intTypePromotion=1

Bài giảng Điện tử cơ bản: Ôn tập - Công thức

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

0
491
lượt xem
62
download

Bài giảng Điện tử cơ bản: Ôn tập - Công thức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Điện tử cơ bản: Ôn tập - Công thức" hệ thống hóa lại toàn bộ các kiến thức cơ bản và các công thức đã học dành cho các bạn sinh viên có thể dễ dàng ôn tập lại các kiến thức về định luật mạch điện, các hoạt dộng và công thức linh kiện, phân tích các thành phần phi tuyến, mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, năng lượng và công suất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Điện tử cơ bản: Ôn tập - Công thức

 1. GT. ĐIỆN TỬ CƠ BẢN ÔN TẬP – CÔNG THỨC 1
 2. A. Các định luật mạch điện n Vk  0, n • Định luật Kirchhoff về thế k 1 , về dòng  i j  0 j 1 • Định lý Thevenin VTH, RTH, Norton IN, RN = RTH • Công thức cầu chia thế • Công thức cầu chia dòng • Nguyên lý chồng chập (xếp chồng) x1 Mạch x2 y= y1(t) + y2(t) 2
 3. B.Cách hoạt động và công thức linh kiện • Nối pn- Diod • MOSFET • BJT • Op.Amp. 3
 4. 1. MOSFET 4
 5. • Biểu thức điện thế và dòng điện a.Biểu thức điện thế Dựa vào lý thuyết và đặc tuyến, quỉ tích các điểm có VDSbh cho bởi: VDSbh = VGS – VTH (1). b. Biểu thức dòng điện thoát ID. - Trong vùng điện trở : VGS < VTH hay VDS < VGS – VTH ta có ID = k[ 2( VGS-VTH)VDS – (VDS)2] (2) - Trong vùng bão hoà :VGS >VTH hay VDS > VGS-VTH ta có : ID = k(VGS – VTH )2 (3) k=K/2 hằng số tuỳ thuộc linh kiện . 5
 6. Transistor nối lưỡng cực-BJT • Công thức dòng điện I E  IC  I B IC   I E  IC   I B   1 • Phân cực: - Tính điểm tĩnh điều hành ( IB,IC, VCE) - Đường tải tĩnh (DCLL) • Khuếch đại ( chế độ động, AC): • - Tính Ri, AV, AI, Ro • Ba cách ráp: CE, CB, CC ( hay EF) 6
 7. .Biểu thức dòng điện trong BJT ( ráp CE) • Theo định luật Kirchhoff ta có: IE = IB + IC (1) • Theo cách hoạt động của BJT vừa xét có: IE = InE + IpE = InE (2)  IC = Inc + Ico (3) Gọi hệ số truyền đạt dòng điện phát – thu : số đ t td đến cực thu InC IC sốđttd phát đ từ cực phát InE IE Thay vào (3) cho: Ic = IE + ICO = IE + ICBO (4)  1 IC  I  I   I B     1 I CO (5) 1 B 1 CO  1  ;  1  7 1 1
 8. .Cách ráp cực phát chung ( CE-common emitter) Co Ci Q RC + RB Vo vi RL - + + VCC VBB Do: Tín hiệu vào nền – phát BE Tín hiệu ra thu – phát CE Cả 2 ngõ vào và ra có cực phát chung 8
 9. Mạch tương đương (AC)  1 IC  I B  1 I   I B     1 I CO (5) 1 CO  1  ;  1  1 1 B C+ B ic c rbb + + rc + ic ib vbe ib Bib rc vce rbe ie re vbe vce - - - - e E 9
 10. C. Phân tích các thành phần phi tuyến • Cách gần đúng thứ nhứt • Cách gần đúng thứ hai • Cách gần đúng thứ ba • Phương pháp giải tích df  vD  1 d f  vD  2 iD  f VD   dvD vD  VD  vD   2! dvD vD  VD 2  vD   .... 2 df  vD  iD  f VD    vD  dvD vD  VD • Phương pháp đồ thị 10
