intTypePromotion=1

Bài giảng Bài 1: Tổng quan về quản trị tài chính

Chia sẻ: Codon_06 Codon_06 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
65
lượt xem
4
download

Bài giảng Bài 1: Tổng quan về quản trị tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Bài 1: Tổng quan về quản trị tài chính tập trung tìm hiểu quản trị tài chính là gì; mục tiêu của công ty là gì; chức năng quản trị tài chính được tổ chức như thế nào; quản trị tài chính liên quan đến bảng cân đối tài sản như thế nào; vai trò của quản trị tài chính;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bài 1: Tổng quan về quản trị tài chính

 1. BÀI 1:  1 Tổng quan về quản trị  tài chính 01/22/16 PGS­TS. Nguyễn Minh Kiều ­ FM ­ Lecture 1
 2. Bài 1: Tổng quan về quản trị tài chính 2  Mục tiêu của bài này  Nội dung trình bày:  Quản trị tài chính là gì?  Mục tiêu của công ty là gì?  Chức năng quản trị tài chính được tổ chức như thế nào?  Quản trị tài chính liên quan đến bảng cân đối tài sản như thế  nào?  Vai trò của quản trị tài chính?  Quan hệ giữa tài chính công ty và hệ thống tài chính 01/22/16
 3. Quản trị tài chính là gì? 3  Quản trị tài chính liên quan đến:  Mua sắm tài sản  Tài trợ việc mua sắm tài sản, và  Quản lý tài sản theo mục tiêu chung của công ty (Van  Horne, 2001).  Quản trị tài chính liên quan đến:  Tìm nguồn vốn cần thiết để tài trợ cho tài sản và hoạt  động của công ty  Phân bổ các nguồn vốn có giới hạn cho những mục  đích sử dụng khác nhau  Bảo đảm cho các nguồn vốn được sử dụng một cách  hữu hiệu và hiệu quả để đạt mục tiêu đề ra  (McMahon, 1993) 01/22/16
 4. Quản trị tài chính và bảng cân đối tài sản – QTTC liên quan đến  cả hai bên của bảng cân đối tài sản: tài trợ, đầu tư và quản trị tài  sả n 4 Tài sản Quyết định  Nợ và vốn chủ sở hữu QTTS Tài sản lưu động Nợ phải trả Tiền mặt và tiền gửi Nợ ngắn hạn Chứng khoán đầu tư Khoản phải trả Quyết định tài  Khoản phải thu Nợ vay ngắn hạn trợ Tồn kho Nợ vay dài hạn Tài sản cố định Quyết định đầu  Vốn chủ sở hữu tư Đất đai Cổ phiếu ưu đãi Trụ sở Cổ phiếu thường Trang thiết bị Lợi nhuận giữ lại Tổng cộng Tổng cộng  01/22/16
 5. Ba quyết định của quản trị tài chính 5  Quyết định đầu tư  Quyết định xem giá trị và loại tài sản nào công ty cần đầu tư  Quyết định mối quan hệ cân đối thích hợp giữa đầu tư tài sản lưu  động và đầu tư tài sản cố định  Quyết định các nguồn tài trợ  Quyết định xem loại nguồn vốn nào nên được sử dụng để đầu tư  vào tài sản  Quyết định quan hệ cân đối thích hợp giữa nguồn vốn ngắn hạn và  nguồn vốn dài hạn, và giữa nợ và vốn chủ sở hữu  Quyết định quan hệ cân đối giữa lợi nhuận để lại và lợi nhuận  phân chia cho cổ đông  Quyết định quản trị tài sản  Quyết định liên quan đến quản lý tài sản lưu động và TSCĐ 01/22/16
 6. Mục tiêu của quản trị tài  chính 6  Mục tiêu sinh lợi – liên quan đến việc duy trì và gia tăng lợi  nhuận kiếm được thông qua:  Chính sách giá cả hợp lý  Gia tăng doanh thu  Kiểm soát chặt chẽ chi phí   Quản trị tốt khoản phải thu, hàng tồn kho,..  Quản trị tốt hoạt động đầu tư vốn, …  Mục tiêu thanh khoản – bảo đảm luôn đủ khả năng đáp ứng  nhu cầu chi tiêu bằng cách:  Dự báo và lập kế hoạch thu chi tiêu tiền mặt  Duy trì niềm tin và uy tín đối với chủ nợ và ngân hàng  Dàn xếp trước các khoản tài trợ ngắn hạn nhằm khắc phục thiếu  hụt tiền mặt tạm thời 01/22/16
 7. Mục tiêu của công ty 7  Công ty có thể có nhiều mục tiêu khác nhau  nhưng mục tiêu sau cùng là tối đa hoá giá trị tài  sản cho chủ sở hữu công ty  Tối đa hoá lợi nhuận  Tối đa hoá lợi nhuận sau thuế (EAT)  Tối đa hoá lợi nhuận trên cổ phần (EPS)  Tuy nhiên, mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận trên  cổ phần vẫn có những nhược điểm của nó 01/22/16
 8. Nhược điểm của tối đa hoá lợi  8 nhuận trên cổ phần  Nó không chú ý đến độ dài thời gian của lợi nhuận kỳ  vọng  Nó cũng không chú ý đến rủi ro  Nó không cho phép sử dụng những tác động của chính  sách cổ tức  Tối đa hoá giá trị cổ phiếu trên thị trườngđược xem là  mục tiêu phù hợp của công ty 01/22/16
 9. Vị trí và vai trò trung tâm của   9  quản trị tài chính                    Marketing Sales   Marketing Sales   management management management management             Personnel Customer   Personnel Customer   manageme manageme manageme manageme   nt   nt nt nt           Financial          Engineerin management Production Engineerin Production   g  manageme   g  manageme manageme nt   manageme nt nt   nt             R & D Quality   R & D Quality management management management management 01/22/16
 10. Tổ chức quản trị tài chính 10  CEO – Tổng Giám Đốc   CFO – Giám đốc tài chính – báo cáo cho CEO  Controller (Kế toán trưởng)– chịu trách nhiệm về  kế toán và báo cáo đối ngoại  Treasurer (Trưởng phòng tài chính) – chịu trách  nhiệm về đầu tư, tìm nguồn tài trợ và quản lý tài  sả n 01/22/16
 11.  Quản trị tài chính và cơ cấu tổ chức công ty       11   HHỘ I ĐỒ ỘI Đ NG QUẢẢN TR ỒNG QU N TRỊỊ   TTỔ NG GIÁM ĐỐ C (CEO))     ỔNG GIÁM Đ ỐC (CEO         PHÓ GIÁM ĐỐ PHÓ GIÁM Đ ỐCC PHÓ GIÁM ĐỐ PHÓ GIÁM Đ ỐCC PHÓ GIÁM ĐỐ PHÓ GIÁM Đ ỐCC   Operations Operations Finance Finance Marketing Marketing       Treasurer  Treasurer  Controller Controller Hoạạch  Ho ịnh đđầầu t ch đđịnh  ư vốốnn u tư v Quảản tr ị tiềền m n trị ti n mặặt t Qu Quan hệệ v vớới NH th i NH thương ương  KKếế toán giá thành  toán giá thành Quan h Kiểểm soát chí phí m soát chí phí Ki mmạại và NH  i và NH đđầầu t u tưư Quảản tr ị khoảản ph n trị kho n phảải thu i thu XXửử lý d  lý dữữ li liệệuu Qu Chính sách cổổ t tứứcc Chính sách c LLậập s p sổổ cái  cái Phân tích và hoạạch  ịnh tài  ch đđịnh tài  Báo cáo vớới chính ph Báo cáo v i chính phủủ Phân tích và ho Kiểểm soát n m soát nộội b i bộộ chính chính Ki Quan hệệ v vớới nhà  Quan h i nhà đđầầu t u tưư LLậập các báo cáo tài chính p các báo cáo tài chính Quảản tr Qu ị quỹỹ h hưu b n trị qu ưu bổổng ng LLậập k p kếế ho hoạạch ngân sách ch ngân sách Quảản tr Qu ị bảảo hi n trị b o hiểểm/rm/rủủi ro i ro LLậập các lo p các loạại d i dựự báo  báo Phân tích và hoạạch  Phân tích và ho ịnh  ch đđịnh  01/22/16 thuế thuế
 12. Mô hình quản trị tài chính  12 Quảản tr Qu n trịị tài chính  tài chính Sử dụng Để ra Các nguồồn l Các ngu n lựực:c: Giám đ Giám đốốc tài chính c tài chính Các quyếết t đđịịnh nh: : VVốốn n  Các quy Lao độộng Lao đ ng ĐĐầầu t u tưư Nguyệện v n vậật li t liệệuu Tài trợ Tài trợ Nguy Công nghệ Phân phốối li lợợi nhu Phân ph i nhuậậnn Công nghệ Thông tin Thông tin Với: MMụục tiêu c c tiêu cụụ th  thểể:: LLợợi nhu i nhuậậnn Thanh khoảảnn Thanh kho Đạt mục tiêu sau  TTốối i đa hoá l đa hoá lợợi nhu i nhuậận cho  n cho  cùng là chủủ s sởở h hữữuu ch 01/22/16
 13. Vai trò của giám đốc tài chính trong công ty 13 Tiền đạo? Tiền vệ? Hậu vệ? Thủ môn? 01/22/16
 14. Quan hệ giữa công ty với hệ  14 thống tài chính Đơn vị thặng dư  Đơn vị thiếu hụt  Các tổ chức  tài  vốn: chính vốn: Hộ gia đình Hộ gia đình Các nhà đầu tư tổ  Các nhà đầu tư tổ  chức Huy động vốn Phân bổ vốn chức Các doanh nghiệp Các doanh nghiệp Chính phủ Chính phủ Tổ chức nước  Thị trường tài  Tổ chức nước  ngoài chính ngoài 01/22/16
 15. Hệ thống tài chính 15  Quan hệ giữa công ty với hệ thống tài chính  Các bộ phận cấu thành hệ thống tài chính  Thị trường tài chính  Các tổ chức tài chính   Các công cụ tài chính 01/22/16
 16. Thị trường tài chính 16  Thị trường tài chính là thị trường diễn ra các giao dịch  tài sản tài chính  Tài sản tài chính là gì? Tài sản là gì? Tài sản hữu hình  VS tài sản vô hình?  Tài sản là bất kỳ vật sở hữu nào có giá trị trong trao đổi. Tài  sản nói chung có thể chia thành: tài sản hữu hình và tài sản vô  hình  Tài sản hữu hình là tài sản mà giá trị của nó tùy thuộc vào  những thuộc tính vật lý cụ thể của nó (Nhà xưởng, đất đai,  máy móc thiết bị, nguyên vật liệu)  Tài sản vô hình là tài sản đại diện cho những trái quyền hợp  pháp đối với lợi ích trong tương lai, giá trị của nó không có liên  hệ gì với hình thức vật lý ở đó trái quyền được ghi nhận   Tài sản tài chính là một loại tài sản vô hình 01/22/16
 17. Một số ví dụ cụ thể về tài sản tài chính 17  Trái phiếu do chính phủ phát hành (Gov. bond)  Trái phiếu do NHĐTPTVN (BIDV) phát hành   Cổ phiếu REE, SAM, CAN, HAP,..  Cổ phiếu của công ty Kinh Đô  Kỳ phiếu do NH phát triển nhà phát hành  Hợp đồng quyền chọn  Chứng chỉ tiền gửi (CD)  Tín phiếu kho bạc  Thương phiếu  Sổ tiền gửi tiết kiệm ngân hàng  … 01/22/16
 18. Mục đích và vai trò của TT  tài chính 18  Mục đích – huy động và phân bổ hiệu quả tiền tiết  kiệm đến người sử dụng sau cùng  Vai trò của thị trường tài chính:  Quyết định giá cả tài sản tài chính thông qua sự tác động  qua lại giữa cung và cầu, giữa người bán và người mua   Cung cấp cho nhà đầu tư phương tiện thanh khoản  Cung cấp thông tin cho người mua và người bán, nhờ vậy,  cắt giảm được chi phí giao dịch 01/22/16
 19. Các loại giao dịch tài chính Nguồn vốn chuyển giao  19 (1) Giao dịch trực tiếp Chứng khoán sơ cấp Chứng khoán sơ cấp Chứng khoán thứ  (2) Qua tổ chức  Đơn vị  Đơn vị  tài chính trung  cấp thiếu  Nguồn vốn tín dụng gian Nguồn vốn tín dụng thặng  hụt vốn dư vốn Chứng khoán sơ cấp Chứng khoán sơ cấp Người  (3) Qua thị trường  Người  tài chính cho vay đi vay Tiền thu được do  Nguồn vốn chuyển  bán chứng khoán giao 01/22/16
 20. Phân loại TTTC theo loại trái quyền 20 Các loại chứng khoán có lợi  Các loại chứng khoán có lợi  tức cố định tức không cố định Chứng khoán nợ Cổ phiếu ưu đãi Cổ phiếu thường Thị trường CK có thu  Thị trường vốn cổ  nhập cố định phần Thị trường chứng khoán nợ Thị trường cổ phiếu  thường 01/22/16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2