intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng chức năng điều tiết vận động của hệ thần kinh trung ương part 7

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

71
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi hải mã, (phần cơ bản của hệ Limbic): P.ứng cảm xúc, UC Pxạ bản năng, ĐH pxạ T/vật, tham gia hình thành trí nhớ: chuyển TN ngắn  TN dài hạn. *Hồi đai: ĐH Pxạ thực vật, thể hiện P.ứng cảm xúc, Tăng p/xạ sinh dục, hình thành tập tính... * Phức hợp hạnh nhân: P/ứng cảm xúc, tăng p/ứng sinh dục, tham gia h/thành PXCĐK. * Vách não: kìm chế các p/ứng tự vệ, tấn công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chức năng điều tiết vận động của hệ thần kinh trung ương part 7

  1. 4.2- Chøc n¨ng: - B¶o ®¶m h/®éng sèng c¸ thÓ (fx dinh d­ìng, tù vÖ, ®Þnh h­íng). - B¶o ®¶m tån t¹i loµi (fx sinh dôc, c¶m xóc). - Tham gia h×nh thµnh trÝ nhí, gióp chuyÓn trÝ nhí ng¾n  trÝ nhí dµi h¹n.
  2. * Håi h¶i m·, (phÇn c¬ b¶n cña hÖ Limbic): P.øng c¶m xóc, UC Px¹ b¶n n¨ng, §H px¹ T/vËt, tham gia h×nh thµnh trÝ nhí: chuyÓn TN ng¾n  TN dµi h¹n. *Håi ®ai: §H Px¹ thùc vËt, thÓ hiÖn P.øng c¶m xóc, T¨ng p/x¹ sinh dôc, h×nh thµnh tËp tÝnh... * Phøc hîp h¹nh nh©n: P/øng c¶m xóc, t¨ng p/øng sinh dôc, tham gia h/thµnh PXC§K. * V¸ch n·o: k×m chÕ c¸c p/øng tù vÖ, tÊn c«ng
  3. 5 - b¸n cÇu ®¹i n·o ë ng­êi vµ thó cã ®¹i n·o f¸t triÓn m¹nh nhÊt, ®Æc biÖt lµ vá n·o míi. Diªn tÝch chung vá n·o ng­êi: 1.450- 2.220 cm2 (1/3 ë bÒ mÆt, 2/3 ë c¸c r·nh). Sè l­îng TB: 15- 18 tû Neuron. NhiÒu tÕ bµo TK ®Öm (neuroglia) (gÊp 10 lÇn NR).
  4. 5.1- CÊu tróc vá b¸n cÇu ®¹i n·o. Vá n·o dÇy # 2,5 -3 mm, gåm 6 líp: - Líp 1: (líp f©n tö) cã Ýt TB ngang: ¦C theo chiÒu ngang. - Líp 2 (líp h¹t ngoµi): TB th¸p nhá. - Líp 3 (TB th¸p nhì): axon liªn hÖ víi c¸c nh©n ngo¹i th¸p.
  5. - Líp 4 (h¹t trong): TB sao tiÕp nhËn c¶m gi¸c. - Líp 5 (TB th¸p lín): axon t¹o bã th¸p vµ tiÕp xóc víi nh©n v/® sä n·o. - Líp 6 (TB Martinote): lµ TB ¦C theo chiÒu däc.
  6. 5.2-Ph©n vïng vá n·o: -Cã 5 thuú -Brodmann chia thµnh 52 vïng.
  7. •Theo CN: chia 3 vïng: + Vïng c¶m gi¸c + Vïng v/®éng + Vïng vá n·o liªn hîp.
  8. 5.3- §iÖn n·o. - NhÞp Alpha (nh¾m m¾t). TS: 8-13 Hz B§: 50 v - NhÞp Beta (më m¾t, suy nghÜ). TS: 14-50 Hz; B§: 20- 25 v. - NhÞp Theta (khi ngñ). TS: 4- 7 Hz B§: 100- 150 v.
  9. - NhÞp Delta (ngñ say). TS: 0,5 -3,5 Hz B§: 250- 300 v.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2