Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

5 đề thi thử đại học tham khảo

Chia sẻ: Trần Bá Trung4 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

116
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

5 đề thi thử đại học tham khảo Thạc sĩ Đoàn Vương Nguyên nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình Tài liệu mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5 đề thi thử đại học tham khảo

  1. Lôùp : Luyeän thi ñaïi hoïc ÑEÀ 1 (TG : 180’) I – PHAÀN CHUNG CHO CAÙC THÍ SINH Caâu 1 : ( 1,5 ñieåm ) − x2 + 2 x + 3 Cho haøm soá y= x+2 a. Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò (C). b. Goïi (D) laø moät tieáp tuyeán baát kyø vôùi (C) . (D) hôïp vôùi hai tieäm caän cuûa (C) thaønh moät tam giaùc. Haõy tính dieän tích tam giaùc ñoù. Caâu 2 : ( 2,5 ñieåm ) x2 − 2 x + 3 1. Cho y = coù ñoà thò laø (C).Tìm hai ñieåm thuoäc hai nhaùnh cuûa (C) : ñoä daøi ñoaïn noái x +1 hai ñieåm aáy ngaén nhaát. 2. Cho y = −4 x 2 + 2 x + m . Haõy tìm m ñeå giaù trò lôùn nhaát cuûa y treân [ −1, 2] ñaït nhoû nhaát. π 2 cos x 3. Tính tích phaân : ∫ 2x + 1 dx −π 2 Caâu 3 : ( 2 ñieåm ) 1. Cho phöông trình 4x – 2.2x + 1 – m = 0 (1) a. Giaûi PT (1) khi m = 4. b. Tìm m ñeå p/trình (1) coù ñuùng moät nghieäm x ∈ [ −1, 2] 2. Trong khoâng gian (Oxyz) cho A(0; 0; -4). B(1; 1; -3); C(2; -2; -7); D(-1; 0; -9) a. Chöùng minh raèng ABCD laø moät töù dieän. b. Tìm chaân ñöôøng cao keû töø A trong töù dieänABCD. c. Tính theå tích töù dieän ABCD. 1 Caâu 4 : ( 1 ñieåm ) Giaûi phöông trình : a. cos x + =2 cos x b. cos3x + cos2x – cosx – 1 = 0 . II – PHAÀN TÖÏ CHOÏN : Choïn 1 trong 2 caâu 5A hoaëc 5B : x2 y 2 Caâu 5A :(2 ñieåm ) 1. Trong mp Oxy cho elip (E) : + = 1. Giaû söû A vaø B laø giao ñieåm 8 4 cuûa (E) vôùi ñöôøng thaúng d : x − 2 y + 2 = 0 a. Tìm M treân (E) : tam giaùc AMB caân taïi M b. Tìm M treân (E) : dieän tích tram giaùc NAB lôùn nhaát 2. Tìm giaù trò lôùn nhaát vaø giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá : y = sinx + 3sin2x Caâu 5B : (2 ñieåm ) 1. Tìm m ñeå baát phöông trình : log 2 x − 2log 2 x + 1 − m > 0 nghieäm ñuùng vôùi moïi 2 x ∈ ( 4,16 ) 2. Cho töù dieän ABCD coù AB = x, CD = b, caùc caïnh coøn laïi baèng a. Goïi E, F laø trung ñieåm AB vaø CD. a/ Tính EF theo a,b,x . b/ Tính x ñeå theå tích töù dieän ABCD ñaït Max. Khi ñoù CM : (ACD) ⊥ (BCD) Gv: NGUYEÃN PHAN BAÛO KHAÙNH NGUYEÂN. ÑT : (058)751018 – DÑ : 0914455164 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
  2. Lôùp : Luyeän thi ñaïi hoïc ÑEÀ 2: (TG : 180’) I – PHAÀN CHUNG CHO CAÙC THÍ SINH Caâu 1 : ( 2 ñieåm ) Cho haøm soá y = x3 + 3x2 – 9x - 12 a. Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò (C). b. Vieát phöông trình tieáp tuyeán (D) vôùi (C) taïi ñieåm coù hoaønh ñoä x = -2 vaø tìm caùc giao ñieåm cuûa (C) vaø (D). Caâu 2 : ( 3 ñieåm ) 1. Cho y = x 3 − 3x + 1 . Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa haøm soá treân ñoaïn [-3; 2] x 2 + 2mx + 2m + 3 2. Cho y = . Tìm m ñeå haøm soá coù cöïc ñaïi vaø cöïc tieåu thoûa x−3 ñieàu kieän ycñ.yct < 0 . 3. Tìm m ñeå phöông trình : x+2 + 7−x + ( x + 2 )( 7 − x ) = m coù nghieäm Caâu 3 : ( 2 ñieåm ) 1. Giaûi phöông trình : 3 1  π  2π  1 a. ( sin x )  = ( sin x + 1) cos2 x − cos x + 2 2 =1 b. cos 2  x +  + cos 2  x +  3  3  2 π b. I = ∫ x (1 + x 2 ) dx 2 1 2. Tính tích phaân : a. ∫ x sin 2 xdx 5 0 0 Caâu 4 : ( 1 ñieåm ) Trong khoâng gian Oxyz cho maët phaúng (P) : 3x – 5y + 2z –2 = 0. 1. Vieát phöông trình maët phaúng (Q) vuoâng goùc vôùi (P) vaø chöùa truïc Oz 2. Vieát phöông trình ñöôøng thaúng d ñi qua A( -1; 2; 3); song song vôùi (P) vaø vuoâng goùc vôùi truïc Ox. II – PHAÀN TÖÏ CHOÏN : Choïn 1 trong 2 caâu 5A hoaëc 5B : Caâu 5A :(2 ñieåm ) 1. Cho elip (E) : x2 + 4y2 = 4 a. Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa (E) khi tieáp tuyeán qua giao ñieåm cuûa Ox vaø ñöôøng chuaån . b. Vieát phöông trình 2 ñöôøng thaúng d vaø d’ ñi qua O vaø vuoâng goùc vôùi nhau sao cho töù giaùc coù 4 ñænh laø caùc giao ñieåm cuûa (E) vôùi 2 ñöôøng thaúng ñoù coù dieän tích nhoû nhaát. 2. Coù bao nhieâu soá töï nhieân coù 6 chöõ soá khaùc nhau ñoâi moät trong ñoù coù ñuùng 3 chöõ soá leû vaø 3 chöõ soá chaún. Caâu 5B : (2 ñieåm ) 1. a/ Giaûi PT : 9x − 5x − 4 x = 2 20 x b/ Giaûi BPT : log 2 x + log1/ 2 x 2 − 3 > 5 ( log 4 x 2 − 3) 2 2. Cho hình laäp phöông ABCD.A’B’C’D’. Chöùng minh : BD’ ⊥ (ACB’). Gv: NGUYEÃN PHAN BAÛO KHAÙNH NGUYEÂN. ÑT : (058)751018 – DÑ : 0914455164 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
  3. Lôùp : Luyeän thi ñaïi hoïc ÑEÀ 3 ( TG : 180’) PHAÀN CHUNG CHO TAÁT CAÛ CAÙC THÍ SINH : Caâu 1 : ( 2 ñieåm) Cho haøm soá : y = x 3 − ( 2m + 3) x 2 + ( 2m2 − m + 9 ) x − 2m2 + 3m − 7 ( Cm ) 1. Khaûo saùt haøm soá khi m = 0 2. Tìm m ñeå (Cm) caét truïc hoaønh taïi 3 ñieåm phaân bieät coù hoaønh ñoä x1, x2, x3 khoâng nhoû hôn 1. Caâu 2 : ( 3 ñieåm) 1. Giaûi caùc phöông trình : a. 3 + 3 + x = x b. 2cos x cos 2 x cos3 x + 5 = 7 cos 2 x 2. Goïi (D) laø hình phaúng giôùi haïn bôûi caùc ñöôøng : y = - 3x + 10; y = 1; y = x2 (x > 0) vaø (D) naèm ngoaøi parabol y = x2. Tính theå tích vaät theå troøn xoay taïo neân khi (D) xoay quanh truïc Ox. Caâu 3 : ( 2 ñieåm) 1. Trong khoâng gian vôùi heä truïc toïa ñoä Oxyz, cho mp (P) : x + y + z + 3 = 0 vaø caùc ñieåm A(3;1;1), B(7;3;9), C(2;2;2). a. Tính khoaûng caùch töø goác toïa ñoä ñeán mp (ABC). uuur uuur uuuu r b. Tìm M thuoäc (P) sao cho MA + 2 MB + 3MC nhoû nhaát . x3 2. Tính I = ∫ 1 dx 0 (1 + x 2 ) 3 3x 2 + 3xy + y 2 = 75  Caâu 4 : ( 1 ñieåm ) Cho caùc soá döông x, y, z thoûa maõn :  y 2 + 3z 2 = 27 .  