intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Cơ sở dữ liệu đất đai

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

532
lượt xem
74
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ sở dữ liệu đất đai nêu lên tổng quan về cơ sở dữ liệu đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về vấn đề này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu đất đai

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TN-MT TP.HCM<br /> KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI<br /> <br /> 1<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> Chương 1. Tổng quan về cơ sở<br /> dữ liệu đất đai<br /> Chương 2. Xây dựng CSDL Đất<br /> đai<br /> Chương 3. Quản lý, khai thác sử<br /> dụng, cập nhật CSDL đất đai<br /> 2<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC TN-MT TP.HCM<br /> KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu đất đai<br /> 1.1. Tổng quan về môn học<br /> 1.2. Một số kiến thức cơ bản<br /> 1.2.1Khái niệm về thông tin và dữ liệu<br /> 1.2.2 Khái niệm về IS và MIS<br /> 1.2.3 Khái niệm về CSDL, CSDL ĐĐ và<br /> CSDLĐC<br /> 1.2.4 Khái niệm về DL không gian địa<br /> chính và DL thuộc tính địa chính<br /> 1.2.5 Khái niệm về siêu dữ liệu địa chính<br /> 1.3. Phân loại các hệ thống thông tin<br /> 4<br /> <br /> 1.2. MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN<br /> 1.2.1 Khái niệm về thông tin và Dữ liệu<br /> 1.2.2 Khái niệm về IS và MIS<br /> 1.2.3 Khái niệm về CSDL và CSDLĐC<br /> 1.2.4 Khái niệm về DLKG ĐC và DLTT ĐC<br /> 1.2.5 Khái niệm về siêu dữ liệu địa chính<br /> 5<br /> <br /> 1.2.1 KHÁI NIỆM VỀ THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU<br /> <br /> a) Khái niệm về thông tin<br /> Thông tin là sự cảm hiểu của con người về thế giới<br /> xung quanh<br /> Thông tin là một hệ thống những tin báo và mệnh lệnh<br /> giúp loại trừ sự không chắc chắn trong trạng thái của nơi<br /> nhận tin.<br /> Sự không chắc chắn là trạng thái của nơi nhận tin khi<br /> đang chờ đợi một sự kiện xảy ra trong một tập các sự kiện có<br /> thể và chưa biết sự kiện nào có khả năng xảy ra<br /> 6<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.2.1 KHÁI NIỆM VỀ THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU<br /> <br /> b) Khái niệm về dữ liệu<br /> DL là những sự kiện có thể ghi lại được và có ý nghĩa.<br /> Dữ liệu là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ<br /> số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự. Ngoài ra, dữ liệu<br /> là những sự kiện có thể ghi lại được và có ý nghĩa.<br /> Dữ liệu là hình thức thể hiện của thông tin trong mục<br /> đích thu thập, lưu trữ và xử lý. Trong nhiều tài liệu người ta<br /> định nghĩa dữ liệu là đối tượng xử lý của máy tính. Thông tin<br /> luôn mang một ý nghĩa xác định còn dữ liệu là các dữ kiện<br /> không có ý nghĩa rõ ràng nếu nó không được tổ chức và xử<br /> 7<br /> lý.<br /> <br /> 1.2.2 KHÁI NIỆM VỀ IS VÀ MIS<br /> a) Khái niệm về hệ thống thông tin (IS)<br /> Hệ thống thông tin là hệ thống tổng hợp các yếu tố<br /> (gồm hạ tầng kỹ thuật CNTT, phần mềm, con người, dữ liệu<br /> và quy trình, thủ tục) cho phép thu thập, cập nhật, xử lý, tổng<br /> hợp và cung cấp thông tin. Là sự kết hợp của công nghệ<br /> thông tin và các hoạt động của con người liên quan vận hành,<br /> quản lý của hệ thống để hỗ trợ ra quyết định.<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.2.2 KHÁI NIỆM VỀ IS VÀ MIS<br /> b) Khái niệm về hệ thống thông tin quản lý (MIS)<br /> HTTT quản lý là HTTT tin học hóa có chức năng thu<br /> thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin cần thiết cho các<br /> đối tượng sử dụng trong bộ máy quản lý để hỗ trợ ra quyết<br /> định, phối hợp hoạt động và điều khiển các tiến trình trong tổ<br /> chức.<br /> HTTT quản lý gồm 3 khối:<br /> - Hệ ra quyết định (những người quản lý tổ chức)<br /> - Hệ tác nghiệp (thực hiện trên dây chuyền sản xuất)<br /> - Hệ thông tin (liên lạc giữa hệ ra quyết định và hệ tác<br /> nghiệp)<br /> 9<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.2.2 KHÁI NIỆM VỀ IS VÀ MIS<br /> b) Khái niệm về hệ thống thông tin quản lý (MIS)<br /> Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống cung cấp thông<br /> tin cho công tác quản lý của tổ chức.[1] Hệ thống bao gồm<br /> con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân tích, đánh giá<br /> và phân phối những thông tin cần thiết, kịp thời, chính xác<br /> cho những người soạn thảo các quyết định trong tổ chức.<br /> Hệ thống thông tin quản lý gồm cơ sở dữ liệu hợp<br /> nhất và các dòng thông tin giúp con người trong sản xuất,<br /> quản lý và ra quyết định<br /> 10<br /> <br /> 1.2.2 KHÁI NIỆM VỀ IS VÀ MIS<br /> b) Khái niệm về hệ thống thông tin quản lý (MIS)<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.2.3 KHÁI NIỆM VỀ CSDL, CSDL ĐĐ VÀ<br /> CSDLĐC<br /> a) Khái niệm về cơ sở dữ liệu<br /> Cơ sở dữ liệu là một<br /> hệ thống các thông<br /> tin có cấu trúc, được<br /> lưu trữ trên các thiết<br /> bị lưu trữ nhằm thỏa<br /> mãn yêu cầu khai<br /> thác thông tin đồng<br /> thời của nhiều người<br /> hay nhiều chương<br /> trình ứng dụng với<br /> những mục đích khác<br /> nhau<br /> <br /> Phòng<br /> <br /> Bộ phận<br /> <br /> Nhân<br /> viên<br /> <br /> Chuyên<br /> môn<br /> <br /> Hồ sơ<br /> <br /> Chủ sử<br /> dụng đất<br /> <br /> Thời gian<br /> <br /> 12<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.2.3 KHÁI NIỆM VỀ CSDL, CSDL ĐĐ VÀ<br /> CSDLĐC<br /> b) Khái niệm về cơ sở dữ liệu đất đai<br /> CSDLĐĐ<br /> <br /> là<br /> <br /> tập<br /> <br /> hợp thông tin có cấu trúc<br /> của dữ liệu địa chính, dữ<br /> liệu quy hoạch sử dụng đất,<br /> dữ liệu giá đất, dữ liệu<br /> thống kê, kiểm kê đất đai<br /> được sắp xếp, tổ chức để<br /> truy cập, khai thác, quản lý<br /> cập nhật thường xuyên<br /> bằng phương tiện điện tử<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.2.3 KHÁI NIỆM VỀ CSDL, CSDL ĐĐ VÀ<br /> CSDLĐC<br /> c) Khái niệm về cơ sở dữ liệu địa chính<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.2.3 KHÁI NIỆM VỀ CSDL, CSDL ĐĐ VÀ<br /> CSDLĐC<br /> c) Khái niệm về cơ sở dữ liệu địa chính<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu địa chính là tập hợp<br /> thông tin có cấu trúc của dữ liệu địa chính<br /> (gồm dữ liệu không gian địa chính, dữ<br /> liệu thuộc tính địa chính và các dữ liệu<br /> khác có liên quan) được sắp xếp, tổ chức<br /> để truy cập, khai thác, quản lý và cập<br /> nhật thường xuyên bằng phương tiện<br /> điện tử.<br /> 15<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2