intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng điều trị HIV : Tiếp cận các hội chứng tiêu hoá hay gặp: Nuốt đau và đau bụng part 7

Chia sẻ: Ajsdhakj Asdjhakdj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

77
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều trị • • • • Trong thời gian nằm viện, 2 mẫu đờm BK + Dịch màng bụng: BK âm tính. BN được bắt đầu điều trị lao bằng 4 loại thuốc Ngừng dựng ARV và bệnh nhõn được tư vấn là điều trị một và hai thứ thuốc là khụng hiệu quả. • Cotrimoxazole 960 mg 1 lần trong ngày Những điểm cần nhớ Nuốt đau và khó nuốt rất phổ biến ở bệnh nhân HIV suy giảm miễn dịch. Nguyên nhân hay gặp nhất là nấm candida thực quản, tiếp đến là HSV, CMV Nấm candida thực quản có thể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điều trị HIV : Tiếp cận các hội chứng tiêu hoá hay gặp: Nuốt đau và đau bụng part 7

  1. §iÒu trÞ • Trong thêi gian n»m viÖn, 2 mÉu ®êm BK + • DÞch mµng bông: BK ©m tÝnh. • BN ®­îc b¾t ®Çu ®iÒu trÞ lao b»ng 4 lo¹i thuèc • Ngừng dùng ARV và bệnh nhân được tư vấn là điều trị một và hai thứ thuốc là không hiệu quả. • Cotrimoxazole 960 mg 1 lÇn trong ngµy 31
  2. Nh÷ng ®iÓm cÇn nhí Nuèt ®au vµ khã nuèt rÊt phæ biÕn ë bÖnh nh©n HIV suy gi¶m miÔn dÞch. Nguyªn nh©n hay gÆp nhÊt lµ nÊm candida thùc qu¶n, tiÕp ®Õn lµ HSV, CMV NÊm candida thùc qu¶n cã thÓ b¾t ®Çu ®iÒu trÞ b»ng flucoxazol 200mg/ngµy 32
  3. Nh÷ng ®iÓm cÇn nhí (tiÕp) • BÖnh HIV tiÕn triÓn th­êng gÆp ®au bông do c¸c nguyªn nh©n nhiÔm trïng toµn th©n nh­ lao, CMV, MAC hoÆc nhiÔm nÊm lan to¶. • ChÈn ®o¸n nguyªn nh©n ®au bông th­êng khã cÇn ph¶i dùa vµo tÝnh chÊt vµ biÓu hiÖn khu tró cña c¸c dÊu hiÖu. §iÒu trÞ theo nguyªn nh©n • CÇn nhí r»ng mét nguyªn nh©n quan träng g©y ®au bông ë bÖnh nh©n HIV do t¸c dông phô cña thuèc ARV (D4T, DDI) 33
  4. C¸m ¬n! Câu hỏi? 34
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2