intTypePromotion=1

Bài giảng Định mức và tiêu chuẩn trong xây dựng - TS. Đồng Kim Hạnh

Chia sẻ: Thangnamvoiva25 Thangnamvoiva25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

0
78
lượt xem
16
download

Bài giảng Định mức và tiêu chuẩn trong xây dựng - TS. Đồng Kim Hạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các định mức trong xây dựng, nâng cao năng suất và quản lý định mức, phương pháp lập định mức kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quá trình xây dựng tiêu chuẩn, văn bản pháp quy về quản lý tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Định mức và tiêu chuẩn trong xây dựng - TS. Đồng Kim Hạnh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI<br /> BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> <br /> ĐỊNH MỨC VÀ TIÊU CHUẨN TRONG<br /> XÂY DỰNG<br /> <br /> Biên soạn: TS. Đồng Kim Hạnh<br /> <br /> Hà Nội 2012<br /> 1<br /> <br /> PHẦN I: ĐỊNH MỨC TRONG XÂY DỰNG<br /> Chương I. Khái niệm chung<br /> 1.1 Định nghĩa, phạm vi áp dụng, đối tượng phục vụ<br /> 1.1.1 Định nghĩa<br /> Như đã biết, năng suất lao động, xét đến cùng là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo sự<br /> gia tăng sản phẩm hàng hóa cho xã hội, muốn tăng năng suất lao động phải giải quyết các<br /> vấn đề như:<br /> - Người lao động<br /> - Công cụ lao động<br /> - Phương pháp tổ chức sản xuất<br /> Điều đó có nghĩa là phải xây dựng con người lao động mới, phải cải tiến công cụ lao<br /> động, thực hiện cơ giới hóa trong lao động. Về đối tượng lao động, ngành xây dựng phải<br /> áp dụng các kết cấu và vật liệu tiên tiến, thực hiện phương pháp tổ chức sản xuất tiên tiến<br /> như: tổ chức sản xuất theo dây chuyền, thực hiện phương châm công xưởng hóa sản xuất<br /> vật liệu xây dựng, tiêu chuẩn hóa khâu thiết kế và cơ giới hóa khâu thi công, nhưng tất cả<br /> thành tựu của tiến bộ kỹ thuật nói trên muốn đưa vào áp dụng một cách thường xuyên và<br /> có tính chất pháp lệnh thì tính toán, cụ thể hóa thành các chỉ tiêu số lượng.<br /> Định mức là lượng lao động sống và lao động quá khứ biểu hiện bằng thời gian lao động,<br /> bằng giá trị hoặc hiện vật được phép sử dụng để sản xuất một đơn vị sản phẩm (hoặc thực<br /> hiện một khối lượng công việc) theo tiêu chuẩn, chất lượng quy định và theo quy trình<br /> công nghệ hợp lý, trong những điều kiện trang thiết bị kỹ thuật, tổ chức sản xuất và trình<br /> độ quản lý của thời kỳ kế hoạch. (Theo NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 201-CP NGÀY<br /> 26 THÁNG 5 NĂM 1981 VỀ QUẢN LÝ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT)<br /> <br /> Định mức là tiêu chuẩn do Nhà nước, địa phương, hoặc xí nghiệp, công trường quy định:<br /> nó phản ánh trình độ sản xuất của các ngành nghề trong một thời kỳ nhất định, dùng để<br /> khống chế việc sử dụng tiền vốn, vật tư, thiết bị máy móc, nhân lực một cách hợp lý.<br /> Trong thi công thì định mức kỹ thuật là tiêu chuẩn biểu thị mối quan hệ giữa sự tiêu dùng<br /> bình thường về nhân lực, vật lực (sức lao động, máy móc, vật liệu, động lực v.v..) với số<br /> lượng sản phẩm có chất lượng hợp quy cách trong điều kiện tổ chức thi công hợp lý (tức<br /> là dùng phương thức tổ chức lao động chính xác phù hợp với phương pháp thi công ở<br /> <br /> 2<br /> <br /> trình độ hiện tại và thiết bị, máy móc công cụ lao động hiện có).<br /> Định mức kỹ thuật có tác dụng rất quan trọng đối với việc nâng cao trình độ thi công và<br /> hạ thấp giá thành công trình, là một bộ phận không thể thiếu được trong công tác quản lý<br /> xây dựng cơ bản; nó cho phép áp dụng những biện pháp tổ chức lao động tiên tiến và<br /> nâng cao năng lực sản xuất. Nhiệm vụ của công tác định mức kỹ thuật là dùng phương<br /> pháp khoa học để nghiên cứu sự quan hệ giữa số lượng sản phẩm với sự tiêu hao bình<br /> thường về nhân vật lực, định ra một tiêu chuẩn hợp lý hoặc phát hiện những vấn đề tồn<br /> tại trong việc sử dụng bình thường nhân vật lực, đề ra các biện pháp cải tiến tổ chức lao<br /> động, điều kiện lao động, phương pháp thi công, và các biện pháp nâng cao năng suất lao<br /> động.<br /> Định mức kỹ thuật có vai trò quan trọng sau:<br /> a. Các định mức kỹ thuật góp phần thống nhất và tiêu chuẩn hóa quá trình sản xuất.<br /> b. Định mức kỹ thuật đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tăng năng suất lao động và tiết<br /> kiệm lao động xã hội.<br /> c. Định mức kỹ thuật đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật và là cơ sở<br /> đúng đắn để tiêu chuẩn hóa quá trình sản xuất.<br /> d. Định mức kỹ thuật rất cần thiết và là tiền đề cho công tác kế hoạch hóa, các kế<br /> hoạch được tính toán từ các chỉ tiêu định mức góp phần quản lý và sử dụng một<br /> khối lượng lớn về nhân công, vật tư, máy móc của ngành xây dựng, mang lại hiệu<br /> quả kinh tế cao.<br /> e. Các định mức kỹ thuật phản ảnh đúng đắn các hao phí lao động xã hội trung bình<br /> cần thiết là cơ sở để xây dựng đơn giá và giá thành công trình xây dựng một cách<br /> chính xác, là cơ sở để so sánh, lựa chọn các giải pháp tối ưu trong xây dựng.<br /> f. Định mức kỹ thuật là cơ sở để xây dựng chỉ tiêu phấn đấu một cách đúng đắn và<br /> đánh giá kết quả các thành tích đạt được trong quá trình lao động của từng cá nhân<br /> và đơn vị.<br /> g. Định mức kỹ thuật là cơ sở để thanh toán lương theo sản phẩm, thực hiện đúng đắn<br /> sự phân phối theo lao động, đảm bảo công bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ của<br /> người lao động khi tham gia sản xuất.<br /> 1.1.2 Phạm vi áp dụng<br /> Phạm vi ứng dụng của định mức kỹ thuật trong xây dựng rất rộng rãi. Biên soạn dự toán,<br /> sơ toán công trình, lập kế hoạch tiến độ thi công hay ký hợp đồng giao thầu nhận khoán,<br /> <br /> 3<br /> <br /> kết toán tiền lương hoặc xác định tổ chức lao động, truyền đạt nhiệm vụ thi công, kiểm<br /> tra hiệu quả công tác và phân tích các mặt hoạt động kinh tế của cơ cấu thi công của công<br /> ty xây dựng đều phải dùng đến định mức kỹ thuật.<br /> 1.2 Phân loại định mức<br /> 1.2.1 Nội dung phân loại định mức<br /> <br /> Định mức được chia thành các loại sau đây:<br /> 1) Định mức Nhà nước áp dụng chung cho các ngành, các cấp, được quy định cho những<br /> sản phẩm (công việc) chủ yếu, do Nhà nước thống nhất quản lý, có liên quan đến các cân<br /> đối chung của nền kinh tế quốc dân.<br /> 2) Định mức áp dụng trong từng ngành, được quy định cho những sản phẩm (công việc)<br /> khi chưa có định mức Nhà nước, khi cần cụ thể hóa định mức Nhà nước,hoặc cho những<br /> sản phẩm (công việc) của ngành được phân cấp quản lý.<br /> 3) Định mức tỉnh,thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) áp<br /> dụng trong phạm vi tỉnh, được quy định cho những sản phẩm (công việc) khi chưa có<br /> định mức Nhà nước, định mức ngành; khi cần cụ thể hóa định mức Nhà nước, định mức<br /> ngành; hoặc cho những sản phẩm (công việc) của tỉnh, được phân cấp quản lý.<br /> 4) Định mức huyện, quận và thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là huyện)<br /> áp dụng trong phạm vi huyện được quy định cho những sản phẩm (công việc) khi chưa<br /> xó định mức Nhà nước, định mức ngành, định mức tỉnh, thành phố; khi cần cụ thể hoá<br /> định mức của cấp trên, hoặc cho những sản phẩm (công việc) của huyện được phân cấp<br /> quản lý.<br /> 5) Định mức đơn vị cơ sở áp dụng trong từng đơn vị xơ sở được quy định cho những sản<br /> phẩm (công việc ) khi chưa có định nức Nhà nước, định mức ngành (đối với xí nghiệp<br /> quốc doanh trung ương), định mức địa phương (đối với xí nghiệp quốc doanh địa<br /> phương); khi cần cụ thể hoá định mức của cấp trên; hoặc cho những sản phẩm (công<br /> việc) của đơn vị cơ sở sản xuất được phân cấp quản lý.<br /> 1.2.2 Nội dung phân loại định mức kỹ thuật<br /> 1. Mức tiêu phí lao động: Trong quá trình sản xuất, để thu lượm sản phẩm thì phải<br /> tiêu phí một lượng lao động (một số yếu tố sản xuất về vật liệu, nhân công và máy<br /> thi công). Vậy yếu tố sản xuất tiêu phí để thu lượm một đơn vị sản phẩm, hoặc số<br /> sản phẩm thu lượm được khi tiêu phí một yếu tố sản xuất được gọi là Mức tiêu phí<br /> lao động<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2. Định mức kỹ thuật: Các tiêu phí lao động được xây dựng trên cơ sở đúng đắn của<br /> quá trình sản xuất, sử dụng các yếu tố sản xuất hợp lý về mọi mặt, đảm bảo chất<br /> lượng sản phẩm, loại bỏ những tiêu phí bất hợp lý,mang tính chất tiên tiến và hiện<br /> thực thì được gọi là Định mức kỹ thuật.<br /> 3. Xây dựng định mức kỹ thuật là nghiên cứu tỷ mỉ quá trình sản xuất, loại trừ<br /> những tiêu phí bất hợp lý nhằm biến nó thành quá trình tiêu chuẩn đặc trưng cho<br /> một trình độ sản xuất nhất định mà trong đó người lao động, công cụ lao động, đối<br /> tượng lao động được sắp xếp một cách hợp lý nhất theo thời gian và không gian.<br /> Sau đó dùng các phương pháp và phương tiện để quan sát, đo lường, xử lý số liệu<br /> và tính toán thành các định mức cụ thể.<br /> 4. Công tác định mức kỹ thuật là một khái niệm chung để chỉ các công việc sau:<br /> - Nghiên cứu tổ chức xây dựng các định mức mới để đưa chúng vào áp dụng thường<br /> xuyên<br /> - Vận dụng các định mức mới đưa vào áp dụng để nghiên cứu điều chỉnh các định mức<br /> chưa hợp lý.<br /> - Nghiên cứu phương pháp sản xuất của người sản xuất tiên tiến nhằm phổ biến áp<br /> dụng và làm cơ sở xây dựng định mức mới.<br /> 5. Các tiêu chuẩn thời gian và định mức gốc: Trong quá trình xây dựng định mức,<br /> với những công việc cố định lặp đi lặp lại, người ta xây dựng thời gian tiêu chuẩn<br /> để thực hiện phần việc đó, ngoài ra còn sử dụng các tài liệu gốc có sẵn, đặc biệt là<br /> của máy móc thiết bị (tốc độ quay, tốc độ chạy có tải, tốc độ chạy không tải…) để<br /> đưa vào tính toán định mức. Các loại thời gian tiêu chuẩn và tài liệu sử dụng đó<br /> gọi là Tiêu chuẩn thời gian và định mức gốc.<br /> 6. Các định mức biến loại: có những công việc mà tính chất làm việc hoàn toàn<br /> giống nhau, nhưng có một vài nhân tố ảnh hưởng làm thay đổi. Ví dụ vận chuyển<br /> đất với phương tiện và trọng lượng không đổi, nhưng cự ly thay đổi; hoặc công tác<br /> làm cốt thép với các đường kính khác nhau. Các loại định mức như vậy gọi là định<br /> mức biến loại. Lợi dụng tính chất biến loại này, người ta có thể quan sát tính toán<br /> một số điển hình, sau đó nội suy cho các loại khác.<br /> Cách phân loại khác của định mức kỹ thuật<br /> a. Theo yếu tố chi phí sản xuất: định mức kỹ thuật được phân thành 3 loại<br /> - Định mức lao động<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2