intTypePromotion=3

11B/KHĐT_ Vốn đối ứng của các dự án hỗ trợ phát triển chính thức chia theo cấp quản lý và địa bàn

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
85
lượt xem
6
download

11B/KHĐT_ Vốn đối ứng của các dự án hỗ trợ phát triển chính thức chia theo cấp quản lý và địa bàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '11b/khđt_ vốn đối ứng của các dự án hỗ trợ phát triển chính thức chia theo cấp quản lý và địa bàn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 11B/KHĐT_ Vốn đối ứng của các dự án hỗ trợ phát triển chính thức chia theo cấp quản lý và địa bàn

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 11B/KH§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh VèN §èI øNG CñA C¸C Dù ¸N Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− sè....Q§-TTg ngµy.... Hç TRî PH¸T TRIÓN CHÝNH THøC §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: Chia theo cÊp qu¶n lý vµ ®Þa bµn B¸o c¸o quý: (Quý, n¨m) ngµy 20 th¸ng cuèi quý B¸o c¸o n¨m: ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau Đơn vị tính: Triệu đồng Vốn đối ứng Kế hoạch Thực hiện Cộng dồn từ theo Quyết định giải ngân trong quý đầu năm đến đầu tư năm báo cáo quý báo cáo A 1 2 3 4 TæNG Sè I. Chia theo cấp quản lý: + Trung ương 170 Bộ... Bộ... + Địa phương Tỉnh... Tỉnh... 2. Chia theo địa bàn 1. Tỉnh... Trung ương Địa phương 2. Tỉnh... Trung ương Địa phương Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 170

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản