intTypePromotion=1

Bài giảng Công nghệ 10 bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi

Chia sẻ: Trần Minh Châu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
275
lượt xem
69
download

Bài giảng Công nghệ 10 bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết lập hệ thống những bài giảng Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhằm giúp bạn đọc tìm kiếm tài liệu phù hợp một cách nhanh nhất. Ngoài ra, những bài giảng này sẽ là tư liệu bổ ích nhất dành cho quý thầy cô giáo trong việc thiết kế bài giảng dạy của mình được hoàn thiện hơn. Qua đây, học sinh hứng thú với việc tìm tòi, nghiên cứu và vận dụng công nghệ vi sinh vào sản xuất. Hiểu được nguyên lí của việc chế biến thức ăn bằng công nghệ vi sinh. Hiểu được nguyên lí của việc sản xuất các chế phẩm prôtêin bằng công nghệ vi sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ 10 bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi

 1. Bµi 33 øng dông c «ng nghÖ vi s inh ®Ó s ¶n xuÊt Thøc ¨n c h¨n nu«i
 2. Xi r« Da ua C¬m me n
 3. Bµi 33 øng dông c «ng nghÖ vi s inh ®Ó s ¶n xuÊt Thøc ¨n ch¨n nu«i HiÓu ®­îc c ¬ s ë kho a häc c ña viÖc ø ng dô ng c «ng ng hÖ vi s inh ®Ó S X vµ CB thø c ¨n c h¨n nu Mô c tiªu Nªu ®­îc ng uyªn lÝ c ña viÖc c hÕ biÕn thø c ¨n b»ng c «ng ng hÖ vi s inh. Tr×nh bµy ®­îc quy tr×nh s ¶n xuÊt thø c ¨n c h¨n nu«i b»ng c «ng ng hÖ vi s inh.
 4. Xi r« Da ua C¬m me n
 5. Bµi 33 øng dông c «ng nghÖ vi s inh ®Ó s ¶n xuÊt Thøc ¨n ch¨n nu«i I. C¬ s ë kho a häc • Thøc ¨n lªn ® men cã t¸c dông b¶o qu¶n rÊt tèt. ­îc • Thøc ¨n ® lªn men cã hµm l­îng protein rÊt cao, ­îc ngoµi ra cßn cã thªm c¸c axit amin, vitamin vµ c¸c ho¹t chÊt sinh häc lµm t¨ng gi¸ trÞ DD cña thøc ¨n. • VSV nu«i cÊy trong m«i tr­êng thuËn lîi sÏ ph¸t triÓn m¹nh, t¨ng sinh khèi rÊt nhanh.
 6. Bµi 33 øng dông c «ng nghÖ vi s inh ®Ó s ¶n xuÊt Thøc ¨n ch¨n nu«i II. ø ng dô ng c «ng ng hÖ VS ®Ó c hÕ biÕn thø c ¨n c h¨n nu«i. • Nguy ªn lÝ: thø c ¨n
 7. Bµi 33 øng dông c «ng nghÖ vi s inh ®Ó s ¶n xuÊt Thøc ¨n ch¨n nu«i II. ø ng dô ng c «ng ng hÖ VS ®Ó c hÕ biÕn thø c ¨n c h¨n nu«i. • Nguy ªn lÝ: VS V NÊm hoÆc VK cã Ých
 8. Bµi 33 øng dông c «ng nghÖ vi s inh ®Ó s ¶n xuÊt Thøc ¨n ch¨n nu«i II. ø ng dô ng c «ng ng hÖ VS ®Ó c hÕ biÕn thø c ¨n c h¨n nu«i. • Nguy ªn lÝ: VS V NÊm hoÆc VK cã Ých CÊy ñ thø c ¨n thø c ¨n ®­¬c lªn me n Gi¸ trÞ DD thÊp T¹o ®iÒu kiÖn Gi¸ trÞ DD c ao h¬n thuËn lîi c ho VS V
 9. Bµi 33 øng dông c «ng nghÖ vi s inh ®Ó s ¶n xuÊt Thøc ¨n ch¨n nu«i II. ø ng dô ng c «ng ng hÖ VS ®Ó c hÕ biÕn thø c ¨n c h¨n nu«i. • dô: VÝ CÊy nÊm As pe rgillus he m e be rgii Bé t s ¾n NhiÖt ®é Bé t s ¾n g iµu NÊm ph¸t triÓn Hå bé t s ¾n (1,7% protein) N­íc Pro te in N vµ P v« c ¬ hå bét s¾n trªn (Pr tõ 27% 35%) Quy tr×nhc hÕ b iÕn b é t s ¾n g iµu Pro te in
 10. Bµi 33 øng dông c «ng nghÖ vi s inh ®Ó s ¶n xuÊt Thøc ¨n ch¨n nu«i IIi. ø ng dô ng c «ng ng hÖ VS ®Ó s ¶n xuÊt thø c ¨n c h¨n nu«i.
 11. Bµi 33 øng dông c «ng nghÖ vi s inh ®Ó s ¶n xuÊt Thøc ¨n ch¨n nu«i IIi. ø ng dô ng c «ng ng hÖ VS ®Ó s ¶n xuÊt thø c ¨n c h¨n nu«i. CÊy Chñng VS V ®Æc thï §iÒu kiÖn VS V ph¸t triÓn T¸ch läc S ¶n phÈm Ng uyªn liÖu thÝch hîp t¹o s inh khè i lín Tinh chÕ (thø c ¨n) Quy tr×nh s ¶n xuÊt thø c ¨n tõ VS V
 12. Bµi 33 øng dông c «ng nghÖ vi s inh ®Ó s ¶n xuÊt Thøc ¨n ch¨n nu«i IIi. ø ng dô ng c «ng ng hÖ VS ®Ó s ¶n xuÊt thø c ¨n c h¨n nu«i. DÇu má, paraphin, khÝ me tan Ng uyªn liÖu C¸c phÕ liÖu tõ c ¸c nhµ m¸y
 13. Bµi 33 øng dông c «ng nghÖ vi s inh ®Ó s ¶n xuÊt Thøc ¨n ch¨n nu«i IIi. ø ng dô ng c «ng ng hÖ VS ®Ó s ¶n xuÊt thø c ¨n c h¨n nu«i. CÊy Chñng VS V ®Æc thï §iÒu kiÖn VS V ph¸t triÓn T¸ch läc S ¶n phÈm Ng uyªn liÖu thÝch hîp t¹o s inh khè i lín Tinh chÕ (thø c ¨n) Quy tr×nh s ¶n xuÊt thø c ¨n tõ VS V
 14. Bµi 33 øng dông c «ng nghÖ vi s inh ®Ó s ¶n xuÊt Thøc ¨n ch¨n nu«i IIi. ø ng dô ng c «ng ng hÖ VS ®Ó s ¶n xuÊt thø c ¨n c h¨n nu«i. CÊy Chñng VS V ®Æc thï VSV phï hîp víi tõng lo¹i nguyªn liÖu (c¸c lo¹i VK, nÊm men)
 15. Bµi 33 øng dông c «ng nghÖ vi s inh ®Ó s ¶n xuÊt Thøc ¨n ch¨n nu«i IIi. ø ng dô ng c «ng ng hÖ VS ®Ó s ¶n xuÊt thø c ¨n c h¨n nu«i. CÊy Chñng VS V ®Æc thï §iÒu kiÖn VS V ph¸t triÓn T¸ch läc S ¶n phÈm Ng uyªn liÖu thÝch hîp t¹o s inh khè i lín Tinh chÕ (thø c ¨n) Quy tr×nh s ¶n xuÊt thø c ¨n tõ VS V
 16. Bµi 33 øng dông c «ng nghÖ vi s inh ®Ó s ¶n xuÊt Thøc ¨n ch¨n nu«i IIi. ø ng dô ng c «ng ng hÖ VS ®Ó s ¶n xuÊt thø c ¨n c h¨n nu«i. L­îng VSV s¶n sinh ra VS V ph¸t triÓn t¹o s inh khè i lín
 17. Bµi 33 øng dông c «ng nghÖ vi s inh ®Ó s ¶n xuÊt Thøc ¨n ch¨n nu«i IIi. ø ng dô ng c «ng ng hÖ VS ®Ó s ¶n xuÊt thø c ¨n c h¨n nu«i. CÊy Chñng VS V ®Æc thï §iÒu kiÖn VS V ph¸t triÓn T¸ch läc S ¶n phÈm Ng uyªn liÖu thÝch hîp t¹o s inh khè i lín Tinh chÕ (thø c ¨n) Quy tr×nh s ¶n xuÊt thø c ¨n tõ VS V
 18. Bµi 33 øng dông c «ng nghÖ vi s inh ®Ó s ¶n xuÊt Thøc ¨n ch¨n nu«i IIi. ø ng dô ng c «ng ng hÖ VS ®Ó s ¶n xuÊt thø c ¨n c h¨n nu«i. vi s inh vËt g iµu pro te in S ¶n phÈm (thø c ¨n)
 19. Bµi 33 øng dông c «ng nghÖ vi s inh ®Ó s ¶n xuÊt Thøc ¨n ch¨n nu«i IIi. ø ng dô ng c «ng ng hÖ VS ®Ó s ¶n xuÊt thø c ¨n c h¨n nu«i. CÊy Chñng VS V ®Æc thï §iÒu kiÖn VS V ph¸t triÓn T¸ch läc S ¶n phÈm Ng uyªn liÖu thÝch hîp t¹o s inh khè i lín Tinh chÕ (thø c ¨n) Quy tr×nh s ¶n xuÊt thø c ¨n tõ VS V
 20. C©u hái c ñng cè bµi C©u 1: Nªu CS KH c ña viÖc ø ng dô ng c «ng ng hÖ vi s inh tro ng CB vµ S X thø c ¨n c h¨n nu«i ?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2