intTypePromotion=1

Bài giảng bệnh lý học thú y : Viêm - inflammatio part 1

Chia sẻ: Ahfjh Kasjfhka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
98
lượt xem
29
download

Bài giảng bệnh lý học thú y : Viêm - inflammatio part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại cương  1.1. Khái niệm: Hiện tượng sưng, nóng, đỏ, đau niệm: của viêm đã được đề cập tới trong y học cổ đại và những khái niệm về viêm cũng được hình nhữ hì thành từ rất sớm song lại rất khác nhau.  Conheim, coi viêm là một trạng thái huyết quản.  Viếcsốp cho viêm là một phản ứng cục bộ và là trạng thái tế bào đơn thuần và ông gọi là xâm nhập viêm (infiltrat inflammatio), để chỉ sự có mặt của nhiều thành phần tế bào trong ổ viêm mà ngưòi ta...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng bệnh lý học thú y : Viêm - inflammatio part 1

  1. Chuyªn ®Ò Viªm – Inflammation TiÕn sü NguyÔn H÷u Nam
  2. Ch­¬ng 4: viªm - inflammatio  I. §¹i c­¬ng I.  1.1. Kh¸i niÖm: HiÖn t­îng s­ng, nãng, ®á, ®au HiÖn cña viªm ®· ®­îc ®Ò cËp tíi trong y häc cæ ®¹i vµ vµ nh÷ng kh¸i niÖm vÒ viªm còng ®­îc h×nh nh thµnh thµnh tõ rÊt sím song l¹i rÊt kh¸c nhau.  Conheim, coi viªm lµ mét tr¹ng th¸i huyÕt qu¶n. Conheim,  ViÕcsèp cho viªm lµ mét ph¶n øng côc bé vµ lµ ViÕcsèp tr¹ng th¸i tÕ bµo ®¬n thuÇn vµ «ng gäi lµ x©m nhËp viªm (infiltrat inflammatio), ®Ó chØ sù cã mÆt cña nhiÒu thµnh phÇn tÕ bµo trong æ viªm mµ mµ ng­ßi ta gäi lµ tÕ bµo viªm.
  3.  Metchnikov, sau khi quan s¸t hiÖn t­îng di Metchnikov, ®éng ®éng vµ nuèt c¸c dÞ vËt cña c¸c BC§NTT, cho NTT, r»ng trung t©m cña ph¶n øng viªm lµ sù ho¹t ®éng ®éng cña nh÷ng tÕ bµo ph«i trung diÖp tho¸t ng m¹ch vµ chèng l¹i c¸c vËt kÝch viªm, mµ «ng gäi gäi lµ hiÖn t­îng thùc bµo (phagocytosis).  Theo Ado, viªm lµ mét ph¶n øng t¹i chç cña Theo c¸c m¹ch qu¶n, TCLK vµ hÖ thÇn kinh ®èi víi nh©n nh©n tè g©y bÖnh.  Theo Vò TriÖu An vµ mét sè t¸c gi¶ th× viªm lµ viªm mét ph¶n øng b¶o vÖ cña c¬ thÓ mµ nÒn t¶ng cña cña nã lµ ph¶n øng tÕ bµo. Ph¶n øng nµy h×nhnh thµnh thµnh vµ phøc t¹p dÇn trong qu¸ tr×nh tiÕn ho¸ nh cña sinh vËt.
  4.  Nh­ vËy mçi t¸c gi¶ ®øng ë mçi gãc ®é cña Nh­ m×nh ®Ó nhÊn m¹nh mét khÝa c¹nh, mét mÆt nh riªng riªng biÖt cña mét qu¸ tr×nh phøc t¹p - viªm. nh  Tuy nhiªn ®Ó hiÓu râ vÒ viªm ta cÇn tr¶ lêi c¸c Tuy c©u c©u hái cô thÓ nh­ sau:  - Viªm lµ g×?  – Viªm ®Ó lµm g×? - Viªm x¶y ra nh­ thÕ nµo? – Viªm cã tõ bao giê?
  5. Xu Xu h­íng hiÖn nay cho viªm lµ mét qu¸ tr×nh nh phøc t¹p, lu«n lu«n thay ®æi, cã nhiÒu tÝnh chÊt b¶o b¶o vÖ, nh»m duy tr× sù h»ng ®Þnh néi m«i. sù Ph¶n Ph¶n øng nµy h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh tiÕn nh ho¸ ho¸ cña sinh giíi vµ bao gåm ba hiÖn t­îng ®ång ®ång thêi tån t¹i vµ liªn quan chÆt chÏ víi nhau: + Rèi lo¹n tuÇn hoµn. Rèi + Rèi lo¹n chuyÓn ho¸ - tæn th­¬ng m« bµo Rèi + TÕ bµo t¨ng sinh. ng  Nh­ vËy cã thÓ hiÓu: Viªm lµ mét ph¶n øng Nh­ phøc t¹p cña toµn th©n, nh­ng l¹i thÓ hiÖn t¹i côc côc bé nh»m chèng l¹i nh÷ng yÕu tè cã h¹i ®èi ng víi víi c¬ thÓ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản