intTypePromotion=1
ADSENSE

Vi cấu trúc

Xem 1-20 trên 7259 kết quả Vi cấu trúc
 • Nội dung nghiên cứu của luận án tập trung vào các vấn đề sau đây: 1) Ảnh hưởng của nồng độ Si lên cấu trúc, tính chất cơ học của vật liệu phủ ngoài CrN/AlSiN, ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ Si lên cấu trúc vi mô cũng như cơ tính của lớp vật liệu AlSiN; 2) Mối tương quan giữa các đặc trưng cấu trúc và cơ tính của vật liệu phủ ngoài CrN/AlBN, ảnh hưởng của cấu trúc lớp AlBN lên cơ tính của hệ CrN/AlBN/CrN; 3) Mối liên hệ giữa các đặc trưng cấu trúc và cơ tính của Si3N4 VĐH cũng như sự thay đổi cấu trúc vi mô của hệ khi chịu tải trọng lớn.

  pdf128p change01 05-05-2016 68 7   Download

 • Bài báo sẽ cung cấp thêm các thông tin chi tiết về sự ảnh hưởng của áp suất và nhiệt độ đến vi cấu trúc và tính chất khuếch tán thông qua việc phân tích độ dài liên kết TO, T-T, phân bố góc T-O-T, O-T-O (T đại diện cho Al và Si , hệ số khuếch tán của các nguyên tử Al, Si, O, bằng phương pháp mô phỏng động lực học phân tử.

  pdf7p tangtuy01 01-03-2016 39 4   Download

 • Vật liệu GeO2 pha thủy tinh được nghiên cứu bằng phương pháp mô phỏng động lực học phân tử ở nhiệt độ 300 K trong dải áp suất từ 0 đến 90 GPa. Sự phân tách đỉnh thứ nhất của hàm phân bố xuyên tâm cặp Ge-Ge do hai yếu tố: sự chuyển đổi các đơn vị cấu trúc GeOx (x = 4, 5 và 6) và sự hình thành các liên kết góc, cạnh và mặt giữa các đơn vị cấu trúc này. Đỉnh thứ hai xuất hiện ở hàm phân bố xuyên tâm cặp O-O là do các đơn vị liên kết OGe3 gây ra.

  pdf9p comamngo1902 30-03-2019 33 3   Download

 • Nội dung nghiên cứu của luận án tập trung vào các vấn đề sau đây: Ảnh hưởng của nồng độ Si lên cấu trúc, tính chất cơ học của vật liệu phủ ngoài CrN/AlSiN, ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ Si lên cấu trúc vi mô cũng như cơ tính của lớp vật liệu AlSiN; mối tương quan giữa các đặc trưng cấu trúc và cơ tính của vật liệu phủ ngoài CrN/AlBN, ảnh hưởng của cấu trúc lớp AlBN lên cơ tính của hệ CrN/AlBN/CrN; mối liên hệ giữa các đặc trưng cấu trúc và cơ tính của Si3N4 VĐH cũng như sự thay đổi cấu trúc vi mô của hệ khi chịu tải trọng lớn, ảnh hưởng của nhiệt độ lên vi cấu trúc và cơ tính của hệ Si3N4...

  pdf27p change01 05-05-2016 31 2   Download

 • Luận văn này được thực hiện với mục đích tính toán, khảo sát lý thuyết sự phân bố của từ trường trên một số nam châm từ cứng hình trụ NdFeB có cấu trúc micro bằng các mô hình lý thuyết và phần mềm mô phỏng. Các giá trị thu được bằng tính toán và mô phỏng được so sánh với nhau, qua đó cho thấy mức độ chính xác và đáng tin cậy của các mô hình lý thuyết cũng như phần mềm mô phỏng từ trường.

  pdf65p hanh_tv26 04-04-2019 19 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ lên vi cấu trúc, cơ chế khuếch tán và xác định nhiệt độ chuyển pha của mô hình khối Fe2O3 3000 hạt bằng phương pháp động lực học phân tử (MD) với thế tương tác cặp Born - Mayer và điều kiện biên tuần hoàn.

  pdf6p viuzumaki2711 08-05-2019 24 0   Download

 • Bài báo xây dựng và đưa ra biểu thức tương quan giữa phân bố góc liên kết trong các đơn vị cấu trúc AOx và OAy với tỷ phần của chúng trong vật liệu. Tính đúng đắn của mối tương quan đó được kiểm tra một cách có hệ thống ở các trạng thái khác nhau trên vật liệu SiO2 và Al2O3 ở trạng thái lỏng, thuỷ tinh và rắn vô định hình. Sự phụ thuộc của các đặc trưng vi cấu trúc như hàm phân bố xuyên tâm, phân bố số phối trí, phân bố góc liên kết, tỷ phần các đơn vị cấu trúc vào áp suất và bản chất của quá trình thay đổi mật độ trong vật liệu được phân tích chi tiết.

  pdf7p nguathienthan1 27-11-2019 16 0   Download

 • Vi cấu trúc của mô hình hạt sắt nano, khối sử dụng thế nhúng Sutton-Chen được nghiên cứu và mô phỏng bằng phương pháp động lực học phân tử (MD). Các mô hình hạt sắt nano có dạng hình cầu được khảo sát với số nguyên tử tương ứng 2000 hạt, 3000 hạt, 4000 hạt và 5000 hạt tại nhiệt độ 300 K với điều kiện biên không tuần hoàn.

  pdf5p tamynhan8 04-11-2020 1 0   Download

 • Luận văn tập trung nghiên cứu vi cấu trúc của SiO2 theo áp suất, hàm phân bố xuyên tâm, số phối trí cặp trung bình, phân bố các đơn vị cấu trúc SiOx (x=4, 5, 6) theo áp suất; thiết lập mối quan hệ giữa phân bố góc O-Si-O, Si-O-Si và phân bố số phối trí; phân tích sự thay đổi số lượng các loại simplex theo bán kính ở các mật độ (áp suất) khác nhau.

  pdf60p capheviahe28 01-03-2021 0 0   Download

 • Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu vi cấu trúc của vật liệu (Al2O3).2(SiO2) bằng phương pháp động lực học phân tử với thế tương tác Born-Mayer, điều kiện biên tuần hoàn. Quá trình mô phỏng được thực hiện đối với hệ gồm 1650 nguyên tử với 6 mô hình ở nhiệt độ 2500 K và các mật độ khác nhau tương ứng với dải áp suất từ 0 GPa đến 25 GPa và với 5 mô hình khác ở áp suất 0 GPa, các nhiệt độ 1000 K đến 5000 K. Vi cấu trúc của các hệ dưới tác động của áp suất...

  pdf8p sunshine_7 19-07-2013 66 8   Download

 • Mô phỏng động lực học phân tử (ĐLHPT) đã được sử dụng để nghiên cứu mô hình vật liệu ôxít SiO2 chứa 1998 (666 Si và 1332 O) nguyên tử trong hộp lập phương với điều kiện biên tuần hoàn, ở nhiệt độ 3200 K. Các đặc trưng cấu trúc của mô hình vật liệu xây dựng, được phân tích thông qua hàm phân bố xuyên tâm (HPBXT) thành phần, phân bố số phối trí (SPT), phân bố góc liên kết.

  pdf5p cumeo2425 02-07-2018 36 8   Download

 • Mục tiêu của luận án là chế tạo được một số màng từ tính kích thước micronano trên cơ sở các hợp kim của Fe có dị hướng từ vuông góc với mặt phẳng màng hoặc có thể điều khiển được, các vi cấu trúc từ có từ trường cỡ mT trở lên và biến thiên thiên từ trường lớn cỡ 102 T/m trở lên. Các vi cấu trúc từ có khả năng bắt giữ được một số loại hạt từ và tế bào sinh học, qua đó định hướng được khả năng ứng dụng của các vi cấu trúc từ trong y sinh.

  pdf163p hanh_tv26 04-04-2019 23 4   Download

 • Vi cấu trúc của silica lỏng khi nén mô hình 19998 nguyên tử ở nhiệt độ 3500 K trong khoảng áp suất 0 đến 45 GPa đã được nghiên cứu bằng mô phỏng động lực học phân tử (ĐLHPT). Thông qua việc phân tích hàm phân bố xuyên tâm (HPBXT), phân bố góc liên kết, phân bố đơn vị phối trí (ĐVPT), mô phỏng đã phát hiện cấu trúc hình học của các ĐVPT và trật tự tầm gần hầu như không thay đổi theo áp suất, trong khi tỉ phần các ĐVPT và trật tự tầm trung thay đổi mạnh.

  pdf6p viconandoyle2711 29-08-2019 15 1   Download

 • Nano TiO2 được tổng hợp bằng phương pháp siêu âm - thủy nhiệt, mẫu được pha tạp x% wt Fe2O3, với x = 0, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3. Các mẫu được gia nhiệt ở 700 0C trong 15 phút. Cấu trúc và cấu trúc vi mô được nghiên cứu bằng XRD, các kỹ thuật FESEM cho thấy các mẫu là Fe pha tạp anatase tinh khiết, kích thước hạt nhỏ nhất là 17nm và các hạt có cấu trúc trộn với các ống. Hoạt tính xúc tác quang được đo bằng phổ UV-Vis và mật độ xanh methylen mật độ quang phân hủy. Các mẫu được chiếu xạ bởi ánh sáng mặt trời và mẫu có thành phần là 0,25% wt Fe2O3 có hoạt tính xúc tác mạnh nhất.

  pdf8p nguathienthan1 20-11-2019 14 1   Download

 • Đề tài đã nghiên cứu nam châm từ cứng hình trụ NdFeB có cấu trúc micro bằng các mô hình lý thuyết và phần mềm mô phỏng. Các giá trị thu được bằng tính toán và mô phỏng được so sánh với nhau, qua đó cho thấy mức độ chính xác và đáng tin cậy của các mô hình lý thuyết cũng như phần mềm mô phỏng từ trường.

  pdf65p tamynhan3 16-08-2020 6 1   Download

 • Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của đa số sinh vật (trừ những dạng sống tiền tế bào chẳng hạn như virus). Những sinh vật đơn bào như vi khuẩn, cơ thể chỉ gồm một tế bào. Các sinh vật đa bào cấu tạo từ nhiều tế bào; ví dụ con người gồm khoảng 1014 tế bào.Mỗi tế bào là một hệ thống mở, tự duy trì và tự sản xuất: tế bào có thể thu nhận chất dinh dưỡng, chuyển hóa các chất này thành năng lượng, tiến hành các chức năng chuyên biệt và...

  pdf53p aries-smile 05-12-2009 674 230   Download

 • Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của đa số sinh vật (trừ những dạng sống tiền tế bào, chẳng hạn như virus). Những sinh vật đơn bào như vi khuẩn, cơ thể chỉ gồm một tế bào. Các sinh vật đa bào cấu tạo từ nhiều tế bào, ví dụ con người gồm khoảng 10 tế bào. Do đó, tìm hiểu cấu trúc tế bào là việc rất cần thiết. Qua đó, chúng ta phần nào có được những kiến thức bổ ích trong cuộc sống!...

  ppt28p quocnamdhnl 08-12-2010 330 100   Download

 • Tế bào là đơn vị cấu trúc cơ bản của cơ thể sinh vật - Từ sinh vật có cấu trúc cơ thể đơn giản đến các sinh vật có cấu tạo cơ thể phức tạp đều có đơn vị cơ bản cấu tạo nên cơ thể là tế bào. - Ở vi khuẩn tế bào là một cơ thể hoàn chỉnh. - Trong mỗi tế bào có nhiều bào quan, mỗi bào quan có cấu trúc riêng biệt và giữ chức năng khác nhau.

  pdf6p heoxinhkute2 23-08-2010 694 71   Download

 • 1. Lược sử • Lần đầu tiên tế bào được phát hiện (1665) bởi Robert Hooke. 2. Thuyết tế bào • Matthias Schleiden (1838) và Theodor Schwann (1839) • Nhiều bằng chứng khoa học tích tụ dẫn đến hình thành thuyết tế bào: – Tất cả các sinh vật do một hoặc nhiều tế bào tạo thành. – Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của sinh vật. • Anton van Leuwenhoek tạo ra kính hiển vi có độ chính xác gấp 10 lần → quan sát tế bào sống. – Tất cả các tế bào đều do tế bào có...

  pdf10p wszullberg 25-11-2011 424 40   Download

 • Chương 6 Giới thiệu chung thuộc bài giảng cấu trúc máy tính, trong chương này trình bày các nội dung cần tìm hiểu sau: tổng quan về hệ thống ra vào, các phương pháp điều khiển vào ra, nối ghép thiết bị ngoại vi, các cổng vào ra thông dụng.

  pdf26p kevinle124 04-06-2014 109 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vi cấu trúc
p_strCode=vicautruc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2