intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán 2: Chuyên đề 2 - Nguyễn Trí Tri

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
58
lượt xem
4
download

Bài giảng Kiểm toán 2: Chuyên đề 2 - Nguyễn Trí Tri

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề 2 sẽ trình bày các bằng chứng kiểm toán đặc biệt. Mục tiêu của chuyên đề 2 là tìm hiểu về trách nhiệm của kiểm toán viên đối với: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, giả định hoạt động liên tục, các bên liên quan, nợ tiềm tàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán 2: Chuyên đề 2 - Nguyễn Trí Tri

 1. 6/13/2013 Chuyên đề 2 Các bằng chứng kiểm toán đặc biệt Trình bày: Nguyễn Trí Tri Caùc cô sôû daãn lieäu thoâng thöôøng Soá dö ñaàu naêm Öôùc tính keá toaùn BAÙO CAÙO TAØI Söï kieän tieáp theo CHÍNH Tính hoaït ñoäng lieân tuïc Baèng chöùng Giaûi trình cuûa GÑ kieåm toaùn ñaëc bieät Caùc beân lieân quan Chöùng kieán kieåm keâ Xaùc nhaän nôï phaûi thu Söû duïng coâng vieäc beân khaùc Nôï tieàm taøng Söï kieän sau ngaøy khoùa soå  Nguoàn tham chieáu: VSA/ISA 560, VAS 23, IAS 10  Khaùi nieäm  Phaân loaïi  Thuû tuïc kieåm toaùn 3 1
 2. 6/13/2013 VAS 23 (*) Söï kieän sau ngaøy khoùa soå keá toaùn laäp BCTC 31.12.200X 1.2.200X+1 Ngaøy keát thuùc Ngaøy phaùt nieân ñoä haønh BCTC (*)Söï kieän phaùt sinh sau ngaøy khoùa soå keá toaùn laäp BCTC Ngày phát hành báo cáo tài chính: Là ngày, tháng, năm ghi trên báo cáo tài chính mà Giám đốc (hoặc người được ủy quyền) của đơn vị kế toán ký duyệt báo cáo tài chính để gửi ra bên ngoài doanh nghiệp. IAS 10 Events after the balance sheet date Events after the balance sheet date are those events, favourable and unfavourable, that occur between the balance sheet date and the date when the financial statements are authorised for issue. Be careful with the date of authorisation for issue!!! 5 IAS 10 Date of authorisation for issue In some cases, an entity is required to submit its financial statements to its shareholders for approval after the financial statements have been issued. In such cases, the financial statements are authorised for issue on the date of issue, not the date when shareholders approve the financial statements. Example The management of an entity completes draft financial statements for the year to 31 December 20X1 on 28 February 20X2. On 18 March 20X2, the board of directors reviews the financial statements and authorises them for issue. The entity announces its profit and selected other financial information on 19 March 20X2. The financial statements are made available to shareholders and others on 1 April 20X2. The shareholders approve the financial statements at their annual meeting on 15 May 20X2 and the approved financial statements are then filed with a regulatory body on 17 May 20X2. The financial statements are authorised for issue on 18 March 20X2 (date of board authorisation for issue). 6 2
 3. 6/13/2013 IAS 10 Date of authorisation for issue (con’t) In some cases, the management of an entity is required to issue its financial statements to a supervisory board (made up solely of non-executives) for approval. In such cases, the financial statements are authorised for issue when the management authorises them for issue to the supervisory board. Example On 18 March 20X2, the management of an entity authorises financial statements for issue to its supervisory board. The supervisory board is made up solely of non-executives and may include representatives of employees and other outside interests. The supervisory board approves the financial statements on 26 March 20X2. The financial statements are made available to shareholders and others on 1 April 20X2. The shareholders approve the financial statements at their annual meeting on 15 May 20X2 and the financial statements are then filed with a regulatory body on 17 May 20X2. The financial statements are authorised for issue on 18 March 20X2 (date of management authorisation for issue to the supervisory board). 