intTypePromotion=1

Bài giảng bệnh lý học thú y : Rối loạn chuyển hóa các chất part 9

Chia sẻ: Ahfjh Kasjfhka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
62
lượt xem
15
download

Bài giảng bệnh lý học thú y : Rối loạn chuyển hóa các chất part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rối loạn chuyển hoá nước và điện giải 4.2.1. Mất nước Khi khối lượng cơ thể giảm 5% do mất nước, các dấu hiệu rối loạn bắt đầu xuất hiện; khi mất 20 - 25% lượng nước thì rất nguy hiểm vì rối loạn huyết động thì vì học và rối loạn chuyển hoá đều nặng. Triệu chứng chung của mất nước là lưỡi khô, giảm tiết niệu, mắt trũng... Mất nước do ỉa chảy Thường là mất rất nhanh, tuy lượng nước mất có thể không nhiều nhưng nước trong thức ăn không hấp thu được mà còn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng bệnh lý học thú y : Rối loạn chuyển hóa các chất part 9

  1. 4.2. 4.2. Rèi lo¹n chuyÓn ho¸ n­íc vµ ®iÖn gi¶i  4.2.1. 4.2.1. MÊt n­íc  Khi Khi khèi l­îng c¬ thÓ gi¶m 5% do mÊt n­íc, c¸c dÊu  hiÖu rèi lo¹n b¾t ®Çu xuÊt hiÖn; khi mÊt 20 - 25% 25% l­îng l­îng n­íc th× rÊt nguy hiÓm v× rèi lo¹n huyÕt ®éng rèi häc vµ rèi lo¹n chuyÓn ho¸ ®Òu nÆng. TriÖu chøng chung cña mÊt n­íc lµ l­ìi kh«, gi¶m tiÕt niÖu, m¾t tròng... MÊt n­íc do Øa ch¶y  Th­êng Th­êng lµ mÊt rÊt nhanh, tuy l­îng n­íc mÊt cã thÓ  kh«ng nhiÒu nh­ng n­íc trong thøc ¨n kh«ng hÊp thu kh«ng ®­îc ®­îc mµ cßn mÊt n­íc do t¨ng tiÕt dÞch tiªu ho¸. ng MÊt MÊt n­íc trong Øa ch¶y cßn kÌm theo mÊt kiÒm lµm  cho c¬ thÓ nhiÔm ®éc toan, g©y rèi lo¹n tuÇn hoµn vµ rèi lo¹n chuyÓn ho¸, nÕu nÆng huyÕt ¸p tôt, thËn kh«ng kh«ng bµi tiÕt ®­îc g©y suy sôp toµn th©n.
  2. MÊt n­íc do n«n: MÊt n­íc kÌm theo mÊt axit MÊt  chlohydric dÔ g©y nhiÔm kiÒm, khi mÊt n­íc do n«n con vËt khã uèng n­íc ®Ó bï ®¾p l­îng n­íc n­íc bÞ thiÕu hôt. MÊt n­íc do t¨ng tiÕt må h«i: th­êng gÆp th­êng  vµo mïa hÌ n¾ng nãng, con vËt vËn ®éng nhiÒu, còng cßn gÆp trong sèt cao, mÊt n­íc kÌm kÌm theo mÊt muèi. MÊt n­íc trong sèt: chñ yÕu mÊt n­íc theo chñ  ®­êng ®­êng h« hÊp do t¨ng th«ng khÝ vµ t¨ng nhiÖt ng ®é, ®é, th­êng lµ mÊt n­íc ­u tr­¬ng. MÊt n­íc do thËn: th­êng gÆp trong c¸c th­êng  tr­êng hîp suy thËn, h­ thËn (bÖnh ®¸i th¸o nh¹t ë ng­êi vµ ®éng vËt ¨n thÞt).
  3. 4.2.2. TÝch n­íc vµ phï  Kh¸i niÖm: Khi n­íc bÞ gi÷ l¹i trong kÏ tÕ bµo l¹i  hoÆc trong tÕ bµo gäi lµ phï; n­íc tÝch tô trong c¸c c¸c xoang tù nhiªn cña c¬ thÓ gäi lµ tÝch n­íc. C¸c c¬ chÕ phï  T¨ng ¸p lùc thuû tÜnh: lµm cho n­íc bÞ ®Èy khái lµm  lßng m¹ch nhiÒu h¬n l­îng n­íc trë vÒ theo lùc hót cña ¸p lùc keo. C¬ chÕ nµy cã vai trß quan träng trong phï do suy tim ph¶i g©y phï vïng thÊp cña c¬ thÓ, suy tim tr¸i g©y phï phæi; trong phï do chÌn Ðp tÜnh m¹ch (viªm t¾c, cã thai...), trong b¸ng n­íc khi x¬ gan (c¶n trë hÖ tÜnh m¹ch m¹ch cöa), ®øng l©u, th¾t garo...
  4. Gi¶m ¸p lùc keo cña huyÕt t­¬ng: khi l­îng khi  albumin trong m¸u bÞ thiÕu hôt, n­íc kh«ng thÓ trë vÒ lßng m¹ch ®­îc ø l¹i trong c¸c kho¶ng gian bµo g©y phï. GÆp trong c¸c lo¹i phï do suy dinh d­ìng, suy gan, x¬ gan, nhiÔm mì thËn (mÊt nhiÒu P vµ mäi tr­êng hîp gi¶m P huyÕt huyÕt t­¬ng kh¸c. TÝch muèi vµ ®iÖn gi¶i: Khi tÝch muèi vµ ®iÖn Khi  gi¶i gi¶i lµm t¨ng ASTT ë gian bµo. C¬ quan chñ ng yÕu ®µo th¶i ®iÖn gi¶i lµ thËn, víi sù ®iÒu hoµ cña aldosteron, c¬ chÕ nµy cã vai trß trong phï aldosteron c¬ do do viªm thËn. Phï do t¾c m¹ch b¹ch huyÕt: khi viªm h¹ch, t¾c khi  m¹ch lympho, giun chØ...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản