intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng điều trị HIV : Tuân thủ điều trị part 5

Chia sẻ: Ajsdhakj Asdjhakdj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

75
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thất bại điều trị • được xác định theo 3 cách: 1. Về virus: tăng tải lượng virus 2. Về miễn dịch: giảm số tế bào TCD4+ 3. Về lâm sàng: bệnh HIV tiếp tục tiến triển Thất bại điều trị không phải là lỗi của bệnh nhân — điều này có thể xảy ra ngay cả khi bệnh nhân tuân thủ tốt. đừng nhấn mạnh về thất bại. Thay bằng: - Xem xét tại sao thất bại điều trị - Lập một kế hoạch mới để đạt được kết quả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điều trị HIV : Tuân thủ điều trị part 5

  1. Uèng tÊt cả c¸c thuèc nµy?..…suèt ®êi?..... T«i phải uèng uèng T«i cã phải ăn Lµm Lµm sao nhí thuèc nµo b©y hay kh«ng ®­îc ®­îc ®Ó uèng tÊt giê? giê? ăn khi uèng khi cả c¸c thuèc nµy c¸c thuèc? thuèc? cho cho mäi lÇn? Nh­ng Nh­ng thuèc lµm cho t«i khã chÞu LiÖu LiÖu c¸c thuèc qu¸? qu¸? nµy cã thùc sù gióp ®­îc cho t«i? t«i? Lµm Lµm thÕ nµo ®Ó t«i Uèng Uèng thuèc hµng uèng thuèc mµ b¹n ngµy trong suèt bÌ vµ gia ®inh qu·ng qu·ng ®êi cßn l¹i..? 21 kh«ng kh«ng biÕt?
  2. ThÊt b¹i ®iÒu trÞ ®­îc x¸c ®Þnh theo 3 c¸ch: • 1. VÒ virus: tăng tải l­îng virus 2. VÒ miÔn dÞch: giảm sè tÕ bµo TCD4+ 3. VÒ l©m sµng: bÖnh HIV tiÕp tôc tiÕn triÓn ThÊt b¹i ®iÒu trÞ kh«ng phải lµ lçi cña bÖnh nh©n — • ®iÒu nµy cã thÓ xảy ra ngay cả khi bÖnh nh©n tu©n thñ tèt. ®õng nhÊn m¹nh vÒ thÊt b¹i. Thay b»ng: • - Xem xÐt t¹i sao thÊt b¹i ®iÒu trÞ - LËp mét kÕ ho¹ch míi ®Ó ®¹t ®­îc kÕt quả 22
  3. Giảm tèi thiÓu t¸c h¹i do kh«ng tu©n thñ • Nh¾c nhë bÖnh nh©n r»ng ngay cả khi hä kh«ng thÓ tu©n thñ, hä vÉn cã thể làm giảm sù kh¸ng thuốc b»ng c¸ch dõng tÊt cả c¸c thuèc cïng mét lóc. • Mét sè tr­êng hîp, bÖnh nh©n cã thÓ cÇn phải lµm ®iÒu nµy nh­ khi: –BÞ bá tï (nÕu kh«ng cã thuèc) –T¸i sö dông chÊt g©y nghiÖn sau mét thêi gian kh«ng dïng ( “t¸i nghiÖn”) –®i du lÞch, hoÆc chuyÓn n¬i ë 23
  4. NhÊn m¹nh vµo viÖc kh«ng tu©n thñ  C¸c rµo cản cho viÖc tu©n thñ cã thÓ do:  BÖnh nh©n  Ph¸c ®å ®iÒu trÞ  Ng­êi cung cÊp/ m«i tr­êng chăm sãc l©m sµng  C¸c giải ph¸p cÇn chó ý đến c¸c vÊn ®Ò riªng biÖt trªn *** 24
  5. C¸c giải ph¸p cho bÖnh nh©n cã khả năng kh«ng tu©n thñ • NghiÖn ma tóy  ch­¬ng trình ®iÒu trÞ • TrÇm cảm  t­ vÊn, ®iÒu trÞ thuèc • NghÌo ®ãi  cung cấp nơi ở/thức ăn/phí học tập/đi lại • “chØ do quên”  tạo thãi quen hàng ngày (thí dụ gắn kết việc uống thuốc với các hoạt động hàng ngày), để chuông đồng hồ hoặc điện thoại di động • Hiểu biết  cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng, cảm thông về HIV và cách sống tích cực 25
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2