Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - Nguyễn Thị Hằng Nga

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
56
lượt xem
8
download

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - Nguyễn Thị Hằng Nga

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Bài giảng Kế toán quản trị Chương 2 Chi phí và phân loại nhằm trình bày về khái niệm chung chi phí, phân loại chi phí trong kế toán quản trị, báo cáo kinh doanh sản xuất, kinh doanh theo chức năng chi phí và theo số dư đảm phí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - Nguyễn Thị Hằng Nga

 1. Néi Dung nghiªn cøu 1. Kh¸i niÖm chung vÒ chi phÝ 2. Ph©n lo¹i CP trong KTQT 3. B¸o c¸o KQ s¶n xuÊt KD theo chøc n¨ng chi phÝ vμ theo sè d− ®¶m phÝ. Biên soạn: Nguyễn Thị Hằng Nga 1 2 *) Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh 1 . Kh¸i niÖm chung vÒ chi phÝ Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lμ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toμn bé vÒ hao phÝ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ 1) Chi phÝ SXKD vμ chi phÝ SX vμ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh SXKD cña doanh nghiÖp, trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. 2) Ph©n biÖt CP víi chi tiªu **) Chi phÝ s¶n xuÊt Chi phÝ s¶n xuÊt lμ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toμn bé vÒ 3) C¸c lo¹i chi phÝ trong DN hao phÝ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ vμ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c mμ doanh nghiÖp ®· chi ra ®Ó tiªn hμnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô dÞch vô, trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. 3 4 1
 2. 2) Ph©n biÖt chi phÝ vμ chi tiªu Thảo luận - Chi tiªu lμ sù chi ra, sù gi¶m ®i thuÇn tuý cña tμi s¶n DN kh«ng kÓ c¸c kho¶n ®ã dïng vμo viÖc g× vμ dïng nh− 1 Khoản chi tiêu mà không phải là chi phí? thÕ nμo? - Chi phÝ kh«ng bμo gåm c¸c kho¶n chi cã ®Æc ®iÓm: + C¸c kho¶n chi tiªu lμm gi¶m tμi s¶n nμy nh−ng l¹i t¨ng Tμi s¶n kh¸c (dïng tiÒn mua vËt t−, hμng ho¸, TSC§ ...) 1 Khoản chi phí mà không phải là chi tiêu? + C¸c kho¶n chi tiªu lμ gi¶m tμi s¶n cña DN nh−ng ®ång thêi còng lμm 1 kho¶n Nî ph¶i tr¶ (Dïng tiÒn tr¶ nî, nép thuÕ) 5 6 2- Ph©n lo¹i CPSXKD trong KTQT 1) Ph©n lo¹i CPSX kinh doanh theo mèi quan hÖ cña chi phÝ víi c¸c kho¶n môc trªn B¸o c¸o tμi chÝnh - §èi víi nhμ qu¶n trÞ chi phÝ lμ mèi quan t©m hμng ®Çu v× lîi nhuËn thu Theo c¸ch ph©n lo¹i nμy chi phÝ SXKD ®−îc chia ®−îc chÞu ¶nh h−ëng trùc tiÕp của thμnh: CPKD ®· chi ra. - Chi phÝ s¶n phÈm - Chi phÝ thêi kú - => kiÓm so¸t ®−îc c¸c kho¶n chi phÝ, a) Chi phÝ s¶n phÈm : nhËn diÖn vμ ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng Lμ nh÷ng chi phÝ g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n sinh ra chi phÝ, ®Ó cã thÓ qu¶n lý chi phÈm hay qu¸ tr×nh mua hμng ho¸ ®Ó b¸n. phÝ tõ ®ã cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng Nh− vËy chi phÝ s¶n phÈm cña DNSX gåm chi phÝ ®¾n trong ho¹t ®éng XSKD nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, Chi phÝ NCTT, chi phÝ s¶n xuÊt chung 7 8 2
 3. S¬ ®å vËn ®éng cña Chi phÝ s¶n phÈm vμ Chi phÝ thêi kú b) Chi phÝ thêi kú: Chi phí B¶ng C§KT B¸o c¸o KQH§KD Lμ c¸c chi phÝ ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh trong kú, c¸c chi phÝ nμy kh«ng t¹o nªn gi¸ trÞ cña hμng tån kho mμ ®−îc Chi phÝ NVLTT Chi phÝ SXKD Doanh thu BH dë dang tham gia x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ngay trong kú Chi phÝ Chi phÝ NCTT _ chóng ph¸t sinh, chóng cã ¶nh h−ëng ®Õn lîi nhuËn vμ nã s¶n phÈm ®−îc ghi nhËn, ph¶n ¸nh trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh Thμnh phÈm hoμn thμnh Gi¸ vèn hμng b¸n Chi phÝ SXC Chi phÝ thêi kú bao gåm: = + Chi phÝ b¸n hμng vμ Lîi nhuËn gép _ + Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Chi phÝ Chi phÝ BH vμ Thêi chi phÝ QLDN kú = L·i thuÇn 9 10 2) Ph©n lo¹i CPSXKD theo kh¶ n¨ng quy n¹p cña chi 3) Ph©n lo¹i CPSXKD theo mèi quan hÖ víi quy tr×nh phÝ víi c¸c ®èi t−îng kÕ to¸n chi phÝ c«ng nghÖ SXSP vμ qu¸ tr×nh kinh doanh. Theo c¸ch ph©n lo¹i nμy CP ®−îc chia thμnh Theo c¸ch ph©n lo¹i nμy chi phÝ ®−îc chia thμnh a) Chi phÝ trùc tiÕp: - Chi phÝ c¬ b¶n (ban đau) : Lμ nh÷ng chi phÝ thuéc Lμ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn mét ®èi c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ã lμ nh÷ng chi t−îng chÞu chi phÝ (mét lo¹i s¶n phÈm, mét c«ng viÖc, phÝ cã mèi quan hÖ trùc tiÕp víi quy tr×nh c«ng nghÖ mét giai ®o¹n c«ng nghÖ, mét ph©n x−ëng s¶n xuÊt...) s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm nh− chi phÝ nguyªn vËt liÖu b) Chi phÝ gi¸n tiÕp: trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Lμ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t−îng chÞu - Chi phÝ chung: lμ nh÷ng chi phÝ tæ chøc, qu¶n lý vμ chi phÝ, v× vËy ph¶i tiÕn hμnh ph©n bæ c¸c chi phÝ ®ã phôc vô s¶n xuÊt mang tÝnh chÊt chung cña toμn ph©n cho c¸c ®èi t−îng b»ng ph−¬ng ph¸p gi¸n tiÕp th«ng qua x−ëng bé phËn s¶n xuÊt c¸c tiªu chuÈn ph©n bæ hîp lý 11 12 3
 4. 4) C¸c c¸ch ph©n lo¹i CP kh¸c sö dông trong viÖc lËp kÕ a) Chi phÝ biÕn ®æi: (BiÕn phÝ) lμ nh÷ng chi phÝ ho¹ch kiÓm tra vμ ra quyÕt ®Þnh thay ®æi tû lÖ víi møc ®é ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp 4.1. Ph©n lo¹i chi phÝ theo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ víi møc ®é ho¹t ®éng - Møc ®é ho¹t ®éng cã thÓ lμ sè l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt; sè l−îng s¶n phÈm tiªu thô; sè giê - Toμn bé chi phÝ ®−îc chia thμnh : m¸y ho¹t ®éng; doanh thu b¸n hμng thùc hiÖn ... + Chi phÝ biÕn ®æi + Chi phÝ cè ®Þnh, - Trong mét DNSX, biÕn phÝ cã thÓ lμ: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc + Chi phÝ hçn hîp, tiÕp, chi phÝ nhiªn liÖu - Trong DNTM, biÕn phÝ cã thÓ lμ : Gi¸ vèn hμng b¸n, hoa hång cho ng−êi b¸n 13 14 BiÕn phÝ tû lÖ: lμ lo¹i biÕn phÝ mμ tæng chi phÝ quan hÖ tû lÖ thuËn trùc tiÕp víi møc ®é ho¹t ®éng, cßn chi phÝ cña mét ®¬n vÞ - BiÕn phÝ thay ®æi kh«ng tû lÖ trùc tiÕp. ho¹t ®éng th× kh«ng thay ®æi. Thuéc lo¹i biÕn phÝ nμy th−êng cã chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ hoa hång tr¶ cho ®¹i lý ...v.v. Là loại chi phí không biến động liên tục so với sự Cã thÓ h×nh dung biÕn phÝ tû lÖ trùc tiÕp qua hai ®å thÞ sau ( bp = biến động liên tục của mức độ hoạt động. Mức độ a lμ biÕn phÝ ®¬n vÞ). hoạt động phải đạt đến một ngưỡng nào đó mới BiÕn dẫn đến sự biến động về chi phí. Tæng phÝ biªn phi y = ax ®¬n vÞ Ví dụ: chi phí về thợ bảo trì máy móc thiết bị Giải thích? y=a Møc ®é ho¹t ®éng Møc ®é ho¹t ®éng 15 16 4
 5. b) Chi phÝ cè ®Þnh Tæng ®Þnh phÝ ®Þnh ®¬n - Chi phÝ cè ®Þnh lμ nh÷ng chi phÝ mμ vÒ tæng sè phÝ tuyÖt vÞ kh«ng thay ®æi khi cã sù thay ®æi vÒ møc ®é ho¹t ®èi ( ®p) (®p) ®p = C/ x ®éng cña ®¬n vÞ. ®p = C - Nh− vËy, dï doanh nghiÖp cã ho¹t ®éng hay kh«ng th× vÉn tån t¹i ®Þnh phÝ; ng−îc l¹i, khi doanh nghiÖp gia t¨ng møc ®é ho¹t ®éng th× ®Þnh phÝ trªn Møc ®é ho¹t ®éng (x) Møc ®é ho¹t ®éng (x) mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng sÏ gi¶m dÇn. §iÒu nμy ®−îc minh ho¹ qua c¸c ®å thÞ sau (trong ®ã §p lμ tæng - §Þnh phÝ tuyÖt ®èi: lμ nh÷ng chi phÝ mμ xÐt tæng sè th× kh«ng thay ®æi khi cã sù thay ®æi cña khèi l−îng ho¹t ®éng, khi ®ã chi ®Þnh phÝ, ®p lμ ®Þnh phÝ ®¬n vÞ). phÝ cho mét ®¬n vÞ khèi l−îng ho¹t ®éng thay ®æi tû lÖ nghÞch trùc tiÕp víi khèi l−îng ho¹t ®éng. 17 18 - §Þnh phÝ cÊp bËc: lμ nh÷ng chi phÝ chØ cã tÝnh chÊt cè ®Þnh t−¬ng ®èi, nã chØ cè ®Þnh trong mét giíi h¹n møc - §Þnh phÝ kh«ng b¾t buéc lμ c¸c ®Þnh phÝ cã ®é ho¹t ®éng nhÊt ®Þnh, sau ®ã nÕu khèi l−îng ho¹t thÓ ®−îc thay ®æi nhanh chãng b»ng c¸c quyÕt ®éng t¨ng lªn th× kho¶n chi phÝ nμy sÏ t¨ng lªn mét møc ®Þnh cña c¸c nhμ qu¶n trÞ doanh nghiÖp. §Þnh míi nμo ®ã phÝ kh«ng b¾t buéc th−êng liªn quan tíi kÕ - §Þnh phÝ b¾t buéc: lμ nh÷ng ®Þnh phÝ kh«ng thÓ thay ho¹ch ng¾n h¹n vμ ¶nh h−ëng ®Õn chi phÝ cña ®æi mét c¸ch nhanh chãng, chóng th−êng liªn quan ®Õn tμi s¶n cè ®Þnh vμ cÊu tróc tæ chøc cña mét D/N nh− chi doanh nghiÖp hμng n¨m, cã thÓ c¾t bá khi cÇn phi khÊu hao TSC§, chi phi b¶o hiÓm tμi s¶n, chi phi thiÕt. l−¬ng cña ban gi¸m ®èc... Ví dụ: chi phí quảng cáo, đào tạo, bồi Nh÷ng kho¶n chi phÝ nμy cã ®Æc ®iÓm dưỡng cho hoạt động nghiên cứu... + Chóng cã b¶n ch¸t l©u dμi + Kh«ng thÓ c¾t gi¶m hÕt trong mét thêi gian ng¾n. 20 19 5
 6. c) Chi phÝ hçn hîp Chi phÝ Chi phÝ hçn hîp lμ lo¹i chi VÝ dô, ë mét c«ng ty thuª mét xe « t« ®Ó ho¹t YÕu tè phÝ mμ b¶n th©n nã gåm c¶ biÕn ®éng víi gi¸ thuª cè ®Þnh lμ 40.000.000 ®ång/n¨m. ®æi c¸c yÕu tè cña ®Þnh phÝ vμ Ngoμi ra, hîp ®ång cßn quy ®Þnh mçi km ho¹t biÕn phÝ YÕu tè ®éng ph¶i tr¶ thªm 1.000®/km. cè - ë møc ®é ho¹t ®éng c¨n b¶n ®Þnh chi phÝ hçn hîp th−êng thÓ NÕu trong n¨m mμ c«ng ty sö dông 10.000 km hiÖn c¸c ®Æc ®iÓm cña chi phÝ Khèi l−îng Th× tæng chi phÝ thuª sÏ lμ: cè ®Þnh Ph−¬ng tr×nh tuyÕn tÝnh dïng Y = A + bx hay Tæng CP = 40.000 + 1.000X = - ë møc ®é ho¹t ®éng qu¸ ®Ó l−îng ho¸ chi phÝ hçn hîp møc c¨n b¶n nã thÓ hiÖn ®Æc lμ : Y =A+ bx Trong ®ã A lμ 40.000.000 + 1.000 x 10.000 = 50.000.000® ®iªm cña chi phÝ biÕn ®æi tæng ®Þnh phÝ, b chi phÝ kh¶ - Sù pha trén gi÷a chóng cã biªn cho 1 ®¬n vÞ, x lμ khèi thÓ theo nh÷ng tû lÖ nhËt ®Þnh l−îng ho¹t ®éng 21 22 - §Ó phôc vô cho viÖc lËp kÕ ho¹ch, kiÓm so¸t vμ chñ ®éng - Ph−¬ng ph¸p cùc ®¹i, cùc tiÓu VÝ dô: Gi¶ sö t¹i 1 DN ®iÒu tiÕt chi phÝ hçn hîp, c¸c nhμ qu¶n trÞ DN cÇn ph¶i cßn ®−îc gäi lμ ph−¬ng ph¸p A cã tμi liÖu chi phÝ ph©n tÝch chi phÝ hçn hîp thμnh c¸c yÕu tè ®Þnh phÝ vμ biÕn chªnh lÖch, b¶o tr× m¸y mãc thiÕt phÝ. - Theo ph−¬ng ph¸p nμy ph¶i bÞ trong n¨n n nh− sau - Cã nhiÒu ph−¬ng ph¸p ®Ó ph©n tÝch chi phÝ hçn hîp nh− : x¸c ®Þnh sè liÖu chi phÝ ë c¶ 2 + Ph−¬ng ph¸p ®å thÞ ph©n t¸n møc ®é ho¹t ®éng cao nhÊt vμ Th¸ng Giê c«ng lao ®éng Chi phÝ (1000 ®) møc thÊp nhÊt, chªnh lÖch chi + Ph−¬ng ph¸p b×nh ph−¬ng bÐ nhÊt, 1 5.500 14.900 phÝ cña hai cùc ®−îc chia cho 2 7.000 17.000 + Ph−¬ng ph¸p cùc ®¹i, cùc tiÓu. chªnh lÖch møc ®é ho¹t ®éng 3 5.000 14.000 - Sau ®©y lμ néi dung ph−¬ng ph¸p cùc ®¹i, cùc tiÓu - cña 2 cùc ®ã ®Ó x¸c ®Þnh biÕn 4 6.500 16.400 ph−¬ng ph¸p ®¬n gi¶n vμ ®−îc ¸p dông phæ biÕn. phÝ ®¬n vÞ, c¨n cø vμo ®ã ta 5 7.500 19.200 x¸c ®Þnh yÕu tè ®Þnh phÝ .Sau 6 8.000 20.000 ®ã thiÕt lËp ph−¬ng tr×nh cña 7 6.000 16.500 chi phÝ hçn hîp 23 24 6
 7. Quan s¸t ta thÊy giê c«ng lao ®éng trùc tiÕp t¨ng th× chi phÝ b¶o tr× t¨ng nh− vËy cã yÕu tè biÕn phia trong chi phÝ b¶o tr× .§Ó t¸ch Phöông phaùp ñoà thò phaân taùn yÕu tè biÕn phÝ ra khái yÕu tè ®Þnh phÝ ta sö dông ph−¬ng ph¸p cùc ®¹i cùc tiÓu + Khaùi nieäm Giê c«ng lao ®éng Chi phÝ b¶o tr× + Trình töï tieán haønh Møc cao nhÊt Møc thÊp nhÊt Theå hieän taát caû caùc ñieåm khaûo saùt leân ñoà Sè chªnh lÖch thò Chªnh lÖch chi phÝ Keû ñöôøng hoài quy Chi phÝ kh¶ biªn ®¬n vÞ = = = Chªnh lÖch møc ho¹t ®éng Xaùc ñònh toång chi phí baát bieán ĐÞnh phÝ ho¹t ®éng = Tæng chi phÝ – Chi phÝ biÕn ®æi Xaùc ñònh chi phí khaû bieán ñôn vò Møc cao nhÊt : Møc thÊp nhÊt : Xaây döïng phöông trình döï ñoaùn chi phí VËy ph−¬ng tr×nh biÓu diÔn Y = 25 26 Phöông phaùp ñoà thò phaân taùn Phöông phaùp bình phöông beù nhaát Chi phí + Khaùi nieäm ui + Heä phöông trình bình phöông beù oà i q nhaát øn gh Ñöô 2900 ∑xy = b∑x + a∑x² (1) ∑y = nb + a∑x (2) 230 Giaûi heä phöông trình naøy seõ xaùc ñònh ñöôïc ñöôïc a vaø b töø ñoù xaây döïng phöông trình Soá giôø lao ñoäng trình döï ñoaùn chi phí: y = ax + b 1200 giôø 27 28 7
 8. Soá giôø lñtt CP Baûo trì Thaùng (1.000 g) (1.000 ñ) XY X² Phöông phaùp bình phöông beù nhaát 1 1.1 2.650 2 1.0 2.500 Heä phöông trình bình phöông beù nhaát 3 1.3 3.150 (1) 4 1.15 2.700 5 1.4 3.350 (2) 6 1.25 2.900 Giaûi heä phöông trình naøy xaùc ñònh 7 1.1 2.650 ñöôïc: 8 1.2 2.900 a = 9 1.35 3.250 10 1.45 3.400 b = 11 1.15 2.700 Phöông trình döï ñoaùn chi phí baûo trì 12 1.5 3.500 maùy TC 149,5 35.650 y = 29 30 4.2. Mét sè tiªu chÝ ph©n lo¹i kh¸c vÒ chi phÝ b)C¸c lo¹i chi phÝ ®−îc sö dông trong qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh (lùa chän c¸c ph−¬ng ¸n) a)Ph©n lo¹i chi phÝ theo thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh Chi phÝ chªnh lÖch : lμ nh÷ng kho¶n chi phÝ cã ë ph−¬ng Theo c¸ch ph©n lo¹i nμy, nÕu g¾n quyÒn kiÓm so¸t chi phÝ víi mét cÊp qu¶n lý nμo ®ã th× ph©n biÖt chi phÝ ¸n s¶n xuÊt kinh doanh nμy nh−ng kh«ng cã hoÆc chØ cã thμnh hai lo¹i, ®ã lμ Chi phÝ kiÓm so¸t ®−îc vμ Chi mét phÇn ë ph−¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c. Chi phÝ phÝ kh«ng kiÓm so¸t ®−îc chÖnh lÖch lμ mét trong nh÷ng c¨n cø quan träng ®Ó lùa - Chi phÝ kiÓm so¸t ®−îc lμ nh÷ng chi phÝ mμ c¸c nhμ chän ph−¬ng ¸n kinh doanh tèi −u. qu¶n trÞ ë mét cÊp qu¶n lý nμo ®ã x¸c ®Þnh ®−îc Chi phÝ c¬ héi : lμ lîi Ých bÞ mÊt ®i do chän ph−¬ng ¸n l−îng ph¸t sinh cña nã, cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh vÒ kinh doanh nμy thay v× chän ph−¬ng ¸n kinh doanh kh¸c sù ph¸t sinh chi phÝ ®ã, cÊp qu¶n lý ®ã kiÓm so¸t ®−îc nh÷ng chi phÝ nμy. Chi phÝ ch×m : lμ nh÷ng chi phÝ ®· bá ra trong qu¸ khø, nã kh«ng cã g× thay ®æi cho dï phÇn phÇn tμi s¶n ®¹i - Chi phÝ kh«ng kiÓm so¸t ®−îc lμ nh÷ng chi phÝ n»m ngoμi kh¶ n¨ng thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña cÊp ®ã diÖn cho chi phÝ nμy ®−îc sö dông nh− thÕ nμo kho¹c kh«ng sö dông. Chi phÝ ch×m cã trong tÊt c¶ c¸c ph−¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh ®−îc ®−a ra xem xÐt, lùa chän.. 31 32 8
 9. Chi phÝ c¬ héi Tình huống 1: Là lợi ích sẽ bị mất đi do Sau khi học xong ®¹i häc, mét sinh viªn cã chọn phương án kinh doanh này sù lùa chän tham gia kho¸ häc cao häc 1 năm ë n−íc ngoμi víi chi phÝ 8.000$, hoÆc thay vì chọn phương án kinh doanh khác. anh ta tõ bá viÖc ®i häc b»ng viÖc ®i lμm Có sự khác biệt ngay với vị trí là mét nhμ quản lý có l−¬ng giữa các khëi ®iÓm 15.000$ mét năm. phương án Chi phí cơ hội của việc lựa chọn phương án đi học ? Tiếp tục... 33 34 Chi phÝ ch×m: Khôngđến quan liên Tình huống 2: tương lai! B¹n mua 1 vÐ xem phim gi¸ 2$. Tuy nhiªn Là những chi phí đã chi ra, cho dù nhà ®Õn ngày ®i xem phim b¹n ®· ®¸nh mÊt vÐ. quản trị quyết định lựa chọn phương án nào Khi đó, trong tói b¹n cßn 2$ để b¹n cã thÓ thì khoản chi phí đó vẫn tồn tại. mua 1 c¸i vÐ kh¸c. Nh−ng b¹n quyÕt ®Þnh quay vÒ nhμ xem ti vi bëi vì b¹n nghÜ r»ng bộ phim chØ ®¸ng xem víi gi¸ 2$, kh«ng ®¸ng víi gi¸ 4$. Đúng hay sai? Tiếp tục... 35 36 9
 10. 3. BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ KINH DOANH Giải thích: 1. Khaùi nieäm 2. Baùo caùo keát quaû kinh doanh theo keá toaùn taøi chính Doanh soá (-) Giaù voán haøng baùn (=) Laõi goäp (-) Chi phí baùn haøng vaø quaûn lyù (=) Laõi thuaàn 37 38 VÍ DUÏ BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ KINH DOANH Taïi moät coâng ty kinh doanh saûn phaåm A coù taøi lieäu lieân 3. Baùo caùo keát quaû kinh doanh theo quan ñeán saûn phaåm naøy: theo keá toaùn quaûn trò Ñôn giaù baùn: 70.000 ñ Doanh soá Giaù voán haøng baùn: 55.000 ñ/sp (-) Chi phí khaû bieán Chi phí bao bì cho 1 saûn phaåm: 1.000 ñ (=) Soá dö ñaûm phí Tieàn thueâ cöûa haøng 1 thaùng: 3.000.000 ñ (-) Chi phí baát bieán Tieàn löông, ñieän… 1 thaùng: 7.500.000 ñ (=) Laõi thuaàn Trong thaùng coâng ty baùn ñöôïc 1.000 sp 39 40 10
 11. BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ KINH DOANH THEO KTTC BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ KINH DOANH THEO KTQT Doanh soá (1.000 sp x 70.000) 70.000.000 Doanh soá (1.000 sp x 70.000) 70.000.000 (-) Giaù voán haøng baùn (-) CPKB Gía voán haøng baùn (1.000 sp X 55.000) 55.000.000 (1.000 sp X 55.000) 55.000.000 Laõi goäp 15.000.000 Bao bì ñoùng goùi (-) Chi phí hoaït ñoäng 11.500.000 (1.000 sp x 1.000 ) 1.000.000 56.000.000 Thu nhaäp thuaàn 3.500.000 Soá dö ñaûm phí 14.000.000 (-) Chi phí baát bieán Thueâ cöûa haøng 3.000.000 Löông, ñieän … 7.500.000 10.500.000 Thu nhaäp thuaàn 3.500.000 41 42 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản