intTypePromotion=1

Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 5 - TS. Lê Quốc Tuấn

Chia sẻ: Haha Haha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
22
lượt xem
6
download

Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 5 - TS. Lê Quốc Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 - Ảnh hưởng sinh học của độc chất. Chương này trình bày những nội dung như: Ảnh hưởng độc chất đối với sinh vật; các quá trình vận chuyển và chuyển hóa độc chất trong cơ thể sinh vật; tính chất của màng, cơ chế vận chuyển, các đặc tính lý hóa liên quan đến sự thẩm thấu; sự phân tán độc chất. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 5 - TS. Lê Quốc Tuấn

Chöông 5<br /> AÛNH HÖÔÛNG SINH HOÏC<br /> CUÛA ÑOÄC CHAÁT<br /> TS. Leâ Quoác Tuaán<br /> Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân<br /> Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp.HCM<br /> <br /> AÛnh höôûng ñoäc chaát ñoái vôùi sinh vaät<br /> Taùc ñoäng leân caùc quaù trình trao ñoåi chaát<br /> cuûa sinh vaät<br /> Gaây roái loaïn chöùc naêng<br /> Oxi hoùa lipid vaø maøng teá baøo<br /> Gaây ñoät bieán, ung thö, di truyeàn, sinh<br /> saûn…<br /> <br /> Caùc quaù trình vaän chuyeån vaø chuyeån<br /> hoùa ñoäc chaát trong cô theå sinh vaät<br /> <br /> Haáp thu<br /> <br /> Phaân taùn<br /> <br /> Caùc con ñöôøng vaän chuyeån ñoäc chaát trong cô theå<br /> Phôi nhieãm<br /> Hít thôû<br /> <br /> Da<br /> <br /> Mieäng<br /> Heä tieâu hoùa<br /> <br /> Phoåi<br /> Maùu vaø heä thoáng lim phoâ<br /> (maøng sinh chaát)<br /> Nang khí<br /> <br /> Dòch ngoaïi baøo<br /> <br /> Thaän<br /> <br /> Tích luõy trong môõ,<br /> xöông, caùc moâ<br /> Khí thaûi<br /> <br /> Baøi tieát<br /> <br /> Tieåu tieän<br /> Loaïi thaûi<br /> <br /> Söï vaän chuyeån vaø chuyeån hoùa ñoäc chaát trong teá baøo<br /> <br /> Ñoäc chaát<br /> <br /> Phôi nhieãm<br /> <br /> Maøng teá baøo<br /> Haáp thu<br /> <br /> Teá baøo chaát<br /> Vaän chuyeån<br /> <br /> Caùc baøo quan<br /> Khöû ñoäc<br /> <br /> Loaïi thaûi<br /> <br /> Tích luõy<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản