intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng chức năng điều tiết vận động của hệ thần kinh trung ương part 3

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

84
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các đường d/t qua hành nã o: Gồm các đường từ TS đi lên, từ các cấu trúc phía trên của não đi xuống TS. *Các đường d/t từ hành não đi gồm: - Bó tiền đình- TS: Từ nhân Tiền đình  TS theo cột trắng trước và bên phía trước: tăng TL cơ. Trong nhân T.đình có các nhân Q/trọng: Bechterev, Deitrers và nhân trám . Nhân Deiters và Bechterev còn liên hệ với nhân đỏ, tiểu não. - Bó Nhân trám – TS: Từ nhân trám  TS cổ. Nhân trám liên hệ với TS và nhâ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chức năng điều tiết vận động của hệ thần kinh trung ương part 3

  1. 2.3- C¸c ®­êng d/t qua hµnh n· o: Gåm c¸c ®­êng tõ TS ®i lªn, tõ c¸c cÊu tróc phÝa trªn cña n·o ®i xuèng TS. *C¸c ®­êng d/t tõ hµnh n·o ®i gåm: - Bã tiÒn ®×nh- TS: Tõ nh©n TiÒn ®×nh  TS theo cét tr¾ng tr­íc vµ bªn phÝa tr­íc: t¨ng TL c¬.
  2. Trong nh©n T.®×nh cã c¸c nh©n Q/träng: Bechterev, Deitrers vµ nh©n tr¸m . Nh©n Deiters vµ Bechterev cßn liªn hÖ víi nh©n ®á, tiÓu n·o. - Bã Nh©n tr¸m – TS: Tõ nh©n tr¸m  TS cæ. Nh©n tr¸m liªn hÖ víi TS vµ nh©n d©y VI  ®¸p øng víi ©m thanh. - §­êng nèi liÒn hµnh n·o- cÇu n·o víi tiÓu n·o.
  3. 4- N·o gi÷a (trung n·o) Gåm cñ n·o sinh t­, nh©n ®á, chÊt ®en nh©n d©y III, IV, vµ thÓ l­íi quanh èng Sylvius. CN: thùc hiÖn fx ®Þnh h­íng, ®iÒu hoµ v/® vµ tr­¬ng lùc c¬.
  4. 4-1- Ph¶n x¹ ®Þnh h­íng: - Cñ n·o sinh t­ tr­íc lµ TK thÞ gi¸c s¬ cÊp: thùc hiÖn fx khi cã KT ¸nh s¸ng. - Cñ n·o sinh t­ sau lµ TK thÝnh gi¸c s¬ cÊp: thùc hiÖn fx khi cã KT ©m thanh.
  5. 4.2- CN cña chÊt ®en vµ nh©n ®á * ChÊt ®en: ®iÒu fèi c¸c v/®éng føc t¹p nh­ nuèt, nhai... Nã cßn tham gia ®/hoµ tr­¬ng lùc c¬ vµ v/® ngãn tay chÝnh x¸c, tinh vi. TiÕt Dopamin ho¹t ho¸ cùu thÓ v©n...
  6. * Nh©n ®á: cïng thÓ l­íi (RF) ®/hoµ tr­¬ng lùc c¬ theo h­íng gi¶m tr­¬ng lùc. - ThÝ nghiÖm duçi cøng mÊt n·o...
  7. 4.3- C¸c h¹ch nÒn n· o (ThÓ v©n). - Nh©n ®u«i, nh©n bÌo sÉm gäi lµ t©n thÓ v©n. - Nh©n cÇu nh¹t gäi lµ cùu thÓ v©n Nh¹t
  8. - ThÓ v©n cã ®­êng liªn hÖ 2 chiÒu t¹o vßng khÐp kÝn. * CN chung cña thÓ v©n: Lµ CQ f¸t ®éng v/® ë møc d­íi vá. + CN cña cùu thÓ v©n: f¸t xung tù ®éng ®Ó chi fèi h/®éng c¸c nh©n v/® ngo¹i th¸p.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2