intTypePromotion=3

Bác sĩ tốt nhất là chính mình part 5

Chia sẻ: Afasg Agq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
109
lượt xem
39
download

Bác sĩ tốt nhất là chính mình part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bác sĩ tốt nhất là chính mình part 5', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bác sĩ tốt nhất là chính mình part 5

 1. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 S c kh e bình ñ ng v i m i ngư i, ai quay lưng v i nó s g p tai h a, ai thu n theo nó, ñó chính là “ngư i thông minh”, m t ñ i bình an. “Ngư i thông minh” m t ñ i bình an S c kh e bình ñ ng v i m i ngư i, cho dù b n là phú ông hay là hoàng ñ , n u như b n không bi t tôn tr ng quy lu t c a s c kh e, tu i th c a b n còn ng n hơn nh ng ngư i bình dân, s ng ñ m b c. ð i v i s c kh e, c a c i, ñ a v , quy n l c ñ u không có giá tr gì. Ch có ngư i “thông minh”, s ng thu n theo quy lu t khách quan, m i có th hy v ng m t ñ i bình an. ð i v i s c kh e mà nói, ngư i ngư i ñ u bình ñ ng. Ch c n b n quay lưng v i quy lu t khách quan, b n nh t ñ nh s ph i ch u s tr ng ph t. Có m t ngư i b nh 38 tu i, anh ta vô cùng giàu có, là giám ñ c c a 8 công ty. M t hôm ñ t nhiên anh ta b nh i máu cơ tim, tư ng khó qua kh i, nhưng r i may m n anh ta cũng ñư c c u s ng. Chúng tôi ch p phim ñ ng m ch vành c a anh ta m i phát hi n: ñ u bên trái b t c ngh n hoàn toàn, ñ ng m ch vành bên ph i b t c 80%. Anh ta ch m i 38 tu i, v y mà ñ xơ c ng ñ ng m ch còn cao hơn ông c 78 tu i, ngoài ra còn m c thêm cái bư u thành vành, vành bu ng tim quá m ng, không khác gì t gi y, m ng ñ n n i không th ñư c phép ho, vì n u ho có th d n ñ n b rách tim. Cũng vì v y mà khi ñ i ti n không ñư c phép c s c. M t hôm anh ta h i tôi m t v n ñ mà b n thân anh ta ñã nghĩ nhi u mà v n không hi u ñư c: “T i sao thư ng ñ l i b t công v i anh ta như v y? Ngư i ta 38 tu i ít ai b b nh, th m chí 78 tu i cũng không b b nh, t i sao tôi m i 38 tu i ñã m c tr ng b nh nguy hi m ñ n tính m ng như th ? Ông xem, tôi v n còn r t tr , s nghi p hưng th nh phát ñ t, t i sao l i b b nh ñ c như th ?” Tôi nói, “Theo như tôi ñư c bi t, quy lu t c a t nhiên là th , con ngư i s ng trên tr n gian này có r t nhi u vi c không công b ng, nhưng t nhiên thì luôn công b ng, v y t i sao anh b b nh? R t ñơn gi n, có b n kh i ñá t ng quan tr ng giúp b o v s c kh e là: ăn u ng h p lý, v n ñ ng ñi u ñ , không hút thu c u ng rư u, tâm lý thăng b ng, anh ñã vi ph m nh ng quy lu t này.” Anh ta v a th huy t ra, l p t c ñông ñ c l i, ñ ñông máu ñã quá cao, máu th ra sau 8 ti ng ñ ng h , trên b m t bám m t l p m dày, nguyên nhân là do b cao máu H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 81
 2. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 m . Anh ta cân n ng 94 kg, vòng lưng 112 cm. Nói v vi c ăn u ng, anh dư th a ti n b c, ăn u ng th c a, thư ng th c ñ th cao lương m v , do ñó anh m i n ng t i 94 kg. Nói v v n ñ ng, ra kh i nhà anh ñã ng i xe hơi, lên l u là ñi thang máy. Hút thu c u ng rư u, m t ngày 2 gói thu c, m i b a ăn ñ u u ng rư u, anh hút thu c u ng rư u vô t i v . V thăng b ng tâm lý, ñâu ph i ti n nhi u mà tâm lý thăng b ng, bên c nh anh có bao nhiêu n thư ký, anh có gi thăng b ng ñư c v i h không? Hôm nay anh c m tay cô thư ký xinh x n này, tâm lý anh s l p t c m t thăng b ng, nh p tim s nhanh hơn; ngày mai anh c m tay cô thư ký kia, huy t áp anh s tăng cao. Anh là ông ch l n, su t ngày ti n hô h u ng, ki m ñư c ti n anh l p t c b kích ñ ng, l v n anh nóng ru t, lo l ng, không ngày nào tâm lý anh gi ñư c thăng b ng, b n kh i ñá t ng b o v s c kh e cho anh ñ u ho t ñ ng h t công su t, anh không b xơ c ng cơ tim, v y thì ai s b thay anh ñây? Gi i t nhiên luôn công b ng, s c kh e bình ñ ng v i m i ngư i, ai quay lưng v i nó, s ph i ch u s t n h i, ai bi t thu n theo nó, ñó là m u ngư i “thông minh”, c ñ i s bình an. B thu c không b ng b th c ăn, b th c ăn không b ng b tâm h n Trong m c này tôi xin k hai câu chuy n. V n ñ ng viên ñua xe ñ p ngư i M Armstrong, là ngư i t ng b ung thư tinh hoàn giai ño n cu i, các bác sĩ cho r ng kh năng s ng c a anh ta ch còn kho ng 1%, nhưng anh ta nói r ng mình r t t tin ñ ti p t c ñi u tr , nh t ñ nh anh ta s tích c c ph i h p v i bác sĩ ñ ch a tr . K t qu là cu i cùng b nh ung thư tinh hoàn c a anh ta cũng thuyên gi m và kh i h n, sau ñó anh ta l i ti p t c n l c hơn trư c kiên trì luy n t p, cu i cùng ñã giành quán quân 7 l n trong cu c ñua xe ñ p vòng quanh nư c Pháp. Nư c Pháp có m t n v n ñ ng viên 26 tu i b ung thư t cung, t cung ph i c t b , 2 tháng sau di căn xu ng bu ng tr ng bên ph i, th là bu ng tr ng bên ph i ph i c t b ; l i qua 2 tháng sau n a thì di căn qua bu ng tr ng bên trái, th là l n th 3 ph i c t b ; sau 1 tháng n a, l i di căn xu ng ru t k t, l i ph i H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 82
 3. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 c t b ru t k t, h u môn tr thành l u. T ng c ng cô ta ñã tr i qua 8 l n ph u thu t, 6 l n hóa li u, ñ u b c t h t tóc, b ch ng nôn m a, thi u máu, ngư i g y như cây c i, m i ngày n m trên giư ng ch còn ch ñ i cái ch t, nghĩ cách ñ t sát. Th r i có m t ngư i b n ñ n thăm cô, nói cho cô bi t sinh m ng là quý giá nh t, c n ph i có lòng t tin, ñ ng th i tác ñ ng khi n cho cô nghĩ t i nh ng vi c vui v . Th là sau ñó cô b t ñ u mu n d y ñi xem lư t ván bên bãi bi n. Hôm ñó, b u tr i cao xanh, ánh n ng m t tr i m áp, h i âu t ng ñàn bay lư n qua, cô c m th y mình như ñư c hòa vào cùng m t th v i t nhiên bao la. Ngư i b n nói: t t r i, chúng ta chu n b ñi ra bãi bi n xem lư t ván nhé. Ngày hôm sau, cô gái b t ñ u ñ ng d y t p luy n, 2 tháng sau cu i cùng cô cũng ñ ng ñư c, l i luy n t p ti p 2 tháng sau thì có th s d ng ñư c cái ván lư t. Th là m i ngày cô ñ u r t ph n kh i luy n t p. Hai tháng sau cô t i b nh vi n ki m tra, các bác sĩ th t lên kinh ng c: không ai ng là cô v n còn s ng, không nh ng th k t qu hóa nghi m cho th y cô ñã tr l i bình thư ng. Năm 1996, cô gái ngư i Pháp này ñã ño t ñư c danh hi u quán quân th gi i môn lư t ván. Lúc ñ ng lên b ng nh n gi i, nào ai bi t cô t ng là m t ngư i b b nh ung thư giai ño n cu i. Tâm thái l c quan tích c c qu là có s c m nh vư t quá s tư ng tư ng c a chúng ta. Hi p h i B nh ung thư B c Kinh t ng làm qua m t ñi u tra, phát hi n trong hơn 1000 ngư i t ng thoát kh i căn b nh ung thư, s ng lâu, nguyên nhân cơ b n xu t phát t hai ñi u ki n: th nh t là l c quan, tâm thái n ñ nh, tràn ñ y t tin v tương lai, không s hãi ñi u gì; th hai là luôn bi t quan tâm, chăm sóc ngư i trong gia ñình. M u ch t quan tr ng nh t n m vi c b i b tâm h n. Nên ra ngoài ho t ñ ng nhi u, phơi n ng nhi u, có tâm thái m áp, t t s có tình c m m áp, th gi i m áp và tương lai m áp. Trái tim nhân ái chính là b o b i s c kh e quý nh t mà ch có gi i t nhiên m i có th ban t ng cho chúng ta. H nh phúc luôn bình ñ ng trư c m i ngư i M t chương trình ñi u tra trên m ng quy mô l n cho th y: “H i ch ng m t m i v i công vi c” có nguyên nhân t s ph c t p, r i lo n c a xã h i H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 83
 4. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 chúng ta gây nên. “Không vui v ” ñã tr thành m t căn b nh th nh hành, còn “chán quá” “khó ch u quá” ñã tr thành câu nói c a mi ng c a nhi u ngư i th i nay. Có th nói, s giàu có c a xã h i ngày nay so v i trư c ñây ñã tăng lên nhi u, nhưng h nh phúc thì không theo ñó mà gia tăng, b i vì r t nhi u ngư i ngày nay xem ti n là m c tiêu s ng cao nh t, h ñã tr thành công c c a ñ ng ti n. T vi c ham chu ng ñ ng ti n, tính thích khoe khoang cũng th nh hành theo, mà t ng h nh phúc c a xã h i l i có liên quan ñ n m t b ph n ngư i có b n tính thích khoe khoang này, t ñó d n ñ n s th t v ng, l c lõng c a ña s ngư i. Nh ng chi tiêu l n nh t c a xã h i ch y u vì m c ñích ñem l i h nh phúc cho m i ngư i, h nh phúc th c s có liên quan nh t ñ nh ñ n s giàu có, nhưng ch liên quan kho ng 15%, 85% không ñ n t v t ch t và c m giác hư ng th , mà là ñ n t tâm h n, t các t ng b c c a ñ i s ng tinh th n, ví d như thái ñ s ng, ý chí quan ni m, tình b n h u, gia ñình, quan h giao t và s “an nhàn”, “kh e m nh”. ðây chính là b n ch t c a v n ñ mà chúng tôi nói t i, ñó là “v t ch t vĩnh vi n không bao gi bình ñ ng trư c m i ngư i, nhưng h nh phúc thì bình ñ ng trư c m i ngư i”. Ch c n b n sùng bái mù quáng, ñau kh s m mu n cũng s ñ n v i b n. Nư c Anh có m t câu chuy n k v m t v hoàng ñ b m c b nh ưu s u, tr mãi mà không tr kh i ñư c, cu i cùng, có m t v danh y ñ n ch a b nh ñã nói, ch có nh m t ngư i h nh phúc, vui v nh t thiên h ñ n m i có th san s l i h nh phúc cho b h , như th b nh m i tr kh i ñư c. V qu c vương li n h l nh ban b kh p vương qu c, ñi tìm ngư i h nh phúc nh t, k t qu nào là quan to, tư ng quân, phú hào lũ lư t ñ n, h cho r ng h chính là ngư i h nh phúc nh t, nhưng cu i cùng cũng không ai giúp gì ñư c cho qu c vương. Quá th t v ng, b ng nghe th y có m t gi ng hát vô cùng h n nhiên t xa vang t i, cho ngư i ñi tìm hi u phát hi n gi ng hát ñó là c a m t ngư i ăn mày, trông ông ta th t vô cùng t do t t i, th r i k t qu chính ngư i ăn mày này m i là ngư i tr h t ñư c b nh s u não kinh niên c a qu c vương. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 84
 5. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Lão t nói: k h n nhiên thì s ng lâu. Câu này th c t bao quát nh ng ñ c ñi m v sinh lý, tâm lý, tâm h n, các quan h ñ i nhân x th ñ t ñ n c nh gi i c c cao, là quan ñi m ti n b và khoa h c trên phương di n s c kh e. Nhân lo i mãi mãi không th ñ t ñư c c nh gi i ñó, b i cõi h ng tr n cu n cu n, mê ho c quá nhi u, d c v ng quá nhi u, lý trí y u ñu i c a con ngư i làm sao cư ng l i ñư c, nhưng mà hãy xem loài ong m t, chính chúng ñã làm ñư c. Hãy thư ng xuyên s ng chan hòa v i t nhiên, g n gũi t nhiên, quay v v i t nhiên, c m ng ñư c t nhiên, thư ng xuyên t m mình cùng v i t nhiên, tâm h n s ñư c thư thái, cu c s ng s tràn ñ y h nh phúc. Trong cu c s ng r t nhi u th không công b ng, nhưng ñi u ñó không quan tr ng, ñi u quan tr ng nh t ñ i v i chúng ta là h nh phúc luôn công b ng, ai ai cũng có th ñư c hư ng th , ñi u tôi nói ñây không ph i là phép th ng l i tinh th n theo ki u AQ, ñây là tâm thái c a b c trí gi . H nh phúc th c s luôn bình ñ ng trư c m i ngư i. Cu c s ng gi ng như t m gương, b n cư i nó cũng cư i Trên ñ i có hai lo i ngư i: m t lo i dùng tâm thái l c quan, tích c c, luôn nhìn th y m t t t c a th gi i, ngày ngày ñ u kh e m nh, ngày ngày ñ u vui v , ngày ngày ñ u gi ng như “hoa n vui cư i cùng gió xuân”; m t lo i ngư i khác nhìn th gi i b ng c p m t bi quan, tiêu c c, ch th y m t trái c a th gi i, ngày ngày ñ u gió th m mưa s u, ngày ngày ñ u như “lá r ng tàn héo v i mưa thu”. Tâm lý không thăng b ng là nguyên nhân d n ñ n s r i lo n như th , nh hư ng nghiêm tr ng ñ n s c kh e thân th và ch t lư ng cu c s ng nó s c a chúng ta, chúng ta c n ph i làm th nào? M t nhà tri t h c t ng nói: cu c s ng gi ng như t m gương, b n cư i nó cũng cư i, b n khóc nó cũng khóc. H nh phúc là gì? H nh phúc th c s không có m t chu n m c c ñ nh nào, h nh phúc là m t lo i c m giác, c m giác h nh phúc không liên quan gì ñ n kim ti n, th m chí còn ngư c l i là khác, b i vì nó ch ñơn gi n là m t lo i c m giác. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 85
 6. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 G n ñây có m t nhà kinh t h c, ông ta v n d ng v n ñ tâm lý vào trong nghiên c u kinh t , cu i cùng ñã ño t gi i Nobel. Ông ta l y m t ví d : có m t ngư i v n là cu c s ng r t h nh phúc, r t vui v , có m t hôm, ngư i ñó tham gia bu i tri u t p cùng các b n h c cũ, ông nh n th y có m t s ngư i ki m ñư c nhi u ti n hơn so v i ông, có nhà c a khang trang hơn nhà c a ông, t ñó c m giác h nh phúc c a ông ta ngay l p t c ñã bi n m t, tâm lý ông th y vô cùng khó ch u; ñi u này khác h n khi ông ta so sánh mình v i nh ng ngư i nghèo kh , lúc ñó c m giác c a ông r t vui v . T câu chuy n này có th th y, khi b n so sánh v n ñ theo nh ng góc ñ khác nhau, k t lu n c a b n cũng s khác nhau, có ngư i vì không có ñôi gi y ñ p, c m th y r t khó ch u, vì nh n th y nhi u ngư i có, v y mà mình không có. Sau ñó l i nhìn th y nh ng ñ a tr con nhà nghèo, b n chúng th m chí còn ñi chân không. Th là c m giác vui v l i tr v , h nghĩ, mình ch là không có gi y ñ p, b n chúng còn t hơn, ch ng có gì ñ mang vào chân, th mà chúng v n chăm ch như th , v n h c t p t t như th . Do ñó mà nói, h nh phúc hay không nhi u khi còn tùy thu c vào b n so sánh mình v i ai, b n nhìn nh n v n ñ t góc ñ nào. Tôi có m t ngư i b n là ký gi . Ông ta nói, tôi là ngư i theo ch nghĩa bi quan, tôi nhìn m i vi c ñ u c m th y bi quan, th gi i này ch ng có gì t t ñ p c . Ông ta ñã nghiên c u gì? Ông ta nghiên c u ñ i quân c a Qu c Dân ð ng trong th i gian ñóng Mi n ði n, nghiên c u nguy n v ng c a quân lính trong chi n tranh và t i ph m trong nhà lao. Ông tâm s v i tôi, giáo sư H ng à, tôi có suy nghĩ th này v Trung Qu c, th nh t, ngư i dân Trung Qu c quá ngu mu i; th hai, quan ch c Trung Qu c quá h b i; th ba, ti n ñ c a Trung Qu c quá u ám. Tôi ñáp l i, tôi cũng có ba ñi u suy nghĩ v Trung Qu c, th nh t, t xưa t i nay ñây là th i kỳ ngư i dân Trung Qu c ph n ch n nh t; th hai, chưa có bao gi quan ch c Trung Qu c s ng toàn tâm toàn ý, vì nhân dân, vì qu c gia và dân t c như hi n nay; th ba, ti n ñ Trung Qu c chưa bao gi r c r , sáng s a như hi n nay. Chúng tôi b t ñ u tranh lu n v v n ñ này, sau cùng ông ta nói, ñúng th , giáo sư H ng à, tôi xin ti p thu quan ñi m c a ông, qu là ñúng như th . Nhưng mà, tôi còn có m t v n ñ mu n tham v n ông, ông hãy nói th c nhé. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 86
 7. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Hi n nay tôi r t nghèo, cũng không có ñ a v xã h i gì, làm sao ñ tôi có ti n, có ñ a v cao? Tôi mu n ngay l p t c tr nên giàu có, ông nói ph i làm th nào ñây? Tôi ñáp, anh cho r ng nghèo là x u ph i không? Tôi nói cho anh bi t nhé, nghèo nhi u khi l i là t t ñ y. Lý Gia Thành trư c ñây không ai nghèo b ng, năm 16 tu i, cha ông ta không có ti n ñ ch a tr b nh lao ph i, ông ta ph i t n m t ch ng ki n cha mình ch t trong nghèo túng, ch t trong b nh t t. V y mà gi ñây ngư i ta ñã tr thành m t ñ i tư s n. Ngư i ta tuy nghèo, nhưng có th gi i quan ñúng ñ n. Anh hi n nay thì ngư c l i, không có m t th gi i quan ñúng ñ n. Thái ñ quy t ñ nh t t c . Có hai lo i thái ñ s ng trái ngư c nhau, m t lo i là l c quan, m t lo i là bi quan. Hai lo i thái ñ s ng trái ngư c nhau này nh hư ng không gi ng nhau ñ n tương lai c a b n. ch c ch n s Dành th i gian cho s c kh e, dành không gian cho s c kh e T i sao ngày nay có nhi u ngư i hay ch t y u? V ñ i th có ba nguyên nhân: m t là do làm vi c quá s c, công vi c quá n ng, th i gian làm vi c quá dài, ñi u này cũng tương t như chi c xe ch quá t i; hai là ch t do quá nóng n y, áp l c cu c s ng và công vi c quá l n, tâm tr ng luôn căng th ng, gi ng như chi c xe ch y quá t c ñ ; ba là do quá m t m i, thư ng xuyên m t ng , gi ng như chi c xe ch y mà ngư i tài x thư ng xuyên th ng g p. M t chi c xe ch quá t i, ch y quá nhanh, ph i thư ng xuyên th ng g p, như v y ñương nhiên kh năng x y ra s c là r t cao. V y làm th nào kh c ph c ñư c tình tr ng ch t y u? V bác sĩ chăm nhà Tr ng, M , ñã tư v n cho t ng th ng Bush phương pháp như sóc s c kh e sau: (1) M i tu n ít nh t ph i ti p xúc v i phu nhân t 15 ti ng tr lên; (2) M i ngày ít nh t ph i g p phu nhân 2 ti ng tr lên; (3) Ngày ngh , c gia ñình nên ñi ra ngoài d o chơi, khi ñi ph i tay trong tay v i phu nhân. Tôi nh n th y, phương pháp phòng tránh cái ch t ñ n quá s m ñó là: hãy dành th i gian cho s c kh e, dành không gian cho s c kh e. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 87
