intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng điều trị HIV : Tuân thủ điều trị part 4

Chia sẻ: Ajsdhakj Asdjhakdj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

78
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các vấn đề về Tuân thủ trong điều trị HIV rất phổ biến • Ước tính tỷ lệ không tuân thủ điều trị dao động từ 20% đến 80%, trung binh khoảng 50%. • Tỷ lệ không tuân thủ trong điều trị HIV tương đương với điều trị các bệnh mạn tính khác. • Những nghiên cứu về tỷ lệ tuân thủ trong nhóm có sử dụng chất kích thích (40% đến 80%) tương đương với nhóm không sử dụng (30% đến 70%). Williams & Friedland, 1997; Chesney, 2000; Eldin, 2001....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điều trị HIV : Tuân thủ điều trị part 4

  1. C¸c vÊn ®Ò vÒ Tu©n thñ trong ®iÒu trÞ HIV rÊt phæ biÕn • ¦íc tÝnh tû lÖ kh«ng tu©n thñ ®iÒu trÞ dao ®éng tõ 20% ®Õn 80%, trung binh khoảng 50%. • Tû lÖ kh«ng tu©n thñ trong ®iÒu trÞ HIV t­¬ng ®­¬ng víi ®iÒu trÞ c¸c bÖnh m¹n tÝnh kh¸c. • Những nghiªn cøu vÒ tû lÖ tu©n thñ trong nhãm cã sö dông chÊt kÝch thÝch (40% ®Õn 80%) t­¬ng ®­¬ng víi nhãm kh«ng sö dông (30% ®Õn 70%). Williams & Friedland, 1997; Chesney, 2000; Eldin, 2001. 16
  2. Những công cụ đánh giá sự tuân thủ hữu ích • “Ngày hôm qua bạn đã quên bao nhiêu liều?” • “Trong tuần qua? Hai tuần qua? Tháng qua?” • “Để giúp bạn nhớ uống thuốc, bạn đã áp dụng cách gì?” • “Bạn kiểm soát tác dụng phụ của thuốc như thế nào?” • “Bạn có gặp khó khăn khi đến nhà thuốc để lãnh thuốc không?” • “Khó khăn nhất khi bạn dùng thuốc là gì?” 17
  3. C¸c yÕu tè kh¸c liªn quan ®Õn kh«ng tu©n thñ c¸c thuèc ®iÒu trÞ HIV Thuèc lµm ảnh h­ëng tíi lèi sèng • • LiÖu ph¸p qu¸ phøc t¹p • Sö dông r­îu hoÆc ma tóy • Bi quan vÒ bÖnh HIV Stress/ Khả năng giải quyÕt cuéc sèng kÐm • TrÇm cảm • Chesney, 1999 ** 18
  4. Quan ®iÓm kh¸c biÖt vÒ tu©n thñ • BÖnh nh©n - th­êng nh¹y cảm h¬n vÒ những ảnh h­ëng tiªu cùc cña c¸c thuèc ARV lªn cuéc sèng: h¹n chÕ vÒ chÕ ®é ăn, kh«ng cßn giữ ®­îc bÝ mËt, chÕ ®é uèng thuèc dµy ®Æc, vµ gi¸ thµnh • ThÇy thuèc: - chó ý nhiÒu h¬n ®Õn những vÊn ®Ò liªn quan ®Õn y häc (c¸c t¸c dông phô) vµ tÝnh phøc t¹p cña liÖu ph¸p 19
  5. Những lý do phæ biÕn trong viÖc kh«ng tu©n thñ ®iÒu trÞ thuèc HIV (nghiªn cøu t¹i Hoa Kú) • Quªn hoÆc bËn viÖc (66%) ®i xa (57%) • • Thay ®æi sinh ho¹t hµng ngµy (51%) • Ngñ quªn (40%) èm (28%) • TrÇm cảm (18%) • • Kh«ng giữ ®­îc bÝ mËt c¸ nh©n (14%) • C¸c t¸c dông phô (12%) 20 Bamberger, 2000
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2