7 Söï kieän phaùt sinh sau ngaøy khoùa soå laäp BCTC Loaïi söï kieän Yeâu caàu Thí duï Nhöõng söï kieän cung Ñieàu chænh Baùn taøi saûn hay caáp theâm baèng chöùng baùo caùo taøi thu hoài coâng nôï veà caùc söï vieäc ñaõ toàn chính sau ngaøy keát taïi vaøo ngaøy khoaù soå thuùc nieân ñoä keá toaùn laäp baùo caùo khaùc vôùi soá lieäu taøi chính soå saùch Nhöõng söï kieän cung caáp Khoâng caàn Phaùt haønh coå daáu hieäu veà caùc söï vieäc ñieàu chænh, phieáu sau ngaøy ñaõ phaùt sinh tieáp sau nhöng coù theå khoùa soå ngaøy khoaù soå keá toaùn yeâu caàu khai laäp Baùo caùo taøi chính baùo 8 Thí dụ về các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh  Kết luận của Toà án sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, xác nhận doanh nghiệp có những nghĩa vụ hiện tại vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm, đòi hỏi doanh nghiệp điều chỉnh khoản dự phòng đã được ghi nhận từ trước; ghi nhận những khoản dự phòng mới hoặc ghi nhận những khoản nợ phải thu, nợ phải trả mới.  Thông tin nhận được sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cung cấp bằng chứng về một tài sản bị tổn thất trong kỳ kế toán năm, hoặc giá trị của khoản tổn thất được ghi nhận từ trước đối với tài sản này cần phải điều chỉnh, 9 3
 4. 6/13/2013 Thí dụ về các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh (tt)  Việc xác nhận sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm về giá gốc của tài sản đã mua hoặc số tiền thu được từ việc bán tài sản trong kỳ kế toán năm.  Việc phát hiện những gian lận và sai sót chỉ ra rằng báo cáo tài chính không được chính xác. 10 Thí dụ về các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm không cần điều chỉnh  Việc hợp nhất kinh doanh hoặc việc thanh lý công ty con của tập đoàn;  Việc công bố kế hoạch ngừng hoạt động, việc thanh lý tài sản hoặc thanh toán các khoản nợ liên quan đến ngừng hoạt động; hoặc việc tham gia vào một hợp đồng ràng buộc để bán tài sản hoặc thanh toán các khoản nợ;  Mua sắm hoặc thanh lý tài sản có giá trị lớn;  Nhà xưởng sản xuất bị phá hủy vì hỏa hoạn, bão lụt;  Thực hiện tái cơ cấu chủ yếu; 11 Thí dụ về các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm không cần điều chỉnh (tt)  Các giao dịch chủ yếu và tiềm năng của cổ phiếu thường;  Thay đổi bất thường, quan trọng về giá bán tài sản hoặc tỷ giá hối đoái.  Thay đổi về thuế có ảnh hưởng quan trọng đến tài sản, nợ thuế hiện hành hoặc thuế hoãn lại;  Tham gia những cam kết, thỏa thuận quan trọng hoặc những khoản nợ tiềm tàng;  Xuất hiện những vụ kiện tụng lớn./. 12 4
 5. 6/13/2013 Minh họa -Trích Thuyết minh BCTC hợp nhất FPT 2008 13 Minh họa Trích Thuyết minh BCTC hợp nhất FPT 2008 14 Minh họa Preliminary Agreement with SANYO On February 14, 2006, the Group and SANYO Electric Co., Ltd announced a preliminary agreement with intent to form a new global company comprised of their respective CDMA mobile phone businesses – separate from the parent companies. The relevant assets from both companies will be contributed or made available for the new entity. Final agreements are expected to be signed in the second quarter of 2006, with the new business expected to commence operations in the third quarter 2006, provided that the due diligence has been completed and all necessary regulatory approvals obtained. Nguồn: Nokia’s financial statements for year ended 31.12.2005 15 5
 6. 6/13/2013 VSA 560 (T1) (T2) (T3) Söï kieän sau ngaøy khoùa soå keá toaùn laäp BCTC 31.12.200X 1.2.200X+1 15.2.200X+1 Ngaøy keát thuùc Ngaøy kyù baùo Ngaøy coâng boá nieân ñoä caùo kieåm toaùn BCTC (1) Söï kieän phaùt sinh ñeán ngaøy kyù baùo caùo kieåm toaùn (2) Caùc söï kieän ñöôïc phaùt hieän sau ngaøy kyù baùo caùo kieåm toaùn nhöng tröôùc ngaøy coâng boá baùo caùo taøi chính (3) Caùc söï kieän xaûy ra sau ngaøy coâng boá BCTC 16 VSA 560 Caùc moác thôøi gian quan troïng Ngaøy kyù baùo caùo kieåm toaùn: Laø ngaøy, thaùng, naêm ghi treân baùo caùo kieåm toaùn tröôùc phaàn kyù teân kieåm toaùn vieân, kyù teân Giaùm ñoác (hoaëc ngöôøi ñöôïc uyû quyeàn) vaø ñoùng daáu cuûa coâng ty kieåm toaùn. (VSA 560) Ngaøy phaùt haønh baù o caù o taøi chính: Laø ngaøy, thaùng, naêm ghi treân baùo caùo taøi chính maø Giaùm ñoác (hoaëc ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn) cuûa ñôn vò keá toaùn kyù duyeät baùo caùo taøi chính ñeå göûi ra beân ngoaøi doanh nghieäp. (VAS 23) Ngaøy coâ ng boá BCTC: Laø ngaøy tính theo daáu böu ñieän hoaëc laø ngaøy kyù nhaän sôùm nhaát khi noäp BCTC vaø BCKT (VSA 560) “Date the financial statements are issued” is the date that the auditor’s report and audited financial statements are made available to third parties, which may be, in many circumstances, the date that they are filed with a regulatory authority. (ISA 560) 17 Söï kieän phaùt sinh ñeán ngaøy kyù BCKT (T1) Events Occurring Up to the Date of the Auditor’s Report Kieåm toaùn vieân phaûi thu thaäp ñaày ñuû baèng chöùng kieåm toaùn thích hôïp ñeå xaùc ñònh taát caû nhöõng söï kieän ñaõ phaùt sinh ñeán ngaøy kyù baùo caùo kieåm toaùn xeùt thaáy coù theå aûnh höôûng ñeán BCTC, vaø phaûi yeâu caàu ñôn vò ñieàu chænh hoaëc thuyeát minh trong BCTC. Caùc thuû tuïc: Xem xeùt caùc thuû tuïc cuûa ñôn vò Xem xeùt caùc bieân baûn hoïp HÑQT, ÑHCÑ, BKS... Xem xeùt caùc BCTC, baùo caùo quaûn lyù gaàn nhaát Trao ñoåi vôùi luaät sö cuûa ñôn vò Trao ñoåi vôùi Giaùm ñoác 18 6
 7. 6/13/2013 Phỏng vấn Ban giám đốc  Những số liệu tạm tính hoặc chưa được xác nhận;  Những cam kết, khoản vay hay bảo lãnh mới được ký kết;  Bán hay dự kiến bán tài sản;  Những cổ phiếu hay trái phiếu mới phát hành;  Thoả thuận sáp nhập hay giải thể đã được ký kết hay dự kiến;  Những tài sản bị trưng dụng hay bị phá huỷ do hoả hoạn hay lụt bão,...  Những rủi ro hay sự kiện có thể xảy ra;  Những điều chỉnh kế toán bất thường đã thực hiện hay dự định thực hiện;  Những sự kiện đã xảy ra hoặc có khả năng xảy ra làm cho các chính sách kế toán đã được sử dụng để lập báo cáo tài chính không còn phù hợp. Ví dụ: Phát sinh sự kiện nợ phải thu khó đòi làm cho giả thiết về tính liên tục hoạt động kinh doanh không còn hiệu lực. 19 Söï kieän ñöôïc phaùt hieän sau ngaøy kyù BCKT nhöng tröôùc ngaøy coâng boá BCTC (T2) [Facts Discovered After the Date of the Auditor’s Report but Before the Financial Statements are Issued]  Tröôøng hôïp kieåm toaùn vieân bieát ñöôïc coù söï kieän coù khaû naêng aûnh höôûng troïng yeáu ñeán BCTC phaùt sinh sau ngaøy kyù baùo caùo kieåm toaùn nhöng tröôùc ngaøy coâng boá BCTC, thì kieåm toaùn vieân phaûi caân nhaéc xem coù neân söûa laïi BCTC vaø baùo caùo kieåm toaùn hay khoâng vaø phaûi thaûo luaän vaán ñeà naøy vôùi Giaùm ñoác cuûa ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn ñeå coù nhöõng bieän phaùp phuø hôïp trong töøng tröôøng hôïp cuï theå. 20 Khi KTV phaùt hieän söï kieän coù khả năng ảnh hưởng trọng yếu ñến BCTC  Ñôn vò chấp nhận sửa BCTC: KTV sẽ phaùt haønh BCKT mới vôùi ngaøy kyù cuøng hay sau ngaøy kyù BCTC ñaõ sửa ñổi.  Ñơn vị khoâng chấp nhận sửa BCTC:  BCKT chưa ñược gửi ñến ñơn vị ñược kiểm toaùn: phaùt haønh BCKT môùi với yù kiến chấp nhận từng phần hay khoâng chấp nhận.  BCKT ñaõ ñược gửi ñến ñơn vị ñược kiểm toaùn: yeâu cầu khoâng coâng bố BCTC vaø BCKT cho beâ n thứ 3. Nếu vẫn coâng bố, KTV söû duïng bieän phaùp thích hợp. 21 7
 8. 6/13/2013 Söï kieän ñöôïc phaùt hieän sau ngaøy coâng boá BCTC (T3) [Facts Discovered After the Financial Statements have been Issued]  KTV khoâng coù traùch nhieäm xem xeùt baát cöù soá lieäu hay söï kieän naøo coù lieân quan ñeán BCTC sau ngaøy coâng boá BCTC vaø baùo caùo kieåm toaùn  Sau ngaøy coâng boá baùo caùo taøi chính vaø baùo caùo kieåm toaùn neáu kieåm toaùn vieân nhaän thaáy vaãn coøn söï kieän xaåy ra ñeán ngaøy kyù baùo caùo kieåm toaùn caàn phaûi söûa ñoåi baùo caùo kieåm toaùn, thì kieåm toaùn vieân phaûi caân nhaéc xem coù neân söûa laïi baùo caùo taøi chính vaø baùo caùo kieåm toaùn hay khoâng; phaûi thaûo luaän vaán ñeà naøy vôùi Giaùm ñoác ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn vaø coù nhöõng bieän phaùp thích hôïp tuyø theo töøng tröôøng hôïp cuï theå. 22 Söï kieän ñöôïc phaùt hieän sau ngaøy coâng boá BCTC (T3) [Facts Discovered After the Financial Statements have been Issued]  Neáu KTV phaùt hieän vaø neáu: - Ñôn vò chấp nhận ñieàu chænh BCTC vaø - Đảm bảo việc thoâng baùo ñeán caùc beân nhaän BCTC vaø BCKT ñaõ coâng boá  Coâng bố BCKT mới căn cứ treân BCTC ñöôïc sửa ñổi - Ñôn vò khoâng chấp nhận sửa BCTC cũng khoâng thoâng baùo cho caùc beân nhận BCTC vaø BCKT: KTV seõ aùp duïng bieän phaùp thích hôïp ñeå ngaên chặn việc sử dụng. 23 Tính hoaït ñoäng lieân tuïc  Nguoàn: VSA/ISA 570, VAS 01, 21, IAS 1  Khaùi nieäm  Caùc daáu hieäu  Traùch nhieäm cuûa KTV  Caùc thuû tuïc kieåm toaùn  Baùo caùo kieåm toaùn 24 8
 9. 6/13/2013 VAS 01 KHAÙI NIEÄM THEO CHUAÅN MÖÏC CHUNG Baùo caùo taøi chính phaûi ñöôïc laäp treân cô sôû giaû ñònh laø doanh nghieäp ñang hoaït ñoäng lieân tuïc vaø seõ tieáp tuïc hoaït ñoäng kinh doanh bình thöôøng trong töông lai gaàn* nghóa laø doanh nghieäp khoâng coù yù ñònh cuõng nhö khoâng buoäc phaûi ngöøng hoaït ñoäng hoaëc phaûi thu heïp ñaùng keå quy moâ hoaït ñoäng cuûa mình. Tröôøng hôïp thöïc teá khaùc vôùi giaû ñònh hoaït ñoäng lieân tuïc thì baùo caùo taøi chính phaûi laäp treân moät cô sôû khaùc vaø phaûi giaûi thích cô sôû ñaõ söû duïng ñeå laäp baùo caùo taøi chính. * Theo VSA 570 laø ít nhaát 1 naêm keå töø ngaøy keát thuùc nieân ñoä 25 VAS 21 Chuaån möïc veà trình baøy BCTC  Khi laäp vaø trình baøy BCTC, Giaùm ñoác doanh nghieäp caàn phaûi ñaùnh giaù veà khaû naêng hoaït ñoäng lieân tuïc cuûa doanh nghieäp. BCTC phaûi ñöôïc laäp treân cô sôû giaû ñònh laø doanh nghieäp ñang hoaït ñoäng lieân tuïc.  Khi ñaùnh giaù, neáu Giaùm ñoác doanh nghieäp bieát ñöôïc coù nhöõng ñieàu khoâng chaéc chaén lieân quan ñeán caùc söï kieän hoaëc caùc ñieàu kieän coù theå gaây ra söï nghi ngôø lôùn veà khaû naêng hoaït ñoäng lieân tuïc cuûa DN thì nhöõng ñieàu khoâng chaéc chaén ñoù caàn ñöôïc neâu roõ.  Neáu BCTC khoâng ñöôïc laäp treân cô sôû hoaït ñoäng lieân tuïc, thì söï kieän naøy caàn ñöôïc neâu roõ, cuøng vôùi cô sôû duøng ñeå laäp BCTC vaø lyù do khieán cho doanh nghieäp khoâng ñöôïc coi laø ñang hoaït ñoäng lieân tuïc. 26 VSA 570 Caùc daáu hieäu Daáu hieäu veà maët taøi chính • Nôï phaûi traû > taøi saûn hoaëc nôï ngaén haïn > taøi saûn löu ñoäng; • Caùc khoaûn nôï daøi haïn saép ñeán haïn traû maø khoâng coù khaû naêng ñöôïc giaõn nôï hoaëc khoâng coù khaû naêng thanh toaùn, hoaëc phuï thuoäc quaù nhieàu vaøo caùc khoaûn vay ngaén haïn ñeå taøi trôï caùc taøi saûn daøi haïn; • Daáu hieäu veà vieäc caét boû caùc hoã trôï taøi chính cuûa khaùc h haøng vaø chuû nôï; • Luoàng tieàn töø hoaït ñoäng kinh doanh bò aâm theå hieän treân baùo caùo taøi chính hay döï baùo trong töông lai; • Ñôn vò coù caùc chæ soá taøi chính xaáu döôùi möùc bình thöôøng; • 27 9
 10. 6/13/2013 Caùc daáu hieäu Daáu hieäu veà maët taøi chính (tt) Loã hoaït ñoäng kinh doanh lôùn hoaëc coù söï suy giaûm lôùn veà giaù trò cuûa caùc taøi saûn ñöôïc duøng ñeå taïo ra caùc luoàng tieàn; •Nôï toàn ñoïng hoaëc ngöøng thanh toaùn coå töùc; •Khoâng coù khaû naêng thanh toaùn nôï khi ñeán haïn; •Khoâng coù khaû naêng tuaân thuû caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng tín duïng; •Chuyeån ñoåi töø caùc giao dòch mua chòu sang mua thanh toaùn ngay vôùi caùc nhaø cung caáp; •Khoâng coù khaû naêng tìm kieám caùc nguoàn taøi trôï cho vieäc phaùt trieån caùc saûn phaåm môùi thieát yeáu hoaëc caùc döï aùn ñaàu tö thieát yeáu. 28 Caùc daáu hieäu Daáu hieäu veà maët hoaït ñoäng • Ñôn vò bò thieáu thaønh phaàn laõnh ñaïo chuû choát maø khoâng ñöôïc thay theá; • Ñôn vò bò maát moät thò tröôøng lôùn, maát giaáy pheùp baûn quyeàn hoaëc maát moät nhaø cung caáp quan troïng; • Ñôn vò gaëp khoù khaên veà tuyeån duïng lao ñoäng hoaëc thieáu huït caùc nguoàn cung caáp quan troïng. 29 Caùc daáu hieäu Caùc daáu hieäu khaùc • Khoâng tuaân thuû theo caùc quy ñònh veà voán cuõng nhö caùc quy ñònh khaùc cuûa phaùp luaät; • Ñôn vò ñang bò kieän vaø caùc vuï kieän naøy chöa ñöôïc xöû lyù maø neáu ñôn vò thua kieän coù theå daãn ñeán caùc khoaûn boài thöôøng khoâng coù khaû naêng ñaùp öùng ñöôïc; • Thay ñoåi veà luaät phaùp hoaëc chính saùch cuûa Nhaø nöôùc laøm aûnh höôûng baát lôïi tôùi ñôn vò; • Caùc daáu hieäu khaùc. 30 10
 11. 6/13/2013 Traùch nhieäm cuûa KTV  Tính HÑLT laø 1 giaû ñònh cô baûn cuûa BCTC (trong keá toaùn VN, laø 1 nguyeân taéc cô baûn)  Tuy nhieân, yù kieán cuûa KTV treân BCTC khoâng phaûi laø söï baûo ñaûm veà söï toàn taïi trong töông lai cuûa ñôn vò. 31 Caùc thuû tuïc kieåm toaùn  Xem xeùt caùc söï kieän gaây nghi ngôø veà khaû naêng hoaït ñoäng lieân tuïc khi laäp keá hoaïch vaø trong suoát quaù trình kieåm toaùn  Xem xeùt caùc ñaùnh giaù cuûa BGÑ ñôn vò vaø caùc söï kieän xaûy ra sau khi BGÑ ñôn vò ñaõ ñaùnh giaù.*  Caùc thuû tuïc boå sung khi coù nghi vaán: o Soaùt xeùt laïi keá hoaïch cuûa BGÑ o Thu thaäp baèng chöùng ñeå loaïi boû nghi vaán o Yeâu caàu BGÑ xaùc nhaän baèng vaên baûn veà keá hoaïch töông lai * Neáu BGÑ khoâng cung caáp ñaùnh giaù, KTV phaûi xem xeùt lieäu phaïm vi kieåm toaùn coù bò giôùi haïn khoâng 32 Caùc thuû tuïc cuï theå khi coù nghi vaán Phaân tích vaø trao ñoåi vôùi Ban giaùm ñoác veà caùc döï baùo luoàng tieàn, lôïi nhuaän vaø caùc döï baùo khaùc Phaân tích vaø trao ñoåi veà baùo caoù taøi chính môùi nhaát Xem xeùt caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng vay Tham khaûo Bieân baûn Hoäi nghò coå ñoâng, hoïp Hoäi ñoàng quaûn trò Trao ñoåi vôùi chuyeân gia tö vaán phaùp lyù cuûa ñôn vò Xaùc ñònh caùc cam keát hoã trôï töø Nhaø nöôùc hoaëc beân thöù ba Caân nhaéc tình hình thieáu huït ñôn ñaët haøng Xem xeùt caùc söï kieän sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä 33 11
 12. 6/13/2013 Giaû thieát vaãn thích hôïp Khoâng caàn ñieàu chænh baùo caùo kieåm toaùn Khai baùo ñaày ñuû : YÙ kieán chaáp nhaän toaøn boä nhöng theâm moät ñoaïn nhaán Giaû thieát thích hôïp nhöng maïnh trong baùo caùo khoâng chaéc chaén Yeâu caàu khai baùo Thu thaäp Khoâng khai baùo ñaày ñuû : baèng YÙ kieán loaïi tröø hoaëc khoâng chöùng ñeå chaáp nhaän giaûi quyeát Khoâng YÙ kieán khoâng chaáp nhaän Giaû thieát khoâng thích hôïp : BCTC coù laäp treân cô sôû thay theá thích hôïp khoâng? Coù YÙ kieán chaáp nhaän toaøn phaàn coù ñoaïn nhaán maïnh Minh họa Note 1 Going Concern  The accompanying Consolidated Financial Statements have been prepared assuming we will continue as a going concern. In the course of our development activities, we have incurred significant losses in every year since inception, except for fiscal 2001, and we will likely incur additional operating losses at least through fiscal 2010 as we continue our drug development efforts. As of June 30, 2007, we had negative cash flows from operations, negative net working capital of $4.0 million, an accumulated deficit of $109.3 million, and total stockholders’ deficit of $22.1 million. 35 Minh họa (tt)  Management believes that the Company’s cash, cash equivalents and investments held at June 30, 2007, along with the reimbursement of ongoing development costs for XERECEPT, anticipated royalties from sales of memantine, and the proceeds from the Company’s September 2007 debt financing, which matures on January 15, 2008, will provide adequate liquidity to fund the Company’s operations through December 2007. In order for the Company to continue as a going concern for the next 12 months, the Company will be required to obtain capital from external sources, which include a planned sale of up to $65 million of common stock in an underwritten public offering. The offering, if successful, is expected to close in October 2007. If we are unable to complete the equity offering or otherwise obtain sufficient funding by entering into arrangements with collaborative partners or others and our revenues are lower than expected or our operating expenses are higher than expected, we may be required to delay, scale back, or terminate our clinical trials or may not be able to continue as a going concern entity (see Note 13). 36 12
 13. 6/13/2013 Minh họa (tt)  Report of Odenberg, Ullakko, Muranishi & Co. LLP, Independent Registered Public Accounting Firm  In our opinion, the consolidated financial statements audited by us present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Neurobiological Technologies, Inc. at June 30, 2007 and 2006, and the consolidated results of its operations and its cash flows for the years then ended, in conformity with U.S. generally accepted accounting principles.  The accompanying consolidated financial statements at June 30, 2007 have been prepared assuming that the Company will continue as a going concern. As discussed in Note 1 to the consolidated financial statements, the Company has suffered recurring operating losses and negative cash flows from operations, and has a negative working capital position and a stockholders’ deficit. Management believes that the Company’s cash resources will be sufficient to sustain its operations through December 2007 without additional financing. These conditions raise substantial doubt about the Company’s ability to continue as a going concern. Management’s plan in regard to these matters is also described in Note 1. The accompanying consolidated financial statements do not include any adjustments that might result from the outcome of these uncertainties. Nguồn: Neurobiological Technologies’ financial statements for year ended 30.6.2007 37 Caùc beân lieân quan  Nguoàn: VSA/ISA 550, VAS 26, IAS 24  Khaùi nieäm  Traùch nhieäm cuûa Giaùm ñoác  Traùch nhieäm cuûa KTV  Caùc thuû tuïc kieåm toaùn 38 VAS 26 Caùc beân lieân quan Khaùi nieäm Caùc beân coù khaû naêng kieåm soaùt hoaëc taùc ñoäng quan troïng ñeán ñôn vò trong vieäc ñöa ra caùc quyeát ñònh taøi chính vaø hoaït ñoäng. Giao dòch giöõa CBLQ laø vieäc chuyeån giao nguoàn löïc hay nghóa vuï giöõa CBLQ, khoâng xeùt ñeán vieäc coù tính giaù hay khoâng. 39 13
 14. 6/13/2013 VAS 26 Caùc beân lieân quan  (a) Nhöõng doanh nghieäp kieåm soaùt, hoaëc bò kieåm soaùt tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp thoâng qua moät hoaëc nhieàu beân trung gian, hoaëc döôùi quyeàn bò kieåm soaùt chung vôùi doanh nghieäp baùo caùo  (b) Caùc coâng ty lieân keát  (c) Caùc caù nhaân coù quyeàn tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp bieåu quyeát ôû caùc doanh nghieäp baùo caùo daãn ñeán coù aûnh höôûng ñaùng keå tôùi doanh nghieäp naøy, keå caû caùc thaønh vieân maät thieát trong gia ñình cuûa caùc caù nhaân naøy. 40 VAS 26 Caùc beân lieân quan  d) Caùc nhaân vieân quaûn lyù chuû choát coù quyeàn vaø traùch nhieäm veà vieäc laäp keá hoaïch, quaûn lyù vaø kieåm soaùt caùc hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp baùo caùo, bao goàm nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo, caùc nhaân vieân quaûn lyù cuûa coâng ty vaø caùc thaønh vieân maät thieát trong gia ñình cuûa caùc caù nhaân naøy;  (ñ) Caùc doanh nghieäp do caùc caù nhaân ñöôïc neâu ôû ñoaïn (c) hoaëc (d) naém tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp phaàn quan troïng quyeàn bieåu quyeát hoaëc thoâng qua vieäc naøy ngöôøi ñoù coù theå coù aûnh höôûng ñaùng keå tôùi doanh nghieäp. 41 Xác định ảnh hưởng Quyền biểu quyết > 50% Công ty con Kiểm soát 50% Công ty liên doanh Đồng kiểm soát 20% - dưới 50% Công ty liên kết Ảnh hưởng đáng kể < 20% Đầu tư dài hạn khác Không ảnh hưởng đáng kể 42 14
 15. 6/13/2013 Xác định quyền kiểm soát  Xác định quyền kiểm soát  Quyền biểu quyết và thỏa thuận khác  Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp  Xác định tỷ lệ lợi ích  Đầu tư trực tiếp  Đầu tư gián tiếp 43 Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp Công ty A 60% 80% Công ty B 70% Công ty C Công ty D 44 Quyền kiểm soát  Đầu tư trực tiếp vào công ty con  Quyền KS = Tỷ lệ QBQ  Đầu tư gián tiếp vào công ty con  Quyền KS = Tỷ lệ QBQ Con/Cty gián tiếp  Quyền KS = Tỷ lệ QBQ Con/Cty đầu tư + Tỷ lệ QBQ Mẹ/Cty đầu tư 45 15
 16. 6/13/2013 Tỷ lệ lợi ích  Đầu tư trực tiếp vào công ty con  Tỷ lệ lợi ích = Tỷ lệ QBQ  Đầu tư gián tiếp vào công ty con  Tỷ lệ lợi ích = Tỷ lệ QBQ Mẹ/Con x Tỷ lệ QBQ Con/Cty đầu tư gián tiếp 46 Thí dụ 1 Cty A 40% 70% 60% Cty G Cty B Cty D 45% 60% 30% Cty H Cty C Cty E 47 Thí dụ 1 Quan hệ với công ty A Quyền KS TL Lợi ích Quan hệ B C D E G H 48 16
 17. 6/13/2013 Thí dụ 2 Cty X 60% 30% Cty Y Cty R 21% 30% 60% 31% Cty Z Cty T Cty S 49 Thí dụ 2 Quan hệ với công ty X Quyền KS TL Lợi ích Quan hệ R S T Y Z 50 VAS 26 Yêu cầu trình bày BCTC về các bên liên quan  Các giao dịch của những người lãnh đạo, đặc biệt là khoản lương bổng và khoản tiền vay của họ do họ có quyền hạn đối với công ty.  Các giao dịch lớn có tính chất liên công ty. Các giao dịch chủ yếu phải trình bày : mua hay bán hàng hay TSCĐ, cung cấp, nhận dịch vụ, giao dịch đại lý, giao dịch thuê tài sản, chuyển giao về nghiên cứu triễn khai, bảo lãnh và thế chấp… 51 17
 18. 6/13/2013 VAS 26 Yêu cầu trình bày BCTC về các bên liên quan (tt)  Những mối quan hệ giữa các bên liên quan có tồn tại sự kiểm soát đều phải được trình bày trong BCTC, bất kể là có các giao dịch giữa các bên có liên quan hay không.  Trong trường hợp có các giao dịch giữa các bên hữu quan, DN phải trình bày bản chất các mối quan hệ của các bên hữu quan cũng như các loại giao dịch và các yếu tố của giao dịch.  Các khoản mục có cùng bản chất có thể được trình bày gộp, trừ trường hợp việc trình bày riêng biệt là cần thiết để hiểu được ảnh hưởng của giao dịch giữa các bên hữu quan đối với BCTC của DN báo cáo. 52 Minh họa Trích Thuyết minh BCTC hợp nhất FPT 2008) 53 Minh họa - Trích Thuyết minh BCTC hợp nhất FPT 2008 54 18
 19. 6/13/2013 Minh họa 34. Related party transactions  Nokia Pension Foundation is a separate legal entity that manages and holds in trust the assets for the Group’s Finnish employee benefi t plans; these assets include 0.009 % of Nokia shares.  At December 31, 2005, the Group had borrowings amounting to EUR 62 million (EUR 62 million in 2004) from Nokia Unterstützungskasse GmbH, the Group’s German pension fund, which is a separate legal entity.  The Group recorded net rental expense of EUR 2 million in 2005 (EUR 2 million in 2004 and EUR 2 million in 2003) pertaining to a sale-leaseback transaction with the Nokia Pension Foundation involving certain buildings and a lease of the underlying land.  There were no loans granted to the members of the Group Executive Board and Board of Directors at December 31, 2005 or 2004. Nguồn: Nokia’s financial statements for year ended 31.12.2005 55 Minh họa (tt) EURm 2005 2004 2003 Transactions with associated companies Share of results of associated companies 10 – 26 – 18 Dividend income 1 2 3 Share of shareholders’ equity of associated companies 33 37 18 Liabilities to associated companies 14 3 3 Nguồn: Nokia’s financial statements for year ended 31.12.2005 56 Minh họa (tt) Management remuneration CEO and Chairman, and President  The following table depicts the base salary and cash incentive payments information awarded to the Chief Executive Officer and Chairman, and the President of Nokia Corporation for fiscal years 2003-2005 as well as the share-based compensation expense relating to equity-based awards, expensed by the Group. Nguồn: Nokia’s financial statements for year ended 31.12.2005 57 19
 20. 6/13/2013 Minh họa (tt) Nguồn: Nokia’s financial statements for year ended 31.12.2005 58 VSA 550 Caùc beân lieân quan Traùch nhieäm cuûa BGÑ Xaùc ñònh vaø trình baøy thoâng tin veà CBLQ thoâng qua vieäc toå chöùc vaø duy trì KSNB Traùch nhieäm KTV Thu thaäp baèng chöùng ñaày ñuû vaø thích hôïp lieân quan ñeán vieäc xaùc ñònh vaø thuyeát minh cuûa BGÑ veà CBLQ, cuõng nhö caùc giao dòch giöõa CBLQ coù aûnh höôûng troïng yeáu ñeán baùo caùo taøi chính. 59 Caùc beân lieân quan Thuû tuïc kieåm toaùn 1. Kieåm tra thoâng tin veà CBLQ do ñôn vò cung caáp vaø tính ñaày ñuû cuûa thoâng tin naøy • Xem HSKT naêm tröôùc, xem caùc thuû tuïc cuûa ñôn vò, thaåm tra moái quan heä cuûa BGÑ vaø HÑQT vôùi caùc ñôn vò khaùc … 2. Kieåm tra caùc giao dòch giöõa CBLQ do ñôn vò cung caáp vaø chuù yù caùc giao dòch khaùc . 3. Chuù yù caùc giao dòch baát thöôøng 4. Tieán haønh caùc thuû tuïc phaùt hieän caùc giao dòch chöa cung caáp (kieåm tra chi tieát, xem xeùt bieân baûn hoïp HÑQT vaø BGÑ, xem xeùt caùc xaùc nhaän coâng nôï…) 5. Yeâu caàu thö giaûi trình 60 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2