intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng khuyến nông lâm part 10

Chia sẻ: Sadfaf Asfsggs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

199
lượt xem
53
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô tả được những điểm cơ bản về thực tiễn hoạt động khuyến nông khuyến lâm ở Việt Nam +Thực tiễn hoạt động khuyến nông khuyến lâm ở Việt Nam +Các chính sách về khuyến nông khuyến lâm +Hệ thống tổ chức quản lý +Hoạt động khuyến nông khuyến lâm ở một số nước châu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng khuyến nông lâm part 10

  1. Bμi 3: +M« t¶ ®−îc nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n +Thùc tiÔn ho¹t ®éng khuyÕn n«ng -ThuyÕt tr×nh cã -OHP 1 tiÕt Thùc tiÔn vÒ thùc tiÔn ho¹t ®éng khuyÕn khuyÕn l©m ë ViÖt Nam minh häa ho¹t ®éng n«ng khuyÕn l©m ë ViÖt Nam +C¸c chÝnh s¸ch vÒ khuyÕn n«ng -Xem b¨ng -B¨ng Video khuyÕn n«ng khuyÕn l©m -Nghiªn cøu t×nh -bμi tËp t×nh huÊn khuyÕn l©m +HÖ thèng tæ chøc qu¶n lý huèng ë ViÖt Nam +Ho¹t ®éng khuyÕn n«ng khuyÕn l©m ë mét sè n−íc ch©u ¸. Ch−¬ng B μi Môc tiªu Néi dung Ph−¬ng ph¸p VËt liÖu Thêi gian Bμi 4 -Ph©n biÖt ®−îc c¸c c¸ch - TiÕp cËn trªn xuèng ThuyÕt tr×nh - Tμi liÖu ph¸t 1 tiÕt Ch−¬ng 2 : C¸c c¸ch tiÕp cËn trong khuyÕn l©m vμ + M« h×nh chuyÓn giao - Bμi tËp t×nh tay C¸ch tiÕp tiÕp cËn lùa chän ®−îc c¸ch tiÕp cËn + M« h×nh tr×nh diÔn huèng - OHP cËn vμ trong KNKL trong ®iÒu kiÖn cô thÓ - TiÕp cËn tõ d−íi lªn - GiÊy, bót ph−¬ng + KhuyÕn n«ng lan réng ph¸p + Ph¸t triÓn kü thuËt cã sù tham khuyÕn gia. 115
  2. Bμi 5: - VËn dông ®−îc ph−¬ng - Ph−¬ng ph¸p tiÕp xóc c¸ nh©n -ThuyÕt tr×nh -Tμi liÖu ph¸t tay 7 tiÕt n«ng C¸c ph¸p lμm viÖc víi ng−êi d©n + C¸n bé KNKL ®Õn th¨m hé -§ãng vai -OHP khuyÕn ph−¬ng trong c¸c ho¹t ®éng khuyÕn n«ng d©n -Th¶o luËn -GiÊy bót l©m ph¸p l©m + N«ng d©n th¨m c¬ quan KNKL -ThuyÕt tr×nh cã -¸p phÝch khuyÕn - Sö dông ®−îc mét sè + ViÕt th− minh ho¹ -Slide n«ng ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng + Gäi ®iÖn tho¹i -Th¶o luËn -Video khuyÕn l©m trong c¸c ho¹t ®éng KN KL - Ph−¬ng ph¸p ho¹t ®éng nhãm nhãm -Tê r¬i cô thÓ. + Héi häp -B¶ng giao bμi - Giao bμi tËp - ThiÕt kÕ ®−îc mét sè vËt + Tr×nh diÔn tËp liÖu gi¶ng d¹y c¬ b¶n trong + Héi th¶o ®Çu bê KN KL + Tham quan Ph−¬ng ph¸p th«ng tin ®¹i - chóng Ch−¬ng B μi Môc tiªu Néi dung Ph−¬ng ph¸p VËt liÖu Thêi gian 116
  3. Ch−¬ng 3: Bμi 6: - M« t¶ ®−îc c¸c yÕu tè giao - §Þnh nghÜa ThuyÕt tr×nh - OHP 4 tiÕt Kü n¨ng tiÕp Kü n¨ng - Nh÷ng yÕu tè giao tiÕp §ãng vai - Bμi giao giao tiÕp giao tiÕp - Tr×nh bÇy ®−îc tÇm quan nghiÖm vô - Giao tiÕp hiÖu qu¶ Th¶o luËn vμ thóc träng cña c¸c kü n¨ng giao ®Èy - Sù quan träng cña kü n¨ng l¾ng §óc rót tiÕp nghe - Lùa chän vμ vËn dông ®−îc c¸c ký n¨ng giao tiÕp cho c¸c t×nh huèng cô thÓ - Tr×nh bÇy ®−îc kh¸i niÖm, - GiÊy Ao 5 tiÕt Bμi 7: - Kh¸i niÖm,néi dung vμ c¸c yÕu - Gi¶ng cã minh néi dung vμ ý nghÜa cña thóc - Bót vμ thÎ tè ¶nh h−ëng ®Õn qu¸ tr×nh thóc ho¹ Kü n¨ng ®Èy trong c¸c ho¹t ®éng ®Èy thóc ®Èy - Th¶o luËn khuyÕn n«ng khuyªn l©m - Mét sè kü n¨ng thóc ®Èy c¬b¶n nhãm - Thùc hμnh 117
  4. Ch−¬ng B μi Môc tiªu Néi dung Ph−¬ng ph¸p VËt liÖu Thêi gian Bμi 8: +Tr×nh bÇy vμ gi¶i thÝch ®−îc +Kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ viÖc häc cña -ThuyÕt tr×nh -GiÊy Ao 1 tiÕt Ch−¬ng 4: ViÖc häc cña yªu cÇu vμ nguyªn t¾c häc tËp ng−êi lín tuæi -Th¶o luËn Tæ chøc ng−êi lín cña ng−êi lín tuæi +§Æc ®iÓm chung cña c¸c häc viªn ®μo t¹o tuæi +VËn dông c¸c nguyªn t¾c ®ã lín tuæi trong trong viÖc tæ chøc c¸c kho¸ ®μo +C¸ch häc cña ng−êi lín tuæi vμ vai khuyÕn t¹o trß cña gi¸o viªn n«ng +Lμm thÕ nμo ®Ó gióp ng−êi lín tuæi khuyÕn häc mét c¸ch tèt nhÊt. Bμi 9: +Tr×nh bÇy ®−îc vÞ trÝ vμ tÇm +Giíi thiÖu chu tr×nh ®μo t¹o -Gi¶ng cã minh -GiÊy Ao Vμ 2 tiÕt l©m §iÒu tra quan träng cña TNA +Vai trß cña ®iÒu tra ®¸nh gi¸ nhu ho¹ -A4 ®¸nh gi¸ nhu +VËn dông ®−îc c¸c b−íc trong cÇu ®μo t¹o -Th¶o luËn cÇu ®μo t¹o ®iÒu tra ®¸nh gi¸ nhu cÇu ®μo +C¸c b−íc thùc hiÖn trong ®iÒu tra -Thùc hμnh t¹o ®¸nh gi¸ nhu cÇu ®μo t¹o Bμi 10: +Gi¶i thÝch ®−îc vai trß cña thiÕt +T¹i sao ph¶i thiÕt kÕ kho¸ ®μo t¹o? -Gi¶ng cã minh -GiÊyAo Vμ A4 2 tiÕt ThiÕt kÕ c¸c kÕ c¸c kho¸ ®μo t¹o nh¾n h¹n +Néi dung vμ ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ ho¹ -Bót viÕt b¶ng kho¸ ng¾n +ThiÕt kÕ ®−îc mét kho¸ ®μo kho¸ ®μo t¹o -Th¶o luËn h¹n t¹o cô thÓ -Thùc hμnh Bμi 11: +Gi¶i thÝch ®−îc sù kh¸c nhau +Ph−¬ng ph¸p d¹y häc lÊy häc viªn -ThuyÕt tr×nh -B¨ng 3 tiÕt Ph−¬ng cña hai ph−¬ng ph¸p d¹y häc lμm trung t©m -Xem b¨ng -GiÊy Ao vμ A4 ph¸p d¹y +Tr×nh bÇy ®−îc mét sè kü n¨ng +Mét sè kü n¨ng vi gi¶ng c¬ b¶n -Thùc hμnh häc lÊy häc vi gi¶ng c¬ b¶n +Kü n¨ng gi¶ng d¹y kiÕn thøc vμ tr×nh viªn lμm +VËn dông ®−îc mét sè kü n¨ng diÔn kü n¨ng trung t©m gi¶ng d¹y lý thuyÕt vμ tr×nh diÔn kü n¨ng 118
  5. Bμi 12 : +Tr×nh bÇy ®−îc tÇm quan träng +V× sao ph¶i ®¸nh gi¸ kho¸ ®μo t¹o? -Th¶o luËn -GiÊy 1 tiÕt §¸nh gi¸ cña ®¸nh gi¸ kho¸ ®μo t¹o +Néi dung vμ møc ®é ®¸nh gi¸ kho¸ -Thùc hμnh -Bót kho¸ ®μo t¹o +Gi¶i thÝch ®−îc møc ®é ®¸nh ®μo t¹o gi¸ kho¸ ®μo t¹o +C¸c c«ng cô ®¸nh gi¸ ph¶n øng +VËn dông ®−îc ®¸nh gi¸ vÒ ph¶n øng cña häc viªn 119
  6. Ch−¬ng Bμi Môc tiªu Néi dung Ph−¬ng ph¸p + Gi¶i thÝch ®−îc kh¸i niÖm - Kh¸i niÖm vÒ PTD ThuyÕt tr×nh cã Ch−¬ng 5: Bμi 13: c¬ b¶n, lîi Ých cña PTD - Vai trß vμ lîi Ých cña c¸c bªn minh ho¹. Ph¸t triÓn Giíi thiÖu + Tr×nh bμy ®−îc c¸c nguyªn tham gia PTD Th¶o luËn kü thuËt cã chung vÒ t¾c khi thùc hiÖn PTD - Nguyªn t¾c cña PTD nhãm. §éng n·o sù tham ph¸t triÓn + X¸c ®Þnh ®−îc giíi h¹n - Ph¹m vi ho¹t ®éng gia (PTD) kü thuËt cã ho¹t ®éng cña PTD sù tham gia PTD Bμi 14: + Tr×nh bμy ®−îc c¸c b−íc c¬ - Khëi x−íng, t×m kiÕm vμ lùa ThuyÕt tr×nh cã TiÕn tr×nh b¶n, c¸c ho¹t ®éng trong tiÕn chän ý t−ëng thö nghiÖm minh ho¹. thùc hiÖn tr×nh PTD - ThiÕt kÕ vμ lËp kÕ ho¹ch thö Thùc hμnh PTD + Sö dông ®−îc c¸c c«ng cô nghiÖm nhãm. vμ kü thuËt chñ yÕu ®Ó thùc - Thùc thi gi¸m s¸t vμ tμi liÖu hãa. §ãng vai hiÖn PTD - KÕt thóc thö nghiÖm, ®¸nh gi¸ Nghiªn cøu t×nh vμ tμi liÖu hãa. huèng - Lan réng kÕt qu¶ PTD. §éng n·o - Tiªu chÝ cña mét tiÕn tr×nh PTD tèt cxx
  7. Ch−¬ng Bμi Môc tiªu Néi dung Ph−¬ng ph¸p Bμi 15 : Gi¶i thÝch vμ vËn dông ®−îc - Ph©n tÝch t×nh h×nh - ThuyÕt tr×nh Ch−¬ng 6: Tæ chøc mét sè nguyªn t¾c vÒ viÖc tæ - LËp kÕ ho¹ch - Th¶o luËn Tæ chøc qu¶n lý c¸c chøc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng - Thùc hiÖn nhãm c¸c ho¹t ho¹t ®éng KN, KL cÊp th«n,b¶n - Gi¸m s¸t vμ ®¸nh gi¸ ®éng KN, KL khuyÕn cÊp n«ng th«n/b¶n khuyÕn Bμi 16 : Tr×nh bμy ®−îc tÇm quan - Tæ chøc céng ®ång - ThuyÕt tr×nh l©m cÊp C¸c tæ chøc träng cña viÖc tæ chøc céng - DÞch vô KN, KL - Th¶o luËn th«n,b¶n hç trî vμ ®ång vμ chøc n¨ng hç trî nhãm dÞch vô cña c¸c tæ chøc dÞch vô trong - Bμi tËp t×nh khuyÕn ho¹t ®éng khuyÕn n«ng huèng n«ng khuyÕn l©m cÊp th«n,b¶n khuyÕn l©m cÊp th«n,b¶n cxxi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2