z 2 + xz + x 2 =16  Tính : P = xy + 2yz + 3xz . PHAÀN TÖÏ CHOÏN : (Choïn 1 trong 2 caâu 5A hoaëc 5B) Caâu 5A: (2 ñieåm ) (Theo chöông trình khoâng phaân ban) 1. Trong maët phaúng toïa ñoä Oxy, haõy laäp phöông trình ñöôøng thaúng d caùch ñieåm A(1;1) moät khoaûng baèng 2 vaø caùch B(2;3) moät khoaûng baèng 4 . 2. Vôùi caùc chöõ soá 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 coù theå thaønh laäp ñöôïc bao nhieâu soá, moãi soá goàm 5 chöõ soá khaùc nhau vaø trong ñoù nhaát thieát phaûi coù maët chöõ soá 5. Caâu 5B : ( 2 ñieåm ) ( Theo chöông trình phaân ban thí ñieåm ) 1. Giaûi phöông trình trong taäp soá phöùc : z 2 + z = 0 2. Cho hình choùp töù giaùc ñeàu S.ABCD coù caïnh ñaùy baèng a, · = α . Tính ASB theå tích hình choùp S.ABCD. Gv: NGUYEÃN PHAN BAÛO KHAÙNH NGUYEÂN. ÑT : (058)751018 – DÑ : 0914455164 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
  4. Lôùp : Luyeän thi ñaïi hoïc Ñeà 4 : ( TG : 180’) PHAÀN CHUNG CHO TAÁT CAÛ CAÙC THÍ SINH : x 2 − ( 2m − 3 ) x − 6m + 1 Caâu 1 : ( 2 ñieåm) Cho haøm soá : y = (1) x−2 1. Khaûo saùt haøm soá (1) khi m = 1 2. Tìm m ñeå haøm soá (1) coù cöïc ñaïi, cöïc tieåu ñoàng thôøi 2 ñieåm cöïc ñaïi, cöïc tieåu ñoù naèm veà 2 phía cuûa ñöôøng thaúng y = - x + 7 . Caâu 2 : ( 2 ñieåm)  π  π 1. Giaûi caùc phöông trình : sin 3 x − cos3 x = cos 2 x.tg  x +  .tg  x −   4  4  x3 + 1 = 2 ( x 2 − x + y )  2. Giaûi heä phöông trình :  3  y +1 = 2( y − y + x) 2  Caâu 3 : ( 2 ñieåm) 1. Trong khoâng gian vôùi heä truïc toïa ñoä Oxyz, cho 2 ñieåm A(1;-1;2), B(3;1;0) vaø maët phaúng (P) coù phöông trình : x – 2y – 4z + 8 = 0 . a. Laäp phöông trình ñöôøng thaúng (d) thoûa maõn ñoàng thôøi caùc ñieàu kieän sau : (d) naèm trong maët phaúng (P), (d) vuoâng goùc vôùi AB vaø (d) ñi qua giao ñieåm cuûa ñöôøng thaúng AB vôùi maët phaúng (P). b. Tìm toïa ñoä ñieåm C trong maët phaúng (P) sao cho CA = CB vaø ( ABC ) ⊥ ( P) . 2. Tính theå tích vaät theå troøn xoay ñöôïc taïo neân khi cho mieàn (D) giôùi haïn bôûi caùc ñöôøng y = lnx ; y = 0 vaø x = 2 quay quanh truïc Ox Caâu 4 : ( 2 ñieåm ) 1. Tính I = ∫ −3 x 2 + 6 x + 1dx 1 0 2. Chöùng minh raèng : −1 − 2 7 ≤ x 2 + xy − 2 y 2 ≤ −1 + 2 7 trong ñoù x, y laø caùc soá thöïc thoûa maõn x 2 − xy + y 2 ≤ 3 PHAÀN TÖÏ CHOÏN : (Choïn 1 trong 2 caâu 5A hoaëc 5B) Caâu 5A: (2 ñieåm ) (Theo chöông trình khoâng phaân ban) 1. Trong maët phaúng toïa ñoä Oxy, cho hình thoi ABCD vôùi A(0;2), B(4;5) vaø giao ñieåm cuûa 2 ñöôøng cheùo naèm treân ñöôøng thaúng (d) : x – y – 1 = 0. Haõy tìm toïa ñoä caùc ñænh C, D. 2. Coù bao nhieâu soá töï nhieân goàm 5 chöõ soá maø trong ñoù coù ñuùng 2 chöõ soá 1 vaø ba chöõ soá coøn laïi khaùc nhau. Caâu 5B : ( 2 ñieåm ) ( Theo chöông trình phaân ban thí ñieåm ) ( ) 1. Giaûi phöông trình log 5 3 + 3x + 1 = log 4 ( 3x + 1) 2. Cho hình choùp tam giaùc ñeàu S.ABC coù ñöôøng cao SH = h, · = α .Tính ASB theå tích cuûa hình choùp theo h vaø α . Gv: NGUYEÃN PHAN BAÛO KHAÙNH NGUYEÂN. ÑT : (058)751018 – DÑ : 0914455164 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
  5. Lôùp : Luyeän thi ñaïi hoïc ÑEÀ 5 :(TG :180’) PHAÀN CHUNG CHO TAÁT CAÛ CAÙC THÍ SINH : Caâu 1 : ( 2 ñieåm) Cho h/soá : y = −2 x3 + 3 ( p − 2 ) x 2 + 6 ( p − 1) x − 2 ( p + 1) a. Khaûo saùt vaø veõ ÑTHS khi p = -1. Goïi ñoà thò laø (C). b. Töø ñoà thò (C) suy ra ñoà thò (C’) cuûa haøm soá : y = x ( 2 x 2 + 9 x + 12 ) . c. Tìm p ñeå haøm soá coù gía trò cöïc ñaïi, cöïc tieåu döông vaø f(x) >0 ∀ x< 0. Caâu 2 : ( 2 ñieåm) −3 5 1. Tìm taát caû caùc nghieäm thuoäc  ;  cuûa phöông trình : 4cos 2 x + 4cos x = 3 . 2    4 2 2. Cho PT : 5 − x + x + 4 − m + x − x 2 = 0 a. Giaûi PT khi m = 30 . b. Tìm m ñeå PT coù nghieäm ? Caâu 3 : ( 2 ñieåm) 1. Giaûi baát phöông trình : 2 x − 1 − x + 2 > x − 2 2 y ( x 2 − y 2 ) = 3x  2. Giaûi heä phöông trình :  2  x ( x + y ) = 10 y 2  3. Tính dieän tích hình phaúng ñöôïc giôùi haïn bôûi caùc ñöôøng y2=2x vaø 27y2=8(x-1)3 Caâu 4 : ( 2 ñieåm )Trong khoâng gian toaï ñoä Oxyz, cho 2 ñöôøng thaúng : x = 1  x = −3u ( d ) :  y = −4 + 2t  vaø ( d ')  y = 3 + 2u  z = 3 + t  z = −2   a. CM : (d) vaø (d’) cheùo nhau . Tính khoaûng caùch giöõa (d) vaø (d’) ? b. Vieát PT ñöôøng vuoâng goùc chung cuûa (d) vaø (d’) ? PHAÀN TÖÏ CHOÏN : (Choïn 1 trong 2 caâu 5A hoaëc 5B) Caâu 5A: ( 2 ñieåm) 1. Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy cho ñöôøng troøn 2 2 (C): x + y −12 x − 4 y + 36 = 0 . Vieát phöông trình ñöôøng troøn (C1) tieáp xuùc vôùi hai truïc toïa ñoä Ox, Oy ñoàng thôøi tieáp xuùc ngoøai vôùi ñöôøng troøn (C). 2. Tìm heä soá cuûa x7 trong khai trieån ña thöùc (2 − 3x) 2n , trong ñoù n laø soá nguyeân döông thoûa maõn: C2 n+1 + C23n +1 + C25n+1 + ... + C22nn+11 = 1024. ( Cnk laø soá toå hôïp chaäp k cuûa n 1 + phaàn töû) Caâu 5B : ( 2 ñieåm ) ( Theo chöông trình phaân ban thí ñieåm ) 1. Giaûi phöông trình : 2.x log x + 2.x −3log x − 5 = 0 . 2 8 2. Cho hình choùp töù giaùc ñeàu S.ABCD coù caïnh ñaùy vaø caïnh beân ñeàu baèng a. Moät hình caàu (S) taâm O ñi qua A vaø tieáp xuùc vôùi caùc caïnh SB, SD taïi trung ñieåm cuûa moãi ñöôøng. a. CMR : O ∈ AC . Tính baùn kính hình caàu (S) . b. Tính V S.BOD ? Gv: NGUYEÃN PHAN BAÛO KHAÙNH NGUYEÂN. ÑT : (058)751018 – DÑ : 0914455164 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2