intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Tường

Chia sẻ: Hoathachthao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

11
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 4 Mạch khuếch đại thuật toán cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu tạo và ký hiệu; đặc tuyến làm việc; phương pháp phân tích Op-amp; các mạch ứng dụng Op-amp; mạch khuếch đại không đảo; mạch đệm; mạch khuếch đại cộng đảo dấu; mạch tích phân;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Tường

 1. Chöông 4 Maïch khueách ñaïi thuaät toaùn Operational Amplifier - OA 55 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật ñieän töû
 2. Caáu taïo vaø kyù hieäu 56 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 3. Caáu taïo 57 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 4. Ñaëc tuyeán laøm vieäc - Vùng khuếch đại tuyến tính: trong vùng này điện áp ngõ ra Vo tỉ lệ với tín hiệu ngõ vào theo quan hệ tuyến tính. Nếu sử dụng mạch khuếch đại điện áp vòng hở (Open Loop) thì vùng này chỉ nằm trong một khoảng rất bé. - Vùng bão hoà dương: bất chấp tín hiệu ngõ vào ngõ ra luôn ở +Vcc. - Vùng bão hoà âm: bất chấp tín hiệu ngõ vào ngõ ra luôn ở -Vcc. 58 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 5. Thoâng soá 59 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 6. Phương phaùp phaân tích Op-amp Sơ đồ tương đương Tuần tự thực hiện ba bước sau: - Viết phương trình Kirchhoff cho đầu vào V+ - Viết phương trình Kirchhoff cho đầu vào V_ - Cho V+=V_, tìm mối quan hệ giữa Vin và Vo 60 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 7. Caùc maïch öùng duïng Op-amp Maïch khueách ñaïi ñaûo R2 I Vi - Vo R1 Ii=0 + Vo R2 Av = =− Vi R1 61 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 8. Maïch khueách ñaïi khoâng ñaûo R2 I - Vo R1 Ii=0 + Vi Vo R 1 +R 2 R2 Av = = = 1+ Vi R1 R1 62 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 9. Maïch ñeäm , - Vo + Vi Vo Vo = Vi Av = =1 Vi 63 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 10. Maïch khueách ñaïi coäng ñaûo daáu Vi1 R11 I1 R2 I=I1+I2+I3 Vi2 R12 I2 + - Vo Vi Vi3 R13 I3 -+ R2 R R Vo =Vo1 +Vo2 +Vo3 =-( Vi1 + 2 Vi2 + 2 Vi3 ) R11 R12 R12 R11 =R12 =R13 = R1 R2 Vo =- (Vi1 +Vi2 +Vi3 ) R11 64 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 11. Maïch khueách ñaïi coäâng khoâng ñaûo daáu , R1 R2 - Vo R11 Vi1 Vi + Vi2 R12 R  R12 R11  Vo =Vo1 +Vo2 =(1+ 2 ) ( )Vi1 + ( )Vi2  R1  R11 +R12 R11 +R12  R11 =R12 R11 =R12 =R1 = R2 R 2 Vi1 + Vi2 Vo =Vi1 + Vi2 Vo =(1+ )( ) R1 2 65 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 12. Maïch khueách ñaïi vi sai , R3 R4 R1 =R3 , R 2 = R 4 Vi1 - Vo R1 R2 Vi2 + Vo = (Vi1 − Vi1 ) R1 R2 R1 =R 2 = R3 = R 4 R R2 R Vo =Vi1 − Vi1 Vo =Vo1 + Vo2 = (1+ 4 )( )Vi2 − 4 Vi1 R3 R1 +R 2 R3 66 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 13. Maïch tích phaân , C Vi R - Vo 1 A Vo = − ∫ Vi dt i + RC Maïch vi phaân R Vi C i dVi - Vo Vo =-RC A dt i + 67 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2