intTypePromotion=3

09B/KHĐT_ Vốn hỗ trợ phát triển chính thức đã được ký kết chia theo khu vực, ngành kinh tế và cấp quản lý

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
3
download

09B/KHĐT_ Vốn hỗ trợ phát triển chính thức đã được ký kết chia theo khu vực, ngành kinh tế và cấp quản lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '09b/khđt_ vốn hỗ trợ phát triển chính thức đã được ký kết chia theo khu vực, ngành kinh tế và cấp quản lý', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 09B/KHĐT_ Vốn hỗ trợ phát triển chính thức đã được ký kết chia theo khu vực, ngành kinh tế và cấp quản lý

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 09B/KH§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh VèN Hç TRî PH¸T TRIÓN Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− sè....Q§-TTg ngµy.... CHÝNH THøC §∙ §¦îC Ký KÕT §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: Chia theo khu vùc, ngµnh kinh tÕ B¸o c¸o quý: vµ cÊp qu¶n lý ngµy 20 th¸ng cuèi quý B¸o c¸o n¨m: (Quý, n¨m) ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau Đơn vị tính: Triệu USD Tổng số vốn đã ký kết Cộng dồn từ đầu năm trong quý đến quý báo cáo Số Tổng Trong đó Tổng Trong đó dự án số số ODA ODA ODA ODA vay không vay không hoàn lại hoàn lại A 1 2 3 4 5 6 7 168 TæNG Sè I. Chia theo khu vực, ngành kinh tế (Danh mục kèm theo) II. Chia theo cấp quản lý: + Trung ương 1. Bộ... 2. Bộ... + Địa phương (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính)... Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 168

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản