Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BÀI GIẢNG KHÍ NÉN VÀ THỦY LỰC - CHƯƠNG 7

Chia sẻ: đặng Xuân Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

322
lượt xem
80
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng khí nén và thủy lực - chương 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG KHÍ NÉN VÀ THỦY LỰC - CHƯƠNG 7

  1. Chöông 7: ÖÙNG DUÏNG HEÄ THOÁNG TRUYEÀN ÑOÄNG THUÛY LÖÏC. 7.1 Muïc ñích Trong heä thoáng truyeàn ñoäng baèng thuûy löïc, phaàn lôùn do caùc nhaø cheá taïo saûn xuaát ra vaø coù caùc yeâu caàu veà caùc thoâng soá kyõ thuaät ñöôïc xaùc ñònh vaø tieâu chuaån hoùa. Muïc ñích cuûa chöông naøy laø giôùi thieäu cho sinh vieân caùc sô ñoà laép cuûa heä thoáng thuûy löïc trong caùc maùy. 7.2 caùc sô ñoà thuûy löïc. 7.2.1 Maùy daäp thuûy löïc ñieàu khieån baèng tay. Hình 7.1 – Maùy daäp ñieàu khieån baèng tay 0.1 Bôm; 0.2 Van traøn; 0.3 Aùp keá; 1.1 Van moät chieàu; 1.2 Van ñaûo chieàu 3/2, ñieàu khieån baèng tay gaït; 1.0 Xilanh -99-
  2. Khi coù tín hieäu taùc ñoäng baèng tay, xilanh A mang ñaàu daäp ñi xuoáng. Khi nhaû tay ra xilanh luøi veà. 7.2.2. Cô caáu naâng haï chi tieát sôn trong loø saáy Hình 7.2 - Cô caáu naâng haï chi tieát sôn trong loø saáy Hình 7.3 – Sô ñoà maïch thuûy löïc cô caáu naâng haï chi tieát sôn trong loø saáy 0.1 Bôm; 0.2 Van traøn; 0.3 Aùp keá; 1.1 Van ñaûo chieàu 4/3, ñieàu khieån höôùng gaït; 1.2 Van moät chieàu ñieàu khieån ñöôïc höôùng chaën; 1.0 Xilanh. Ñeå chuyeån ñoäng cuûa xi lanh ñi xuoáng ñöôïc eâm vaø coù theå döøng laïi vò trí baát kyø ta laép theâm van moät chieàu ñieàu khieån ñöôïc höôùng chaën 1.2 vaøo ñöôøng neùn cuûa xilanh. -100-
  3. 7.2.3. Cô caáu keïp chaët chi tieát gia coâng. Hình 7.4 – Cô caáu keïp chaët chi tieát gia coâng 1. Xi lanh; 2. Chi tieát; 3. Haøm keïp Khi taùc ñoäng baèng tay, pít toâng mang haøm keïp di ñoäng ñi ra keïp chi tieát. Khi gia coâng xong, pít toâng luøi veà, haøm keïp môû ra. Hình 7.5 – Sô ñoà maïch thuûy löïc cô caáu keïp chaët chi tieát gia coâng 0.1 Bôm; 0.2 Van traøn; 0.3 Aùp keá; 1.1 Van ñaûo chieàu 4/2, ñieàu khieån höôùng gaït; 1.2 Van tieát löu moät chieàu; 1.0 Xilanh. 7.2.4 Maùy khoan baøn Hình 7.6 - Maùy khoan baøn -101-
  4. Heä thoáng thuûy löïc ñieàu khieån hai xilanh. Xilanh A mang ñaàu khoan ñi xuoáng vôùi vaän toác ñeàu ñöôïc ñieàu chænh ñöôïc trong quaù trình khoa, xilanh B laøm nhieäm vuï keïp chaët chi tieát trong quaù trình khoan. Khi khoan xong, xilanh A mang ñaàu khoan luøi veà, sau ñoù xilanh B luøi veà môû haøm keïp, chi tieát ñöôïc thaùo ra. Hình 7.7 – Sô ñoà maïch thuûy löïc maùy khoan baøn 0.1 Bôm; 0.2 Van traøn; 1.1 Van ñaûo chieàu 4/2, ñieàu khieån höôùng gaït; 1.2 Van giaûm aùp; 1.0 Xilanh A 1.3 Van tieát löu moät chieàu; 2.1 Van ñaûo chieàu 4/3, ñieàu khieån höôùng gaït; 2.2 Boä oån toác; 2.3 Van moät chieàu; 2.4 Van caûn;2.4 Van moät chieàu; 2.6 Van tieát löu; 2.0 Xi lanh B. Ñeå cho vaän toác trong quaù trình hoaït ñoäng khoâng ñoåi, maëc duø troïng taûi coù theå thay ñoåi. Ta duøng boä oån toác 2.2. Aùp suaát caàn keïp töông ñoái nhoû, ta söû duïng van giaûm aùp 1.2 -102-
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2