 11. 11
 12. D. Cổng logic • Các định luật đại số Boole • Phương pháp rút gọn hàm logic • Các cổng logic: AND, OR, NAND, NOR… • Logic tổ hợp D D iDS • Logic tuần tự G G OFF ON vGS VTH S S VT = 1V 12
 13. Inverter (Maïch Ñaûo) VDD = 5 V RL B A vout 5V A B =/A 0 VT =1V 5V vin 13
 14. Cách hoạt động chế độ giao hoán • Khi không có xungvào:MOSFET không dẫn . Ta có: +VDD R DS (off ) V o (off )  VDD  V DD  VOH RD RD  R DS ( off )    20V   20V 1k    Vo • Khi có xung vào: MOSFET dẫnR RDS(off) Ta có: R DS (on) +VDD V o (on)  V DD  0V  VOL R D  R DS (on) 10   20V   0,198V  0, 2V 1k   10 Vo RDS(ON) 14
 15. Möùc ñieän theá logic qui ñònh cuûa MOSFET: VOH max Möùc logic 1 VIHmax VOHmin Möùùc logic1 NM VIHmin Khoâng Khoâng xaùc ñònh xaùc ñònh NM VILmax VOLmax Möùc logic 0 Möùc logic0 VOLmin VILmin 1 VOH 1 VOH min VIHmin Leà nhieãu V  VOH min  VIH min Sender Khoâng Receiver NMH xaùc ñònh VIL max VNML  VOL max  VIL max 0 VOLmax Leà nhieãu 0 0 0 15
 16. • Hàm số truyền ra – vào vo Vo = f(vi) VS VOH VOL 0 VTHVIL VIH VS vi(V) Thí dụ: Cho Vs = 5V, VOH =4,4V, VOL = 0,5V vo(V) ViH = 3,2V, ViL=1,6C 5V 4,4 V 0,5V 0 1 1,6 3,2 5 Vi(V) 16
 17. E. Khuếch đại tín hiệu lớn • MOSFET • Điện thế ra cho bởi K  vi  VTH  RL 2 vO  VS  2 Daûi ñieän theá ngoõ vaøo cöïc đaïi: 1  1  2 KRLVS VTH  vI  VTH  KRL vGS  VTH Daûi ñieän aùp ra cöïc ñaïi: vDS  vGS  VTH 1  1  2 KRLVS VS  KRL Daûi dong thoaùt töông öùng: K 0 I   2 v VTH 2 17
 18. Ñoä lôïi ñieän theá coøn goïi laø haøm soá truyeàn: Vs vo cutoff Bieân ñoä cuûa vo vuøng (vi – VTH) ñoä doác lôùn Vs hôn moät MOSFET trong vuøng baûo hoaø VTH vi  vôùi ( vO > vi – VTH vaø vi VTH) Vuøng diod (vo
 19. • Dưới dạng: K VI  VTH  2 iD  I D  id   K VI  VTH  vi 2 • Với thành phần DC và thành phần gia tăng: K I D  VI  VTH  , 2 2 id  K VI  VTH  vi • Đồ thị biểu diễn: iDS K  vGS  VTH  2 Nhận xét: iD Ids 2 K ID  VI  VTH   h.s., DCbias 2 2 Điểm phân cực ID id  K VI  VTH  vi  g m vi Vgs gm hệ số hỗ dẫn Vá: VGS = VI 0 vTH VI vi vGS 19
 20. Thí duï 2 : Cho maïch khueách ñaïi MOSFET nhö thí duï 1, MOSFET hoaït ñoäng trong ñieàu kieän baûo hoaø vôùi daûi ñieän theá vaøo 1V 1,9V, ta phaûi choïn ñieän theá vaøo ñieåm hoaït ñoäng taïi trò soá trung taâm daûi ñoäng ñoù, goïi Vi = 1,45V. Söï choïn löïa naøy ñöôïc bieåu dieãn treân hình veõ laïi döôùi ñaây: iD(mA) 0,5 0,41 VGS = 1,9V Ñieåm hoaït ñoäng Q(4V, 0,1 mA) 0,1 vGS = 1,45V vGS = 1 V 0 0,9 4 5 vDS Ta bieát ngoõ ra thay ñoåi giöõa 0,9V vaø 5V khi ngoõ vaøo thay ñoåi giöûa 1V vaø 1,9V. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2