 8. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Th nh t, v phương di n th i gian, nên là 8-4-4, t c ng 8 ti ng, s ng 4 ti ng, 4 ti ng còn l i dành cho th khác. T i sao như v y? B i vì trong ví d v “nghiên c u sơn ñ ng” mà ph n trên nói ñã ch ng minh, chi c ñ ng h sinh h c c n 8 ti ng ñ ng , c ng thi u 1 ti ng thì kh năng t vong s m s tăng lên 9%. Trong 4 ti ng ñ ng h s ng, có 2 ti ng ph i dành cho vi c chu n b b a ăn t i và cùng nhau ăn, 1 ti ng v n ñ ng, 1 ti ng ñ c sách ho c ngh ngơi. 4 ti ng còn l i bao g m th i gian ñi ñư ng khi ñi làm và khi v nhà, cách s p x p như v y là phù h p v i quy lu t sinh v t. Th hai, v phương di n không gian, ngoài th i gian t p th d c hàng ngày ra, nh ng ngày ngh , ngày l nên ñi ra ngoài, tr v v i thiên nhiên, ngao du sơn th y, vì gi i t nhiên chính là ngư i m nuôi dư ng tâm h n cho chúng ta, giúp chúng ta l y l i s quân bình. Có m t d ng b nh nhân tâm lý mà các bác sĩ g i là “h i ch ng trì hoãn h nh phúc”. Nh ng ngư i b m c lo i b nh này luôn c m th y m i vi c không có ñ th i gian ñ hoàn thành, vì v y mà d n ñ n tâm lý kh s , h xem vi c ngh ngơi và gi i trí ch là th y u. Theo tính toán, c th gi i c 100 ngư i thì có ñ n 40 ngư i có h i ch ng c a lo i b nh tâm lý này. “Phanh xe” ñúng lúc là b i vì quãng ñư ng ñi còn r t xa. Thư ng xuyên v n ñ ng luy n t p th d c, hãy dành cho mình nh ng b a ăn ngon và t t n, xem cu n sách mà mình yêu thích, tư i nư c cho hoa, th m chí ch là ng i yên l ng m t ch , ñây ñ u là nh ng cách giúp ñi u ti t nh p ñi u sinh h c cho mình, m i ngư i ñ u có th t nh ng vi c nh bé, bình thư ng này mà c m nh n ñư c h nh phúc. Ngư i tu i trung niên ph i gánh vác ba gánh n ng, ñó là cu c s ng, s nghi p, gia ñình, vì th nh t ñ nh ph i bi t “trèo cao ñ nhìn ñư c xa”, nhìn v hư ng xanh tươi nh t. Nên ghi nh câu nói t ñáy lòng c a m t lão ti n b i: làm ít s ng nhi u là làm nhi u, làm nhi u s ng ít là làm ít. ðây là: l i th c nói th c. K bi t ñ s trư ng th , k bi t nhân là vô ñ ch T c chí kim, s c kh e, h nh phúc, trư ng th , luôn là lý tư ng t t ñ p mà m i ngư i ñ u theo ñu i, nhưng vô s nh ng phương thu c c truy n, thu c H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 88
 9. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 kê toa s n, nh ng bài thu c bí truy n, th n dư c ñã ñư c dùng qua; vô s nh ng s n ph m b dư ng, s n ph m b o v s c kh e, v i nh ng kh u hi u “m i ngày s ph i kinh ng c vui m ng…..”, “không hi u qu tr l i ti n…..” ñã ñư c dùng qua, ñ u không ñem l i hi u qu th c t gì. Như v y, v n ñ n m ñâu? Làm th nào ñ s ng lâu, s ng kh e? Ngư i xưa có câu: “Bi t ñ t th ”, ch “ñ ” ñây có nghĩa là v a ph i, thích h p, thích ng. V a ph i có nghĩa là làm vi c gì cũng không làm quá nhi u, quá ph n, không c c ñoan; thích h p là ch vi c n m b t toàn di n gi a s v t và hoàn c nh, các m i quan h t nhi u góc ñ , nhi u t ng b c; thích ng là ch tùy theo s thay ñ i c a hoàn c nh, b n thân mình cũng ph i theo ñó mà thay ñ i, nương theo hoàn c nh mà ti n lên. Ch “ñ ” th c ra không ch có công d ng ñ i v i s c kh e, mà ñ i v i vi c t gia, tr qu c cũng r t c n thi t. T ng th ng Reagan lúc lên b c ñ c báo cáo v tình hình trong nư c ñã t ng d n m t câu c a Lão t trong “ð o ñ c kinh”: “Tr ñ i qu c, như c phanh ti u tiên” (T m d ch: cai tr m t nư c l n gi ng như n u con cá nh ). Câu nói này ch a ñ ng tri t lý, ñ o lý sâu s c, có nghĩa là v n v t trên th gian, t vi c l n như tr qu c, ñ n vi c nh như n u cá, ñ u có chung m t ñ o lý, ñ u ph i bi t ñi u ti t “s c l a”, ph i n m v ng ñư c “nhi t ñ ”, ñư c như v y t t thân tâm kh e m nh, qu c thái dân an. Ngư c l i, t t nguy h i sát thân, hi m h a t b . Th gì là quý giá nh t trong cu c ñ i? 1400 năm trư c, v danh y ñ i ðư ng, 101 tu i là Tôn Tư M c ñã nói: “Ngũ phúc th vi t i” (T m d ch: Trong 5 cái phúc thì th là s 1). V y làm th nào ñ s ng th ? Cách hay nh t ñã ñư c th a nh n là ph i bi t dư ng sinh tâm h n: bi t thi n tâm. Tâm thái bình hòa, tình yêu s luôn hi n h u trong trái tim. Kh ng t nói: Nhân gi th (ngư i có lòng nhân thì s ng lâu), ñó chính là ch ngư i r ng lư ng s s ng th , ngư i ăn nói ñơn gi n, nh nhàng s s ng th , ngư i hi n lương s s ng th . M t ngư i minh trí, s ng ñ m b c, như th có th bình tĩnh mà nhìn ñư c xa; không l y v t (1) làm vui, không l y mình làm bu n. Gi ng như nh ng th mà Lâm T c T yêu (1) Lâm T c T (1785 - 1850), nhà chính tr cu i ñ i Thanh, ch trương ch ng th c dân trong Trung Qu c. ð ti n sĩ. Năm 1838, làm t ng ñ c Lư ng cu c Chi n tranh thu c phi n (1840 - 42) H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 89
 10. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 thích ñó là: ng i yên tĩnh ñ c sách, có th ng i n a ngày; thư ng ngo n trăng thanh gió mát, không dùng ñ n ti n b c. ð trong lòng ñ t ñ n c nh gi i như th , t b n thân ph i có s k t h p c a tinh th n t ch , kh năng ñ kháng, mi n nhi m m t cách cao nh t, các cơ năng có th ñi u hòa âm dương, ph i h p cùng v n hành, tinh, khí, th n, hình ñ t ñ n c nh gi i t t ñ p nh t, tâm c nh trong sáng như: “Thiên giang h u th y thiên giang nguy t, V n lý vô vân v n lý thiên” T m d ch: (Ngàn sông có nư c ngàn sông nguy t, V n d m không mây v n d m tr i). n ñ nh, b nh lý s không phát Tâm h n yên , tâm lý bình n, sinh lý s sinh, cho dù có phát sinh cũng s nhanh chóng bình n tr l i. Do ñó danh y Hippocrate t ng nói: b n năng c a ngư i b nh chính là bác sĩ, bác sĩ t t nh t chính là b n thân h . Ngư i trí không mê, trăm năm trí tu “tràn ñ y” Ngư i xưa có câu: ngư i có trí thì không mê, ngư i có dũng thì không s . V y ngư i trí là ngư i như th nào? ðó là ngư i ñ ng vi c không r i. Khi phát sinh m t s vi c, m t v n ñ , h có th nhìn m t cách toàn di n, khách quan, có s phân tích t ng h p sâu s c, k lư ng, chính xác r i m i ti n hành, h suy nghĩ và so sánh, h không ch n m ñư c v n ñ mà còn n m ñư c nguyên nhân c a v n ñ , sau ñó xác ñ nh m c tiêu, quy t chí không r i, kiên trì t i cùng, trăm th t b i cũng không n n, có khó khăn m y cũng quy t tâm làm b ng ñư c, k t qu r i cu i cùng cũng ñ t ñư c m c ñích. Trí và bi t là không gi ng nhau, bi t là ch v phương di n ki n th c, ch c n h c là có, nhưng ñó ch là bi u hi n v ki n th c, không t o nên tính cách, không nh t ñ nh s tr thành ni m tin và hành vi. Còn “trí” (智) là “bi t” (知) thêm ch nh t (日), t c là bên c nh ki n th c ra, còn ph i ngày ngày nghi n ng m tinh luy n, ngày ngày ng ñ o và hành ñ o, Qu ng, ñư c c làm khâm sai ñ i th n ch huy vi c c m thu c phi n Qu ng Châu (ñã ra l nh t ch thu hơn 2 v n hòm thu c phi n, t ch c ñánh lui nhi u cu c t n công c a quân Anh). (ND) H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 90
 11. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 như th m i có th thăng hoa thành trí tu , thăng hoa thành tính cách; m i có th bi t nhìn xa trông r ng, m i có th lên ñ n ñ nh cao và duy trì b n lâu. ð ñ t ñư c trí và dũng, không ph i là vi c d dàng. Có lo i “trí” này, t t s có lý trí, tài trí và du trí (kh năng nhìn sâu xa), vi c này c n ph i trui rèn ngay t th i thanh thi u niên, như v y s không có vi c gì là khó, làm ñư c như th , vi c không hút thu c u ng rư u, kh ng ch th tr ng, ăn u ng h p lý, v n ñ ng thư ng xuyên, tâm lý bình n, kh ng ch cao huy t áp, kh ng ch b nh ti u ñư ng… tr thành v n ñ vô cùng t nhiên, vô cùng trôi ch y, như nư c ch y ñ n thành mương, thu n theo dòng mà ch y. ðư c như th s không ph i lo ng i vi c b nhi m các căn b nh mãn tính, tu i th m i ngư i ít nh t s tăng thêm 10 năm, gi ng như ngư i Nh t, m t ñ t nư c tiên ti n nh t trên th gi i, tu i th s c kh e trung bình c a h là 74,5 tu i. ð ng th i, còn có th giúp ti t ki m chi phí cho thu c thang, b nh vi n, b n thân s không ph i ch u hành h , ch t lư ng cu c s ng s ñư c nâng cao, xã h i s ngày càng ph n vinh, t t ñ p. Câu: “ngư i trí không mê”, th t là m t ch “trí” ñáng giá ngàn vàng. Hy v ng ngư i trí s ngày càng nhi u, ñ ñem ñ n nhi u ñi u t t ñ p hơn cho tương lai. Có ñ c ñ , hãy dùng “b n thang thu c c a ngư i quân t” “B n thang thu c c a ngư i quân t ” k t h p g m: “Quân t lư ng l n, ti u nhân khí l n; quân t không tranh, ti u nhân không như ng; quân t hòa khí, ti u nhân ñ u khí; quân t giúp ngư i, ti u nhân h i ngư i”. Trong phương thu c này, ph m ch t ñ o ñ c c a ngư i quân t có tám ch : lư ng l n, không tranh, hòa khí, giúp ngư i. Tám ch này ch a ñ ng n i dung và tri t lý bao quát khá toàn di n. Lư ng l n, như bi n dung n p nư c t trăm sông, có s c ch a vô cùng l n. Nghiên c u ngày nay cho th y: v i nh ng ngư i thành công, ngoài nhân t trí l c, thì ý chí, ñ o ñ c, ñ lư ng… chi m 80% tr lên, còn nhân t trí l c chi m chưa ñ y 20%. Ngư i không bi t làm ngư i, t t không th thành công H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 91
 12. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 ñư c. Không ph i bàn cãi nhi u, ñây chính là c nh gi i c a tâm h n cao thư ng. Lão T nói: ð i b t tranh gi , nhân m c năng d chi tranh (ngư i không tranh v i ai, v y thì không ai có th tranh ñư c v i h ). Nh ng gì thu c v b n, không c n tranh, t nhiên nó s thu c v b n; nh ng gì ñã không thu c v b n, b n có tranh giành thì cu i cùng cũng không có k t qu gì, càng c tranh thì m t mát s càng nhi u. ð i v i nh ng thành tích c a ngư i khác c n ph i bi t tán dương h , th t tâm chúc m ng cho h , không nên ñ k , b i vì s ñ k ngư i khác là kh i ñ u cho s thương h i ñ i v i mình. Hòa khí, ñương nhiên c n xu t phát t lòng chân thành, b n cư i nó cũng cư i, b n khóc nó cũng khóc, hòa khí s sinh tài (1) . Giúp ngư i là l c. X th c n ph i trí tu v n toàn, trong vuông ngoài tròn m t c nh gi i tinh th n vô cùng cao ñ p, giúp ngư i là căn nguyên c a ni m vui, c n ph i h c cách hư ng th ni m vui cùng v i m i ngư i. T ng hoa h ng cho ngư i khác, trong tay s lưu l i hương thơm. ðư ng ñ i trôi t t , gió nư c thay nhau luân chuy n, h t v hư ng ñông l i sang hư ng tây. M i ngư i c n ph i ñ i di n v i thách th c, ñ i di n v i khó khăn, ñ i di n v i s thay ñ i. ð i v i vi c hình thành tính cách, nhân cách, năng l c và tâm lý bi t ti p thu là vô cùng quan tr ng. Thành công khi n chúng ta vui v , nhưng th t b i l i là m thành công; cu c s ng r c r tươi ñ p, nhưng khó khăn l i chính là ngư i th y c a cu c s ng. Vì th trên con ñư ng ñ i ñ y chông gai, thành b i ñư c m t là vi c thư ng tình, c n có tâm thái ñi m nhiên ñ i di n v i “Thanh sơn y c u t i, K ñ t ch dương h ng” (T m d ch: Non xanh còn ñ ng ñó, m y ñ bóng dương h ng), tâm tính không nên quá vui quá bu n, lên xu ng th t thư ng, càng không nên nông n i nh t th i, khi n ph i s ng trong ân h n nh ng tháng ngày dài v sau. V n là, cu c s ng không bao gi lúc nào cũng như hoa tươi khoe s c cùng ánh n ng m t tr i, cu c s ng luôn có nh ng b t tr c, giông t , nhưng r i sau cơn mưa thì b u tr i l i trong xanh, thu n bu m xuôi gió là t t, nhưng ph i chèo thuy n ngư c dòng cũng ch ng sao, như th chính là cái g i là Tâm thái bình hòa. Như ngư i xưa thư ng nói: “cu c ñ i con ngư i, s c kh e và s nghi p ñ u ñư c quy t ñ nh b i th gi i quan”. Th gi i quan chính là chi c chìa khóa ñ m c a, ngư i có th gi i quan ñúng (1) Ví v i bên ngoài xu xòa d dãi, nhưng trong lòng r t gi nguyên t c. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 92
 13. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 ñ n, có tính cách kh e m nh, có nhân cách kh e m nh, t t th gi i mà anh ta nhìn th y s là m t th gi i kh e m nh, ti n ñ c a anh ta nh t ñ nh s sáng s a. Ngư c l i, n u tính cách b nh ho n, nhân cách b nh ho n, th thì th gi i mà anh ta nhìn th y nh t ñ nh là u ám. Ngư i theo ch nghĩa bi quan thì ti n ñ t t m ñ m, l ch s t xưa ñ n nay ñ u như v y. s Ông Ma Yinchu, vào năm 50 c a th k trư c ñã ñưa ra bàn lu n v v n ñ nhân kh u: Trung Qu c có di n tích 60 v n km2, kho ng 600 tri u ngư i là v a, không nên sinh quá nhi u, n u không sau này, r ng cây không ñ , ñ t ñai không ñ , tài nguyên nư c không ñ , ngu n th c ăn cũng s không ñ . Quan ñi m này là r t ñúng ñ n, nhưng k t qu l i b phê phán, b cách ch c B trư ng B Giáo d c, cách ch c hi u trư ng m t trư ng ðài B c, t i ð i h i ð i bi u Nhân dân toàn qu c, H i ngh hi p thương chính tr l n lư t bãi ch c. Trư c nh ng ñ kích l n như v y li u ông có s ng n i? Th c ra nh ng lý l c a ông ñưa ra r t khoa h c, nhưng l i g p ph i nh ng l i l phê bình không công chính, ngư i ta nghĩ ch c ông s nh y l u, s tính chuy n t t ? Nhưng th c t ñã không có chuy n ñó x y ra. Sau khi v nhà ông ñã vi t câu ñ i: “Bàng nh c b t kinh nhàn khan ñình ti n hoa khai hoa l c, Kh lưu vô ý m n quan thiên ngo i vân tri n vân thư”. (ð i ý là: Bao nh c nhã v n không s hãi ng m hoa n hoa r ng trư c ñình, Quên ñi quá kh l c quan nhìn mây ung dung trôi trên b u tr i). Cu i cùng ông ñã s ng ñ n 102 tu i, ngư i ta cũng x l i án sai gi i oan cho ông. Ông ñúng là ngư i vô cùng can ñ m, dư i áp l c c a nh ng ñ kích l n như th , nhưng v n có th ñ i di n v i nó m t cách ñi m nhiên. Nhà văn Băng Tâm, c ñ i long ñong, th ñ n 99 tu i, Lương Kh i Siêu t ng vi t t ng bà câu ñ i: “Th s thương tang tâm s ñ nh, hung trung h i nh c m ng trung phi.” (ð i ý là: Chuy n ñ i nhi u ñau thương m t mát nhưng v n v ng lòng, v n mơ m ng ñư c bay cao cùng bi n núi). V già Băng Tâm t ng nói m t câu r t chí lý: có tình yêu là có t t c . Câu này cũng gi ng như câu mà chúng tôi nói: hãy thư ng xuyên dùng “b n thang thu c c a ngư i quân t ”, nó có th khi n b n m t ñ i kh e m nh. Cu c s ng không ph i khi nào cũng gi ng như hoa n khoe s c dư i ánh m t tr i, cu c s ng luôn có nh ng b t tr c, giông t , nhưng r i sau cơn H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 93
 14. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 mưa thì b u tr i l i trong xanh, thu n bu m xuôi gió là t t, nhưng ph i chèo thuy n ngư c dòng cũng ch ng sao, như th chính là cái g i là Tâm thái bình hòa. Vui v hài hòa, hãy thư ng xuyên chăm sóc mình b ng “8 thang thu c quý nuôi dư ng tâm h n” S c kh e quan tr ng như th , b n thân chúng ta c n ph i làm gì? Mu n s ng vui, s ng kh e ñ n 100 tu i, có th nói b ng m t câu ñơn gi n: “Tam t m t túi”, trăm tu i không già. Như th nào g i là “Tam t m t túi”? Th nh t, t mình ph i quan tâm chăm sóc cho mình. Mu n th trư c tiên c n ph i bi t yêu m n mình. Không bi t yêu mình, ăn u ng th a s c, hút thu c, u ng rư u, chơi c b c, ñ y là t mình gây h i cho mình, b n bi t xót thương nhi u, bi t kinh s nhi u, bi t e ng i nhi u, như th nh t ñ nh b n s trư ng th . Th hai, t mình ph i bi t giáo d c mình. T ch c Y t Th gi i ñã c nh báo m i ngư i c n bi t dùng tri th c khoa h c ñ trang b cho mình, có r t nhi u cu n sách vi t v v n ñ chăm sóc s c kh e, c n dành th i gian ñ tìm hi u và h c t p. Th ba, t mình gi i phóng cho mình. C n h c cách gi i phóng nh ng áp l c cho mình, h c cách vui cư i v i cu c s ng. Có nhi u ngư i m i khi b b nh thì ngay l p t c ñi cúng th n cúng ma, t mình gây phi n ph c cho mình, t mình t o áp l c cho mình; có nh ng ngư i v a g p ph i chuy n không thu n l i thì l p t c c m giác như cu c s ng tr nên b t c, t i sao không bi t t gi i thoát cho mình. Nh ng m u ngư i như th này, cu c s ng c a h m i ngày ñ u trôi qua v i nh ng áp áp l c ñè n ng, làm sao h có th s ng vui v ñư c? T c ng nói, con ngư i s ng trên ñ i, mư i vi c thì có ñ n tám, chín vi c không như ý mu n, ñây chính là mu n chúng ta h c cách t bi t ñi u ti t cu c s ng c a mình, t mình gi i thoát kh i nh ng áp l c gây ra cho mình, t H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 94
 15. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 ñây là ch m t túi ch a “tám thang mình c u l y mình. Ch “m t túi” nói thu c quý nuôi dư ng tâm h n”: Yêu thương là m t, t t b ng là hai, chính tr c là ba, khoan dung là b n, chung th y là năm, trung th c là sáu, hy sinh là b y, không c u báo ñáp là tám. Chúng ta nói thân th kh e m nh c n phái có vi-ta-min, v y tâm lý kh e m nh có c n vi-ta-min không? Cũng r t c n vi-ta-min, hi n lương chính là th vi-ta-min t t nh t cho s c kh e. “M t, hai, ba, b n”, làm b n thư ng xuyên v i s c kh e Tóm l i, có th dùng b n câu khái quát v s c kh e, t c “m t, hai, ba, b n”: m t trung tâm, hai ñi m cơ b n, ba tác phong l n, hai l n b n bí quy t. M t trung tâm: l y s c kh e làm trung tâm. Hai ñi m cơ b n: m t ñi m là h ñ , m t ñi m là phóng khoáng. Trư c ñây ch t ch Mao Tr ch ðông t ng ñánh giá r t cao v nguyên soái Di p Ki m Anh: th n tr ng như Gia Cát, phán ñoán ñ i s không h ñ như L ðoan. H i ñó có ngư i t cáo L ðoan lên hoàng ñ , nói th a tư ng L ðoan này quá h ñ , hoàng ñ r t t c gi n quát: “L ðoan h ñ là th nào, nhà ngươi hi u th nào v h ñ ! L ðoan là ngư i ñ i s tinh tư ng, ti u s h ñ , ông ta là h ñ gi , nhà ngươi m i là h ñ th t.” Di p nguyên Soái c ñ i làm vi c th n tr ng, k lư ng, l i là ngư i vô tư ñ i lư ng. Hãy phóng khoáng m t chút, ñ ng lên cao m t chút, nhìn xa m t chút, trái tim r ng m m t chút, hơi th l n m t chút, ngư i như th vi c gì cũng có th làm t t. Ba tác phong l n: giúp ngư i ñ vui, bi t ñ luôn vui, tho i mái t vui. Giúp ngư i ñ vui là cái vui l n nh t, nhìn lên cao thì mình không b ng ai, nhưng nhìn xu ng dư i thì không ai b ng mình. Bi t ñ luôn vui, tho i mái t vui. N u như g p ph i r i ro, cũng nên vui v , b i hi n t i có th b n không g p may, nhưng ánh sáng ý v thì v n luôn trư c m t. Khó khăn chính là ngư i th y l n nh t c a cu c s ng, là b o b i quý giá nh t c a cu c s ng. H nh phúc ngày hôm nay có ñư c là k t qu c a quá kh bao nhiêu năm v trư c, bao nhiêu H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 95
 16. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 ngư i dùng máu c a mình ñ ñ i l y, vì v y nh ng khó khăn hi n nay, n u ñem so v i nh ng gì ñã qua trư c ñây, cơ b n ch ng ñáng k gì. Hai l n b n bí quy t: t c b n kh i ñá t ng và b n th t t nh t. L n lư t là ăn u ng h p lý, v n ñ ng ñi u ñ , không hút thu c u ng rư u, tâm lý thăng b ng; b n th t t nh t bao g m, bác sĩ t t nh t là chính mình, li u thu c t t nh t là th i gian, tâm tính t t nh t là bình tĩnh, v n ñ ng t t nh t là ñi b . Th c hi n t t nh ng ñi u này, v cơ b n chúng ta không bao gi ph i c n ñ n th thu c gì, chúng ta s luôn có m t thân th kh e m nh. Gi nét m t tươi vui, ăn b y, tám ph n no s không già, giao ti p không gì hay b ng ñ lưu gi l i ngh thu t s ng, s ng ñ m b c, bình tĩnh còn t t hơn m i th thu c. Kh e m nh trăm tu i, vui v m i ngày. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 96
 17. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 PH N 3 B N KH I ðÁ T NG CHO CÁCH S NG KH E “Cơm canh ñ m b c năng ñi b , ñó là toàn b s ñ u tư trên phương di n s c kh e c a tôi.” “Tôi theo ñu i cách s ng ñơn gi n, cách rèn luy n thân th c a tôi là ñi b , m i ngày sáng t i ñi b m t l n, m i l n 30 phút. M i ngày tôi th c d y 6 gi sáng, sau ñó ñi b xung quanh nhà. 7 gi tôi vào nhà ăn ñi m tâm sáng, b a ñi m tâm c a tôi là mì gói, h t y n m ch, s a bò. M i ngày, bu i sáng 10 gi và bu i chi u 4 gi tôi t p bài th d c ñơn gi n, m i l n t 5 ñ n 10 phút. Bu i t i sau khi xem tin t c xong, tôi cùng v tôi ñi b kho ng n a gi ñ ng h .” – Giáo sư H ng nói, tôi không s d ng s n ph m b o v s c kh e gì, tôi cũng không thích sơn hào h i v , th c ăn bình thư ng tôi hay ăn nh t là các lo i rau và cá, r t ít khi tôi xào n u, h m.” Ba chi c c u n i, b n kh i ñá t ng ðã t lâu, s c kh e tr thành m i ưu tâm lo l ng ph bi n c a m i ngư i, “t nghèo ñ n giàu m t nhi u năm, m t tr n ñ i b nh l i quay v trư c”, “yêu v thương con quý gia ñình, không yêu s c kh e cũng b ng không”. B nh mãn tính ñã tr thành k thù c a vi c xây d ng m t xã h i hài hòa, t t ñ p, m t xã h i ti t ki m. Năm 1996, trung tâm phòng b nh M ñã báo cáo: dùng k thu t y li u, khi n tu i th trung bình c a ngư i M tăng thêm m t năm, t n kém kho ng 10 t ñ n trên 100 t USD. Nhưng n u s d ng cách s ng kh e ñ d phòng, không c n ph i t n kém chi phí ñáng k gì, kh năng b m c các b nh mãn tính cũng s gi m ñư c m t n a, tu i th bình quân s tăng thêm ñư c 10 tu i, ch t lư ng cu c s ng cũng s ñư c nâng cao r t nhi u. Như th nào g i là cách s ng khoa h c? Năm 1992, T ch c Y t Th gi i ñã ñưa ra kh u hi u tuyên truy n v s c kh e là: “B c ba chi c c u n i: gi a H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 97
 18. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 khoa h c và chính sách c a chính ph ; gi a tri th c và vi c thay ñ i hành vi; gi a các chuyên gia và ña s qu n chúng”, cùng v i ñó là “B n kh i ñá t ng c a s c kh e: ăn u ng h p lý, v n ñ ng ñi u ñ , không hút thu c và h n ch rư u, tâm lý quân bình”. Vi c ñi u tra so sánh v nh ng ngư i già s ng lâu và thanh niên ch t y u ñã minh ch ng r t rõ ràng: v nh ng ngư i già s ng th , th nh t, h có t m lòng r ng m , tính cách ôn hòa, tâm ñ a hi n lương, tính cách t t, tâm thái bình hòa; th hai là h thích v n ñ ng, không ăn b a bãi, không ăn quá nhi u. Còn ñ i v i nh ng thanh niên ch t y u là “ba thi u” và “ba siêu”: “ba thi u” là, thi u ki n th c v s c kh e, thi u ni m tin, thi u nh ng hành ñ ng c th trong vi c b o v s c kh e. “Ba siêu” là, công vi c quá nhi u, siêu t i; áp l c quá l n, siêu nhanh; ng quá ít, siêu m t. “ba siêu” nh hư ng r t x u ñ n s c kh e. N u như ph i nói m t câu ñơn gi n khái quát v cách s ng kh e, ñó chính là: “th c hi n b n ñi u c a ngư i quân t , u ng tám thang thu c quý, ăn tám chén cơm quý, trèo lên ng n núi thanh bình”, hãy ghi nh “b n bí quy t” dành cho s c kh e này. “Th c hi n b n ñi u c a ngư i quân t ”, quân t th ng th n, ti u nhân m ám. T i sao? B i vì, “Quân t lư ng l n, ti u nhân khí l n; quân t không tranh, ti u nhân không như ng; quân t hòa khí, ti u nhân ñ u khí; quân t giúp ngư i, ti u nhân h i ngư i.” Phương châm c a ngư i quân t là t ng hoa h ng cho ngư i khác, như th hương thơm s lưu l i trong tay, th y vui khi ñư c cho hơn ñư c nh n. “U ng tám thang thu c quý”, dư ng sinh b ng tám thang thu c quý v i tám v thu c k t h p thành: Yêu thương m t t m, t t b ng hai thư c, chính tr c ba ph n, khoan dung b n lá, chung th y nh thư ng, trung th c v a ph i, hy sinh không ñ , báo ñáp không c u. Tám v thu c này cho vào trong cái n i gi i s u, sao dư i ng n l a, không nóng v i ñ l a quá l n, sau ñó cho vào trong cái chén công bình, tán cho th t nhuy n, càng nhuy n càng t t. Trăng thanh gió mát, s m t i phân chia ra dùng, khi n tâm h n thăng hoa, nhân cách thăng hoa, t m lòng trong sáng như H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 98
 19. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 “ngàn sông có nư c ngàn sông nguy t”, thân th yên bình như “v n d m không mây v n d m tr i”. “Tám thang thu c quý” là ch : m i ngày ñi b 8 ngàn bư c, ñêm ng 8 ti ng, ăn tám ph n no, m t ngày u ng 8 ly nư c, nuôi dư ng tâm h n b ng 8 thang thu c quý, giúp thân th kh e m nh b ng 8 ñ ng tác, mét th 88, trà th 108. “Núi thanh bình” là ch “ba th thanh”, “ba th bình” và “ba ng n núi”. “Ba th thanh” là ăn u ng thanh ñ m, ch thanh s ch, tâm trí thanh t nh. “Ba th bình” là ăn cơm bình thư ng, v a có m n v a có chay v a có n m, y n m ch, trái cây, ñ u hũ; tâm thái bình hòa, không tranh giành, không khó ch u, không s u não, gi cho trái tim khoan dung ñ i lư ng; thân th bình n, không g y không m p không bu n phi n, m i ngày s m t i ñi b . “Ba ng n núi” là ch hãy luôn nh ñ n núi T nh Cương, ng m nhìn núi Ph ðà, ñi chơi núi Bát B o (1). “Hai l n b n bí quy t” là ch “b n kh i ñá t ng” và “b n th t t nh t”. “B n kh i ñá t ng” cho s c kh e là ch ăn u ng h p lý, v n ñ ng ñi u ñ , không hút thu c và h n ch rư u, tâm thái bình hòa. “B n th t t nh t” là ch , bác sĩ t t nh t là chính mình, li u thu c t t nh t là th i gian, tâm tính t t nh t là bình tĩnh, v n ñ ng t t nh t là ñi b . Hãy ghi nh nh ng cách s ng trên, làm b n thân thi t v i s c kh e cho ñ n cu i ñ i. Vun tr ng s c kh e, thu ho ch h nh phúc, quý tr ng sinh m nh, thu ho ch yên bình. S c kh e không quy t ñ nh b i hoàn c nh bên ngoài, s c kh e n m trong tay m i chúng ta. KH I ðÁ T NG S 1 : Ă N U N G H P LÝ Ăn u ng h p lý khi n thân th b n không m p không m, cholesterol không cao cũng không th p, ñ ñông máu không dính cũng không loãng. (1) Nh ng ng n núi thu c ñ a ph n Trung Qu c. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 99
 20. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Ăn u ng h p lý có th nói ñư c thành c m t cu n sách 10 v n ch , tôi t ng k t l i thành 10 ch : “m t, hai, ba, b n, năm, h ng, vàng, xanh, tr ng, ñen”. D a trên cơ s này, ñơn gi n hóa còn 8 ch : “th gì cũng ăn, h p kh u thì ăn”. G n ñây tôi l i rút g n l i còn 6 ch : “có m n có chay có n m”. 1: M t túi s a bò tăng cư ng th tr ng cho m t dân t c Ch c n m i ngày u ng m t túi s a bò, t i sao ph i như v y? Thói quen trong b a ăn hàng ngày c a ngư i phương ðông l y vi c ăn chay làm chính có r t nhi u ưu ñi m, tuy nhiên cũng có m t s như c ñi m, ñ c bi t là quá thi u can-xi, vì th , ña s ngư i Trung Qu c thi u can-xi. Thi u can- xi d n ñ n h u qu như th nào? Có 3 h u qu . Can-xi thi u, d b ñau nh c xương, m i lưng, gãy xương. Th nh t là ñau nh c xương, ngư i thi u can-xi thì ch t xương x p, chân tay mau m i, d b chu t rút, toàn thân thư ng ñau m i; th hai là m i lưng, càng ngày càng lùn ñi, càng ngày thân th càng co l i, tu i càng l n thì ngư i càng lùn; th ba là gãy xương, ñ ng m t chút là gãy xương, v a té m nh m t chút là xương ñã gãy, nh ng chuy n như th này ñã x y ra quá nhi u. Có m t ông c b b nh, trư c tiên là khi ho c m th y ng c l i ñau nhói, nhưng sau ñó khi không còn ho v n th y ñau, v a ñi ch p phim, bác sĩ m i phát hi n ra, h i ôi, do ông ho m nh mà xương sư n ñã b gãy làm ba khúc. Sau ñó ông nh p vi n, do sinh ho t không thu n ti n, không l t mình ñư c, ngư i y tá giúp ông tr mình, ôi thôi, th là xương l i gãy thêm ño n n a, như v y t ng c ng là ñã gãy thành 4 ño n. Toàn thân ông ñau nh c rã r i. Còn có m t b n n khi xu ng c u thang, cu i cùng b trư t chân té m t cái, dùng tay ch ng xu ng, th là tr t xương g y làm hai khúc, xương cùng cũng g y luôn. Ngư i Trung Qu c ña s ñ u thi u can-xi. Thi u bao nhiêu can-xi? M t ngư i m i ngày c n 800 mi-li gam (mg) can-xi, nhưng trong ăn u ng bình thư ng ch cung c p ñư c kho ng 500 mg can-xi, 300 mg còn l i chúng ta c n b sung b ng cách m i ngày u ng m t túi s a bò, kho ng 250 mg s a tr lên thì cung c p ñ 300 mg can-xi. C n u ng s a b t ñ u t khi nào? C n b t ñ u t năm 1 tu i. U ng ñ n khi nào? U ng cho ñ n nh ng ngày tháng sau cùng c a H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 100
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản