intTypePromotion=3

13B/KHĐT_Vốn hỗ trợ phát triển chính thức thực hiện chia theo nhà tài trợ và theo địa bàn

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
65
lượt xem
4
download

13B/KHĐT_Vốn hỗ trợ phát triển chính thức thực hiện chia theo nhà tài trợ và theo địa bàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '13b/khđt_vốn hỗ trợ phát triển chính thức thực hiện chia theo nhà tài trợ và theo địa bàn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 13B/KHĐT_Vốn hỗ trợ phát triển chính thức thực hiện chia theo nhà tài trợ và theo địa bàn

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 13B/KH§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh VèN Hç TRî PH¸T TRIÓN CHÝNH THøC THùC HIÖN Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− sè....Q§-TTg ngµy.... Chia theo nhµ tµi trî vµ ®Þa bµn §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Quý, n¨m) B¸o c¸o quý: ngµy 20 th¸ng cuèi quý B¸o c¸o n¨m: ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau Đơn vị tính: Triệu USD Kế hoạch giải ngân năm Thực hiện trong quý Cộng dồn đầu năm đến quý báo cáo Riêng ODA vay Riêng ODA vay Riêng ODA vay Chia ra Chia ra Chia ra Tổng Tổng Tổng Xây Hỗ Hành Xây Hỗ Hành Xây Hỗ Hành số Tổng Cho số Tổng Cho số Tổng Cho số dựng trợ chính số dựng trợ chính số dựng trợ chính vay vay vay cơ ngân sự cơ ngân sự cơ ngân sự lại lại lại bản sách nghiệp bản sách nghiệp bản sách nghiệp A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TæNG Sè 172 I. Chia theo nhà tài trợ ............. .............. II. Chia theo địa bàn 1. Tỉnh Trung ương Địa phương 2. Tỉnh Trung ương Địa phương Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 172

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản