chương 2 - Khái lược lịch sử Triết học trước Mác; Chương 3 - Sự ra đời và phát triển của Triết học Mác - Lênin... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung cụ thể hơn.

  pdf0p huemanvdoc 20-11-2009 970 375   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vai trò của triết học
p_strCode=vaitrocuatriethoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2